سبک زندگی

سوالات متن درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی متن درسی درس 5 پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان

سوالات متن درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های جای خالی ، تشریحی و صحیح و غلط متن درسی درس ۵ پنجم جمعیت ایران کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دبستان پرداخته ایم. در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۵ مطالعات پنجم

سوالات متن درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
سوالات متن درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

سوال های متن درس 5 پنجم مطالعات کلاس پنجم با جواب

۱) اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد.

۲) اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای دفاع از کشورمان داریم.

۳) با توجه به نمود کتاب درسی جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵ ۷۰ میلیون نفر بوده است.

۴) ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر وسعت کمی دارد اما جمعیت زیادی را در خود جای داده است.

۵) یکی از دلایل افزایش جمعیت در یک ناحیه، مهاجرت مردم از نواحی دیگر به آنجاست.

۶) به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند جمعیت می گویند.

۷) در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوه های آذربایجان و خراسان تعداد زیادی شهر و روستای پر جمعیت به وجود آمده است.

۸) وقتی تعداد بزرگسالان یک کشور زیاد باشد، نیروی بیشتری برای کار فراهم می شود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۹) دشت لوت و دشت کویر از نواحی کم جمعیت یا خالی از جمعیت است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۰) دانشگاه و جنگ از عوامل جذب کننده‌ی جمعیت می باشند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۱۱) جوانان با حفظ سلامتی و انجام امور ورزشی به پیشرفت کشور کمک می کنند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۱۲) باران کافی و خاک حاصلخیز از عوامل جذب جمعیت در نواحی داخلی ایران هستند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۱۳) جمعیت را تعریف کنید.

پاسخ: به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.

۱۴) جمعیت چگونه افزایش می یابد؟

پاسخ: اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد.

۱۵) افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟

پاسخ: الف) نیروی بیشتر برای کار و پیشرفت کشور فراهم می شود.
ب) نیروی زیادی برای دفاع از کشورمان داریم.
ج) خواهر و برادر بیشتری برای داشتن هم بازی و کمک به یکدیگر خواهیم داشت.

۱۶) چرا ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر با وسعت کم، جمعیت زیادی را در خود جای داده است؟

پاسخ: چون در این ناحیه آب و هوای مساعد، باران کافی و خاک حاصلخیز موجب رونق کشاورزی شده است.

۱۷) چرا تهران جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟

پاسخ: به دلیل پایتخت بودن و وجود اداره ها، دانشگاه ها و کارخانه های بسیار

۱۸) چرا نواحی داخلی ایران بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است؟

پاسخ: به دلیل بارندگی کم، زمین های شور و خاک نامناسب

۱۹) کشور ایران از نظر پراکندگی جمعیت به چند ناحیه تقسیم شده است؟ نام ببرید.

پاسخ: الف) ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر
ب) ناحیه‌ی تهران و اطراف آن
ج) نواحی داخلی ایران
د) نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوه های آذربایجان و خراسان

۲۰) چرا در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوه های آذربایجان و خراسان، تعداد زیادی شهر و روستای پر جمعیت به وجود آمده است؟

پاسخ: به دلیل آب و هوای معتدل، خاک آبرفتی و وجود معدن های مختلف

۲۱) مهاجرت یعنی چه؟

پاسخ: یعنی اینکه مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند.

۲۲) چرا بعضی از نواحی ایران، جمعیت زیادی را در خود جذب کرده اند؟

پاسخ: به دلیل آب و هوای مساعد
خاک حاصلخیز و یا وجود کارخانه ها و معدن ها

۲۳) نواحی داخلی ایران جزء کدام یک از نواحی جمعیتی می باشد؟

پاسخ: جزء نواحی کم جمعیت یا خالی از جمعیت، به دلیل بارندگی کم و زمین های شور و خاک نامناسب

۲۴) عوامل جذب کننده‌ی جمعیت را نام ببرید.

پاسخ: الف) درآمد بیشتر ب) شغل های بیشتر ج) بیمارستان مجهز د) دانشگاه ز) فروشگاه های بزرگ

۲۵) عوامل دور کننده‌ی جمعیت کدام اند؟

پاسخ: الف) خشکسالی ب) کمبود آب ج) کمبود درآمد و شغل د) جنگ

۲۶) دو دلیل افزایش جمعیت در یک مکان را بنویسید.

پاسخ: الف) تولد بیشتر از مرگ ب) مهاجرت

۲۷) هر چه از ناحیه‌ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد شهرها و روستاهای پر جمعیت بیشتر می شود یا کمتر؟ چرا؟

پاسخ: بیشتر می شود. چون بارش برف و باران در آنجا زیاد است و آب به مقدار کافی وجود دارد، خاک آبرفتی و حاصلخیز و هوا معتدل است.

۲۸) جوانان کشور با کدام مورد می توانند به پیشرفت کشور کمک کنند؟

الف) دفاع از کشور ب) ورزش کردن ج) حفظ سلامتی د) تحصیل و دانش

پاسخ: د) تحصیل و دانش

۲۹) در خال حاضر، جمعیت کشور ما چند نفر است؟

الف) بیش از ۷۵ میلیون نفر ب) کمتر از ۷۵ میلیون نفر
ج) ۶۵ میلیون نفر د) بیش از ۸۵ میلیون نفر

پاسخ: الف) بیش از ۷۵ میلیون نفر

۳۰) کدام مورد از عوامل دور کننده‌ی جمعیت نمی باشد؟

الف) خشکسالی ب) دانشگاه ج) کمبود آب د)‌ جنگ

پاسخ: ب) دانشگاه

۳۱) کدام مورد از عوامل جذب کننده جمعیت نیست؟

الف) دانشگاه ب) فروشگاه های بزرگ ج) کمبود درآمد د)‌ بیمارستان مجهز

پاسخ: ج) کمبود درآمد

۳۲) جمعیت کشور ما در چه سالی ۷۵ میلیون نفر بوده است؟

الف) ۱۳۷۵ ب) ۱۳۹۰ ج) ۱۳۸۵ د)‌ ۱۳۴۵

پاسخ: ب) ۱۳۹۰

۳۳) کدامیک از نواحی جزء نواحی کم جمعیت است؟

الف) ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر ب) کوهپایه های البرز و زاگرس
ج)‌ کوهپایه های کوه های آذربایجان و خراسان د) نواحی داخلی

پاسخ: د) نواحی داخلی

۳۴) کدام مورد از دلایل جمعیت زیاد در ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر نیست؟

الف) آب و هوای مساعد ب) باران کافی ج) وجود معادن د) خاک حاصلخیز

پاسخ: ج) وجود معادن

۳۵) به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند، چه می گویند؟

الف) جامعه ب) ملت ج) جمعیت د) گروه

پاسخ: ج) جمعیت

۳۶) کدام مورد از دلایل پرچمعیت بودن تهران و اطراف آن است؟

الف) آب و هوای معتدل ب) وجود دانشگاه ج) خاک حاصلخیز د) وجود معادن

پاسخ: ب) وجود دانشگاه

۳۷) کدام مورد می تواند موجب مهاجرت جمعیت از یک مکان باشد؟

الف) خشکسالی ب) بیمارستان مجهز ج) شغل زیاد د) وجود کارخانه ها

پاسخ: الف) خشکسالی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

مطلب پیشنهادی: سوالات متن درس چهارم مطالعات اجتماعی پنجم

سوالات متن درس ۵ پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

25 دیدگاه

 1. به نام خدا وند جان و خرد
  کردن برتر اندیشه بر نگذرد
  ای خدای منو کمک کن که تو امتحانم نمره ی قبولی ببارم مرسی

 2. ممنونم از سایت خوبتون😍🤩🙏🙏
  و اخرش من واقعا دختر کفشدوزکی هستم فکر
  نکنین الکی می گم😏😒😎🐞🐞🐞

   1. سلام من دانشمند آوین هستم ولی یکی از سوال ها اشتباه بود ولی روی هم رفته خوب بود ‌🥰🥰😘

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *