ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ نگارش دوم ، درس چهاردهم پرچم

گام به گام نگارش دوم دبستان و جواب صفحه های 82 ، 83 ، 84 ، 85 و 86 از درس 14 پرچم

پاسخ نگارش درس چهاردهم ۱۴ کلاس دوم دبستان و جواب صفحه های ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ درس پرچم از کتاب نگارش را می توانید در ادامه این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا مطالعه نمایید.

مطلب پیشنهادی : جواب نگارش درس سیزدهم ۱۳ کلاس دوم

جواب صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ نگارش دوم ، درس چهاردهم پرچم

جواب صفحه ۸۲ نگارش دوم ابتدایی

۱- چهار سطر اول درس را با خط خوانا و خوش بنویسید.

آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید. نسیم آهسته می ورزید و پرچم زیبای ایران را تکان می داد. پدرم وقتی دید که من هر بار با دقّت به پرچم نگاه می کنم، پرسید: «امین جان، می دانی پرچم برای چیست؟»

گفتم : «نه» ، پدرم گفت :«پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی یک کشور است. هر کشور یک پرچم دارد.»

گفتم :«پدر جان، چرا رنگ پرچم کشورها با هم فرق می کند؟»

۲- چند کلمه‌ی بی نقطه در درس وجود دارد، آن ها را پیدا کن و بنویس.

را – می داد – که – هر – و – دارد – هم – داد – کدام – سه – صلح – کردم – وسط – کلمه – الله – به – لاله – گل – وارد – مدرسه – احساس – دارم.

۳- با یکی از کلمه های داخل کمانک، جمله را کامل کن.

سعید با مدادش (راه می رود، بازی می کند، می نویسد).

رنگ سفید پرچم نشانه‌ی (سرسبزی، صلح و دوستی، دفاع از کشور) است.

رنگ پرچم کشورها با هم (شباهت، فرق، نزدیکی) دارد.

۴- درباره پرچم کشورمان ایران، دو خط بنویس.

به نظر من پرچم ایران با پرچم همه کشورهای جهان فرق می کند زیرا پشت این پرچم تاریخی کهن و فرهنگی اصیل می باشد که نمونه آن در هیچ جای جهان پیدا نمی شود.

یکی از زیباترین بخش های پرچم ۲۲ بار نوشته شدن کلمه الله اکبر به نشانه پیروزی انقلاب در روز ۲۲ بهمن می باشد و من این را خیلی دوست دارم.

پاسخ صفحه ۸۳ جواب درس ۱۴ نگارش دوم

۱- دو سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

پدرم گفت :«پرچم نشانه آزادی و سربلندی یک کشور است. هر کشور یک پرچم دارد.»

گفتم: «پدر جان، چرا رنگ پرچم‌ کشورها با هم فرق می کند؟»

پدرم جواب داد:« هر کدام از رنگ های پرچم نشانه‌ی چیزی است، مثلاً پرچم ایران سه رنگ دارد. رنگ سبز نشانه‌ی سرسبزی، رنگ سفید نشانه‌ی صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه‌ی دفاع از میهن و آزادی آن است.»

۲- کلمه های به هم ریخته را مرتب کن.

رنگ – است – سفید – پرچم – و – دوستی – نشانه‌ی – صلح.
رنگ سفید پرچم نشانه‌ی صلح و دوستی است.

می تابید – صبحگاهی – آفتاب – قشنگ.
آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید.

مثل – دیگران – من – از – تماشای – پرچم – لذت می برم – کشورم – هم.
من هم مثل دیگران از تماشای پرچم کشورم لذت می برم.

۳- کامل کن.

به کسی که اهل تبریز است، تبریزی می گویند.

خراسانی یعنی کسی که اهل خرسان است.

به لباسی که از جنس پشم باشد، پشمی می گویند.

۴- اگر بخواهی مدرسه‌ی خود را به دیگران معرفی کنی، آن را با چه پرچمی نشان می دهی؟ نقاشی کن.

پاسخ این سوال به عهده خود شما می باشد و باید یک نقاشی زیبا برای آن بکشید.

جواب صفحه ۸۴ نگارش درس پرچم دوم دبستان

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

پرچم ایران سه رنگ دارد. رنگ سبز نشانه سرسبزی، رنگ سفید نشانه‌ی صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه‌ی دفاع از میهن و آزادی آن است.

من دوباره به پرچم نگاه کردم و پرسیدم: «پدر جان، نشانه‌ی وسط پرچم چیست؟»

پدرم گفت: «کلمه‌ی اللّه است که به شکل گل لاله هم دیده می‌شود. گل لاله، نشانه‌ی خون شهیدان است.»

در این هنگام از پدرم خداحافظی کردم و وارد حیاط مدرسه شدم. پرچم قشنگ ایران امروز برایم زیباتر شده بود. احساس می کردم آن را بیشتر از گذشته دوست دارم و مثل هر ایرانی دیگر، از تماشای آن لذّت می برم.

۲- مانند نمونه برای هر نشانه، چهار کلمه از درس های گذشته پیدا کن و بنویس.

ززیباآزادیروزچیز
نکرمانایرانزندهانجام
گگیلانگذشتهسفالگرگندم
ییکدریازینببسیار
ههشتمهنگامهنرمهربانی
شتلاشمشهدنقاشیفراموش

۳- با هر کلمه، دو جمله با معنی متفاوت بنویس.

سیر : من با ناهار امروز سیر نشدم.
سیر : مادرم در آش سیر ریخته است.

شیر : شیر سلطان جنگل است.
شیر : غذای نوزاد شیر است.

۴- کیفت گم شده است، برای پیدا کردن آن یک آگهی بنویس.

توجه توجه، یک کیف مدرسه دخترانه یا پسرانه به رنگ سفید و مشکی در حیاط مدرسه گم شده است، از دانش آموزان عزیز خواهش می کنم هر کسی که آن را پیدا کرده است به کلاس دوم ب بیاورد.

گام به گام صفحه ۸۵ نگارش دوم ابتدایی

۱- از روی جمله ای که پدر امین درباره‌ی نشانه‌ی وسط پرچم ایران گفت، یک بار با خط خوانا و زیبا بنویس.

کلمه‌ی الله است که به شکل گل لاله هم دیده می شود. گل لاله نشانه‌ی خون شهیدان است.

۲- کدام کلمه های درس حرف های سه نقطه ای دارد؟ آن ها را پیدا کن و بنویس. مثال : شهر.

نسیم ، می وزید ، ایران ، تکان ، پدر ، امین ، گفتم ، گفت ، کشور ، چرا ، فرق ، مثلا ، سفید ، میهن ، شکل ، خداحافظی ، شدم ، برایم ، شده ، مثل ، ایرانی ، لذت.

۳- هر یک از این کلمه ها (باد – خیر – بار – شیر) را می توانی در دو جای خالی بنویسی.

باد شدیدی وزید.
او هر بار دیر به مدرسه می آید.
ما باید کارهای خیر انجام دهیم.
بار ماشین خیلی سنگین بود.
شیر سلطان جنگل است.
باد چرخ دوچرخه ام خالی شد.
گاهی به جای نه، خیر می گوییم.
برای قوی شدن استخوان ها باید شیر بخوریم.

۴- نوشته‌ی زیر را به دلخواه، ادامه بده.

من اگر بتوانم وقتی بزرگ شدم یک مسابقه‌ی نقاشی برای بچه ها می گزارم، تا هر کسی که بتواند پرچم ایران را زیباتر نقاشی کند، برنده شود. به فرد برنده هم یک پرچم ایران و کتاب ایران شناسی جایزه می دهم.

جواب صفحه ۸۶ نگارش دوم درس پرچم

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و یک بار با خط زیبا بنویس.

پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی یک کشور است.

۲- جدول را کامل کن.

حل جدول و جواب صفحه ۸۶ نگارش دوم درس پرچم

۱) رنگ سفید پرچم ایران، نشانه‌ی صلح و دوستی است.

۲) مردم ایران میهن خود را از حمله‌ی دشمنان حفظ می کنند.

۳) رنگ سرخ پرچم یعنی از میهن و آزادی آن دفاع می کنیم.

۴) کلمه‌ی الله در وسط پرچم به شکل گل لاله دیده می شود.

۵) شکل گل لاله در وسط پرچم نشانه‌ی خون شهیدان است.

۶) ما به داشتن کشوری با این زیبایی افتخار می کنیم.

دانش آموز عزیز برای مشاهده جواب سایر درس های نگارش دوم کافیست نام درس را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید.

✅ در این مقاله سوال های نگارش صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ کلاس دوم ابتدایی را با جواب حل کردیم، اگر سوال یا پیشنهادی دارید از قسمت نظرات آن را با ما به اشتراک گذارید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

24 دیدگاه

 1. عربی گفت:

  عالیه واقعا ممنون

 2. محم علی گفت:

  خیلی قشنگ
  عالی بود
  از او خیلی ممنونم

 3. ستایش مرادی گفت:

  عالیییییییییییییییییییییییییییی

 4. شیلا گفت:

  عالی من خیلی ازش خوشم اومد
  ممنون ممنون
  خخخخ

 5. آسناسادات هاشمی گفت:

  خیلی خوبه 👌👌👌👌👌👌👌👌

 6. نازنین گفت:

  ‌خیلی عالیییییییییییییییی

 7. به تو چه اسمم چیه گفت:

  خوب بود
  عالی

 8. ستایش گفت:

  عالیــــــ. من برای داداشم بر میدارم🙏🏻🙏🏻💖💖

 9. منیژه گفت:

  خیلی خوب

  1. کوثر گفت:

   من برای داداشم برمیدارم

 10. سنا گفت:

  عالیه 🤩🤩🤩🤩🤩

 11. ناشناس گفت:

  خیلی خوبه ماگرتا 🤓🤓🤓

  1. ناشناس گفت:

   بله عالیه

   1. امیر گفت:

    خیلی خوب عالی

  2. ناشناس گفت:

   عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی بود

   1. مریم گفت:

    بله خیلی خیلی خیلی خیلی عااااااااااالییه

   2. زهرا گفت:

    بله خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوبه

 12. ناشناس گفت:

  خیلی عالی

  1. افتخار گفت:

   من برای داداشم بر می دارم

 13. هامپی گفت:

  ماگرتا بهترین سایت توش کلی چرخیدم

  1. ژاله گفت:

   عالی بود

   1. ناشناس گفت:

    عا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *