ریاضی دوازدهم تجربی

درس ریاضی دوازدهم تجربی شامل مباحث گسترده‌ای از توابع، مثلثات، حد بی نهایت، مشتق و کاربردهای آن، هندسه و احتمال می‌باشد. این کتاب شامل ۷ فصل است که هر فصل شامل مباحث مختلفی از ریاضی می‌باشد. برخی از مباحث اصلی این درس عبارتند از: معادلات و نامعادلات، توابع، لگاریتم و نمایش توابع، احتمال و آمار، هندسه تحلیلی و…