سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 7 هفت کتاب فلسفه 2 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم «عقل در فلسفه (۱)» کتاب فلسفه ۲ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات متن درس هفتم فلسفه دوازدهم انسانی
سوالات متن درس هفتم فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 7 هفتم فلسفه دوازدهم انسانی

۱) کاربردهای عقل در فلسفه را بنویسید.

پاسخ: الف) عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدلال
ب) عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده

۲) عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدلال چه کاربردی دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: انسان با کمک عقل خود استدلال می‌کند و از این طریق به دانش‌ها و حقایق دست می یابد و می تواند هستی را از نیستی، خوب را از بد و درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهد. همچنین با کمک عقل می توان دین و آیین درست را انتخاب کرد و در علوم و دانش‌های مختلف به پیشرفت رسید و از وقت و فرصت ها بهتر بهره برد.

۳) آیا همه افراد از قدرت عقلی یکسانی برخوردارند؟ چگونه می‌توان توانمندی‌های عقلی را تقویت کرد؟

پاسخ: خیر – توانمندی های عقلی در کودک به صورت یک استعداد وجود دارد که با تربیت و تمرین به شکوفایی و فعلیت می رسد و تقویت می‌شود به همین سبب در افراد مختلف این توانایی‌ها متفاوت است و برخی انسان ها قدرت عقلی بیشتر و بعضی قدرت کمتری دارند.

۴) عالم عقول را تعریف کنید.

پاسخ: بسیاری از فلاسفه معتقدند که علاوه بر عالم، طبیعت عوالم و موجودات دیگری هم وجود دارند که با حواس ظاهری نمی‌توان آنها را درک کرد و حقیقت وجودشان مجرد از ماده است. یکی از این عوالم عالم عقل یا عقول است.

۵) ویژگی های عالم عقول و موجودات عقلانی را بنویسید.

پاسخ: این موجودات از جسم و ماده مجردند و در قید زمان و مکان نیستند. در افعال خود نیاز به ابزار مادی ندارند حقایق اشیا را را از طریق شهود درک می کنند و به مفاهیم و استدلال نیاز ندارند.

۶) موجودات و فرشتگان در عالم عقول از چه طریقی علم و حقیقت را درک می کنند؟

پاسخ: علم این موجودات از طریق استدلال و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست بلکه عقول یا فرشتگان حقایق اشیا را شهود می‌کنند و به مفاهیم و استدلال مفهومی نیازی ندارند.

۷) از نظر فیلسوفان آیا روح انسان استعداد و توانایی رسیدن به عالم عقول و شهود حقایق را دارد؟ چگونه؟

پاسخ: بله – روح هر انسانی می‌تواند با تهذیب و تزکیه نفس به مرتبه ای برسد که کاملا از جسم و ماده مجرد باشد و در عین حال که از قوه استدلال برخوردار است همچون فرشتگان بسیاری از حقایق را شهود کند.

۸) عقل و خرد در نزد حکمای ایران قدیم از چه جایگاهی برخوردار بود؟ توضیح دهید.

پاسخ: یکی از کانون های اولیه عقل گرایی و خرد ورزی ایران باستان است که اندیشمندان آن به خرد ورزی و فرزانگی شهرت داشتند آنان از وجود عقل به عنوان یک وجود متعالی و برتر آگاه بوده‌اند و به عقل به عنوان تعقل و خرد ورزی اهمیت می داده‌اند. در اندیشه حکمای ایران قدیم خرد با وجود آفریدگار، متحد و یگانه است و آفریدگار کل جهان و موجودات را بر اساس خرد آفریده و با خرد و عقل خود آن ها را رهبری می کند.

۹) کدام فیلسوف یونان باستان از حقیقتی به نام لوگوس سخن گفته؟ معنای آن را در نزد وی شرح دهید.

پاسخ: هراکلیتوس – لوگوس در نزد او هم به معنای عقل به عنوان حقیقت متعالی است و هم به معنای نطق و سخن و کلمه کلمه و سخن نزد او ظهور و پرتو عقل هستند و عقل همان حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند و هم کلمات و سخن و به نظر او اشیاء عالم همان کلمات عقل و بیان حکمت و علم او هستند.

۱۰) ارسطو قوّه‌ی عقل را بر اساس کاربرد به چند دسته تقسیم کرد؟

پاسخ: عقل نظری / عقل عملی

۱۱) مقصود ارسطو از عقل نظری و عقل عملی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: عقل از آن جهت که درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آنها بحث می‌کند مانند بحث درباره خدا، کهکشان و درجه حرارت عقل نظری نامیده می شود.
عقل از آن جهت که درباره رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای او بحث می‌کند مانند انسان نباید ظلم کند، انسان باید راست بگوید عقل عملی نامیده می شود.

۱۲) ارسطو بر اساس عقل علم و دانش را به چند دسته تقسیم می کند؟ هر یک را تعریف کنید.

پاسخ: علم نظری دانشی که توسط عقل نظری به دست می آید.
علم عملی علم و دانشی که از عقل عملی به دست می آید.

۱۳) ارسطو چه تعریفی از انسان ارائه می‌کند؟ مقصود او چیست؟

پاسخ: او انسان را با مفهوم حیوان ناطق تعریف کند که منظور از نطق همان عقل و تفکر است او عقل را ذاتی انسان می دانست.

۱۴) ارسطو استدلال را به چند دسته تقسیم کرد و آنها را در کدام آثار خود تدوین نمود؟

پاسخ: استدلال تجربی و استدلال عقلی محض، او آنها را در بخش منطق آثار خود تدوین نمود.

۱۵) در دوره جدید اروپا و عصر رنسانس عقل چه جایگاهی در اروپا و نزد فلاسفه داشت؟

پاسخ: در این دوره عقل جایگاه ممتازی پیدا کرد و یگانه معیار و مرجع درستی و نادرستی افکار و عقاید تلقی می شد. عقل جای دین را گرفت و دین را در گوشه ای از زندگی انسان‌های اروپایی به حاشیه راند.

۱۶) توجه فلاسفه مسیحی در دوره دوم حاکمیت کلیسا (قرن دهم تا سیزدهم) میلادی به تبیین مسائل دینی با روش عقلانی چه نتیجه مهمی به دنبال داشت؟

پاسخ: این توجه عقلی به مسائل دینی چون با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت منجر به گسترش عقل گرایی و عقب نشینی تفکر دینی در مقابل عقل شد و در رنسانس سبب شد تا عقل جای دین را بگیرد و دین را در حاشیه قرار دهد.

۱۷) در دوره اول حاکمیت کلیسا در اروپا قرن سوم تا نهم میلادی عقل چه جایگاهی داشت؟ توضیح دهید.

پاسخ: در این دوره بزرگسالان کلیسا دخالت و چون و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند و حتی برخی عقل را امری شیطانی می‌پنداشتند و در برابر استدلال‌های عقلی می ایستادند. در نظر آنان ایمان قوی از آنِ کسی بود که در برابر شبهه‌های عقل بایستد و بر ایمان خود استوار بماند.

۱۸) به چه دلیل در دوره دوم حاکمیت کلیسا حکمای مسیحی به تبیین عقلانی مسائل دینی روی آوردند و نتیجه آن چه بود؟

پاسخ: آنان تحت تاثیر مطالعه کتاب های ابن سینا و ابن رشد و سایر فیلسوفان مسلمان که به زبان‌های اروپایی ترجمه شده بود به عقل و تبیین عقلانی مسائل دینی روی آوردند اما چون این توجه با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت منجر به حاکمیت عقل در مقابل دین شد.

۱۹) نظر و دیدگاه دکارت را درباره کارکرد و جایگاه عقل شرح دهید.

پاسخ: او به همه توانایی‌های عقل مانند بدیهیات عقلی و استدلال‌های عقلی محض توجه داشت و معتقد بود که عقل می‌تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را اثبات کند. البته او به عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان عقیده ای نداشت و عقل را صرفا یک دستگاه استدلال می دانست.

۲۰) از نظر اوگوست کنت عقل انسان چه زمانی می تواند به واقعیت و علم دست یابد؟

پاسخ: وقتی عقل با روش حسی و تجربی وارد عمل شود و فقط از طریق علم تجربی می‌توان به شناخت واقعیت رسید.

۲۱) محدوده عملیات عقل را نزد فیلسوفان زیر بیان کنید.

پاسخ: ارسطو: عقل به دو دسته عقل نظری و عملی تقسیم می.شود عقل قوه استدلال و ذاتی انسان است.
فرانسیس: بیکن بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر روش تجربی است نه روش عقلی.
دکارت: عقل صرفا یک دستگاه استدلال است و می‌تواند وجود خدا، نفس مجرد و اختیار انسان را اثبات کند.
اوگوست کنت: عقل فقط از طریق علم و روش تجربی می‌تواند به شناخت واقعیات برسد.

۲۲) تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط است؟

۱- در اندیشه حکمای ایران ،قدیم مزدا همان خداوند است.
۲- از نظر هراکلیتوس اشیای عالم همان کلمات عقل هستند که حقیقت برتر است.
۳- هراکلیتوس معتقد به حقیقتی به نام لوگوس بود که به معنای عقل و نطق می باشد.

پاسخ: ۱- صحیح
۲- صحیح
۳- صحیح

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس هفتم فلسفه دوازدهم انسانی
و
سوالات متن درس پنجم فلسفه دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب فلسفه دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب فلسفه پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *