سبک زندگی

جواب تمرین های درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ و حل تمرین های درس 1 اول زبان انگلیسی دوازدهم - معنی و ترجمه متن درس ۱ یک زبان انگلیسی دوازدهم

جواب تمرین های درس ۱ اول زبان انگلیسی دوازدهم ؛ در این مطلب به پاسخ و حل تمرینات و معنی متن درس 1 اول کتاب زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی ، تجربی ، ریاضی و فنی حرفه ای پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم

جواب تمرین های درس اول زبان انگلیسی دوازدهم
جواب تمرین های درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

جواب و معنی Get Ready صفحه ۱۷ و ۱۸ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

A. Match the pictures with the following sentences.

تصاویر را با جملات زیر مطابقت دهید.

جواب و معنی Get Ready صفحه ۱۷ و ۱۸ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی Get Ready صفحه ۱۷ و ۱۸ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

1. Children should respect their parents.
2. We have to take care of elderly people.
3. Family members should listen to each other.
4. We can help many people by donating what they need.

۱- بچه‌ها باید به پدر و مادرشان (والدینشان) احترام بگذارند.
۲- ما باید از افراد سالمند مراقبت کنیم.
۳- اعضای خانواده باید به حرف‌های یکدیگر گوش بدهند.
۴- ما می توانیم با بخشیدن چیزهایی که مردم نیاز دارند به بسیاری از آنها کمک کنیم.

B. Why are these people famous?

1. Rizali Khajavi

پاسخ: He rescued the passenger of train by stopped that.

2. Hassan Omidzadeh

پاسخ: He was Compassionate teacher who helped students of his class to leave the class because of fire and he injured because he rescued student.

3. Jabbar Baghcheban

پاسخ: He founded the first school for deaf student.

4. Abbas Babaei

پاسخ: He was brave pilot.

How do you feel when you read about these people?

وقتی در مورد این افراد می خوانید چه احساسی دارید؟

پاسخ: Im so proud of them.

C. Write appropriate nouns after the following adjectives. Then check (+) the positive adjectives.

برای صقت های زیر اسم های مناسب بنویسید. صفت های مثبت را علامت (✅) بزنید.

✅ a polite girl . یک دختر مودب
…. a cruel killer . یک قاتل بی رحم
…. some lazy students . چند دانش‌آموز تنبل
✅ two kind policeman . دو پلیس مهربان
✅ a loving cat . یک گربه‌ی دوست داشتنی
✅ some careful drivers . چند راننده‌ی محتاط

معنی مکالمه Conversation صفحه ۱۹ و ۲۰ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم

Sara has been in the Children’s Medical Center for a week. She has caught a terrible flu. The doctor told her to stay there to get better. There is a photograph of an old man on the wall. While the nurse is taking her temperature, they start talking.

معنی: سارا برای یک هفته در مرکز پزشکی کودکان بوده است. او آنفولانزای سختی گرفته است. دکتر به او گفت که آنجا بماند تا بهتر شود. عکس یک مرد پیری روی دیوار است. در حالی که پرستار تب او را می گیرد آنها شروع به صحبت می کنند.

Sara: Excuse me, who is that man in the picture?

معنی: سارا: ببخشید، آن مرد در تصویر کیست؟

Nurse: Oh, don’t you know him? Have you ever heard of Dr.Mohammad Gharib?

معنی: پرستار: اوه، او را نمی شناسی؟ آیا تا به حال چیزی در مورد دکتر محمد غریب شنیده‌ای؟

Sara: I guess I have only seen his name in my English book, but I’m not sure about it.

معنی: سارا: فکر می کنم فقط اسمش را در کتاب انگلیسی دیده‌ام، اما مطمئن نیستم؟

Nurse: Dr. Gharib was a famous physician.

معنی: پرستار: دکتر غریب پزشک مشهوری بود.

Sara: Oh,… can you tell me a little about his life?

معنی: سارا: می توانی چیزی در مورد زندگیش بگویی؟

Nurse: Dr. Gharib was born in Tehran in 1288. After receiving his diploma, he went abroad to study medicine. In 1316 he became a physician and then came back to his homeland. In 1347 this center was founded by Dr. Gharib and one of his close friends.

معنی: پرستار: دکتر غریب در سال ۱۲۸۸ در تهران به دنیا آمد. بعد از گرفتن دیپلم به خارج رفت تا پزشکی بخواند. در سال ۱۳۱۶ پزشک شد و به زادگاهش بازگشت. این مرکز در سال ۱۳۴۷ توسط دکتر غریب و یکی از دوستان نزدیکش تاسیس شد.

Sara: Really? I didn’t know that.

معنی: سارا: واقعا؟ نمی دانستم.

Nurse: Dr. Gharib was also a generous man. He spared no pains to cure sick children. He was very friendly and helpful to poor families. Not surprisingly, he was regarded as a dedicated physician.

معنی: پرستار: دکتر غریب مرد بخشنده ای بود. او تمام تلاشش را می کرد تا کودکان بیمار را درمان کند. او فردی صمیمی بود و به خانواده های فقیر کمک می کرد. جای تعجبی ندارد که او به عنوان پزشکی فداکار محسوب می شود.

Sara: It’s a pity! I didn’t know such a great man.

معنی: سارا: چه حیف! چنین مرد بزرگی را نمی شناختم.

Nurse: He was known as a distinguished university professor, too. The first Persian textbook on children’s diseases was written by him. He taught medicine to thousands of students.

معنی: پرستار: او همچنین به عنوان یک استاد دانشگاه موفق شناخته شده بود. اولین کتاب فارسی در مورد بیماری های کودکان توسط او نوشته شده است. او به هزار دانشجو پزشکی تعلیم داده است.

Sara: Oh, what a great man he was!

معنی: سارا: اوه، چه مرد بزرگی بوده!

Nurse: By the way, it might be interesting to know that your physician was one of Dr. Gharib’s students!

معنی: پرستار: در هر حال، شاید جالب باشد که بدانی پزشکت یکی از دانشجویان دکتر غریب بوده است.

Sara: Really?! That’s interesting!

معنی: سارا: واقعا؟! چه جالب!

جواب و معنی Questions صفحه ۲۰ درس 1 زبان انگلیسی دوازدهم

Answer the following questions orally.

سوالات زیر را به صورت شفاهی پاسخ دهید.

1. When was Dr. Gharib born? دکتر غریب کی به دنیا آمد؟

پاسخ: He was born in Tehran in 1288. او در سال ۱۲۸۸ در تهران به دنیا آمد

2. Why was Dr. Gharib regarded as a kind physician? چرا دکتر غریب به عنوان یک پزشک مهربان در نظر گرفته می شود؟

پاسخ: Because He spared no pains to cure sick children and He was very friendly and helpful to poor famlilies.

چون که او تمام تلاشش را می کرد تا کودکان بیمار را درمان کند و او فردی صمیمی بود و به خانواده های فقیر کمک می کرد.

3. Have you seen Dr. Gharib TV series? آیا شما سریال دکتر غریب را دیده اید؟

پاسخ: Yes, I have. بله، دیده ام

پاسخ و ترجمه New Words & Expressions صفحه ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

.A. Look, Read and Practice

نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید.

توجه: در تصاویر زیر می توانید معنی جملات این بخش را مشاهده کنید:

پاسخ و ترجمه New Words & Expressions صفحه ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم
پاسخ و ترجمه New Words & Expressions صفحه ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم
پاسخ و ترجمه New Words & Expressions صفحه ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ درس 1 زبان انگلیسی دوازدهم
پاسخ و ترجمه New Words & Expressions صفحه ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ درس 1 زبان انگلیسی دوازدهم

B. Read and Practice.

بخوانید و تمرین کنید.

burst into tears: to cry suddenly
Aida burst into tears when she saw her score.

معنی: به گریه افتادن: ناگهان گریه کردن.
آیدا وقتی نمره اش را دید به گریه افتاد.

repeatedly: many times
I’ve told Mohsen repeatedly to talk politely to his teachers.

معنی: پیوسته، مکررا، بارها: به دفعات زیاد.

forgive: to stop being angry with someone
Mom forgave me for breaking the vase.

معنی: بخشیدن: دست از عصبانی بودن از کسی برداشتن.
مادر من را به خاطر شکستن گلدان بخشید.

calmly: in a quiet way
He always speaks slowly and calmly.

معنی: به آرامی: به روش آهسته.
او همیشه آهسته و به آرامی حرف می زند.

diary: a book in which you record your thoughts or feelings or what has happened every day.
I have kept a diary for twelve years.

معنی: دفترچه خاطرات: دفترچه‌ای که شما هر روز افکار یا احساسات و یا آنچه که اتفاق افتاده است را ثبت می کنید.
من دفترچه خاطرات را برای ۱۲ سال نگهداشتم.

جواب و ترجمه Reading صفحه ۲۴ و ۲۵ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم

Respect your Parents

به والدین خود احترام بگذارید.

On a spring morning, an old woman was sitting on the sofa in her house. Her young son was reading a newspaper. Suddenly a pigeon sat on the window.

معنی: در یک صبح بهاری، پیرزنی بر روی مبل در خانه اش نشسته بود. پسر جوانش روزنامه می خواند. ناگهان کبوتری روی پنجره نشست.

The mother asked her son quietly, “What is this?” The son replied: “It is a pigeon”. After a few minutes, she asked her son for the second time, “What is this?” The son said, “Mom, I have just told you, “It is a pigeon, a pigeon”. After a little while, the old mother asked her son for the third time, “What is this?” This time the son shouted at his mother, “Why do you keep asking me the same question again and again? Are you hard of hearing?”

معنی: مادر به آرامی از پسرش پرسید: “این چیست؟” پسر پاسخ داد: “این یک کبوتر است.” چند دقیقه‌ی بعد او برای بار دوم از پسرش پرسید: “این چیست؟” پسر پاسخ داد: “مادر همین الان به تو گفتم، این یک کبوتر است، یک کبوتر.” بعد از چند لحظه پیرزن برای بار سوم از پسرش پرسید: “این چیست؟” این بار پسر سر مادرش داد زد.” چرا یک سوال مشابه را مرتب می پرسی؟ گوشت سنگین است؟”

A little later, the mother went to her room and came back with an old diary. She said, “My dear son, I bought this diary when you were born”. Then, she opened a page and kindly asked her son to read that page. The son looked at the page, paused and started reading it aloud:

معنی: چند لحظه‌ی بعد مادر به اتاقش رفت و با یک دفترچه‌ی خاطرات قدیمی برگشت. او گفت، پسر عزیزم، من این دفترچه‌ی خاطرات را زمانی که تو به دنیا آمدی خریدم. سپس صفحه ای از آن را باز کرد و مهربانانه از پسرش خواست که آن صفحه را بخواند. پسر به صفحه نگاه کرد، مکثی کرد و شروع به خواندن آن با صدای بلند کرد:

Today my little son was sitting on my lap, when a pigeon sat on the window. My son asked me what it was 15 times, and I replied to him all 15 times that it was a pigeon. I hugged him lovingly each time when he asked me the same question again and again. I did not feel angry at all. I was actually feeling happy for my lovely child.

معنی: امروز پسر کوچکم روی زانوهایم نشسته بود که کبوتری روی پنجره نشست. پسرم ۱۵ مرتبه از من پرسید که آن چیست، و من هر پانزده دفعه به اون گفتن که آن یک کبوتر بود. من هر مرتبه که او همین سوال را مرتب می پرسید عاشقانه بغلش می کردم. اصلا عصبانی نشدم. در حقیقت احساس خوشحالی نسبت به پسر دوست داشتنی ام داشتم.

Suddenly the son burst into tears, hugged his old mother and said repeatedly, “Mom, mom, forgive me; please forgive me.” The old woman hugged her son, kissed him and said calmly, “We must care for those who once cared for us. We all know how parents cared for their children for every little thing. Children must love them, respect them, and care for them”.

معنی: ناگهان پسر به گریه افتاد، مادرش را بغل کرد و مرتب گفت: “مادر، مادر من را ببخش، لطفا من را ببخش.” پیرزن پسرش را بغل کرد، او را بوسید و به آرامی گفت، “ما باید مراقب کسانی باشیم که زمانی مراقب ما بودند. همه‌ی ما می دانیم که والدین برای کوچکترین چیزها مراقب کودکانشان هستند. کودکان باید آنها را دوست داشته باشند، احترام بگذارند، و مراقبشان باشند.”

جواب و معنی Reading Comprehension صفحه ۲۶ درس 1 زبان انگلیسی دوازدهم

A. Read the passage. Generate at least five questions with the question starters and then answer them.

آ. متن را بخوانید. پنج سوال با استفاده از سوال آغازکننده ها بسازید و سپس پاسخ دهید.

پاسخ:

1. What sat on the window? A pigeon sat on the window.

۱. چه چیزی روی پنجره نشست؟ یک کبوتر روی پنجره نشست.

2. When did the old woman buy the diary? She bought the diary when her son was born.

۲. چه موقع پیرزن دفترچه خاطرات را خرید؟ او دفترچه‌ی خاطرات را زمانی که پسرش به دنیا آمد خرید.

3. Who burst into tears? Her son burst into tears.

۳. چه کسی به گریه افتاد؟ پسرش به گریه افتاد.

4. What was her young son doing? He was reading a newspaper.

۴. مادر کجا رفت؟ او به اتاقش رفت.

5. Where did the mother go? She went to her room.

۵. مادر کجا رفت؟ او به اتاقش رفت.

B. Skim the ‘Reading’. Write its main idea.

ب. متن را سریع بخوانید. ایده اصلی آن را بنویسید.

پاسخ: Children must love their parents, respect them, and care for them.

کودکان باید والدینشان را دوست داشته باشند،‌ احترام بگذارند، و مراقبشان باشند.

C. Read the ‘Reading’. Find what these words refer to.

ج. متن را بخوانید. آنچه که این لغات به آنها برمی گردند را پیدا کنید.

her (paragraph 1, line 2) the old woman
his (paragraph 2, line 5) the son
you (paragraph 3, line 2) son
me (paragraph 4, line 5) the old woman
them (paragraph 5, line 6) parents

جواب و ترجمه Vocabulary Development صفحه ۲۸ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

A. Without looking back at the Conversation, make collocations by matching the words on the left with the ones on the right column.

آ. بدون اینکه به مکالمه نگاه کنید. کالوکیشن‌ها را با جفت کردن واژه‌های سمت چپ با واژه‌های ستون راست بسازید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

جواب و ترجمه Vocabulary Development صفحه ۲۸ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و ترجمه Vocabulary Development صفحه ۲۸ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

B. With a classmate, check the answers by looking for the collocations in the Conversation. Use each collocation in a new sentence.

ب. با کمک همکلاسی‌تان، پاسخ ها را با جستجوی کالوکیشن‌ها در مکالمه بررسی کنید. هر کالوکیشن را در جمله جدید به کار ببرید.

پاسخ:

1. He doesn’t feel well.
2. The doctor tales her temperature.
3. Ahamd went abroad last year.
4. My doctor spares no pain to cure me.
5. Noy surprisingly, she was regarded as best teacher in iran.
6. oh, by the way, while you were away I called her.
7. she burst into tears.

پاسخ و معنی Grammar صفحه ۲۹ و ۳۰ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

A. Read the following texts.

آ. متن های زیر را بخوانید.

Hafez is known to be as one of the most famous Persian poets of all time. He was born sometime between the years 1310 and 1337 A.D1. in Shiraz. In his childhood, he received religious education. He is called Hafez because he learned the Holy Quran by heart. Hafez is mostly remembered for a special type of poetry that is called Ghazal. Emotions and ethics are used in Ghazals a lot. The collection of his poems is called Divan. It has been translated into countless languages including German, English and French. Hafez is known to be the inspiration for many poets and authors around the world.

معنی: حافظ به عنوان یکی از مشهورترین شاعران زبانی فارسی در تمام دوران ها شناخته می شود. او حدودا بین سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۳۷ میلادی در شیراز متولد شد. در زمان کودکی خود تعلیمات دینی یاد گرفت. او را حافظ می گفتند. به خاطر اینکه کل قرآن را حفظ کرده بود. حافظ بیشتر به خاطر نوع شعری که غزل نامیده می شود معروف است. احساسات و اخلاقیات در غزل ها زیاد استفاده می شود. مجموعه شعر او دیوان نامیده می شود. آن به زبان های بیشماری شامل آلمانی، انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده اسن. حافظ معروف است به الهام بخش بودن در بین تمام شاعران و نویسندگان جهان.

B. Read the following example sentences.

جملات مثال زیر را بخوانید.

ActivePassive
She makes pancakes every morning.Pancakes are made every morning.
Ali broke the window yesterday.The window was broken yesterday.
They have fixed the cars.The cars have been fixed.
Alexander Fleming discovered penicillin.Penicillin was discovered by Alexander Fleming.
Scientists find solutions to problems.Solutions to problems are found by scientists.
Doctors have made a new medicine to cure cancer.A new medicine has been made by doctors to cure cancer.

C. Tell your teacher how ‘passive voice’ is made.

ج. به معلمتان بگویید “حالت مجهول” چگونه ساخته می شود.

D. Read the Conversation and underline all ‘passive voices’.

د. مکالمه را بخوانید و زیر همه‌ی “حالت مجهول” خط بکشید.

پاسخ: در متن زیر قسمت های حاوی “حالت مجهول” را با رنگ قرمز مشخص کرده ایم:

Sara has been in the Children’s Medical Center for a week. She has caught a terrible flu. The doctor told her to stay there to get better. There is a photograph of an old man on the wall. While the nurse is taking her temperature, they start talking.

Sara: Excuse me, who is that man in the picture?

Nurse: Oh, don’t you know him? Have you ever heard of Dr.Mohammad Gharib?

Sara: I guess I have only seen his name in my English book, but I’m not sure about it.

Nurse: Dr. Gharib was a famous physician.

Sara: Oh,… can you tell me a little about his life?

Nurse: Dr. Gharib was born in Tehran in 1288. After receiving his diploma, he went abroad to study medicine. In 1316 he became a physician and then came back to his homeland. In 1347 this center was founded by Dr. Gharib and one of his close friends.

Sara: Really? I didn’t know that.

Nurse: Dr. Gharib was also a generous man. He spared no pains to cure sick children. He was very friendly and helpful to poor families. Not surprisingly, he was regarded as a dedicated physician.

Sara: It’s a pity! I didn’t know such a great man.

Nurse: He was known as a distinguished university professor, too. The first Persian textbook on children’s diseases was written by him. He taught medicine to thousands of students.

Sara: Oh, what a great man he was!

Nurse: By the way, it might be interesting to know that your physician was one of Dr. Gharib’s students!

Sara: Really?! That’s interesting!

E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.

ه. پاراگراف زیرا بخوانید و بهترین شکل فعل را انتخاب کنید.

پاسخ: در متن زیر پاسخ صحیح را با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

Many products (are developed/developed) each year. Light bulb, camera, airplane, and telephone (were invented/invented) by scientists and inventors. Laptops, smart phones, and tablets (were made/made) by lots of work. But not all products (are developed/developed) by hard work. Some inventions (were created/ are created) by accident or scientists’

mistakes. Penicillin, for instance, (was discovered/were discovered) quite accidentally when Alexander Fleming (was working/ was worked) on bacteria. Microwave oven also (was invented/invented) during a scientist’s experiment on energy. More interestingly, some tools and technologies (are not made/do not make) by scientists at all. Some like dishwashers and computer games (were made/made) by ordinary people like workers, housewives and school students.

معنی: محصولات زیادی هر ساله (تولید می شوند/ تولید شدند.) لامپ ،هواپیما، و تلفن توسط دانشمندان و مخترعان (اختراع شدند/اختراع شد) لپ تاپ‌ها گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها با کار زیاد (درست شدند/درست شد). اما همه‌ی محصولات با تلاش سخت (ایجاد نمی‌شوند/ایجاد نشدند). تعدادی از اختراعات اتفاقی یا با خطای دانشمندان (درست شدند/درست می شوند). مثلا پنی سیلین کاملا اتفاقی هنگامی که الکساندر فلمینگ بر روی باکتری‌ها (کار می کرد/کار شد)، (کشف شد/کشف شدند) مایکروفر نیز در طی آزمایش دانشمندان بر روی انرژی (اختراع شد/اختراع شد). جالب تر اینکه تعدادی از ابزارها و تکنولوژی‌ها اصلا توسط دانشمندان (ساخته نشده اند/نسازند) تعدادی مثل ماشین ظرف شویی و بازیهای کامپیوتری توسط افراد عادی مثل کارگران زنان خانه دار و دانش آموزان (ایجاد شدند/ایجاد شد).

F. Pair up and talk about the things that happened in the past without mentioning the doer.

و. گروه دوتایی تشکیل دهید و بدون ذکر کننده‌ی کار در مورد چیزهایی که در گذشته روی داده صحبت کنید.

Example: The window was broken.

مثال: پنجره شکسته بود.

پاسخ:

1. The car was stolen.

معنی: ماشین دزدیده شد.

2. The building was destroyed.

معنی: ساختمان ویران شد.

3. The cellphone was invented.

معنی: تلفن همراه اختراع شد.

4. The letters were written.

معنی: نامه‌ها نوشته شدند.

5. The bridge was constructed in 2001.

معنی: پل در سال ۲۰۰۱ ساخته شد.

G. Go to Part ‘Grammar’ of your Workbook and do A and B.

ز. به قسمت «گرامر» کتاب کار خود بروید و A و B را انجام دهید.

پاسخ و ترجمه Listening & Speaking صفحه ۳۲ و ۳۳ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

Speaking Strategy
Eliciting Agreement and Signaling Uncertainty

استراتژی صحبت کردن
برانگیختن توافق و اعلام عدم قطعیت

A. We use ‘tag questions’ for two reasons: eliciting agreement (confirming facts) and signaling uncertainty.

– Sam has not come to work. I’ve heard he’s sick, isn’t he?
– Oh, yes. He was not well yesterday.
– What’s wrong with him?
– The doctors are checking his health condition.
– It isn’t something serious, is it?
– I hope not.

  • سام سر کار نیامده است. شنیده ام که مریض است، اینطور نیست؟
  • آه بله. دیروز حالش خوب نبود.
  • چه بلایی سرش اومده؟
  • پزشکان در حال بررسی وضعیت سلامتی او هستند.
  • چیز جدی نیست، اینطور است؟
  • امیدوارم اینطور نباشه.

More examples:

– He’s really generous, isn’t he?
– They are going to leave here, aren’t they?
– This cannot be true, can it?

  • او واقعا سخاوتمند است، اینطور نیست؟
  • آنها می خواهند از اینجا بروند، اینطور نیست؟
  • این نمی تواند درست باشد، اینطور نیست؟

B. Listen to the following conversations and answer the questions.

ب. به مکالمه‌های زیر گوش دهید و به سوال‌ها پاسخ دهید.

Conversation 1

Why is Amin busy these days?

چرا امین این روزها مشغول است؟

What does Behzad think about health?

بهزاد در مورد سلامتی چگونه فکر می کند؟

Pair up and ask your friends some questions that elicit agreement or confirm facts. You may use the topics in the box.

گروه‌های دوتایی تشکیل دهید و از دوستانتان سوالاتی بپرسید که حقایق توافقی را استخراج کنید. می توانید از موضوعات داخل کادر استفاده کنید.

weather, future job, a place to live

آب و هوا، شغل آینده، مکانی برای زندگی

پاسخ: The weather is so hat, isn’t it? Yes, it is.
The girls are thirsty, aren’t they? Yes, they are.
It isn’t easy to find a place to live, is it? No, it isn’t.

Conversation 2

Where are they going?

آنها کجا می روند؟

Why does Mina prefer chess?

چرا مینا شطرنج را ترجیح می دهد؟

Pair up and ask your friends some questions that signal uncertainty. You may use the topics in the box.

گروهایی دوتایی تشکیل دهید و از دوستانتان سوالاتی بپرسید که نشان دهنده‌ی عدم اطمینان است. می توانید از موضوعات داخل کادر استفاده کنید.

future plans, health condition, problems

برنامه های آینده، وضعیت سلامتی، مشکلات

پاسخ: I think, you don’t have any future plans, do you? No, unfortunately not.
She has a lot of problems in her life, doesn’t she? Yes, she does.

جواب و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

Compound Sentences جملات مرکب

We have learned that every sentence must have at least one subject and one verb. Such a sentence is called a simple sentence. A sentence with more than one subject, more than one verb and a connecting word such as and, or, but or so is called a compound sentence.

آموخته ایم که هر جمله باید حداقل یک فاعل و یک فعل داشته باشد. به چنین جمله ای جمله ساده می گویند. جمله ای که بیش از یک فاعل، بیش از یک فعل و یک کلمه پیوندی مانند و، یا، اما یا چنان داشته باشد، جمله مرکب نامیده می شود.

1) Addition

‘and’ shows similar activities or feelings

“و” فعالیت ها یا احساسات مشابهی را نشان می دهد.

جواب و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

I get up early in the morning, and I make an omelet myself.

صبح زود بیدار می شوم و خودم املت درست می کنم.

2) Contrast

‘but’ shows a contrast or difference

“اما” یک تضاد یا تفاوت را نشان می دهد.

جواب و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم

The book was boring, but Tom had to read it.

کتاب خسته کننده بود، اما تام باید آن را می خواند.

A. Complete the following sentences with ‘and’ or ‘but’.

آ. جملات زیر را با and یا but کامل کنید.

پاسخ: جاهای خالی را با کلمات مناسب به رنگ آبی پر کرده ایم:

1) We went to the park yesterday, …and… we had a wonderful time.

۱. ما دیروز به پارک رفتیم، و زمان خوبی را سپری کردیم.

2) Behnam’s family went to the zoo last week, ..but… they did not enjoy it.

۲. خانواده‌ی بهنام هفته‌ی پیش به باغ وحش رفتند، اما از آن لذت نبردند.

3) Susan has a pink dress, ..but… she never wears it.

۳. سوسن یک لباس صورتی دارد، اما هرگز آن را نمی پوشد.

4) Kate saw Sofia, …but… she didn’t speak to her.

۴. کیت سوفیا را دید، اما با او صحبت نکرد.

5) My English class is really enjoyable, …but… I have a lot of homework.

۵. کلاس انگلیسی ام واقعا لذت بخش است، اما من تکالیف زیادی دارم.

3) Choice

‘or’ shows two choices

“یا” دو گزینه را نشان می دهد.

پاسخ و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم
پاسخ و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم

You should do your homework, or you should wash the dishes.

شما باید تکالیف خود را انجام دهید یا باید ظرف ها را بشویید.

4) Result

‘but’ shows a contrast or difference

“اما” یک تضاد یا تفاوت را نشان می دهد.

حل و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم
حل و معنی Writing صفحه ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ درس ۱ زبان انگلیسی دوازدهم

Saeed studied hard for the exam, so he passed it.

سعید به سختی برای امتحان درس خواند، پس در آن قبول شد.

B. Complete the following sentences with ‘or’ or ‘so’.

ب. جملات زیرا با or یا so کامل کنید.

پاسخ: جاهای خالی را با کلمات مناسب به رنگ آبی پر کرده ایم:

1. My mother doesn’t like fast food, .so.. she doesn’t eat any.

۱. مادرم غذای آماده دوست ندارد، بنابراین اصلا نمی خورد.

2. I go out tonight, …or.. I take a rest.

۲. امشب یا می روم بیرون یا استراحت می کنم.

3. We can eat our lunch at the restaurant, ..or.. we can have it at home.

۳. ما می توانیم ناهارمان را در رستوران یا در خانه بخوریم.

4. That dictionary is expensive, .so.. I can’t buy it.

۴. این فرهنگ لغت گران است، بنابراین نمی توانم آن را بخرم.

5. This dress is not comfortable, .so.. she rarely wears it.

۵. این لباس راحت نیست، بنابراین او به ندرت آن را می پوشد.

C. Combine the two sentences with ‘and’, ‘but’, ‘or’ or ‘so’.

ج. دو جمله را با استفاده از and و but و or یا so ترکیب کنید.

1. Joseph is very busy today. He cannot watch TV.

پاسخ: Joseph is very busy today, so he cannot watch TV.

2. My brother has a lot of books. He never reads them.

پاسخ: My brother has a lot of books, but he never reads them.

3. We should do a lot of homework. We don’t have enough time.

پاسخ: We should do a lot of homework, but we don’t have enough time.

4. Sepideh likes spaghetti. Her grandmother hates spaghetti.

پاسخ: Sepideh likes spaghetti, but her grandmother hates spaghetti.

5. You can buy this coat. You can buy those shoes.

پاسخ: You can buy this coat or those shoes.

D. Complete the sentences.

د. جملات زیر را کامل کنید.

1. I like learning Chinese, but I don’t have a Chinese dictionary.

۱. من دوست دارم زبان چینی یاد بگیرم، اما فرهنگ لغت چینی ندارم.

2. These shoes are not comfortable, so I won’t buy them .

۲. این کفش ها راحت نیستند، بنابراین آنها را نخواهم خرید.

3. You must study well, and pass the exam .

۳. تو باید خوب درس بخوانی و امتحان را قبول شوی.

4. I like swimming, but I don’t have enough time to go swimming .

۴. من شنا را دوست دارم، اما وقت کافی برای شنا رفتن ندارم.

5. You can install a mobile dictionary, or use a paper one .

۵. تو می توانی یک فرهنگ لغت موبایلی نصب کنی یا از دیکشنری کاغذی استفاده کنی.

E. Write five real compound sentences about yourself, your family or friends.

هـ. پنج جمله ترکیبی واقعی در مورد خودتان، خانواده یا دوستانتان بنویسید.

1. I like English, but I hate Arabic.

من زبان انگلیسی را دوست دارم اما از زبان عربی متنفرم.

2. My friend wash the dishes and cook every Friday.

دوستم هر جمعه ظرف‌ها را می شورد و غذا می پزد.

3. My mother like apples, but she hates oranges

مادرم سیب دوست دارد اما از پرتقال بیزار است.

4. My sister studied hard for her exam, so she passed the test.

مادرم برای امتحانش سخت درس خواند بنابراین امتحان را قبول شد.

5. I can play the piano or watch TV in my free time.

در اوقات فراغتم پیانو می نوازم یا تلویزیون تماشا می کنم.

F. Go back to the Reading. Find three simple and three compound sentences. Underline the subjects and circle the verbs.

و. به قسمت خواندن برگردید. سه نمونه از جمله ساده و سه نمونه از جمله مرکب پیدا کنید. زیر فاعل‌ها خط بکشید و دور فعل‌ها دایره بکشید.

پاسخ: در زیر فاعل‌ها را با رنگ قرمز و فعل‌ها را با رنگ آبی مشخص کرده ایم:

1. My son asked me what it was 15 times, and I replied to him all 15 times that it was a pigeon.

2. A little later, the mother went to her room and came back with an old diary.

3. Then, she opened a page and kindly asked her son to read that page.

1. On a spring morning, an old woman was sitting on the sofa in her house.

2. The mother asked her son quietly.

3. Suddenly a pigeon sat on the window.

جواب و ترجمه What You Learned صفحه ۴۱ درس 1 زبان انگلیسی دوازدهم

A. Listen to the first part of an interview.

آ. به اولین قسمت مصاحبه گوش دهید.

1. Answer the following questions based on what you just heard.

۱. بر اساس آنچه که گوش کردید به سوالات زیر پاسخ دهید.

a. Why is knowing about the experience of our parents important?

آ. چرا دانستن تجارب والدینمان مهم است؟

b. Why are our parents our first teachers?

ب. چرا والدینمان اولین معلمانمان هستند؟

2. Listen again and write down three important points mentioned.

۲. مجدد گوش کنید و سه نکته‌ی مهم ذکر شده را یادداشت کنید.

B. Now read the rest.

ب. اکنون ادامه را بخوانید.

Yet another important thing is our heritage and culture. We have much to learn from our parents regarding our heritage, to be proud of our past. This heritage and history brings a sense of belonging. Most importantly, it brings us a sense of identity of our past and the responsibility to protect it for our future generations. What I can add at the end is the role of our parents’ morals, values, and principles in our lives. Our elders have either learned, created or have been brought up with a set of morals, values and principles in their lives. Our elders want the best for us and they are willing to tell us what set of rules and guidelines have made them successful, and hopefully, peaceful.

معنی: با این حال نکته ی مهم دیگر ارث و فرهنگمان است. چیزهای زیادی داریم که از والدینمان در رابطه با ارثمان یاد بگیریم تا به گذشته‌مان افتخار کنیم این ارث و تاریخ حس تعلق می‌آورد مهمتر اینکه آن حس هویت گذشته‌مان می آورد و مسئولیت محافظت آن برای نسلهای آینده‌مان .داریم آن چیزی که می‌توانم در نهایت اضافه کنم نقش، اخلاقی ارزش‌ها و اصول فرزندانمان در زندگی‌مان است. والدینمان مجموعه ای از، اخلاق ارزش‌ها و اصول در زندگی‌شان را یا یاد، گرفتند خلق کردند یا با آن بزرگ شدند. بزرگترها بهترین را برای ما می‌خواهند و آنها مشتاق هستند که به ما بگویند چه مجموعه ای از قوانین و راهنماها آنها را، موفق و امیدوارانه آرام ساخته است.

3. Underline all ‘passive tenses’. Make three questions about the important points. Then answer them.

۳. زیر همه جملات مجهول خط بکشید. سه پرسش در مورد نکات مهم بسازید. سپس به آنها پاسخ دهید.

پاسخ: در متن بالا جمله مجهول را با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

1) What do the heritage and history bring for us? They bring a sense of belonging, a sense of identity of our past and the responsibility to protect them for our future generations.

2) Who wants the best for us? Our elders want the best for us.

3) what have made our elders successful? A set of rules and guidelines have made them successful.

C. Work in pairs. Ask and answer.

ج. دوتایی تمرین کنید. بپرسید و پاسخ دهید.

– How can we learn from our parents in our lives?

چگونه ما می توانیم از زندگی والدینمان بیاموزیم؟

– How important is it to protect our culture for our next generation?

محافظت از فرهنگمان چقدر برای نسل آینده‌مان مهم است؟

– Why are our parents our blessing?

چرا والدین ما نعمت هستند؟

همچنین بخوانید: جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم متوسطه دوم می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات دروس کتاب زبان انگلیسی ۳ دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های درس ۱ اول کتاب زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *