اخبارعلمی

سوالات متن درس پنجم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 5 پنج کتاب جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۵ پنجم «نواحی زیستی» کتاب جغرافیا ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات متن درس پنجم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس پنجم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 5 پنجم جغرافیا یازدهم انسانی

۱) کدام یک از این اجزا نقش اساسی تری در حیات و بقای زیست کره دارند؟

الف) جانوران ب) گیاهان پ) انسان ت) خزندگان

پاسخ: ب) گیاهان

۲) کدام یک از این اجزا بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود دارد و قادر به تغییر دادن محیط نیست؟

الف) جانوران ب) گیاهان پ) انسان ت) پستانداران

پاسخ: الف) جانوران

۳) کدام یک از این اجزا از آغاز آفرینش زیست کره بیشترین تغییر را در آب کره ، سنگ کره و هواکره به وجود آورده است؟

الف) انسان ب) گیاهان پ) حشرات ت) جانوران

پاسخ: الف) انسان

۴) با ذکر مثال رابطه متقابل زیست کره و هوا کره را توضیح دهید.

پاسخ: همه موجودات به اکسیژن و دی اکسید کربن نیاز دارند. گیاهان، جانوران و انسان (زیست‌‌کره) برای ادامه حیات به هواکره وابسته‌اند و همچنین خودشان بخشی از گازهای هواکره مانند اکسیژن و کربن دی‌اکسید را تولید می‌کنند.

۵) با ذکر مثال رابطه متقابل زیست کره و آب کره را توضیح دهید.

پاسخ: همه موجودات زنده به آب نیاز دارند و بیشتر موجودات زنده در اقیانوس ها و دریاها زندگی می‌کنند و موجودات داخل خشکی هم برای تامین آب مورد نیاز خود به رودخانه و دریاچه و نیاز دارند.

۶) با ذکر مثال رابطه متقابل زیست کره و سنگ کره را توضیح دهید.

پاسخ: همه موجودات زنده در بستری زندگی می‌کنند که سنگ کره نام دارد. در واقع اگر سنگ کره و خاک وجود نداشت موجودات زنده به وجود نمی آمدند.

۷) نور خورشید چه نقشی در حیات روی سیاره زمین دارد؟

پاسخ: نور خورشید تامین کننده انرژی در زندگی است و گیاهان، جانوران و انسان ها نیاز دارند.

۸) بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید.

پاسخ: اکوسیستم یعنی مجموعه ای از موجودات زنده که با یک دیگر و با محیطی که در آن زندگی می‌کنند در ارتباط و تعامل اند.

۹) تفاوت بوم سازگان (بیوم) با زیست بوم (اکوسیستم) را بیان کنید.

پاسخ: بوم سازگان مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می‌کنند در ارتباط و تعامل اند اما زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیاد تری دارد.

۱۰) چند بوم سازگان و چند زیست بوم نام ببرید.

پاسخ: یک چمن زار، یک دریاچه آب شیرین، یک جنگل یک بوم سازگان یا اکوسیستم است.
زیست بوم مانند زیست بوم توندرا ،زیست بوم جنگل های بارانی استوایی

۱۱) هر بوم سازگان از چند بخش تشکیل شده است؟ نام ببرید.

پاسخ: دو بخش، زنده و غیر زنده

۱۲) بخش زنده بوم سازگان شامل چیست؟ نام ببرید.

پاسخ: تولید کنندگان (گیاهان)، مصرف کنندگان رده اول (گیاه خواران)، مصرف کنندگان رده دوم (گوشت خواران)، تجزیه کنندگان (باکتری ها)

۱۳) بخش غیر زنده بوم سازگان شامل چیست؟ نام ببرید.

پاسخ: سنگ، خاک، آب و هوا و…

۱۴) چرا گیاهان نقش اساسی تری در حیات و بقای زیست کره دارند؟

پاسخ: زیرا با عمل فتوسنتز غذا تولید می‌کنند.

۱۵) چرا جانوران بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی خود دارند و قادر به تغییر دادن محیط نیستند؟

پاسخ: زیرا از نظر غذایی وابسته به گیاهان هستند و قدرت تفکر ندارند.

۱۶) چرا انسان بیشترین تغییرات را در آب کره، سنگ کره و هوا کره به وجود آورده است؟

پاسخ: زیرا قدرت تفکر دارد و یا از طریق ساخت ابزار و پیشرفت فناوری مکان‌های مختلف را به شدت تغییر داده است.

۱۷) تنها موجودات زنده تولید کننده در یک بوم سازگان چیست؟ چرا؟

پاسخ: گیاهان، زیرا می توانند با عمل نورساخت (فتوسنتز) ،غذا بسازند و بدین ترتیب حیات دیگر موجودات به آن وابسته است.

۱۸) زیست بوم از تعدادی …….… تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد.

پاسخ: بوم سازگان

۱۹) زیست بوم (بیوم) را تعریف کنید.

پاسخ: زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنها انواع خاص و مشابه ای از گیاهان و جانوران زندگی می کنند.

۲۰) چرا زیست بوم ها نیز، یک ناحیه را به وجود می آورند که از سایر نواحی متمایز می شوند؟

پاسخ: زیرا نواحی هستند که در آنها انواع خاص و مشابه ای از گیاهان و جانوران زندگی می‌کنند.

۲۱) نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به چه عواملی بستگی دارد؟ نام ببرید.

پاسخ: موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی (دما، تبخیر، بارش)، شکل ناهمواری، ارتفاع از سطح زمین و جنس خاک

۲۲) چرا زیست بوم های متنوعی در سطح زمین پدید آمده است؟

پاسخ: زیرا چون عوامل موثر در نوع هر زیست بوم در سطح زمین یک نواخت نیستند و متفاوت اند.

۲۳) مطالعه زیست بوم ها ، یکی از موضوعات رشته …………. است.

پاسخ: جغرافیای زیستی

۲۴) برخی متخصصان جغرافیای زیستی، زیست بوم ها را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند، نام ببرید.

پاسخ: زیست بوم های خشکی و زیست بوم های دریایی

۲۵) وایتکر با توجه به کدام عوامل زیست بوم ها را طبقه بندی کرده است؟

پاسخ: دو عامل ، بارش و دما

۲۶) وایتکر با توجه به دو عامل بارش و دما زیست بوم ها را به چند گروه تقسیم کرده است؟

پاسخ: ۹ زیست بوم

۲۷) در طبقه بندی گودی زیست بوم ها به چند گروه محدود شده اند؟

پاسخ: هشت زیست بوم

۲۸) پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم تایگا را نام ببرید.

پاسخ: جنگل های صنوبر و کاج – انواع خرس و گرگ

۲۹) پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم ساوان را نام ببرید.

پاسخ: علفزار های وسیع با درخت های اندک اقاقیایی خاردار – گوزن ، آهو و فیل

۳۰) پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم استوایی را نام ببرید.

پاسخ: جنگل های بارانی استوایی ، قهوه ، موز ، نارگیل – انواع میمون

۳۱) پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم کوهستانی را نام ببرید.

پاسخ: در نقاط مختلف انواع گیاهان و جانوران زندگی می‌کنند.

۳۲) رابطه عرض جغرافیایی با انواع زیست بوم ها را توضیح دهید.

پاسخ: عرض جغرافیایی با اقلیم و نوع بوم سازگان ارتباط دارد.در اطراف مدار راس السراطان زیست بوم بیابانی قرار دارد. در اطراف مدار قطبی زیست بوم تایگا قرار دارد.

۳۳) انبوه ترین و متراکم ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم قرار دارد. چرا؟

پاسخ: در زیست بوم استوایی ، به دلیل گرما و رطوبت زیاد

۳۴) فقیر ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم مشاهده می شود؟ چرا؟

پاسخ: در زیست بوم بیابانی به دلیل شرایط نامناسب طبیعی – به دلیل بارش کم و خشکی هوا

۳۵) درختان در جنگل های مناطق معتدل و تایگا، چه فرقی با هم دارند؟ چرا؟

پاسخ: جنگل‌‌های مناطق معتدل از نوع جنگل‌‌های خزان‌دار و پهن‌برگ و جنگل‌‌های تایگا به‌صورت درختان مخروطی و سوزنی برگ مثل سرو، کاج دیده می‌شود. زیرا مناطق معتدل در آب و هوای معتدل و بارش نسبتاً زیاد، برای رشد جنگل‌های پهن‌برگ مناسب است ولی منطقه تایگا به علت آب و هوای سرد و دمای پایین و بارش در فصل گرم برای جنگل‌‌های سوزنی برگ مناسب است.

۳۶) آیا همه زیست بوم ها در همه قاره‌ها وجود دارند؟ توضیح دهید.‌

پاسخ: خیر، با توجه به عرض جغرافیایی، تابش نور خورشید و بارندگی، ممکن است در هر قاره فقط بعضی از این زیست‌بوم‌ها یافت شود.

۳۷) یکی از معیار های مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها از یکدیگر در روش های جدید چیست؟

پاسخ: میزان تولید ماده آلی و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم

۳۸) معیارهای تقسیم بندی زیست بوم ها را نام ببرید؟

پاسخ: شرایط آب و هوایی، خاک، میزان تولید ماده آلی، نوع ناهمواری و ارتفاعات

۳۹) منظور از گیاهان به عنوان یکی از اجزای زیست کره چیست؟

پاسخ: گیاهان موجودات زنده تولید کننده ای هستند که با عمل نورساخت (فتوسنتز) ترکیبات آلی تولید و اکسیژن آزاد می کنند.

۴۰) بین سرعت رشد پوشش گیاهی و تولید ماده آلی در یک ناحیه چه رابطه ای وجود دارد؟

پاسخ: هر چه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد میزان تولید ماده آلی در آنجا بیشتر است.

۴۱) انرژی دریافتی روزانه در مناطق نزدیک قطبی و مناطق معتدل و مناطق استوایی چقدر است؟

پاسخ: در نزدیک قطبی حدود ۱۰۰ کالری، مناطق معتدل ۴۰۰ کالری و در مناطق استوایی ۸۰۰ کالری در سانتی متر مکعب.

۴۲) چرا زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و توده زیستی که از آنها حاصل می شود تفاوت دارند؟

پاسخ: چون انتشار و انرژی خورشید در سطح زمین یکنواخت نیست.

۴۳) کدام زیست بوم ها بیشترین میزان تولید مواد آلی و کدام زیست بوم ها کمترین میزان را تولید می کند؟ چرا؟

پاسخ: زیست بوم استوایی بیشترین و قطب کم ترین میزان تولید مواد عالی را دارد چون به ترتیب بیشترین و کم ترین انرژی را از خورشید دریافت می کنند.

۴۴) توضیح دهید چرا جنگل های بارانی و استوایی مهم ترین زیست بوم و ذخیره زیستی سیاره زمین محسوب می شوند؟

پاسخ: زیرا مهم ترین ذخیره گاه های جنگلی در کره زمین می باشند و به دلیل تولید زیاد اکسیژن به ریه های تنفسی زمین معروف اند.

۴۵) چرا نوع ناهمواری ها و ارتفاعات نیز در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری نواحی تاثیر می گذارند؟

پاسخ: زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاعات معینی قادر به زیستن هستند.

۴۶) رابطه پراکندگی پوشش گیاهی را با ارتفاع توضیح دهید.

پاسخ: هر چه ارتفاع افزایش می یابد، تعداد گونه ها، قد یا بلندی گیاهان، انبوهی و درجه رشد گیاهان و هم چنین فصل رویش آنها کمتر و کوتاه تر می‌شود.

۴۷) رابطه شیب دامنه با مقدار ذخیره آب را بیان کنید.

پاسخ: شیب دامنه بر عمق خاک زهکشی آن اثر می گذارد. در دامنه های پرشیب ضخامت خاک کمتر است و این دامنه ها کمتر می‌توانند آب را در خود نگهدارند.

۴۸) چرا دامنه های پرشیب آب کمتری در خود ذخیره می کنند؟

پاسخ: چون در دامنه های پرشیب ضخامت خاک کمتر است.

۴۹) تاثیر شیب دامنه بر عمق خاک و زهکشی آن را بیان کنید.

پاسخ: هر چه شیب بیشتر، عمق خاک و زهکشی آن کمتر است.

۵۰) چهار مورد از قابلیت های نواحی بیابانی را بنویسید.

پاسخ: گردشگری، انرژی، معدن، مناسب برای تحقیقات نجومی

۵۱) سه مورد از محدودیت های نواحی بیابانی را بنویسید.

پاسخ: کمبود خاک و آب – حرکت ماسه های روان و – فرسایش خاک – شرایط نامناسب برای فعالیت و سکونت انسان

۵۲) سه راهکار برای حفاظت از نواحی بیابانی بیان کنید

پاسخ: مالچ پاشی روی ماسه ها، کاشت گیاهان سازگار و مقاوم، جلوگیری از چرای بی رویه دام ها

۵۳) چهار مورد از قابلیت های نواحی ساحلی را بیان کنید.

پاسخ: ماهیگیری، گردشگری، انرژی، فعالیت های بازرگانی

۵۴) چهار راهکار برای حفاظت از نواحی ساحلی را بیان کنید.

پاسخ: حفاظت از تپه های ساحلی – زهکشی اراضی ساحلی – پاکسازی سواحل از انواع آلودگی ها – احداث موج شکن

۵۵) دو مورد از محدودیت های نواحی ساحلی را بیان کنید.

پاسخ: آلودگی – بالا آمدن سطح آب دریاها

۵۶) چهار مورد از قابلیت های نواحی کوهستانی را بیان کنید.

پاسخ: جاذبه های گردشگری، معادن، پرورش دام، تامین آب

۵۷) چهار مورد از محدودیت های نواحی کوهستانی را بیان کنید.

پاسخ: شرایط سخت طبیعی، سرمای شبانه و مشکلات تنفسی، مشکل بودن حمل و نقل، مخاطرات طبیعی، محدودیت خاک.

۵۸) چهار راهکار برای حفاظت از نواحی کوهستانی را بیان کنید؟

پاسخ: کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک، حفاظت از حیات وحش، ایجاد حوضچه های ذخیره و جمع آوری آب، افزایش آگاهی عمومی برای مراقبت از کوهستان.

۵۹) علل گسترش بیابان ها چیست؟

پاسخ: خشکسالی و گرم شدن هوا، از بین رفتن پوشش گیاهی، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق

۶۰) دو گیاه سازگار با نواحی بیابانی برای مقابله با فرسایش خاک را نام ببرید.

پاسخ: اکالیپتوس و اقاقیا

۶۱) از کدام قابلیت بیابان می توان براي حل مشکل تامین سوخت ساکنان بیابان به جاي کندن بوته ها استفاده

پاسخ: استفاده از انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق

۶۲) چرا سواحل نسبت به بیابان ها و کوهستان ها جمعیت بیشتری را در خود جای داده اند؟

پاسخ: به دلیل شرایط مناسب طبیعی و اقتصادی

۶۳) کدام قابلیت محیطی در هر سه محیط ساحلی، بیابانی و کوهستانی وجود دارد؟

پاسخ: گردشگری

۶۴) کدام راهکار حفاظتی در هر سه محیط ساحلی، بیابان و کوهستان به کار گرفته می شود؟

پاسخ: کاشت گیاه بر روی دامنه ها و تپه ها

۶۵) برخی متخصصان جغرافیای زیستی تا …………. بیوم خشکی و …………. بیوم دریایی را در طبقه بندی خود ارائه کرده اند.

پاسخ: ۱۶ – ۵

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جغرافیا ۲ یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۵ پنجم کتاب جغرافیا پایه یازدهم متوسطه دوم با جواب ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *