سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 9 نهم بعد سیاسی هویت ایران کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۹ نهم بعد سیاسی هویت ایران کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۹ نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) چه موجودی دارای قدرت است؟

پاسخ: موجودی که بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد.

۲) چرا انسان را کنشگری قدرتمند می دانیم؟

پاسخ: زیرا کارهای خود را بر اساس آگاهی و اراده انجام می دهد.

۳) انواع قدرت انسان را نام ببرید.

پاسخ: قدرت فردی – قدرت اجتماعی

۴) چرا قدرت فردی انسان محدود است؟

پاسخ: زیرا قادر نیست همه نیازهایش را به تنهایی برآورده سازد و در این مسیر نیازمند کمک دیگران است.

۵) آدمی چه هنگام از قدرت اجتماعی برخوردار می شود؟

پاسخ: انسان هنگامی که برای رسیدن به اهدافش بتواند بر اراده دیگران تاثیر بگذارد و اراده م کار آنان را به خدمت گیرد، قدرت اجتماعی پیدا می کند. کسانی که تاثیرگذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.

۶) برای تاثیرگذاری بر اراده دیگران چه راهکاری وجود دارد؟

پاسخ: باید بتوانیم تبعیت آنها را جلب نماییم.

۷) جلب تبعیت دیگران به چند صورت امکان پذیر است؟

پاسخ: به دو صورت: ۱- تبعیت با کراهت که ناشی از ترس و تهدید است.
۲- تبعیت با رضایت که همراه میل درونی فرد است.

۸) مبنای مقبولیت و مشروعیت در قدرت چیست؟

پاسخ: قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت درونی طرف مقابل باشد، مقبولیت دارد و قدرتی که بر اساس شریعت و موافق حکم خداوند باشد، دارای مشروعیت است.

۹) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) مدار مقبولیت ….. کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.
ب) مدار مشروعیت …. و …. بودن است.
پ) در یک جامعه دینی قدرت نامشروع نمی تواند …. لازم را به دست آورد.

پاسخ: الف) اراده
ب) حق – باطل
پ)‌ مقبولیت

۱۰) چه هنگام قدرتی هم مشروعیت دارد و هم مقبولیت؟

پاسخ: اگر قدرتی مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد مشروعیت و مقبولیت را با هم دارد.

۱۱) قدرت چیست؟

پاسخ: توانایی انجام کاری با آگاهی و اراده قدرت است.

۱۲) سیاست چیست؟

پاسخ: هرگاه قدرت اجتماعی برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد، سیاست پدید می آید؛ پس سیاست اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدف است.

۱۳) منظور از نظام سیاسی چیست؟

پاسخ: مجموعه ساز و کارهایی که برای اعمال سیاست های جامعه وجود دارد.

۱۴) معیارهای دسته بندی نظام های سیاسی چیست؟

پاسخ: ۱- تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده
۲- روش تصمیم گیری

۱۵) یک نظام سیاسی که بر مبنای تعداد افراد تاثیرگذار و تصمیم گیرنده شکل می گیرد، به چند دسته تقسیم می شود؟

پاسخ: ۱- یک فرد تصمیم گیرنده و حاکم است.
۲- اقلیت تصمیم گیرنده هستند.
۳- اکثریت در سرنوشت سیاسی سهیم هستند.

۱۶) نظام‌هایی که بر اساس روش تصمیم گیری شناخته می شوند به چند دسته تقسیم می شوند؟

پاسخ: ۱- حاکمان بر اساس اهداف و اغراض خود تصمیم می گیرند، یعنی هر نوع تصمیمی جایز است.
۲- حاکمان بر اساس حقیقت و فضیلت و با توجه به موازین عقلی تصمیم گیرنده هستند.

۱۷) قدرت فردی با قدرت اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

پاسخ: ۱- قدرت فردی محدودتر از قدرت اجتماعی است و انسان‌ها بی نیاز از دیگران نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند.
۲- در قدرت فردی دیگران نقشی ندارند و در قدرت اجتماعی دیگران موثرند.
۳- در قدرت فردی نیازی به جلب رضایت دیگران نیست. ولی در قدرت اجتماعی نیازمند توافق و تبعیت دیگران هستیم.

۱۸) دیدگاه فارابی در مورد تقسیم بندی نظام سیاسی چگونه است؟

پاسخ: فارابی علاوه بر ملاک های ارسطو،‌ ملاک دین مداری با دنیامداری را برای تقسیم بندی نظام سیاسی در نظر می گیرد. نظام سیاسی دین مدار بر اساس احکام و قوانین الهی سازمان می یابد. نظام سیاسی دنیامدار بر اساس ارزش ها و آرمان های دنیوی استوار است.

۱۹) لیبرال دموکراسی و جمهوری اسلامی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

پاسخ: شباهت این دو نوع نظام سیاسی در این است که هر دو، اکثریت هستند. تفاوت های این دو حکومت را می توان در روش تصمیم گیری، دین مداری یا دنیا مدار بودن، آرمان ها و ارزش هایشان دانست.

۲۰) لیبرالیسم و دموکراسی هر به چه معناست؟

پاسخ: لیبرالیسم به معنای مباح دانستن همه امور برای انسان ها و دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم بر اساس میل و خواست خودشان می باشد.

۲۱) لیبرال دموکراسی به چه نوع نظامی گفته می شود؟

پاسخ: به نظامی که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد و هیچ حقیقت و فضیلتی را که مستقل از خواست مردم باشد به رسمیت نمی شناسد. این نوع نظام دنیوی است و درباره آن می توان فقط از مقبولیت سخن گفت، نه مشروعیت.

۲۲) چرا لیبرال دموکراسی با فرهنگ غرب سازگار است؟

پاسخ: زیرا فرهنگ غرب رویکرد دنیوی به عالم دارد و آزادی را مهمترین ارزش اجتماعی انسان می داند.

۲۳) نمونه‌هایی از ارزش های حاکم بر نظام لیبرال دموکراسی را نام ببرید.

پاسخ: آزادی، ثبات، توسعه، رفاه، سلطه بر طبیعت و جهان

۲۴) واژه‌های جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به چه معنا می باشند؟

پاسخ: عنوان جمهوری یعنی مردم جامعه خود سرنوشت سیاسی خود را برمی گزینند و کلمه اسلامی نشان می دهد که فعالیت مردم و نظام سیاسی بر اساس عقاید و ارزش های اسلامی سازمان پیدا می کند.

۲۵) جمهوری اسلامی چگونه نظامی است؟

پاسخ: نظامی است که در آن قوانین و مقررات بر اساس احکام الهی و اسلامی تعیین می گردد نه با خواست اکثریت مردم.

۲۶) نمونه‌هایی از ارزش های رایج در نظام جمهوری را ذکر نمایید.

پاسخ: عدالت، استقلال، آزادی، نفی وابستگی، نفی سلطه بیگانه، امنیت، تامین اجتماعی، عمران و آبادانی،‌ مشورت و مشارکت در امور عمومی، ارتقای معرفت و آگاهی

ادامه سوالات متن درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم :

۲۷) تفاوت آرمان ها و ارزش ها در نظام های لیبرال دموکراسی و جمهوری اسلامی چیست؟

پاسخ: آرمان ها و ارزش هایی که لیبرال دموکراسی و جمهوری اسلامی دنبال می کنند، یکسان نیستند. حتی در مواردی که یک ارزش برای هر دو نظام دارای اهمیت است، تعریف و تفسیری که از آن وجود دارد، یکسان نیست.

۲۸) اسلام به ارزش های جامعه چگونه می نگرد؟

پاسخ: در نگاه اسلامی، ارزش‌ها اهمیت الهی و دینی دارند؛ بنابراین، دستیابی به آنها وظیفه‌ای الهی است و نه تنها منجر به بهبود زندگی اجتماعی می‌شود بلکه مانند سایر عبادات، موجب تقرّب انسان به خداوند نیز می‌شود.

۲۹) عبادات در فرهنگ اسلامی چه هنگام ارزش بیشتری دارد؟

پاسخ: هنگامی که بعد اجتماعی وسیع تری پیدا می کند.

۳۰) وظیفه امت اسلامی در تشکیل امامت و ولایت اسلامی چیست؟

پاسخ: امت اسلامی باید از پذیرش طاغوت و قدرت های غیر الهی خودداری کند و در شکل گیری امامت و ولایت الهی بر اساس موازین و ارزش های اسلامی هوشمند و فعال باشد.

۳۱) چه کسانی از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟

پاسخ: کسانی که در زندگی توان تاثیرگذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند.

۳۲) مقبولیت در قدرت اجتماعی به چه معنایی است؟

پاسخ: رضایت نسبت به قدرت دیگران و پذیرش و تبعیت از آن با میل درونی

۳۳) تبعیت اراده ی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت انجام می پذیرد؟

پاسخ: ۱- تبعیت با کراهت یعنی تبعیت ناشی از ترس، تهدید و زور که برای گریز از تنبیه انجام می شود (به دلیل قدرت طرف مقابل)
۲- تبعیت با رضایت یعنی عمل به اراده ی دیگران ازروی میل درونی، بدون استفاده از زور (که دارای مقبولیت است.)

۳۴) در چه صورتی قدرت مقبول و در چه صورتی قدرت مقبولیت ندارد؟

پاسخ: در صورتی که نسبت به اعمال قدرت رضایت و خواست مردم باشد قدرت مقبولیت دارد و اگر اعمال قدرت با اکراه و بدون رضایت و خواست مردم باشد قدرت مقبولیت ندارد.

۳۵) در چه صورتی قدرت مشروعیت دارد؟ و در چه صورتی مشروعیت ندارد؟

پاسخ: در صورتی که قدرت بر اساس شریعت و موافق حکم خداوند باشد مشروع است و در غیر این صورت مشروعیت ندارد.

۳۶) در چه صورتی قدرت هم مقبولیت و هم مشروعیت دارد؟

پاسخ: در صورتی که خواست وارده ی مردم مطابق با حکم الهی و اراده تشریعی خداوند باشد.

۳۷) آیا در جامعه ای که فرهنگ عمومی مردم فرهنگ دینی باشد قدرت نامشروع می تواند مقبولیت داشته باشد؟

پاسخ: خیر، چون مردم به حکم الهی اعتقاد دارند اگر قدرتی نامشروع و ض داحکام الهی باشد از مقبولیت و رضایت مردم بی بهره می شود.

۳۸) حکومت را تعریف کنید.

پاسخ: مجموعه عواملی که سیاست های کل جامعه را پیش می برند.

۳۹) سیاست در معنای عام و در معنای خاص را توضیح دهید.

پاسخ: هر نوع سازماندهی قدرت در جامعه و نظام اجتماعی کل سیاست در معنای عام است و سازماندهی قدرت در نظام سیاسی ، سیاست به معنای خاص است.

۴۰) حکومت و سیاست چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: سیاست ساز و کار اعمال قدرت است که بدون حکومت امکان تحقق ندارد. تا حکومتی برقرار نشود سیاستی اجرا نمی شود.

۴۱) بر اساس دیدگاه ارسطو نظام های سیاسی که یک نفر در آنها حاکمیت دارند چند دسته اند؟

پاسخ: ۱- نظام سیاسی مونارشی که حکومت یک نفر بر اساس فضیلت و مدار حقیقت است.
۲- استبدادی( تیرانی )یا دیکتاتوری که حکومت یک نفر بر اساس خواست و میل شخصی خود است.

۴۲) دموکراسی و جمهوری از دیدگاه ارسطو را تعریف کنید.

پاسخ: حاکمیت اکثریت مردم در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد دموکراسی نامیده می شود. حکومتی که اکثریت مردم آن بر اساس حقیقت و فضیلت در نظام سیاسی حضورداشته باشند حکومت جمهوری است.

۴۳) از نظر ارسطو چه تفاوتی بین نظام سیاسی دموکراسی و جمهوری وجود دارد؟

پاسخ: جمهوری حاکمیت اکثریت بر اساس فضیلت و حقیقت است ولی دموکراسی بر اساس خواست و میل اکثر افراد به دور از حقیقت است.

۴۴) جوامع فاضله و جاهله از دیدگاه فارابی چگونه جوامعی هستند؟

پاسخ: مدینه فاضله جامعه الهی بر اساس سنت و قانون الهی با نظربه حقیقت و اراده الهی با کمک عقل و وحی است.مدینه جاهلی ارزش هایش عقلانی، الهی و وحیانی نیست.ارزش هایش ارزشهای دنیوی می باشد.

۴۵) لیبرالیسم و دموکراسی یعنی چه؟

پاسخ: لیبرالیسم به معنای مباح دانستن همۀ امور برای انسان‌ها و دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم براساس خواست و میل خودشان است.

۴۶) لیبرالیسم با کدام فرهنگ و رویکرد سازگار است؟

پاسخ: فرهنگ غرب و رویکرد دنیوی به عالم هستی و انکار شناخت علمی ارزش‌های اجتماعی

۴۷) چرا پیروان لیبرال دموکراسی دچار تناقض (پارادوکس دموکراسی) هستند؟

پاسخ: چون از یک سو معتقدند کسی که از حد و حدود نظام سیاسی لیبرالیسم خارج شود، شایسته دریافت رای نیست و از سوی دیگر فرد لیبرال آزاد است که هر نوع عقیده ای را دارا باشد و این دو با یکدیگر جمع نمی شوند. (کسانی که عدالت را برتر از آزادی می دانند راحت برخورد نمی کنند و آنها را طرد می‌کنند.)

۴۸) مفهوم جمهوری اسلامی چیست؟

پاسخ: جمهوری به معنای رسمیت داشتن حضور مردم در نظام سیاسی.
اسلامی یعنی فعالیت اجتماعی سیاسی مردم بر مبنای عقاید و ارزش های اسلامی است.

۴۹) نمونه ای از ارزش ها و آرمان های اجتماعی بنویسید که در جامعه لیبرال دموکراسی با جمهوری اسلامی متفاوت باشد. چرا؟

پاسخ: معنای آزادی در این دو جامعه متفاوت است.در نگاه اسلامی ارزش ها اهمیت الهی و دینی دارند و وسیله ای برای نزدیک شدن به خدا هستند ولی در نگاه لیبرال دموکراسی این گونه نیست.

۵۰) در نگاه اسلامی جایگاه ارزش ها چگونه است؟

پاسخ: ارزش ها اهمیت الهی و دینی دارند و وظیفه ارزش های تقرب (نزدیک شدن) به خداوند است.

۵۱) عبادات در چه صورتی ارزش بیشتری می یابند؟

پاسخ: عبادات هنگامی که بعُد اجتماعی وسیع‌تری پیدا می‌کنند، ارزش بیشتری می‌یابند.

۵۲) حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم در جمهوری اسلامی دارد؟

پاسخ: مردم در یک جمهوری اسلامی باید فعالیت خود را عبادت بدانند، ولی در لیبرال دموکراسی صرفا یک فعالیت اجتماعی عادی است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۹ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۹ نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.