ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

کتاب ریاضی و آمار (3) پایه دوازدهم رشته انسانی شامل مباحث مختلفی است که در دوره دوم نظری پایه دوازدهم تدریس می‌شود. این کتاب شامل سه فصل است که هر کدام به تدریس مباحث منحصر به فردی پرداخته‌اند. فصل اول شامل مباحثی مانند شمارش، احتمال، چرخه آمار در حل مسائل است. فصل دوم شامل مباحثی مدل‌سازی و دنباله، دنباله‌های حسابی و فصل سوم شامل مباحثی مانند الگوهای غیرخطی، دنباله‌های هندسی، ریشه n ام و توان گویا، تابع نمایی و … است.