سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Escapism از Raye و 070 Shake

تکست ، متن و معنی موزیک ری و 070 شیک به نام اسکیپیسم - Escapism به معنای فرار از واقعیات

متن و ترجمه آهنگ Escapism از Raye و 070 Shake ، تکست و معنی اهنگ اسکیپیسم به معنای فرار از واقعیات از ری و 070 شیک

Lyrics and Translation Music Raye And 070 Shake Escapism

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Escapism از Raye و 070 Shake ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Carmen از Lana Del Rey

متن و ترجمه اهنگ Escapism از Raye
متن و ترجمه آهنگ Escapism از Raye

متن و معنی اهنگ Escapism از Raye و 070 Shake

متن و ترجمه آهنگ Escapism از Raye

[Intro: RAYE]

Sleazin′ and teasin’, I′m sittin’ on him
سست شدن، اذیت کردن، من روی اون نشستم

All of my diamonds are drippin’ on him
همه الماس های من روی اون افتاده

I met him at the bar, it was 12 or somethin′
من اونو تو بار دیدم، ساعت دوازده و خورده ای بود

I ordered two more w–es, ′cause tonight, I want him
دوتا دیگه نوشیدنی سفارش دادم چون من امشب اونو میخوام

[Verse 1: RAYE]

A little context if you care to listen
یه داستان کوتاه اگه دوست داری که بشنوی

I find myself in a s–t position
من خودمو توی موقعیت بدی دیدم

The man that I love sat me down last night
اون مردی که عاشقشم من رو نا امید کرد دیشب

And he told me that it’s over, dumb decision
و بهم گفت رابطمون تمومه، تصمیم احمقانه ای بود

And I don′t wanna feel how my heart is rippin’
نمیخوام حس کنم که قلبم چجوری داره پاره پوره میشه

In fact, I don′t wanna feel, so I stick to sippin’
در واقع اصلا نمیخوام چیزی حس کنم، پس میچسبم به نوشیدنیم

And I′m out on the town with a simple mission
و بخاطر یه ماموریت کوچیک اومدم بیرون

In my little black dress, and this s–t is sittin’
پیراهن مشکی کوتاه پوشیدم

[Pre-Chorus: RAYE]

Just a heart broke b—h, high heels, six inch
فقط یه بدکاره دل شکسته ام، که با شش اینچ کفش پاشنه بلند

In the back of the nightclub, sippin’ cha—-e
پشت کلاب شبانه، نوشیدنی مینوشم

I don′t trust any of these b—-es I′m with
به هیچکدوم از این عوضیا که باهاشون هستم اعتماد نمیکنم

In the back of the taxi, sniffin’ c—-ne
صندلی پشت تاکسی کوک میکشم

Dr–k calls, dr–k texts, dr–k tears, dr–k s
تماس های سرمستی، پیام های سرمستی، گریه های سرمستی، رابطه سرمستی

I was lookin′ for a man who was on the same page
دنبال مردی میگشتم که باهم توافق داشته باشیم

Now it’s back to the intro, back to the bar
الان دوباره به اولش رسیدم، برگشتم به بار

To the Bentley, to the hotel, to my old ways
توی بنتلی به طرف هتل مثل قدیما

[Chorus: RAYE]

′Cause I don’t wanna feel how I did last night
چون نمیخوام حس کنم دیشب چه حالی بودم

I don′t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

Doctor, doctor, anything, please
دکتر کتر دکتر چیزی داری؟ لطفا

Doctor, doctor, have mercy on me, take this pain away
دکتر یک لطفی به من بکن و این درد رو از بین ببر

You’re asking me my symptoms, doctor, I don’t wanna feel
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم

[Verse 2: RAYE]

Toke this joint how I′m blowin′ this steam
این مفصلو بچسب دارم این بخار و میدمم

Back to my ways like 2019
بازگشت به راه های گذشتم مثل ۲۰۱۹

Not 24 hours since my ex did dead it
۲۴ ساعت از مرگ دوست پسر سابقم نگذشته بود

I got a new man on me, it’s about to get sweaty
من یه مرد جدید پیدا کردم وقتشه که عرقی بشم

Last night really was the cherry on the cake
دیشب خیلی کره بود

Been some dark days lately and I′m finding it crippling
اخیرا روز های تاریکی سپری شده که فلج کننده بودن

Excuse my state, I’m as high as your hopes
ببخشید من به اندازه امید های شما بالا هستم ( اشاره به نئشه بودنش داره)

That you′ll make it to my bed, get me hot and sizzling
اینکه به تخت من برسی، داغم میکنه

If I take a step back to see the glass half full
اگه یه قدم به عقب برگردم تا نیمه پر لیوان ببینم

At least it’s the Prada two-piece that I′m trippin’ in
حداقل این پرادا دو تیکه هست که دارم توش سفر میکنم

And I’m already actin′ like a d–k, know what I mean?
به همین زودی شروع کردم مثل عوضیا رفتار کردن، میفهمی چی میگم؟

So you might as well stick it in
پس شاید تو هم یهش بچسبی

لیریک و ترجمه آهنگ Escapism از ری و 070 شیک

[Pre-Chorus: RAYE]

Just a heart broke b—-h, high heels, six inch
فقط یه بدکاره دل شکسته ام، که با شش اینچ کفش پاشنه بلند

In the back of the nightclub, sippin′ ch—–ne
پشت کلاب نوشیدنی میزنم

I don’t trust any of these b—–es I′m with
به هیچکدوم از این عوضیا که باهاشون هستم اعتماد نمیکنم

In the back of the taxi, sniffin’ c——e
صندلی پشت تاکسی کوک میکشم

D–k calls, dr–k texts, dr–k tears, d–nk s
تماس های سرمستی، پیام های سرمستی، گریه های سرمستی، رابطه سرمستی

I was lookin′ for a man who was on the same page
دنبال مردی میگشتم که باهم توافق داشته باشیم

Now it’s back to the intro, back to the bar
الان دوباره به اولش رسیدم، برگشتم به بار

To the Bentley, to the hotel, to my old ways
توی بنتلی به طرف هتل مثل قدیما

[Chorus: RAYE & 070 Shake]

′Cause I don’t wanna feel how I did last night
چون دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

Doctor, doctor, anything, please
دکتر کتر دکتر چیزی داری؟ لطفا

Doctor, doctor, have mercy on me, take this pain away
دکتر یک لطفی به من بکن و این درد رو از بین ببر

You′re asking me my symptoms, doctor, I don′t wanna feel, mm (what?)
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم

[Verse 3: 070 Shake & RAYE]

‘Cause I don′t wanna feel like I felt last night
چون دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don’t wanna feel like I felt last night
دیگه نمیخوام درد دیشب رو احساس کنم

Be at peace with the things you can′t change (last night)
با چیزهایی که نمیتونی تغییرشون بدی در صلح و ارامش باش

I’ll be naked when I leave and I was naked when I came, yeah
وقتی برم بدون لباس خواهم بود و وقتی هم که اومدم بدون لباس بودم آره

Out of reach, out of touch, too numb, I don′t feel no way
دور از دسترس، دور از تماس، بی حس، هیچ چیزی احساس نمیکنم

Toast up, so what? Street small, but it go both ways
تست شده، که چی؟ خیابون کوچیکه، ولی دو طرفس

So you’ll run, yeah, but you’ll never escape
خب تو میدوئی اره ولی هیچوقت نمیتونی فرار کنی

Sunset in the maze (you′re asking me my symptoms, doctor, I don′t wanna feel)
غروب افتاب تو یه هزار تو ( ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم)

[Chorus: RAYE]

I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don′t wanna feel how I did last night, oh
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم، اوه

Doctor, doctor, anything, please
دکتر کتر دکتر چیزی داری؟ لطفا

Doctor, doctor, have mercy on me
دکتر دکتر یه لطفی بهم کن

You’re asking me my symptoms, doctor, I don′t wanna feel
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم

[Bridge: 070 Shake]

I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don′t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

[Outro: RAYE]

Mm, lipstick smudged like modern art
مم ژر لبم مثل هنر مدرن پخش شده

I don’t know where the f–k I am or who′s drivin′ the f—in’ car
نمیدونم کدوم قبرستونی ام یا کی داره ماشین کوفتیو میرونه

Speedin′ down the highway, sippin’
با سرعت در بزرگراه در حال حرکت

Mixin′ pills with the liquor ‘cah f–k these feelings
قرص ها رو با نوشیدنی قاطی کردم لعنت به این احساسات

I left everyone I love on read (uh-huh)
همه کسایی که دوسشون داشتمو ول کردم

Spilling secrets to the stranger in my bed (uh-huh)
لو دادن حقیقت های زندگیم به یه غریبه که باهاش رو تختم

I remember nothing, so there′s nothing to regret (uh-huh)
هیچی یادم نمیاد، پس یعنی هیچی اتفاق نیوفتاده

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ OMG از NewJeans

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Raye و 070 Shake به نام Escapism ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *