علمی

اخبار علمی و به روز دنیا، تازه ترین اکتشافات و فناوری حال حاضر جهان

 • سوالات متن فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۸ هشتم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «رفتارهای جانوران» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب سوالات متن…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۷ هفتم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «فناوری های نوین زیستی» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۶ ششم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «از انرژی به ماده» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۵ پنجم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «از ماده به انرژی» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: سوالات متن فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی با جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات متن فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۴ چهارم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «تغییر در اطلاعات وراثتی» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: سوالات متن فصل سوم زیست دوازدهم تجربی با جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات متن فصل سوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل سوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۳ سوم گفتار ۱ و ۲ «انتقال اطلاعات در نسل‌ها» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: سوالات متن فصل دوم زیست دوازدهم تجربی با جواب سوالات متن…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات متن فصل دوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل دوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۲ دوم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «جریان اطلاعات در یاخته» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: سوالات متن فصل اول زیست دوازدهم تجربی با جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات متن فصل اول زیست دوازدهم تجربی با جواب

  سوالات متن فصل اول زیست دوازدهم تجربی با جواب

  نمونه سوالات متن فصل درس ۱ اول گفتار ۱ و ۲ و ۳ «مولکول‌های اطلاعاتی» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید. همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل اول زیست دوازدهم تجربی سوالات متن فصل…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب فعالیت های فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی

  جواب فعالیت های فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی

  جواب فعالیت های فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۴ ، ۱۱۶ ، ۱۲۰ و ۱۲۴ گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل درس ۸ هشتم «رفتارهای جانوران» کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته تجربی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی

  جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی

  جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۵ ، ۸۸ و ۸۹ گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل درس ۶ ششم «از انرژی به ماده» کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم…

  بیشتر بخوانید »