ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات و جواب سوالات درس شانزدهم فارسی دوم دبستان

معنی لغات و کلمات هم معنی و کلمه های متضاد مخالف و جواب سوال های درس 16 شانزدهم پرواز قطره صفحه 104 ، 105 و 106 کتاب فارسی دوم ابتدایی

معنی کلمات و جواب سوالات تمرین های درس شانزدهم فارسی دوم دبستان ؛ در این مطلب به معنی لغات و کلمات هم معنی ، کلمه های متضاد مخالف و جواب سوال های درست و نادرست ، گوش کن و بگو ، واژه سازی و حالا تو بگو صفحه ۱۰۴ ، بیاموز و بگو و حالا تو بگو ، پیدا کن و بگو و فکر کن و بگو صفحه ۱۰۵ درس ۱۶ شانزدهم پرواز قطره و پاسخ سوال صفحه ۱۰۶ حکایت شیر و موش کتاب فارسی خوانداری پایه دوم ابتدایی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید

همچنین بخوانید: معنی کلمات و جواب تمرین های درس هفدهم فارسی دوم ابتدایی

معنی کلمات و جواب سوالات تمرین های درس شانزدهم فارسی دوم ابتدایی
معنی کلمات و جواب سوالات تمرین های درس شانزدهم فارسی دوم ابتدایی

معنی لغات و کلمه های هم معنی جدید درس شانزدهم فارسی دوم ابتدایی

در این بخش به معنی کلمات ، واژگان و لغت های جدید و سخت درس 16 شانزدهم پرواز قطره فارسی دوم دبستان پرداخته ایم.وسط: میان
طلایی: زرد
بعد: سپس
تکه: قطعه
ناگهان: یک دفعه

اطراف: دور و بر
تندی: شدیدی
تند: شدید
دوباره: بار دیگر
نگاه می کرد: تماشا می کرد
نیاز: احتیاج

اینقدر: این اندازه
همراه: دنبال
پراکنده: پخش
فریاد: داد و بیداد
مثل: مانند، شبیه

حالا: الان، اکنون
سیراب: پرآب، بی نیاز از آب
خورشید: آفتاب
صحرا: بیابان
بعضی: برخی

عزیز: گرامی
دوباره: از نو
خوش حال: شاد
قشنگ: زیبا
آرام آرام: یواش یواش
صورت: روی، چهرهکلمات و لغت های مخالف درس شانزدهم فارسی دوم ابتدایی

در این بخش به لغات ، واژگان و کلمه های مخالف و متضاد درس 16 شانزدهم پرواز قطره فارسی دوم دبستان پرداخته ایم.

شدید ≠ آرام
سرد ≠ گرم
تشنه ≠ سیراب
گرما ≠ سرما

تند ≠ آرام
تشنه ≠ سیراب
پراکنده ≠ جمع
نیاز ≠ بی نیاز
بعد ≠ قبل

جواب و پاسخ سوالات تمرین های درس شانزدهم فارسی دوم دبستان

در ادامه این مقاله به درست و نادرست ، گوش کن و بگو ، واژه سازی و حالا تو بگو صفحه 104 ، بیاموز و بگو و حالا تو بگو ، پیدا کن و بگو و فکر کن و بگو صفحه 105 درس 16 شانزدهم پرواز قطره و پاسخ سوال صفحه 106 حکایت شیر و موش کتاب فارسی دوم ابتدایی پرداخته ایم.

پاسخ درست و نادرست صفحه ۱۰۴ درس ۱۶ شانزدهم فارسی دوم ابتدایی

در درست و نادرست صفحه 104 درس 16 شانزدهم فارسی دوم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.سوال 1) خورشید کنار آسمان بود.

پاسخ: نادرست

سوال 2) قطره دلش می خواست ابر بشود و ببارد.

پاسخ: درست

سوال 3) قطره ها کم کم گرم شدند؛ بعد هم آرام آرام بخار شدند.

پاسخ: درست

سوال 4) قطره دوست داشت در آن سمان به این طرف و آن طرف برود و باران شود.

پاسخ: درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 104 درس 16 شانزدهم فارسی دوم دبستان

در گوش کن و بگو صفحه ۱۰۴ درس ۱۶ شانزدهم فارسی دوم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) خورشید چه دید؟

پاسخ: قطره ای را دید که خیلی ناراحت است.

سوال 2) چرا قطره ها دوست داشتند به شکل ابر دربیایند؟

پاسخ: چون دوست داشتند در آسمان به این طرف و آن طرف بروند و باران شوند و بر زمین هایی که به آب نیاز دارند ببارند و گل ها و گیاهان تشنه را سیراب کنند.

سوال 3) پایان داستان چه شد؟

پاسخ: خورشید گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید و آن هم کم کم گرم شدند و آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکه ابر درآمدند.

سوال 4) نام پرواز قطره برای این درس مناسب است؟ چرا؟

پاسخ: بله، زیرا سرانجام قطره های آب با نو و گرمای خورشید بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکه ابر درآمدند.

پاسخ واژه سازی و حالا تو بگو صفحه ۱۰۴ درس ۱۶ شانزدهم فارسی دوم ابتدایی

در واژه سازی و حالا تو بگو صفحه 104 درس 16 شانزدهم فارسی دوم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

واژه سازی :

به چیزی که مناسب نباشد، «نامناسب» می گویند.
به کاری که تمام نشده باشد، «ناتمام» می گویند.
به کسی که راحت نباشد، «ناراحت» می گویند.

حالا تو بگو :

ناآشنا، نامرتّب، نادرست، نابینا، ناشنوا، ناراضی

ناآشنا : به کسی که نا آشنا باشند می گویند.
نامرتّب : به کسی که مرتب نباشد می گویند.
نادرست : به چیزی که درست نباشد می گویند.
نابینا : به کسی که نمی بیند می گویند.
ناشنوا : به کسی که نمی شنود می گویند.
ناراضی : به کسی که راضی نباشد می گویند.

پاسخ بیاموز و بگو و حالا تو بگو صفحه 105 درس 16 شانزدهم فارسی دوم ابتدایی

در بیاموز و بگو و حالا تو بگو صفحه ۱۰۵ درس ۱۶ شانزدهم فارسی دوم دبستان سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

بیاموز و بگو :

آب بخار می‌ شود  ←← آب آرام آرام بخار می شود.
او حرف می زند    ←← او آهسته آهسته حرف می زند.
او غذا خورد        ←← او تند تند غذا خورد.

حالا تو بگو :

علی درسش را خواند ←← علی کم کم درسش را خواند.
گلی آمد                  ←← گلی دوان دوان آمد.

جواب پیدا کن و بگو صفحه ۱۰۵ درس ۱۶ شانزدهم فارسی دوم دبستان

در درست و نادرست صفحه 105 درس 16 شانزدهم فارسی دوم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) کلمه هایی را که حرف «ﺣ ح» دارند.

پاسخ: ناراحت، صحرا، حالا، خوشحال

سوال 2) کلمه هایی را که حرف «و» در آن ها صدای «اُ» می دهد.

پاسخ: خورشید، موج، دوباره، خوشحالی

پاسخ فکر کن و بگو صفحه ۱۰۵ درس ۱۶ شانزدهم فارسی دوم دبستان

در فکر کن و بگو صفحه ۱۰۵ درس ۱۶ شانزدهم فارسی دوم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) خورشید چه فایده هایی دارد؟

پاسخ: خورشید همه جا را روشن و گرم می کند و باعث تشکیل ابرها و بارش باران می شود. هیچ موجود زنده ای نمی تواند بدون وجود خورشید زنده بماند.

سوال 2) چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟

پاسخ: چون آب آشامیدنی خیلی کم است و بدون آب هیچ موجودی نمی تواند زندگی کند و همچنین اسراف کردن کار شایسته ای نیست و خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.

جواب سوال صفحه 106 حکایت شیر و موش کتاب فارسی دوم ابتدایی

در حکایت شیر و موش صفحه 106 درس 16 شانزدهم فارسی دوم ابتدایی سوالی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

سوال: به نظر شما چرا شیر در دام شکارچی ها افتاد؟

پاسخ: چون شیر مغرور بود و هیچ وقت به این موضوع فکر نمی کرد که شاید روزی سلطان جنگل هم گرفتار شود.

همچنین بخوانید: جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۳ فارسی دوم ابتدایی

توجه: شما دانش آموز پایه دوم دبستان می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی کلمات و جواب سوالات تمرین درس های کتاب فارسی دوم ابتدایی ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و جواب سوالات تمرین های درس ۱۶ شانزدهم پرواز قطره فارسی دوم ابتدایی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.