سبک زندگی

سوالات متن درس هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 8 هشتم کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم با جواب

سوالات متن درس هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۸ هشتم نظام جمع و شیوه‌های رزم انفرادی کتاب آمادگی دفاعی دهم تجربی و انسانی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

سوالات متن درس هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب
سوالات متن درس هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۸ هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

۱) چرا در نیروهای مسلح به افراد آموزش حرکات نظام جمع داده می شود؟ با ذکر مثال بیان کنید.

پاسخ: در نیروهای مسلح: ۱- برای بالا بردن مهارت فردی
۲- افزایش کارآیی
۳- هماهنگی گروهی به حرکات نظامیان، به آنان آموزش حرکات نظام جمع داده می شود. افراد مهارت لازم را در این زمینه کسب می کنند مثل رژه، خیزهای نظامی، دویدن با سلاح و …

۲) نظام جمع را تعریف کنید؟

پاسخ: به حرکاتی گفته می شود که به صورت منظم ایجاد می شود تا افراد را در انجام کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ کند.

۳) در یک تقسیم بندی کلی حرکات نظام جمع به چند دسته تقسیم می شود فهرست کنید؟

پاسخ: به دو دسته: ۱- حرکات نظام جمع بدون سلاح ۲- حرکات نظام جمع با سلاح

۴) چهار مورد از اهداف آموزش نظام جمع با تفنگ در نیروهای مسلح را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- اجرای با اقتدار و منظم مراسم مختلف نظامی مانند صبحگاه، رژه و …
۲- افزایش قدرت جسمانی و هماهنگی اعضای بدن و حتی حواس افراد.
۳- هماهنگ شدن افراد با گروه برای اجرای ماموریت محوله.
۴- آموزش یادگیری اطاعت از فرماندهان.

۵) دو مورد از مواردی که باید در هنگام ایستادن با تفنگ رعایت شود را فهرست کنید.

پاسخ: ۱- کف قنداق تفنگ بر روی زمین قرار بگیرد، به طوری که خشاب رو به جلو و تفنگ به طور کامل عمود بر زمین باشد.
۲- حالت خبردار حفظ شود.

۶) فرمان دست تفنگ چه زمانی داده می شود؟

پاسخ: برای جا به جا شدن سریع با تفنگ فرمان به دست تفنگ داده می شود.

۷) منظور از پیش تفنگ چیست؟

پاسخ: برای ادای احترام نظامی است.

۸) عوارض زمین را تعریف کنید؟

پاسخ: به برجستگی‌ها و فرورفتگی‌ها مانند دشت‌ها، دره‌ها، جلگه‌ها، تپه‌ها و مانند آنها که در روی زمین قرار گرفته‌اند عوارض زمین می گویند. به عبارتی به کلیه پستی‌ها و بلندی های زمین عوارض زمین می گویند.

۹) عوارض زمین در عملیات رزمی چه نقشی دارند؟

پاسخ: در عملیات رزمی، عوارض زمین تاثیر مستقیمی در دفاع و حمله دارد و موجب تسریع در رسیدن به پیروزی یا کند شدن و توقف عملیات و در نتیجه شکست خواهد شد.

۱۰) در بعد رزم انفرادی هر نیروی رزمنده پیاده، برای انجام ماموریت عملیاتی چه اقدامی باید انجام دهد؟

پاسخ: ۱- باید روی زمین بجنگد ۲- پیشروی یا دفاع کند.

۱۱) عوارض روی زمین سبب چه چیزی می شود؟

پاسخ: سبب می شود که نفرات از دید و تیر دشمن حفظ شوند، بنابراین لازم است که هر نیروی رزمنده با عوارض زمین آشنایی کامل را داشته باشد.

۱۲) منظور از شناسایی عوارض زمین چیست؟ ۳ مورد بیان کنید.

پاسخ: ۱- جان خود را در رزم حفظ کند.
۲- دستورات فرماندهان خود را درک کند.
۳- با استفاده از عوارض زمین خود را به دشمن نزدیک کند و او را دستگیر کند و یا بکشد.

۱۳) پستی‌ها و بلندی های زمین را با ذکر مثال توضیح دهید؟

پاسخ: پستی‌ها: زمینی است که سطح آنها نسبت به محیط اطراف خود پایین تر باشد، مانند گودال و شیار
بلندی ها: زمینی است که نسبت به محیط اطراف خود بلندتر باشد، مانند کوه و یال

۱۴) عوارض زمین به چند دسته تقسیم می شود؟

پاسخ: ۱- عوارض طبیعی ۲- عوارض مصنوعی

۱۵) عوارض طبیعی زمین را توضیح دهید و به چند دسته تقسیم می شود؟

پاسخ: عوارضی که انسان در به وجود آمدن آن نقشی نداشته باشد به ۴ دسته، بلندی‌ها، گودی‌ها، همواری‌ها و آب‌ها

۱۶) عوارض مصنوعی را با ذکر مثال توضیح دهید؟

پاسخ: عوارضی است که به وسیله انسان به وجود می آید و انسان در به وجود آوردن آن نقش دارد. مانند خاکریز، کانال، سنگر، پل، جاده، قلعه، تونل و …

۱۷) تقسیم بندی عوارض زمین به لحاظ دید را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- زمین های هموار
۲- زمین های پست و بلند
۳- زمین های مستور یا پوشیده

۱۸) تل یا تُل کوه پست و پشته ای که بلندی ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف کمتر از …… متر باشد.

پاسخ: کمتر از ۱۵۰ متر

۱۹) کدامیک از نقاط زمین به سبب شکل ویژه زمین یا وجود موانعی از محل مربوطه، اجرای تیر مستقیم یا دیده بانی بر روی آن مقدور نیست؟

پاسخ: الف) خط الرأس نظامی
ب) خط القعر
ج) زاویه بی روح
د) خط الرأس جغرافیایی

۲۰) شیب و ضد شیب را با هم مقایسه کنید؟

پاسخ: شیب و ضد شیب نسبت به محل دشمن مشخص می شود، به آن قسمت از دامنه کوه که در دید و تیر مستقیم دشمن قرار دارد شیب و به آن قسمت از دامنه کوه که در دید و تیر مستقیم دشمن قرار ندارد ضد شیب میگویند به طور کلی ضد شیب نفر را از دید و تیر مستقیم دشمن محفوظ می دارد.

۲۱) حد اختفا به چند دسته تقسیم می شود بیان کنید؟

پاسخ: ۱) حد اختفای نفر در حالت دراز کش
۲) حد اختفای نفر در حالت به زانو
۳) حد اختفای خودرو با وسایل زرهی

۲۲) نیروهای شناسایی از دره ها و شیارها برای چه مواردی استفاده می کنند؟

پاسخ: ۱- برای نفوذ به خطوط دشمن
۲- در زمان عملیات می توان برای عبور نیروها از آن استفاده کرد.

۲۳) یال را تعریف کنید؟

پاسخ: به برجستگی روی دامنه کوه یال گفته می شود معمولا یال دید و تیر مناسبی را ایجاد می کند.

۲۴) سوک را تعریف کنید و در چه مواردی استفاده می شود؟

پاسخ: در اصطلاح نظامی، به قسمت خارجی محل برخورد دو سطح عمود بر زمین یک دیوار یا دو دیوار متقاطع را سوک می گویند.
معمولا ۱- در دفاع شهری برای تیراندازی ۲- بررسی کوچه و خیابان به حالت دراز کش، از پایین ترین نقطه سوک دیوار استفاده می شود.

۲۵) هور را تعریف کنید؟ با ذکر مثال بیان کنید.

پاسخ: هور مکانی در طبیعت است که آب در آن مانده و گیاهان کوتاه بیشتر از جنس علف و نی در آن روییده باشد و عمق آن بین ۶ تا ۱۲ متر است مانند هور العظیم که رزمندگان جمهوری اسلامی ایران عملیات خیبر و بدر را در این منطقه انجام داده اند و در یک حمله برق آسا نیروهای بعثی را تار و مار کردند.

۲۶) چه عملیاتی در منطقه هور العظیم انجام شد و چه نتیجه ای داشت توضیح دهید؟

پاسخ: عملیات خیبر و بدر در این منطقه انجام داده اند رزمندگان جمهوری اسلامی ایران که این عملیات مبدأ تحول جدیدی در جنگ بود. چرا که این جسارت انتخاب منطقه هور برای عملیات، توسط رزمندگان ایران اسلامی سبب غافلگیری دشمن بعثی شد و موجب تحولات بعدی صحنه جنگ شد.

۲۷) آمادگی جسمانی زیر بنای اصلی تمام ………… است.

پاسخ: حرکات نظامی

۲۸) بی نظمی در لحظه های حساس نبرد موجب می شود دشمن آسان تر به …….. خود برسد.

پاسخ: اهداف

۲۹) وضعیت بدن در حالت ایستادن با تفنگ مانند ایستادن …….. است.

پاسخ: بدون تفنگ

۳۰) وضعیت بدن در انجام حرکت عقب گرد با تفنگ مانند حرکت ……… است.

پاسخ: بدون تفنگ

۳۱) خط القعر را در اصطلاح نظامی ……… نیز می نامند.

پاسخ: خط منصف

۳۲) جمله زیر صحیح است یا غلط؟
«پایین ترین نقطه تماس میان خط الرأس های دو کوه را گردنه می خوانند.»

پاسخ: صحیح

۳۳) جمله زیر صحیح است یا غلط؟
«زمین حرکت نیروهای رزمنده را آسان یا مشکل می کند؟»

پاسخ: صحیح

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت درس هشتم دفاعی دهم

✅ نمونه سوالات متن درس ۸ هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از این مطلب استفاده کرده باشید و پیشنهاد می کنیم که از صفحات دیگر ماگرتا نیز دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجوی خود داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *