ادبیاتفرهنگ و هنر

حکایت و معنی شعر ای شکم خیره به نانی بساز 🤤 عمر گران مایه

داستان و ترجمه ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا

ای شکم خیره به نانی بساز کنایه از چیست و حکایت داستان این شعر سعدی چه بوده است؟ در کتاب شعر گلستان سعدی باب اول در سیرت پادشاهان حکایتی از دو برادر آمده است که یکی توانگر و یکی درویشی بوده است. همچنین پیام اخلاقی معنی حکایت عمر گران مایه صفحه 92 فارسی ششم را قرار دادیم. در ادامه معنی شعر و داستان را در ادبیات ماگرتا بررسی میکنیم.

همچنین بخوانید : معنی کلمات حکایت عمر گران مایه صفحه ۹۲ فارسی ششم

معنی ای شکم خیره به نانی بساز
معنی ای شکم خیره به نانی بساز

داستان ای شکم خیره به نانی بساز

دو برادر بودند، یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی.باری، توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن، به که کمر زرّین به خدمت بستن.

بدست آهن تفته کردن خمیر / به از دست بر سینه پیش امیر

عمر گرانمایه درین صرف شد / تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

ای شکم خیره به نانی بساز / تا نکنی پشت به خدمت دوتا

گلستان سعدی

قالب شعر حکایت سه بیتی می باشد.حکایت ای شکم خیره در فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۶۹ قدیم
حکایت ای شکم خیره در فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۶۹ قدیم

فایل صوتی داستان عمر گرانمایه

ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا

آرایه ، معنی و مفهوم شعر ای شکم خیره

معنی بیت اول : آهن بسیار داغ و مذاب را با دست خمیر کنی بهتر از این است که در پیش پادشاه دست به سینه باشی و خدمت کنی.
تفته: بسیار داغ
دست بر سینه: حالت تعظیم کردن
آرایه: کنایه (دست بر سینه پیش کسی بودن کنایه از تعظیم و خدمت کردن است.)

معنی بیت دوم : عمر با ارزش من صرف این شد که در تابستان چه بخورم و در زمستان چه بپوشم؟
گران مایه: با ارزش
صیف: تابستان
شتا: زمستان
آرایه: تضاد (بین صیف و شتا)

معنی بیت سوم : ای شکم گستاخ به یک لقمه نان قانع باش تا مجبور نباشی در مقابل دیگران خم نشوی و تعظیم کنی.
خیره: گستاخ، لجباز
پشت: کمر
دوتا: خم
آرایه: کنایه (پشت به خدمت دوتا کردن کنایه از تعظیم کردن است.)

معنی حکایت عمر گران مایه فارسی ششم صفحه ۹۲ شعر ای شکم خیره به نانی بساز همین داستانی بود که در بالا برای شما عزیزان تعریف کرده ایم.طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.