ریاضی و آمار یازدهم انسانی

درس ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی شامل سه فصل می‌باشد. پدیدآورنده کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فصل اول این کتاب شامل دو درس گزاره ها و ترکیب گزاره و استدلال ریاضی می‌باشد. فصل دوم این کتاب درباره تابع و فصل سوم آن درباره آمار می باشد. درس ریاضی و آمار یازدهم انسانی در امتحانات نوبت اول ۱۳ نمره دارد.