علمی

اخبار علمی و به روز دنیا، تازه ترین اکتشافات و فناوری حال حاضر جهان

 • جواب صفحه ۳۳ ریاضی هفتم

  جواب صفحه ۳۳ ریاضی هفتم ☄️ پاسخ کاردرکلاس و تمرین

  جواب صفحه ۳۳ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه 33 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به فصل ۳ جبر و معادله است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم. همچنین بخوانید : جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۳۲ ریاضی هفتم

  جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی هفتم

  جواب صفحه ۳۲ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به فصل ۳ جبر و معادله است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم. همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۳۱ ریاضی هفتم

  جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی هفتم ⚡️ عبارت های جبری

  جواب صفحه ۳۱ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به عبارت های جبری از قسمت فصل ۳ جبر و معادله است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

  جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم ☑️ پاسخ کاردرکلاس و تمرین

  جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه 37 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم. همچنین بخوانید : جواب صفحه ۳۵ و…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم

  جواب صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم ◀️ پاسخ کاردرکلاس و فعالیت

  جواب صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم. همچنین بخوانید…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۳۴ ریاضی هشتم

  جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هشتم ⚡️ توازی و تعامد

  جواب صفحه ۳۴ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به توازی و تعامد فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم. همچنین بخوانید : جواب صفحه ۳۳…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب درس ۴ علوم چهارم

  جواب درس ۴ علوم چهارم ☑️ پاسخ فصل انرژی الکتریکی

  جواب درس ۴ علوم تجربی چهارم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با پاسخ و جواب فعالیت ها ، فکر کنید ها و گفت و گو های صفحه های ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ و ۳۵ فصل ۴ علوم پایه چهارم قسمت انرژی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۳۰ ریاضی هفتم

  جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی هفتم

  جواب صفحه ۳۰ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به فصل ۳ جبر و معادله است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم. همچنین بخوانید : جواب صفحه ۲۹…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۲۹ ریاضی هفتم

  جواب صفحه ۲۹ ریاضی هفتم ☑️ پاسخ کاردرکلاس و فعالیت

  جواب صفحه ۲۹ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه 29 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به فصل ۳ جبر و معادله است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم. همچنین بخوانید : جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب صفحه ۲۸ ریاضی هفتم

  جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی هفتم

  جواب صفحه ۲۸ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به الگوهای عددی از قسمت فصل ۳ جبر و معادله است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم. همچنین…

  بیشتر بخوانید »