سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Sea از BTS ، گروه کره ای بی تی اس

تکست ، متن و معنی موزیک گروه کره ای بی تی اس به نام سی - Sea به معنای دریا

متن و ترجمه آهنگ Sea از BTS ، لیریک و تکست و معنی اهنگ سی به معنای دریا از گروه کره ای بی تی اس 

Lyrics and Translation Music BTS 바다 Sea

در ادامه برای خواندن متن اصلی کره ای ، ترجمه فارسی و انگلیسی موزیک خارجی کره ای زیبا و شنیدنی Sea از گروه بی تی اس – BTS ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Answer Love Myself از BTSمتن و ترجمه آهنگ Sea از بی تی اس - BTS
متن و ترجمه آهنگ Sea از بی تی اس – BTS

متن و معنی اهنگ Sea از BTS

[Intro: Jung Kook]

Oh, ah, yeah
اوه، اه، آره

[Verse 1: RM]

어찌어찌 걸어 바다에 왔네
I just started walking and ended up at the sea
همینطوری راه افتادم و به این دریا رسیدم

이 바다에서 나는 해변을 봐
I’m looking at the coast from here
از این دریا به ساحل نگاه مى کنم

무수한 모래알과 매섭고 거친 바람
There’s endless sand and the rough wind
دونه هایه بیشمار شن و باد سهمگین

여전히 나는 사막을 봐
I’m still looking at a desert
هنوزم دارم به بیابون (صحرا) نگاه میکنم

바다 갖고 싶어 널 온통 들이켰어
I wanted to have the sea so I swallowed you up
من میخواستم که دریارو داشته باشم، من همتونو فریب دادم

근데 그 전보다 더 목이 말라
But I’m even thirstier than before
اما حتى از قبل هم تشنه ترم

내가 다 아는 것이 진정 바다인가
Is what I know really the ocean?
آیا هر چیزی که از دریا میدونم واقعیه؟

아니면 푸른 사막인가
Or a blue desert?
یا که یه صحرایه آبیه؟[Refrain: j-hope]

I don’t know I don’t know
نمى دونم، نمى دونم
내가 지금 파도를 느끼고 있는지 yeah

If I’m feeling the waves right now, yeah
که آیا در این لحظه امواج رو حس میکنم یا نه، آره

I don’t know I don’t know
نمى دونم، نمى دونم

아직도 모래바람에 쫓기고 있는지 yeah
If I’m being chased by the sand wind, yeah
که دارم توسط طوفان شن دنبال میشم یا نه، آره

I don’t know I don’t know
نمى دونم،نمى دونم
바다인지 사막인지 희망인지 절망인지

Is this the sea or the desert? Is this hope or despair?
این دریاست؟ این بیابونه؟ امیده؟ ناامیدیه؟

진짜인지 가짜인지 shit
Is this real or fake? Shit
این واقعیه، این جعلیه، لعنتی

متن و ترجمه اهنگ Sea از BTS

[Pre-Chorus: j-hope]

I know I know 지금 내 시련을
I know, I know, my hardship right now
میدونم میدونم که بلاخره من

I know I know 이겨낼 것을
I know, I know, I’ll overcome
میدونم میدونم رنج هامو پشت سر میزارم (به درد هام غلبه میکنم)

I know I know
میدونم میدونم

나야말로 네가 의지할 곳이란 것을
Open me up, it’s the place I can rely on
این منو آشکار میکنه، چیزى که من بهش متکیم좋게 생각해 마른침 삼켜
Think positive, I’m swallowing my dry spit
مثبت فکر کن، قورتش بده

불안하더라도 사막일지라도
Even if I’m nervous, even if I’m in a desert
حتی اگه مضطربم، حتی اگه این صحرا باشه

아름다운 나미브 사막이라고
I’m in the beautiful Namib Desert
این یه صحراى زیباست

[Chorus: Jimin, Jin]

희망이 있는 곳엔 반드시 시련이 있네 (x4)
Where there is hope, there is always hardship
هر جایی که امید باشه، رنج و سختی هم هست

[Post-Chorus: V, Jung Kook]

희망이 있는 곳엔
Where there is hope
هر جایی که امید باشه

You know you know you know you know yeah yeah
تو میدونی، تو میدونی، تو میدونی، آره آره

희망이 있는 곳엔
Where there is hope
هر جایی که امید باشه

You know you know you know you know yeah yeah
تو میدونی،تو میدونی، تو میدونی، آره آره

[Verse 2: SUGA]

바다인줄 알았던 여기는 되려 사막이었고
I thought this was the ocean but it’s a desert
من فکر میکردم اینجا دریاست، اما معلوم شد که اینجا کویره

별거 없는 중소아이돌이 두번째 이름이었어
A medium-sized, ordinary idol was my second name
آیدل های یه کمپانی کوچیک که هیج ویژگی خاصی ندارن، اسم دوم منه

방송에 짤리기는 뭐 부지기수
Countless people get cut from broadcast
بارها مارو از برنامه هایه تلویزیونی حذف و ادیت کردن

누구의 땜빵이 우리의 꿈
But someone’s empty spot is our dream
اما یکى دیگه رویاى مارو به دست میاورد

어떤 이들은 회사가 작아서
They say some of these kids
بعضیا گفتن کمپانیمون کوچیکه

متن و ترجمه آهنگ Sea از بی تی اس

제대로 못 뜰거래
can’t make it cuz their agency is too small
به خاطر همین هرگز معروف نمیشیم

I know I know 나도 알어
I know, I know, I know too
من میدونم من میدونم من هم اینو میدونم

한방에서 일곱이 잠을 청하던 시절도
Times when the seven of us had to sleep in one room
حتى زمانى که هر هفت نفرمون سعى میکردیم تا بتونیم باهم تو یه اتاق بخوابیم

잠이 들기전에 내일은
With foolish hope that tomorrow
قبل از خواب اعتماد میکردیم

다를거란 믿음도
will be different before we fell asleep
که فردا قراره روز متفاوتی باشه

사막의 신기루 형태는 보이지만
We saw the mirage in the desert
یه سراب، میتونم ببینمش

잡히지는 않았고
But we couldn’t grasp it
اما نمیتونم بهش برسم

끝이 없던 이 사막에서 살아남길 빌어
Praying that we’ll remain in this desert till the end
دعا کردم که بتونم از این صحراى بى انتها نجات پیدا کنم

현실이 아니기를 빌어
Praying that this isn’t truly our reality
دعا کردم که این صحرا واقعی نباشه

[Verse 3: SUGA]

결국 신기루는 잡히고
In the end, we reached the mirage
بلاخره ما سراب رو گرفتیم

현실이 됐고
And it became our reality
و اون واقعی شد

두렵던 사막은
The scary desert became
صحرایى که اول ازش میترسیدم

우리의 피 땀 눈물로 채워 바다가 됐어
the ocean with our blood, sweat and tears
تبدیل به دریایى از خون و عرق و عشکمون شد

그런데 이 행복들 사이에
But why is there this fear
اما این ترسها چین که

이 두려움 들은 뭘까
in between the happiness?
بینه این همه شادی حسشون میکنم؟

원래 이곳은 사막이란걸 우린 너무 잘 알아
Because we know too well that this place is really a desert
دلیلش اینه که ما خوب میدونیم که این مکان قبلا صحرا بوده

متن و معنی آهنگ Sea از بی تی اس

[Refrain: SUGA]

울고 싶지 않아
I don’t wanna cry
نمى خوام گریه کنم

쉬고 싶지 않아
I don’t wanna rest
نمیخوام استراحت کنم

아니 조금만 쉬면 어때
No, who cares if we rest a little?
نه، نظرت چیه فقط یکم استراحت کنیم؟

아니 아니 아니
No no no
نه نه نه

지고 싶지 않아
I don’t wanna lose
من نمیخوام ببازم

원래 사막이잖아
It’s always a desert
اینجا در اصل یه صحراست

그럼 달려야지 뭐
I told you everything
پس بزار اونا همه چیزو بفهمن

더 우울해야지 뭐
Then I’ll just be more depressed
ما باید موفق بشیم (ما باید بیشتر از اینا بدست بیاریم)

[Chorus: Jung Kook, V]

희망이 있는 곳엔 반드시 시련이 있네 (x4)
Where there is hope, there is always hardship
هر جایی که امید باشه، رنج و سختی هم هست

[Post-Chorus: Jimin, Jin]

희망이 있는 곳엔
Where there is hope
هر جایی که امید باشه

You know you know you know you know yeah yeah
تو میدونی، تو میدونی، تو میدونی، آره آره

희망이 있는 곳엔
Where there is hope
هر جایی که امید باشه

You know you know you know you know yeah yeah
تو میدونی، تو میدونی، تو میدونی، آره آره

متن و ترجمه آهنگ Sea از BTS

[Bridge: RM]

Ocean, desert, the world
اقیانوس، صحرا، دنیا

Everything is the same thing
همه ى اینها یک چیزه

Different name
با اسم هایه متفاوت

I see ocean, I see desert, I see the world
من اقیانوس رو میبینم، من صحرا رو میبینم، من دنیارو میبینم

Everything is the same thing
همه ى اینها یک چیزه

But with different name
اما با اسم هاى متفاوت

It’s life again
این باز هم زندگیه

[Post-Bridge: V, Jung Kook]

희망이 있는 곳엔
Where there is hope
هر جایی که امید باشه

You know you know you know you know yeah yeah
تو میدونی، تو میدونی، تو میدونی، آره آره

희망이 있는 곳엔
Where there is hope
هر جایی که امید باشه

You know you know you know you know yeah yeah
تو میدونی،تو میدونی، تو میدونی، آره آره

[Chorus: Jin, Jung Kook, Jimin]

희망이 있는 곳엔 반드시 시련이 있네 (x4)
Where there is hope, there is always hardship
هر جایی که امید باشه، رنج و سختی هم هست

[Outro: V]

우린 절망해야해 그 모든 시련을 위해
We need to be in despair, for all our hardships
ما باید نا امید میشدیم، برای تموم اون سختی ها

우린 절망해야해 그 모든 시련을 위해
We need to be in despair, for all our hardships
ما باید نا امید میشدیم، برای تموم اون سختی ها

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Film out از BTS

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ گروه BTS – بی تی اس به نام Sea ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.