اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول صفحه 42 و 43 و 44

جواب تمرین های دوره ای فصل اول صفحه ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ شیمی دهم ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 42 و 43 و 44 فصل اول کیهان زادگاه الفبای هستی کتاب شیمی دهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۱ شیمی دهم

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم

پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم

۱) بررسی نمونه‌ای از یک شهاب سنگ نشان داد که در این شهاب سنگ ایزوتوپ‌های 54Fe و 56Fe و 57Fe وجود دارد.

آ) آرایش الکترونی 26Fe را رسم کنید.

پاسخ: پاسخ این پرسش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم
پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم

ب) موقعیت آهن را در جدول دوره‌ای عنصرها مشخص کنید. 

پاسخ: دوره 4، گروه 8

پ) آهن به کدام دسته از عنصرهای جدول تعلق دارد؟

پاسخ: دسته d – چون زیر لایه d این عنصر در حال پر شدن می‌باشد.

ت) آیا آرایش الکترونی ایزوتوپ‌های آهن یکسان است؟ چرا؟

پاسخ: بله، چون ایزوتوپ‌ها عدد اتمی یکسانی دارند و در یک اتم خنثی تعداد الکترون و پروتون برابر است.

٢) با استفاده از آرایش الکترون نقطه‌ای اتم‌ها در هر مورد، روند تشکیل، نام و فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از واکنش اتم‌های داده شده را مشخص کنید.

آ) 19K با 9F پاسخ: پتاسیم فلوئورید (KF)
ب) 20Ca با 7N پاسخ: کلسیم نیترید (Ca3N2)
پ) 13Al با 9F پاسخ: آلومینیم فلوئورید (AlF3)

٣) با توجه به شکل

جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم

آ) جرم اتمی میانگین منیزیم را به دست آورید.

پاسخ: پاسخ این پرسش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم

ب) مفهوم هم مکانی را توضیح دهید.

پاسخ: موقعیت هر عنصر در جدول دوره ای عناصر توسط عدد اتمی آن مشخص می شود. و از آنجا که ایزوتوپ های یک نوع عنصر عدد اتمی یکسان دارند، پس در جدول دوره ای عناصر در یک مکان قرارگرفته اند.

پاسخ دیگر: ایزوتوپ به معنی هم مکان می باشد و اتم‌هایی که ایزوتوپ یکدیگرند در جدول تناوبی در یک خانه قرار می‌گیرند.

۴) هرگاه یک جریان الکتریکی متناوب و 110 ولتی به یک خیار شور اعمال شود، خیارشور مانند شکل زیر شروع به درخشیدن می‌کند. علت ایجاد نور رنگی را توضیح دهید.

حل تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم
حل تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم

پاسخ: در خیارشور یون‌های مثبت سدیم و منفی کلر وجود دارد. هرگاه جریان برق با ولتاژ بالا (110 ولت) را از آن عبور دهیم، چون یون‌ها حرکت می‌کنند، نور ایجاد می‌شود.
یعنی با عبور برق با ولتاژ بالا از آن، یون‌های سدیم با جذب انرژی جریان برق، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌دارد که برای فلز سدیم، رنگ آن زرد است.

۵) آرایش الکترونی اتم‌های باریم و ید به شما داده شده است؛ با توجه به آن:

56Ba : [Xe] 6s2
53I : [Kr] 4d105s25p5

آ) پیش بینی کنید که هر یک از اتم‌های باریم و ید در شرایط مناسب به چه یونی تبدیل می‌شود؟ چرا؟

پاسخ: اتم باریم فلزی بوده و با از دست دادن الکترون‌های ظرفیتی خود به آرایش گاز نجیب [Xe] تبدیل می‌شوند و یون +Ba2 ایجاد می‌کنند اتم یُد نافلزی بوده و با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب [Xe] jبدیل شده و یون I ایجاد می‌کند.
چون باریم چون فلزی است، الکترون از دست می‌دهد و به یون مثبت تبدیل می‌شود و ید چون نافلز است، الکترون می‌گیرد و به یون منفی تبدیل می‌شود.

ب) فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از واکنش باریم با یُد را بنویسید.

پاسخ: Ba2 + I → BaI2

۶) اگر میانگین جرم هر اتم بور (5B)، در حدود 23-10×1/794 باشد، جرم مولی آن را حساب و با جدول دوره‌ای مقایسه کنید.

پاسخ: ?gb = 1 mol B × (6/02 × 1023 atom B ÷ 1 mol B) × (1/794 × 10-23 gB ÷ 1 atom B) = 10/79988 gB

در جدول مقدار 10/8 نوشته شده است و این اختلاف ناچیز برای این است که برای راحتی آن را گرد کرده اند و مقدار رند را در جدول قرار داده اند.

۷) گرافیت دگر شکلی از کربن است. در قرن شانزدهم میلادی قطعه بزرگی از گرافیت خالص کشف شد که بسیار نرم بود. به دلیل شکل ظاهری گرافیت، مردم در آن زمان می‌پنداشتند که گرافیت از سرب تشکیل شده است. امروزه با آنکه می‌دانیم مغز مداد از جنس گرافیت است، اما این ماده همچنان به سرب مداد معروف است. در ۰/۳۶ گرم گرافیت خالص، چند مول کربن و چند اتم کربن وجود دارد؟

پاسخ: پاسخ این پرسش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

توضیح تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم

۸) در جدول روبه رو عنصرهایی نشان داده شده است که در دما و فشار اتاق به شکل مولکول‌های دو اتمی وجود دارند. با استفاده از آرایش الکترون نقطه‌ای، ساختار این مولکول‌ها را رسم کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دهم

پاسخ: پاسخ این پرسش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول
پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

۹) هر یک از شکل‌های زیر برشی از اتم یک عنصر را نشان می‌دهد؛ با توجه به آن:

حل تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول
حل تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

آ) موقعیت هر عنصر را در جدول دوره‌ای تعیین کنید.

پاسخ: در جدول زیر مشخص کرده ایم:

شکل1234
نام اتم2He10Ne12Mg28Ni
دوره1234
گروه1818210

ب) کدام اتم (ها) تمایلی به انجام واکنش و ترکیب شدن ندارد؟ چرا؟

پاسخ: اتم 2He و 10Ne ، چون لایه ظرفیت آنها پر است (حداکثر تعداد الکترون در زیرلایه‌ها قرار گرفته است).

پ) آرایش الکترون نقطه‌ای (٢) و(٣) را رسم و پیش‌بینی کنید هر یک از این اتم‌ها در واکنش با فلوئور چه رفتاری دارد؟

پاسخ: پاسخ این پرسش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

توضیح تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول
توضیح تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

ادامه پاسخ: در اتم نئون همه‌ی الکترون‌ها جفت می‌باشد و بنابراین تمایلی به واکنش دادن ندارد.
اتم منیزیم 2 الکترون تکی دارد و تمایل دارد تا به دو اتم فلوئور بدهد و ترکیب منیزیم فلوئورید را بسازد. (طبق تصویر زیر)

جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول
جواب تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل اول

ت) در اتم (۴) زیر لایه به طور کامل از الکترون‌ها پر شده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: با نوشتن آرایش الکترونی اتم (4) داریم:

28Ni : 1s2 / 2s22p6 / 3s23p6 / 4s23d8

شش زیرلایه به طور کامل از الکترون اشغال شده است.

۱۰) پژوهشگران در حفاری یک شهر قدیمی، تکه‌ای از یک ظرف سفالی پیدا کردند. آنها برای یافتن نوع عنصرهای فلزی آن به آزمایشگاه شیمی مراجعه کردند و از این نمونه طیف نشری گرفتند. شکل زیر الگویی از طیف نشری خطی این سفال و چند عنصر فلزی را نشان می‌دهد. با توجه به آن پیش بینی کنید چه فلزهایی در این سفال وجود دارد؟

جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم

* مس و کروم
* مس و جیوه
* کلسیم و کروم

پاسخ: با مقایسه خطوط نشان داده شده در طیف نشری خطی سفال (نمونه) و طیف فلزات داده شده می‌توان گفت که در نمونه فلزات مس و جیوه وجود دارد.

۱۱) دانش آموزی با استفاده از مدل فضا پرکن کربن دی اکسید مطابق شکل زیر توانست، جرم یک مولکول از آن را برحسب amu به درستی محاسبه کند.

پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم

آ) روش کار او را توضیح دهید.

پاسخ: مجموع جرم اتم‌های تشکیل دهنده مولکول کربن دی‌اکسید را محاسبه می‌کند.

16/00 + 12/01 + 16/00 = 44/01 amu

ب) جرم یک مول از مولکول نشان داده شده چند گرم است؟ چرا؟

پاسخ: 44/01 گرم است، زیرا جرم مولی با جرم amu برابر است.

پ) جرم مولی کربن دی اکسید را با استفاده از داده‌ها در جدول دوره‌ای به دست آورید.

پاسخ: [M]co2 = 1 × (12/01) + 2 × (16/00) = 44/01 g.mol-1

ت) با استفاده از داده‌های جدول دوره‌ای عنصرها، جرم مولی هریک از ترکیب‌های زیر را برحسب gmol-1 به دست آورید.

Cl2 , HCl , NaCl , CaF2 , SO3 , Al2O3

پاسخ: پاسخ این پرسش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

توضیح و حل تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم
توضیح و حل تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دهم

همچنین بخوانید: جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۸ و ۳۹ شیمی دهم
و
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول و دوم و سوم کتاب شیمی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای صفحه ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ فصل اول شیمی دهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

10 دیدگاه

 1. N.A گفت:

  عالی بود ممنون

 2. .... گفت:

  سلام
  تو سوال 9 بخش ب ب جای Ne نوشتید Nc

  1. موسوی پوران گفت:

   سلام، اصلاح شد.

 3. ناشناس ۲۵۵ گفت:

  سلام سایت خوب است سعی کنید یکم جوابا رو خلاصه تر بنویسید

 4. ناشناس گفت:

  عالی بود

  1. هعی گفت:

   بسیار عالی کامل و همه چی تموم💝

   1. حسینی گفت:

    خوب بود

 5. آناهیتا گفت:

  این سایت عالیه ممنونم از کمک هاتون
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  1. من گفت:

   بی نهایت سپاسگزارییییم❤🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *