تکستسرگرمی

متن تبریک عید نوروز ۱۴۰۲ به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته

گلچینی از بهترین جملات تبریک سال نو 1402 به انگلیسی با ترجمه کامل

متن تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی : در این قسمت گلچینی از بهترین جملات تبریک سال نو به انگلیسی را برای شما آماده کرده ایم. امیدواریم سال جدید برای شما پر رونق، خوشبختی و بالاترین سطح عشق و شادی را با خانواده و عزیزان شما به ارمغان بیاورد. بهترین آرزوهای من در این سال جدید این است که با امید و انرژی قوی تر، موفقیت های بیشتری را به دست آورید. در ادامه با بخش متن تبریک ماگرتا همراه ما باشید.

متن پیشنهادی : متن تبریک عید نوروز

متن تبریک عید نوروز به انگلیسی

متن تبریک عید نوروز به انگلیسی

Happy New Year!
I hope this new year brings you all the happiness and success you deserve. May all your dreams come true and may you achieve all your goals. May this year be filled with love, laughter, and good health.

سال نو شما را مبارک باد!
امیدوارم که این سال جدید برای شما همه خوشی ها و موفقیت هایی که لایق آن هستید را به همراه داشته باشد. امیدوارم تمامی رویاهای شما به واقعیت بپیوندد و تمامی اهداف شما به دست آید. امیدوارم این سال با عشق، خنده و سلامتی پر شود.


Happy New Year to you and your loved ones! May this year bring you joy, prosperity, and success. Let’s leave behind the challenges of the past year and embrace the opportunities of the new one. Have a wonderful year ahead!

سال نو شما و عزیزانتان را مبارک باد! امیدوارم که این سال برای شما شادی، رونق و موفقیت را به همراه داشته باشد. بگذارید چالش های سال گذشته را پشت سر بگذاریم و فرصت های سال جدید را به دست بگیریم. سالی فوق العاده پیش رو داشته باشید!


As we bid farewell to the old year, let us welcome the new one with open arms. May this year be full of blessings, love, and laughter for you and your family. Happy New Year!

همانطور که از سال قدیمی خداحافظی می کنیم، بیایید با باز بودن دستانمان سال جدید را به استقبال بگیریم. امیدوارم که این سال برای شما و خانواده تان، پر از برکت، عشق و خنده باشد. سال نو مبارک!

مطلب پیشنهادی : متن فلسفی تبریک سال نو

متن پیام تبریک سال نو به انگلیسی

متن تبریک سال نو به انگلیسی

Happy New Year! May the coming year bring happiness, prosperity, and good health to you and your loved ones. Happy Norooz!

تبریک سال نو! امیدواریم سال آینده شادی، سربلندی و سلامتی را برای شما و عزیزانتان به ارمغان بیاورد. عید نوروزتان مبارک!


As we celebrate the arrival of spring and the start of a new year, let’s take a moment to reflect on the past and look forward to the future. Happy Norooz!

در حالی که به ورود بهار و آغاز سال جدید جشن می‌گیریم، بگذارید چند لحظه به گذشته فکر کنیم و به آینده نگاهی بیندازیم. عید نوروزتان مبارک!


Wishing you a happy and prosperous New Year filled with joy, peace, and love. May the spirit of Norooz bring you and your family health and happiness. Happy Norooz!

آرزو می‌کنم سال جدید شما پر از شادی، سلامتی و عشق باشد. از روحیه نوروز برای شما و خانواده‌تان سلامتی و خوشبختی را به همراه داشته باشید. عید نوروزتان مبارک!

مطلب پیشنهادی : متن تبریک سال نو به معلم عزیزم

عکس نوشته تبریک سال نو به انگلیسی

پیام تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه

Wishing you a Happy New Year filled with hope, peace, and positivity. May you have the courage to overcome any obstacle that comes your way and may you find happiness in the small things in life. Happy New Year!

امیدوارم سال نوی شما پر از امید، صلح و انرژی مثبت باشد. امیدوارم که شجاعت داشته باشید تا هرچالشی که پیش رویتان قرار می گیرد را پشت سر بگذارید و در کوچک ترین چیزهای زندگی شادی پیدا کنید. سال نو مبارک!


May the New Year bring you new opportunities, new beginnings, and new challenges. May you have the strength and determination to overcome any obstacles and may you achieve all your dreams. Wishing you a Happy New Year!

امیدوارم سال نو، برای شما فرصت های جدید، شروع های جدید و چالش های جدید به همراه داشته باشد. امیدوارم که شما دارای قدرت و اراده باشید تا هرچالشی را که پیش رویتان قرار می گیرد را پشت سر بگذارید و تمام رویاهایتان را به دست آورید. سال نو مبارک!


Happy Norooz! May this new year bring you health, happiness, and prosperity. Let’s celebrate this joyous occasion with our loved ones and welcome the arrival of spring.

عید نوروز مبارک! امیدوارم که این سال جدید سلامتی، شادی و رونق را به همراه داشته باشد. بیایید این مناسبت شادی را با عزیزانمان جشن بگیریم و به ورود بهار خوش آمد بگوییم.

مطلب پیشنهادی : متن تبریک سال نو به والدین دانش آموزان

عکس تبریک سال نو به انگلیسی

پیام تبریک عید نوروز 1402 به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

May the light of Norooz bring joy and hope to your life. Let’s cherish this time with our family and friends and look forward to a bright and prosperous year ahead. Happy Norooz!

امیدوارم نوروز با نور خود شادی و امید را به زندگی تان بیاورد. بیایید این زمان را با خانواده و دوستانمان گرامی بداریم و به سالی درخشان و پر رونق نگاه کنیم. عید نوروز مبارک!


Wishing you a Happy Norooz filled with love, peace, and happiness. May this new year bring you closer to your dreams and aspirations. Let’s welcome the arrival of spring and a new beginning with open arms.

امیدوارم عید نوروز شادی، صلح و خوشبختی را برای شما به همراه داشته باشد. امیدوارم که این سال جدید شما را به رویاها و آرزوهایتان نزدیک تر کند. بیایید با دستان باز ورود بهار و شروعی جدید را به استقبال بگیریم.


May Norooz be a time of renewal and rejuvenation for you. Let’s leave behind the troubles of the past and embrace the opportunities of the new year with hope and positivity. Happy Norooz!

امیدوارم عید نوروز برای شما زمانی از تجدید و نوسازی باشد. بیایید مشکلات گذشته را پشت سر بگذاریم و با امید و انرژی مثبت، فرصت های سال جدید را به دست بگیریم. عید نوروز مبارک!

مطلب پیشنهادی : متن تبریک پیشاپیش عید نوروز مبارک

کارت پستال تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی

پیامک مخصوص تبریک عید نوروز به زبان خارجی

Happy Norooz to you and your family! May this new year bring you joy, prosperity, and success. Let’s celebrate the arrival of spring and the renewal of nature with love and gratitude.

نوروزتان برای شما و خانواده‌تان مبارک! امیدوارم این سال جدید برای شما شادی، رونق و موفقیت را به همراه داشته باشد. بیایید با عشق و قدردانی ورود بهار و تجدید نظر طبیعت را جشن بگیریم.


May this Norooz be a time of hope, peace, and happiness for you and your loved ones. Let’s come together and strengthen our bonds of friendship and family. Happy Norooz!

امیدوارم که این عید نوروز زمانی از امید، صلح و خوشبختی برای شما و عزیزانتان باشد. بیایید دور هم جمع شده و بندهای دوستی و خانوادگی‌مان را تقویت کنیم. عید نوروز مبارک!


Wishing you a happy Norooz filled with love, joy, and abundance. May this new year bring you closer to your goals and aspirations. Let’s celebrate the spirit of Norooz with gratitude and positivity.

امیدوارم عید نوروز شادی، عشق و برکت را برای شما به همراه داشته باشد. امیدوارم که این سال جدید شما را به اهداف و آرزوهایتان نزدیک تر کند. بیایید با قدردانی و انرژی مثبت، روح عید نوروز را جشن بگیریم.

مطلب پیشنهادی : داستان کوتاه در مورد عید نوروز

عکس نوشته تبریک عید نوروز به انگلیسی

May the New Year bring you new opportunities, new beginnings, and a renewed sense of hope. Happy Norooz to you and your loved ones!

امیدواریم سال جدید فرصت‌ها، آغازهای جدید و احساس تجدید امید را برای شما به ارمغان بیاورد. عید نوروزتان مبارک!


As we celebrate the season of rebirth and renewal, may your home be filled with love, laughter, and joy. Happy Norooz to you and your family!

حینی که ما به فصل تولد مجدد و تجدید حیات جشن می گیریم، امیدواریم که خانهتان پر از عشق، خنده و شادی باشد. عید نوروزتان مبارک!


May the new year bring you peace, prosperity, and happiness. Let’s leave behind the challenges of the past and look forward to a brighter future. Happy Norooz!

امیدوارم که سال جدید برای شما صلح، رونق و خوشبختی را به همراه داشته باشد. بیایید مشکلات گذشته را پشت سر بگذاریم و به آینده‌ای روشن نگاه کنیم. عید نوروز مبارک!

مطلب پیشنهادی : عکس پروفایل عید نوروز

عکس تبریک عید نوروز به انگلیسی

Sending warm wishes for a joyful and prosperous Norooz. May this new year bring you new opportunities and blessings. Let’s cherish the moments with our loved ones and make unforgettable memories. Happy Norooz!

با ارسال آرزوهای گرم برای یک عید نوروز شاد و پر رونق. امیدوارم که سال جدید فرصت‌ها و برکت‌های جدیدی را برایتان به ارمغان بیاورد. بیایید لحظاتی با عزیزانمان را درک کنیم و خاطراتی بی‌فراموشی را به یادگار داشته باشیم. عید نوروز مبارک!


May the spirit of Norooz bring you renewed hope, love, and happiness. Let’s welcome the new year with open hearts and minds, and make the most of every opportunity. Happy Norooz to you and your family!

امیدوارم روح عید نوروز، برای شما امید، عشق و خوشبختی تازه‌ای را به همراه داشته باشد. بیایید با قلب و ذهن باز، به سال جدید خوش آمد بگوییم و از هر فرصتی بهره‌برداری کنیم. عید نوروز مبارک برای شما و خانواده‌تان!


On this special occasion of Norooz, may your heart be filled with love, your mind with positivity, and your life with prosperity. Let’s embrace the new year with gratitude and hope. Happy Norooz!

در این مناسبت ویژه عید نوروز، امیدوارم قلبتان با عشق، ذهنتان با انرژی مثبت و زندگیتان با رونق پر شود. بیایید با قدردانی و امید، سال جدید را در پذیرش بگیریم. عید نوروز مبارک!


May the colors and beauty of spring fill your life with happiness and joy. Let’s forget the sorrows of the past and embrace the new year with optimism and positivity. Happy Norooz to you and your loved ones!

امیدوارم رنگ‌ها و زیبایی بهار، زندگی شما را با خوشبختی و شادی پر کند. بیایید از غموم گذشته فراموشی کنیم و با امید و انرژی مثبت، سال جدید را به پذیرش بگیریم. عید نوروز مبارک برای شما و عزیزانتان!


امیدواریم ازین متن های تبریک سال نو و عید نوروز به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − دوازده =