بهبود فردی و انگیزشی

توسعه فردی و پرورش مهارت‌هایی که فرد را قادر به حداکثری توانمندی های بالقوه خود سازد، جملات انگیزشی جدید جهت با انگیزه شدن و پرانرژی بودن