سبک زندگی

سوالات متن درس اول دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول هدایت الهی دین و زندگی پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس 1 اول دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ اول هدایت الهی کتاب دینی ۲ یازدهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس اول دینی یازدهم

سوالات متن درس اول دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس اول دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 1 اول دینی یازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس اول دینی یازدهم :

۱) خداوند، پاسخ به نیازهای«طبیعی» و «غریزی» را در کجا آماده کرده است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: در جهان خلقت، البته راه آگاه شدن از آن ها را نیز به وی نشان داده است.
مثال ۱؛ در وقت نیاز به آب و غذا، احساس تشنگی و گرسنگی میکند و سراغ آب و غذا می رود.
مثال ۲؛ هنگام سرما و گرما، از مصالح موجود در طبیعت بهره میبرد و برای خود لباس، پوشاک و مسکن تهیه می کند.

۲) با کنار هم قرار گرفتن «عقل» و «وحی»، میتوان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.

پاسخ: این جمله درست است.

۳) نیازهای برتر انسان را بنویسید.

پاسخ: ۱) شناخت هدف زندگی
۲) درک آینده خویش
۳) کشف راه درست زندگی یا [چگونه زیستن]

۴) خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است، هدایت می کند.

پاسخ: این جمله درست است.

۵) دعای امام سجاد (ع) که درآن می فرماید: «خدایا! ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای» با کدام یک از نیازهای برتر انسان، ارتباط دارد؟

پاسخ: ۱) شناخت هدف زندگی
۲) درک آینده خویش
۳) کشف راه درست زندگی

۶) چه کسانی نسبت به فرمان های الهی،« داناتر» اند؟

پاسخ: کسانی که در تعقّل و تفکّر برترند.

۷) ابیات زیر، با کدامیک از نیازهای برتر انسان «ارتباط» دارند؟

روزها فکر من است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلخویشتنم
از کجا آمدهام آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

پاسخ: درک آینده خویش

۸) علّت ارسال رسولان توسط خداوند، چه چیزی بیان شده است؟

پاسخ: فقط برای آن بود که بندگان، در پیام الهی تعقّل کنند.

۹) نیازهای برتر، باید حداقل چند ویژگی داشته باشد؟ بنویسید.

پاسخ: «دو ویژگی»؛ ۱) کاملاً درست و قابل اعتماد باشد. ۲) همه جانبه باشد.

۱۰) انسان با استفاده از کدام سرمایه الهی، در پیام الهی تفکّر می کند و چگونه میتواند راه صحیح زندگی را بیابد و پیش برود؟

پاسخ: «عقل»- «با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها».

۱۱) چرا پاسخ هایی که به نیازهای برتر می دهیم باید «همه جانبه» باشد؟

پاسخ: زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان، پیوند و ارتباط کامل و هماهنگی با هم دارند و نمی توان برای هر بعدی، جداگانه برنامه ریزی کرد.

۱۲) با توجه به ویژگی های دوگانۀ نیازهای برتر، یعنی «کاملاً درست و قابل اعتماد» و «همه جانبه» بودن؛ بنویسید چه کسی می تواند پاسخ صحیحی به این سؤال ها بدهد؟

پاسخ: کسی که؛ ۱) آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و فردی و نیز فردی و اجتماعی داشته باشد.
۲) همچنین؛ بداند که انسانها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست.

۱۳) دو مورد از ویژگی های انسان، که سبب تمایز او از سایر موجودات میشود را بنویسید.

پاسخ: ۱) قدرت تفکّر و تعقّل ۲) قدرت اختیار و انتخاب

۱۴) چرا پاسخ هایی که به نیازهای برتر می دهیم، باید «کاملاً درست و قابل اعتماد» باشد؟

پاسخ: زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه است تا کارآیی آن مشخّص شود، در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون است.

۱۵) شیوه هدایت انسان توسط خداوند، چگونه است؟ توضیح دهید.

پاسخ: هدایت خداوند، از مسیر دو ویژگی «تفکّر» و «انتخاب» انسان می گذرد؛ یعنی خداوند برنامۀ هدایت وی را که در برگیرنده پاسخ به سؤالات برتر و بنیادین بشر است، از طریق «پیامبران» می فرستد تا انسانها با «تفکّر» در این برنامه و پی بردن به ویژگیها و امتیازات آن، با «اختیار خود» این برنامه را انتخاب کنند و در زندگی به کار بندند و به «هدفی» که خداوند در خلقت آنها قرار داده است، برسند.

۱۶) چرا «کشف راه درست زندگی» یا «چگونه زیستن»، دغدغه ای جدی برای انسان است؟

پاسخ: زیرا انسان فقط یک بار به دنیا میآید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. بنابراین، در این فرصت تکرار نشدنی باید از بین همۀ راههایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند از همۀ سرمایه هایی که خدا به او داده است به خوبی بهرهمند شود و به آن هدف برتری که خدا در خلقت او قرار داده است، برسد.

۱۷) در حدیث امام کاظم (ع) که خطاب به شاگرد برجستۀ خود هشام بنحکم است، تأمل کنید و به سؤالات داده شده پاسخ دهید:

پاسخ: «ای هشام! خداوند رسولانش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه در پیام الهی تعقّل کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقّل و تفکّر برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است.»

ادامه سوالات متن درس اول دینی یازدهم :

۱۸) در نیاز برتر «درک آینده خویش»، کدام سؤالات برای انسان مطرح می شوند؟ بنویسید.

پاسخ: « آینده او چگونه است؟ »
« آیا زندگی او با مرگ تمام میشود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده می گردد؟ »
« اگر حیات، به شکل دیگری ادامه مییابد و انسان زندگی اَبدی را پس از مرگ آغاز خواهد کرد، نحوه زندگی او پس از مرگ چگونه است؟ »
« زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟ »
« خوشبختی وی در آن سرا، در گرو انجام چه کارهایی است؟ »

۱۹) چه کسانی پیام الهی را بهتر می پذیرند؟

پاسخ: کسانی که از معرفت برتری برخوردار باشند.

۲۰) از نیازهای برتر انسان، «شناخت هدف زندگی» را توضیح دهید.

پاسخ: انسان میخواهد بداند «برای چه زندگی می کند؟» و کدام هدف است که میتواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن نماید؟ او می داند که اگر هدفی حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.

۲۱) چه کسی رتبه اش در دنیا و آخرت، «بالاتر» است؟

پاسخ: آن کس که عقلش کاملتر است.

۲۲) آیا نیازهای انسان، منحصر به نیازهای «طبیعی» و «غریزی» او می شود؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمرّه فراتر رود و در اُفق بالاتری بیندیشد، خود را با نیازهایی مهمتر رو به رو میبیند؛ نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژهای است که خداوند به وی عطا کرده است و پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند. این نیازها، به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و بالأخره به سوال هایی تبدیل میشوند که تا پاسخ آنها را نیابد، آرام نمی گیرد.

۲۳) قرآن کریم در آیۀ ۳، سوره انسان :« إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا و إِما کَفُورا» چه کسی را «ناسپاس» نامیده است و چرا؟

پاسخ: کسی که به جای بهره گیری از سرمایه های «عقلانی» و «وحیانی» به علّت دارا بودن اختیار، راه های دیگری، غیر از برنامه خداوند را انتخاب می کند و زیان و ضرر می کند و با دست خالی، دنیا را ترک گفته و به دیار آخرت می شتابد و ضرر و زیان خود را در آنجا مشاهده کند.

۲۴) «آب، هوا، غذا و پوشاک»؛ یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی هستند که انسان همچون سایر موجودات، در زندگی به آنها احتیاج دارد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۵) انسان، ابتدا درباره هر کاری که میخواهد انجام دهد «تفکّر» و سپس، آن را «انتخاب» می کند و انجام میدهد.

۲۶) انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۷) نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او می شود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۸) انسان به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای برتر خود نیست.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۹) هدایت، یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت نیست.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۰) خداوند هر دسته از مخلوقات را، متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده هدایت می کند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۱) خداوند برنامه هدایت انسان را از طریق امامان می فرستد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۲) با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سوال های اساسی دست یافت.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۳) پاسخ صحیح به نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند.

۳۴) انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی را می یابد.

۳۵) ای هشام، خداوند رسولانش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند.

۳۶) آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است.

۳۷) انسان که سرمایه های ویژه خود را دارد، شیوه هدایت مخصوص خود را داراست.

۳۸) خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده هدایت می کند.

۳۹) پاسخ به سوال های اساسی باید کاملا درست و قابل اعتماد باشند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس ۱ اول کتاب دینی یازدهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.