شیمی دهم تجربی و ریاضی

کتاب شیمی دهم تجربی و ریاضی یکی از منابع آموزشی مورد استفاده در دوره دهم تحصیلی است. این کتاب شامل مباحث مختلف شیمی از جمله عناصر، گازها، آب و واکنش‌های شیمیایی می‌باشد.