آمار و احتمال یازدهم

درس آمار و احتمال یازدهم یکی از دروس مهم و اصلی پایه یازدهم در دوره دوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک می‌باشد. این درس شامل مباحثی مانند مقدمات ریاضیات، احتمال، آمار توصیفی و آمار استنباطی می‌شود.
در درس آمار و احتمال پایه یازدهم، مفاهیم و مباحثی مانند مقدمات ریاضیات، منطق ریاضی، مجموعه‌ها و قوانین بین آن‌ها، احتمال و احتمال شرطی، قانون ضرب احتمال، قانون احتمال کل، قانون بیز، متغیر، مقدار متغیر، فراوانی، فراوانی نسبی، میانگین، میانه، مد، پراکندگی، واریانس، انحراف معیار و معیارهای گرایش به مرکز مطرح می‌شوند.