اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی یازدهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل 3 سوم صفحه 120 و 121

جواب تمرین های دوره ای صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱ فصل ۳ سوم شیمی یازدهم ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 120 و 121 فصل 3 سوم پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر کتاب شیمی یازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب در میان تارنماها صفحه ۱۱۹ شیمی یازدهم

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی یازدهم

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی یازدهم صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱

1- در هر یک از موارد زیر ساختار پلیمر یا مونومر خواسته شده را مشخص کنید.

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی یازدهم
پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی یازدهم

پاسخ: الف) پلیمر است و مونومر آن پروپن است.
ب) پلیمر است و مونومر آن کلرو اتن است.

پ) مونومر است و پلیمر آن به صورت مقابل است.

جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل سوم
جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل سوم

ت) مونومر است و پلیمر ان به صورت مقابل است.

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل سوم
پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل سوم

ث) پلیمر است و مونومر آن متیل پروپن است

حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل سوم
حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل سوم

۲- در شرایط یکسان انحلال پذیری کدام کربوکسیلیک اسید در آب بیشتر است؟ چرا؟

1) CH3 − COOH
2) CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH2 − COOH

پاسخ: اتانوئیک اسید (ترکیب 1) – زیرا بخش ناقطبی یعنی زنجیره کربنی آن کوچکتر است در حالی که در هگزانوئیک اسید (ترکیب 2) زنجیره کربنی بزرگتر است و نیروهای واندروالس بر پیوند هیدروژنی غلبه نموده و در آب که دارای پیوند هیدروژنی است حل نمی شود.

۳- برای استری با فرمول C2H4O2:

الف) ساختار آن را رسم کنید.

پاسخ: متیل متانوات – که ساختار آن در تصویر زیر مشخص است:

جواب تمرین های دوره ای  فصل 3 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی یازدهم

ب) ساختار الکل و اسید سازنده آن را رسم کنید.

پاسخ: الکل -> متانول – که ساختار آن در تصویر زیر مشخص است:

پاسخ تمرین های دوره ای  فصل 3 شیمی یازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی یازدهم

اسید -> متانوئیک اسید – که ساختار آن در تصویر زیر مشخص است:

حل تمرین های دوره ای  فصل 3 شیمی یازدهم
حل تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی یازدهم

پ) نیروی بین مولکولی را مشخص کنید.

پاسخ: نیروهای بین مولکولی واندروالس از نوع دوقطبی – دوقطبی

ت) جرم مولی را حساب کنید.

پاسخ: M = (2 × 12) + (4 × 1) + (2 × 16) = 60 g/mol

ث) نقطه جوش آن را با بیان دلیل با اتانوئیک اسید مقایسه کنید.

پاسخ: اتانوئیک اسید و متیل متانوات با هم ایزومر هستند لذا جرم مولی برابری دارند اما در اتانوئیک اسید نیروهای جاذبه از نوع پیوندهای هیدروژنی است و در متیل متانوات از نوع واندر والس. لذا انتظار می رود اتانوئیک اسید دمای جوش باالتری داشته باشد.

دمای جوش متیل متانوات: 31.8C
دمای جوش اتانوئیك اسید: 118.1C

۴- بخشی از ساختار مولکول سازنده یک پلیمر در شکل زیر ارائه شده است. با توجه به آن:

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی یازدهم

الف) این پلیمر به کدام دسته از پلیمرها تعلق دارد؟

پاسخ: جزو دسته پلی آمید است.

ب) نیروی بین مولکول‌های این پلیمر از چه نوعی است؟

پاسخ: پیوند هیدروژنی

پ) واحدهای سازنده این پلیمر کدام گروه از مواد زیر است؟

* دی‌آمین‌ها و دی‌اسیدها
* دی‌الکل‌ها و دی‌اسیدها
* آمین‌ها و اسیدها

پاسخ: واحد سازنده دی آمین و دی اسیدها است.

۵- با توجه به معادله واکنش زیر به پرسش‌های خواسته شده پاسخ دهید.

پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی یازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی یازدهم

الف) ساختار لوویس فراورده (۱، ۲- دی کلرواتان) را رسم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ زیر را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۳
جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۳

ب) نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ زیر را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۳
پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۳

پ) حساب کنید از واکنش 42 گرم گاز اتن با گاز کلر، چند کیلو ژول گرما مبادله می‌شود؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ زیر را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۳
حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۳

۶- واکنش پلیمری شدن اتن در شرایط گوناگونی به تولید پلی اتن‌هایی با جرم مولی میانگین متفاوت منجر می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که جرم مولی میانگین به مقدار کاتالیزگرهای واکنش بستگی دارد. در جدول زیر نتایج یک پژوهش تجربی در این مورد داده شده است.

حل تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی یازدهم
حل تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی یازدهم

الف) در چه نسبت مولی از این دو کاتالیزگر پلی اتن با بیشترین جرم مولی تولید می‌شود؟

پاسخ: اگر نسبت مولی کاتالیزگر 2 به 1 برابر سه به یک باشد پلی اتن بیشترین جرم مولی را خواهد داشت.

ب) تغییر جرم مولی پلیمر را بر حسب نسبت مولی کاتالیزگر شماره 2 به 1 رسم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ زیر را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای  فصل سه شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سه شیمی یازدهم

پ) در نسبت مولی 8 به 1 از این کاتالیزگرها جرم مولی را پیش‌بینی کنید.

پاسخ: 210 کیلوگرم

ت) تحلیل خود از داده‌های جدول و نمودار رسم شده را بیان کنید.

پاسخ: گاهی می توان از مخلوط کاتالیزگرها کارایی بهتری دریافت نمود و نوع و مقدار کاتالیزگرها اهمیت دارند و باید بهترین شرایط برای تهیه پلیمر را پیدا نمود.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷ و ۱۱۸ شیمی یازدهم
و
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۳ شیمی یازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول و دوم و سوم کتاب شیمی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱ فصل ۳ سوم شیمی یازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.