فرهنگ و هنر

جواب فعالیت های درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی ⚡️ جامعه و خانواده

گام به گام درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی و پاسخ فعالیت و پرسش های نمونه درس 12 جامعه و خانواده با راه حل

جواب فعالیت های درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی : گام به گام درس دوازدهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان پایه دهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 12 جامعه و خانواده از فصل سوم ایران در عصر باستان ؛ سرآغاز هویت ایرانی در صفحه های ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶ و ۱۱۷ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دهم انسانی

گام به گام درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی
گام به گام درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی

در ادامه با پاسخ درس دوازده تاریخ ۱ رشته انسانی پایه دهم داریم :

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۲ تاریخ انسانی دهم

الف- نمودار هرم اجتماعی ایران را در دوران هخامنشیان و ساسانیان به دقت ملاحظه فرمایید و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بیان کنید.

شباهت ها: در هر دو دوره، پادشاه در بالای هرم و توده ها در پایین هرم بودند.
تفاوت ها: در دوره هخامنشیان قدرت خاندان سلطنتی کامل بود، اما در دوره ساسانی بین اشراف تقسیم شد؛ بنابراین آنها به دو دسته تقسیم شدند: اشراف درجه یک و اشراف درجه دو.

ب- با توجه به مطالب درس ١١، صاحب منصبان عالی مرتبۀ دوران ساسانیان را ذکر نمایید.

صاحب منصبان عالی رتبه دینی (شامل موبدان زرتشتی) و سیاسی و نظامی (شامل وزیران و فرماندهان ارتش)

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۳ تاریخ انسانی دهم

الف- به نظر شما چرا موبدان از نظام طبقاتی تبعیض‌ آمیز دورۀ ساسانی حمایت می‌کردند؟

زیرا در چنین نظامی جایگاه مسلطی در اداره کشور داشتند. آنها از امتیازات اقتصادی و فرهنگی نیز برخوردار بودند و اگر این نظام فرو می پاشید، موقعیت و جایگاه برتر آنها پس از خاندان سلطنتی متزلزل می شد.

ب- دفاع موبدان از تبعیض‌ها و نابرابر‌ی‌های اجتماعی، چه تأثیری می‌توانست بر روابط مردم با آنان داشته باشد؟

بر نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به موبدان و روی گردانی از دین زرتشتی و عدم پایبندی به حفظ مصالح عمومی نظام اجتماعی ساسانی می افزاید. کما اینکه در زمان حمله اعراب به ایران این اتفاق افتاد.

جستجو و کاوش : ماجرای مزدک را در شاهنامه جستجو کنید و ابیاتی از آن را در کلاس بخوانید.

ز خشکی خورش تنگ شد در جـهـان       مــیــان کِـهــان و مـیــان مِــهــان
ز روی هـــوا ابــر شــد نـاپــدیــد        بـه ایـران کـسـی بـرف و بـاران ندید
مِـهـان جـهـان بـر درِ کــی­قــبـــاد        هـمـی هـرکسی آب و نـان کـرد یـاد
بـدیشـان چنین گفت مـزدک کـه: شاه        نــمـایــد شـمـا را بــه امــیــد راه
دوان انــدر آمــد بــرِ شــهــریــار        چـنـیـن گـفـت: کـای نـامور شهریار
بـه گیتـی سخـن پُرسـم از تــو یـکی        گـر ایـدونـک پـاسـخ دهـی انـدکـی

قـبـادِ سـرایـنـده گـفـتـش:  بـگـوی        بـه مـن تـازه کـن در سـخـن آبروی
بـدو گفت آن کـس کـه مارَش گـزیـد        هـمـی از تــنش جـان بـخواهد پرید
یـکـی دیــگـری را بـُـوَد  پـایْزهـر      گـزیـده نـیـابـد ز تــریــاک بـهــر
سـزای چنیـن مرد گویـی که  چیست؟        کـه تـریـاک دارد درمـسـنـگ بیست
چـنـیـن داد پــاسـخ وِرا شـهـریــار        کـه: خـونـی اسـت ایـن مردِ تریاکدار
بـه خـون گَـزیـده بـبـایـدش کـشـت       بـه درگـاه چـون دشـمن آمد به مُشت

چـو بشنـیـد، بـرخاست از پیشِ شـاه        بــیـامـد بـه نــزدیـک فـریـادخـواه
بـدیشـان چنـیـن گفـت کـزشهـریـار        سـخـن کـردم از هـر دری خـواستـار
بــبــاشــیــد تــا بــامـدادِ پـگـاه        نــمــایــم شــمـا را ســوی داد راه
بـرفـتـنـد و شـبـگـیـر بــاز آمـدنـد       سـخـن در دل و پـر گـداز آمــدنــد
چـو مـزدک ز دور آن گـوان را بـدید         ز درگـه ســوی شـاه ایــران دویــد

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۱۶ تاریخ انسانی دهم

به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، درباره زمان برگزاری و آداب و رسوم جشن‌های زیر، تحقیق کنید و گزارش آن را به صورت روزنامۀ دیواری در کلاس ارائه نمایید.

گاهنبارهای شش گانه؛

1) روز 15 اردیبهشت ماه برای بزرگداشت آفرینش آسمان
2) روز 15 تیرماه برای بزرگداشت آفرینش آب
3) روز 30 شهریور ماه برای بزرگداشت آفرینش زمین 
4) روز 30 مهر ماه برای بزرگداشت آفرینش گیاه
5) روز 20 دی ماه برای بزرگداشت آفرینش جانوران 
6) آخرین روز کبیسه سال، جشن آفرینش مردمان
مهرگان؛ از دهم مهر ماه شروع می‌شد و شش روز به طول می‌انجامید. ستایش خداوند و مهر و…
سَده؛ در دهم بهمن بود، که آتش روشن می‌کردند و جشن همبستگی می‌گرفتند.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۱۷ درس دوازدهم تاریخ انسانی دهم

1- نظام اجتماعی جامعۀ نخستین آریایی چگونه بود؟

آنها از اقوام مختلفی تشکیل شده بودند که از نظر نسب و زبان خویشاوندی داشتند و اعتقادات مذهبی مشترک داشتند. این طوایف پس از استقرار در نقاط مختلف ایران، اجتماعات شبانی و روستایی تشکیل دادند، اما همچنان پیوندهای قبیله ای خود را حفظ کردند. هر قبیله از تعدادی قبیله تشکیل شده بود و به چند خانواده بزرگ تقسیم می شد.

علاوه بر این طبقه بندی قبیله ای، تقسیم بندی اجتماعی سه گانه بر اساس کار و شغل وجود داشت که میراث مشترک آریایی های هند و ایرانی بود. در این تقسیم بندی افراد جامعه به سه طبقه «روحانیون»، «جنگجویان» و «کشاورزان و شبانان» تقسیم می شدند. وجود سه قشر آریایی در ابتدا نوعی تقسیم کار و طبقه بندی حرفه ای تلقی می شد و به نظر نمی رسد که یک قشر بر قشر دیگر برتری داشته باشد.

2- در نظام اجتماعی جامعه ایرانی در دوره هخامنشیان، چه تغییر و تحولاتی ایجاد شد؟

در دوره هخامنشیان با افزایش فتوحات و توسعه نهادهای حکومتی، نابرابری اجتماعی و اقتصادی بین گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت. در این دوره، اعضای سلسله های بزرگ به ریاست خاندان سلطنتی، از سوی پادشاه به فرمانروایی شهرها، فرماندهی ارتش و تصدی مناصب مهم دولتی دیگر منصوب می شدند.

آنها دارایی های بزرگ و زمین های زیادی را به دست آوردند. بدین ترتیب در دوره هخامنشیان طبقه ای از اشراف و اعیان شکل گرفت که علاوه بر امتیازات ویژه اقتصادی از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار بودند. در این دوره به دلیل اهمیت فتوحات نظامی، رزمندگان در جایگاه بالاتری نسبت به دو نفر دیگر قرار داشتند.

3- جامعه ایران در دوره اشکانیان شامل چه گروه‌ ها و قشرهایی بود؟

1- گروه حاکم: شامل اعضای خاندان سلطنتی و سایر خانواده های قدیمی و مقامات نظامی است
2- گروه توده مردم: شامل تجار، کشاورزان، چوپانان و صاحبان مشاغل

4- نظام اجتماعی ایران در دوره ساسانیان چه ویژگی‌هایی داشت؟

بر اساس اصالت نسب و خون، تحرک اجتماعی و رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر ممنوع یا بسیار مشکل بود. با توجه به توسعه تشکیلات اداری و قضایی، طبقه جدیدی به نام «دبیران» در این دوره به طبقه حاکم اضافه شد. به رسمیت شناختن دین زرتشتی بر نفوذ و اقتدار موبدان افزود.

5- جنبش مزدک چه پیامدهایی در جامعه ساسانی برجای گذاشت؟

این جنبش پایه های نظام طبقاتی ساسانی را به شدت متزلزل کرد و انوشیروان ساسانی را مجبور به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی کرد که نتیجه آن کاهش قدرت و نفوذ اشراف و اشراف درجه اول و افزایش قدرت و نفوذ اشراف و درجه دو شد.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت های درس ۱۰ تاریخ دهم انسانی

⭐️ اگر سوالی در رابطه با جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس ۱۲ تاریخ انسانی دهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *