سبک زندگی

سوالات متن درس سوم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 3 سوم معجزه جاویدان دین و زندگی پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس 3 سوم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۳ سوم معجزه جاویدان کتاب دینی ۲ یازدهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس سوم دینی یازدهم

سوالات متن درس سوم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس سوم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 3 سوم دینی یازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس سوم دینی یازدهم :

۱) هر گاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث می شد، برای اینکه مردم دریابند که وی با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبری شده است، چه کاری را انجام می داد؟

پاسخ: کارهای خارق العاده انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند، قادر به انجام آنها نبود.

۲) یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادی، کدام است؟ آن را شرح دهید.

پاسخ: «نظریه انبساط جهان» – بر طبق این نظریه، کهکشان ها با سرعت فوق العاده ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجه آن، جهان هستیم مدام در حال گسترش و انبساط است. مطلبی که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره کرده است: «والسماء بنَینَاها بِأَید وإِنَّا لَموسعونَ؛ و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت میبخشیم.

۳) چرا اندیشمندان اسلامی، «آیت» را «معجزه» می نامیدند؟

پاسخ: زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد را در انجام ای نامور، آشکار می سازد.

۴) عبارت قرآنی:« خداوند، آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی [قابل رؤیت] نیستند بر پا داشته است.» جزء کدام یک از ویژگی های محتوایی قرآن کریم و مبین کدام موضوع است؟

پاسخ: ۱) ذکر نکات علمی بیسابقه – انبساط جهان
۲) ذکر نکات علمی بیسابقه – نیروی جاذبه
۳) جامعیت و همه جانبه بودن – انبساط جهان
۴)‌جامعیت و همه جانبه بودن – نیروی جاذبه

۵) خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، چه پیشنهادی کرده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: کتابی همانند آن [قرآن] را بیاورند و برای اینکه عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد ،این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتّی یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به آنها داده است.

۶) دو مورد از نکات علمی بی سابقه، که در قرآن کریم ذکر شده اند را فقط نام ببرید.

پاسخ: ۱) نیروی جاذبه ۲) انبساط جهان

۷) آیـۀ: «قُل لَّئنِ اجتَمعت الإِنس و الْجِنُّ علَى أَن یأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لاَ یأْتُونَ بِمثْله و لَو کَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِیرًا» بر کدام موضوع تأکید می کند؟ بنویسید.

پاسخ: در مورد اولی خواست «عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد. و درمورد دومی، خواست نهایت عجز و ناتوانی آنان را اثبات کند.

۸) منظور از «آنچه مورد نیاز و احتیاج» در حدیث امام باقر (ع)که میفرماید: خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش [قرآن] آورده است»، چیست؟

پاسخ: نیازها و احتیاج های مربوط به «برنامه زندگی» و « هدایت انسان ها» است. یعنی، همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.

۹) آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم، چیست؟ توضیح دهید.

پاسخ: آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است. از روزی که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعلام کرده است، بیش از چهارده قرن می گذرد و این دعوت همچنان ادامه دارد.

۱۰) از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم،«جامعیت و همه جانبه بودن آن» را توضیح دهید.

پاسخ:  با وجود اینکه قرآن کریم حدود پانزده قرن پیش نازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال به آن نیاز دارد، سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است. این کتاب، فقط از امور معنوی، یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن نمی گوید؛ بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان، مسئولی های اجتماعی و رابطۀ وی با انسان های دیگر سخن می گوید و برنامه ای «جامع و همه جانبه» را در اختیارش قرار می دهد.

۱۱) جنبه های اعجاز قرآن کریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: ۱) اعجاز لفظی ۲) اعجاز محتوایی

۱۲) چرا دانشمندان معمولاً در نوشته های گذشته خود تجدید نظر می کنند و اگر بتوانند، کتاب های گذشته خود را «اصلاح» می نمایند؟

پاسخ: به دلیل اینکه آثار و نوشته های اولیۀ آنها با آثار دوران پختگی شان «متفاوت» است.

۱۳) از جنبه های اعجاز قرآن کریم، «اعجاز محتوایی» را توضیح دهید.

پاسخ: علاوه بر اعجاز «لفظی»، قرآن کریم؛ از نظر محتوا و مطالب آن ویژگی هایی دارد که نشان می دهد از قلم هیچ اندیشمند ی تراوش نکرده است، چه رسد به شخصی که قبل از آن، چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است.

این جنبه از اعجاز برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و درک است.

۱۴) آیۀ شریفۀ:« أَفَلاَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عند غَیرِ اللّه لَوجدواْ فیه اخْتلاَفًاکَثیرًا»؛ به کدام یک از ویژگی های اعجاز قرآن کریم اشاره دارد؟

پاسخ: انسجام درونی، در عین نزول تدریجی

۱۵) چهار مورد از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: الف) انسجام درونی، در عین نزول تدریجی
ب) تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت
ج) جامعیت و همه جانبه بودن
د) ذکر نکات علمی بی سابقه

۱۶) کدام جنبه از اعجاز قرآن کریم، برای کسانی که زبان آن را نمیدانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و درک است؟

پاسخ: اعجاز محتوایی

۱۷) از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم، «انسجام درونی، در عین نزول تدریجی است» آن را توضیح دهید.

پاسخ: با اینکه بیش از شش هزار آیۀ قرآن کریم در طول 23 سال به تدریج نازل شده و درباره موضوعات متنوع سخن گفته است، نه تنها میان آیات آن، تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.

۱۸) از جنبه های اعجاز قرآن کریم، «اعجاز لفظی» را توضیح دهید.

پاسخ: خداوند برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه، معنای مورد نظر را برساند و دل های آماده را به سوی حق جذب کند. هر کس با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن، در می یابد که آیات آن با سایر سخن ها کاملاً فرق میکند و به شیوهای خاص بیان شده است.

۱۹) از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم، «تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است» آن را توضیح دهید.

پاسخ: فرهنگ مردم حجاز، آمیزهای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود. با وجود این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضوع هایی همچون؛ «عدالت خواهی»، «علم دوستی»، «معنویت» و «حقوق برابر انسان ها» سخن گفته است.

۲۰) آیا مخالفان غیر الهی بودن قرآن کریم، برای اثبات ادعای خود متن هایی ارائه نموده اند؟ توضیح دهید.

پاسخ: «آری»، از گذشته دور تا امروز، مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای افراد «غیر متخصص» ممکن است بی عیب جلوه کند، اما تاکنون هیچ یک از این متن ها در مراکز علمی و تخصصی، مورد قبول واقع نشده است و همگی به فراموشی سپرده شده اند.

ادامه سوالات متن درس سوم دینی یازدهم :

۲۱) حدیث امام باقر (ع) که درآن می فرماید:«خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش [قرآن] آورده است.» با کدامیک از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن «ارتباط» دارد؟

پاسخ: ۱) ذکر نکات علمی بی سابقه
۲) انسجام درونی، در عین نزول تدریجی.

۳)‌جامعیت و همه جانبه بودن
۴) تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

۲۲) با توجه به آیۀ شریفۀ: «أَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِسورهٍ مثْله» به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱) موضوع آیه چیست؟

پاسخ: دومین پیشنهاد خداوند، به کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند.

۲) پیشنهاد خداوند، چه بود؟

پاسخ: اینکه اگر در الهی بودن قرآن شک دارند، سوره ای همانند آن بیاورند.

۳) آیا کسانی که در الهی بودن قرآن، شک داشتند؛ موفق به آوردن سوره ای مثل قرآن شدند؟

پاسخ: همان طور که قبلاً نیز نتوانسته بودند، ده سوره مثل سوره های قرآن بیاورند این بار هم نتوانستند. (خیر)

۴) چرا خداوند، ابتدا پیشنهاد داد ۱۰ سوره بیاورند و سپس پیشنهاد داد، یک سوره بیاورند؟

پاسخ: در مورد اولی خواست «عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد.»
و در مورد دومی، خواست «نهایت عجز و ناتوانی آنان را اثبات کند.»

۲۳) اشاره کردن قرآن به نکات علمی در جامعه ایکه در آن علم و دانش جایگاهی نداشت، گویای چیست؟

پاسخ: آن است که این کتاب الهی، بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته و ذکر نکات علمی بی سابقه، فقط از کسی ساخته است که آگاه به همۀ علوم باشد؛ یعنی خداوند متّعال.

۲۴) معجزه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند برای همۀ زمان ها پیامبر شود، باید چگونه باشد؟

پاسخ: ۱) مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند.
۲) آیندگان هم، معجزه بودن آن را تأیید کنند.

۲۵) از نکات علمی بی سابقه که در قرآن کریم ذکر شده،« نیروی جاذبه است» آن را توضیح دهید.

پاسخ: تا قبل از قرن هجدهم میلادی دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها چسبیده اند و به همین علّت نم یافتند. اما قرن ها قبل از آن، قرآن کریم از وجود «نیروی جاذبه میان ستارگان» خبر داد و آن را عامل در هم نرفتن ستارگان در یکدیگر معرفی کرد.

۲۶) قرآن کریم، کارهای خارق العاده ای که پیامبران از طرف خداوند برای اثبات نبوت خویش انجام میدادند چه می نامد و اندیشمندان اسلامی، آن را چه می نامند؟

پاسخ: «آیت [یعنی، نشانه و علامت نبوت]»– «معجزه».

۲۷) یکی از مهمترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادی، کدام نظریه بوده و کدام آیه، بیانگر آن است؟

پاسخ: ۱) نیروی جاذبه – خداوند، آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند، بر پا داشته است.
۲) نیروی جاذبه – و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره، آن را وسعت می بخشیم.
۳) انبساط جهان – خداوند، آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند، بر پا داشته است.

۴) انبساط جهان – و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره، آن را وسعت می بخشیم.

۲۸) در هر دوره ای از زمان؛ مجموع های از افکار، عقاید و آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبیر می شود، مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرار می دهد.

۲۹) خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم را قرآن کریم قرار داد.

۳۰) خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاوند.

۳۱) آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم، آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است.

۳۲) همین زیبایی لفظی، سبب نفوذ خارق العاده ای این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است.

۳۳) در هر دوره ای از زمان، مجموعه ای از افکار، عقاید و آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبیر می شود.

۳۴) قرآن کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می کند که از آن جمله، تشبیه زمین به ذلول است.

۳۵) قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۶) قرآن کریم کارهای خارق العاده پیامبران را معجزه می نامد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۷) معجزات پیامبران گذشته، فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروز اثری از آنها باقی نیست.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۸) هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است: اول از جنبه لفظی و دوم از جنبه محتوایی.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۹) آثار و نوشته های اولیه دانشمندان و متفکران با آثار دوران پختگی آنها متفاوت نیست.

پاسخ: این جمله غلط است.

۴۰) قرآن کریم فقط از امور معنوی، یا آخرت و رابطه انسان با خدا سخن می گوید.

پاسخ: این جمله غلط است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم دینی یازدهم

سوالات متن درس ۳ سوم کتاب دینی یازدهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *