ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب نگارش درس ششم کلاس چهارم ، آرش کمانگیر

پاسخ سوال های صفحه 38 - 39 - 40 - 41 - 42 و 43 درس آرش کمانگیر نگارش کلاس چهارم ابتدایی

پاسخ سوالات نگارش درس 6 ششم کلاس چهارم دبستان :‌ پرسش های درس آرش کمانگیر که شامل املا و دانش زبانی صفحه 38 و 39، املا صفحه 40، هنر و سرگرمی صفحه 41، درک متن صفحه 42 و نگارش صفحه 43 می باشد را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه ۳۸ و ۳۹ نگارش چهارم

۱- با توجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را کامل کنید.

پاسخ سوال املا و دانش زبانی صفحه 38 نگارش چهارم ابتدایی
پاسخ سوال املا و دانش زبانی صفحه 38 نگارش چهارم ابتدایی

۲- مانند نمونه کامل کنید.

منتظر : انتظار
تحقیر : تحقیر
محکم :‌ استحکام
ماهر :‌ مهارت
نقص : ناقص

۳- جمله های متن زیر را جدا کنید و بنویسید هر جمله چه پیامی دارد، مانند نمونه‌، عمل کنید.

رنگ سرم، سبز براق است. طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است. من در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه و دریاچه ها زندگی می کنم. شناگر ماهری هستم. بازی با امواج آب را دوست دارم. حالا مرا شناختی؟ من مرغابی هستم.

همچنین بخوانید : جواب نگارش درس چهارم کلاس چهارم‌

جملهپیام جمله
رنگ سرم، سبز براق است.سبز بودن رنگ سر
طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است.داشتن طوق سفید روی گردن
من در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه و دریاچه ها زندگی می کنم.محل زندگی
شناگر ماهری هستم.مهارت در شنا کردن
بازی با امواج آب را دوست دارم.دوست داشتن بازی با امواج
حالا مرا شناختی؟شناختن کسی
من مرغابی هستم.معرفی مرغابی

جواب سوالات املا صفحه ۴۰ نگارش کلاس چهارم درس ۶

۱- جمله هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و در جدول بنویسید.

ایران :
۱- هر جا که تیر فرود آید، آنجا مرز ایران و توران باشد.
۲- مرا یاری کن تا سرزمین ایران را از دست دشمنان رها کنم.
۳- ز کوه و دره و دشت گذشت و در کنار رود جیحون بر تنه‌ درخت گردویی که در جهان از آن تناورتر و بلندتر نبود، نشست و آنجا مرز ایران و توران شد.
۴- من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد.

ایرانیان :
۱- ایرانیان در برابر تورنیان پایداری می کردند اما پیروزی بر آنان مشکل بود.
۲- ایرانیان از پیروزی نا امید و از شکست اندوهگین شده بودند.

۲- کلمه های داخل شکل را به طور مناسب، کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.

جواب سوال دوم املا صفحه 40 نگارش چهارم دبستان
جواب سوال دوم املا صفحه 40 نگارش چهارم دبستان

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ درس آرش کمانگیر نگارش چهارم

۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد

۲- جدول را کامل کنید. برخی از خانه های جدول، حرف رمز دارند. حرف رمز را به ترتیب شماره های آن در خانه های زیر قرار دهید تا کلمه‌ی موردنظر به دست آید.

جواب جدول هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ نگارش چهارم
جواب جدول هنر و سرگرمی صفحه ۴۱ نگارش چهارم

کلمه رمز : آرش کمانگیر

پاسخ درک متن صفحه ۴۲ نگارش کلاس چهارم دبستان

الف) جمله های داخل کتاب را بخوانید و آن ها را یاد بگیرید.

مطلب پیشنهادی : جواب سوالات نگارش درس پنجم کلاس چهارم

ب) از ده سطر اول متن درس «ارزش علم» جمله هایی را که با نشانه‌ی ربط «و» به هم وصل شده اند، پیدا کنید و بنویسید.

کنار دریا رفت و سوار کشتی شد.

آرام و شادمان بود و به زندگی و مردمان فکر می کرد.

از راه می رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند.

کشتی چند تکه شد و مسافران در میان امواج گرفتار شدند.

حکیم هم به تخته پاره ای چسبید و دل به خدا سپرد تا چه پیش آید.

جواب نگارش صفحه ۴۳ درس آرش کمانگیر کلاس چهارم

الف) متن صفحه ۴۳ کتاب نگارش را بخوانید و «جمله موضوع» آن را بنویسید. موضوع کلی و کوچک تر جمله‌ی موضوع را مشخص کنید و درباره‌ی جمله های دیگر بند در گروه گفت و گو کنید.

جمله‌ی موضوع : می خواهم خاطره اولین روز مدرسه را برایتان تعریف کنم.

موضوع کلی : اولین روز مدرسه

موضوع کوچک تر : حیاط مدرسه

ب) یک بند روایتی درباره‌ی سفر به مشهد، یا هر موضوع دیگری که می خواهید، بنویسید.

وقتی که برای اولین بار به مشهد سفر کرده بودیم، بدون استراحت و با شوق خیلی زیثادی برای زیارت به حرم مطهر امام رضا (ع) رفتیم. وقتی وارد صحن یا صحن حرم می شدیم حس عجیبی داشتم. کبوترهای زیادی در اطراف بودند و مردم با آنها مهربانانه رفتار می کردند. عظمت این صحنه مرا به یاد داستان ضامن آهو انداخت. امیدوارم که شما هم بتوانید این حس را تجربه کنید.

✅ تمام! به انتهای سوالات نگارش درس ششم کلاس چهارم رسیدیم، برای مشاهده پاسخ درس های بعدی کافیست آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.