سبک زندگی

سوالات متن درس ۱۶ شانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 16 شانزده کتاب جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۶ شانزدهم «هویت ایرانی (۴)؛ هویت جمعیتی و اقتصادی ایران» کتاب جامعه شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۵ پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن درس ۱۶ شانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس ۱۶ شانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 16 شانزدهم جامعه شناسی دهم

۱) چند مورد از ویژگی های مختلف جمعیتی را نام ببرید؟

پاسخ: جمعیت پیر و جوان ، جمعیت شاغل و بیکار، جمعیت شهری و روستایی ، جمعیت با سواد و بی سواد

۲) چرا جوامع برای معرفی خود از ویژگی های جمعیتی استفاده می کنند؟

پاسخ: زیرا جمعیت هر جامعه، بخشی از هویت آن محسوب می شود.

۳) اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟

پاسخ: جمعیت

۴) انقراض جمعیت یک جامعه باعث ………….آن می شود.

پاسخ: نابودی

۵) آیا صرف اندازه جمعیت به تنهایی برای رفع نیاز های جامعه کفایت می کند؟

پاسخ: خیر – برای این کار جامعه نیاز به جمعیت مسئول و متخصص دارد تا بتواند بر ثروت ، امنیت ، قدرت و منزلت خود در میان جوامع دیگر بیافزاید.

۶) جمعیت چه رابطه ای با هویت جامعه دارد؟

پاسخ: جمعیت هر جامعه، بخشی از هویت آن محسوب می شود.

۷) جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود چه می کنند؟

پاسخ: از سیاست های جمعیتی مناسب استفاده می نمایند.

۸) جهان اجتماعی پدیده ای ………………………. است.

پاسخ: معنادار

۹) فرهنگ را تعریف کنید؟

پاسخ: به آگاهی ها و معانی مشترکی که جهان اجتماعی بر اساس آن ساخته می شود فرهنگ می گویند.

۱۰) منظور از هویت فرهنگی چیست؟

پاسخ: با پذیرش عقاید و ارزش های مشترک ازسوی افراد جامعه، هویت فرهنگی جامعه بوجود می آید.

۱۱) گسترش فرهنگ و معانی باعث گسترش ……………….. می گردد.

پاسخ: جهان اجتماعی

۱۲) چرا هر عاملی که فرهنگ را گسترش دهد موجب گسترش جهان اجتماعی می گردد؟

پاسخ: زیرا گسترش جهان اجتماعی از طریق گسترش فرهنگ و معانی آن صورت می گیرد.

۱۳) راه گسترش هر فرهنگ چیست؟

پاسخ: راه گسترش هر فرهنگ شناختن (اندیشیدن)، پذیرفتن و عمل کردن به آن است.

۱۴) چه زمانی فرهنگ و معانی بسط بیشتری می یابد؟

پاسخ: هر چه تعداد حاملان و عاملان فرهنگ و معانی بیشتر باشد فرهنگ بسط بیشتری می یابد.

۱۵) منظور از حاملان و عاملان فرهنگ چه کسانی هستند؟

پاسخ: حاملان و عاملان فرهنگ عبارتند از اعضای جهان اجتماعی که انتقال دهنده و عمل کننده به فرهنگ هستند.

۱۶) چرا گسترش معانی و ارزش های خانواده باعث بسط فرهنگ و جهان اجتماعی می گردد؟

پاسخ: با ازدواج و تشکیل خانواده، مودت و رحمت میان زن و مرد ایجاد می شود. (رحمت و مودت میان زن و شوهر)
با تولد اولین فرزند مودت و رحمت میان اعضای خانواده بیشتر می شود. (رحمت و مودت میان زن و شوهر و میان والدین و فرزند گسترش می یابد)

با تولد فرزندان بعدی و بزرگ تر شدن خانواده این معانی و ارزش ها گسترده تر می گردد.

۱۷) شکل گیری نظام خویشاوندی را توضیح دهید؟

پاسخ: با گسترش خانواده و ایجاد نسبت هایی مثل پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، خاله و … نظام خویشاوندی شکل می گیرد.

۱۸) چرا تامین جمعیت مناسب برای جهان های اجتماعی یک مسئله هویتی است؟

پاسخ: زیرا افزایش جمعیت یک جهان اجتماعی به معنی گسترش فرهنگ و معانی آن است و کاهش جمعیت نیز به معنی محدود شدن گستره آن است که می تواند زمینه ساز بسط و تسلط جهان های اجتماعی دیگر باشد. به همین دلیل تامین جمعیت مناسب برای جهان اجتماعی یک مسئله هویتی است.

۱۹) هدف اسلام چیست؟

پاسخ: تاسیس جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن است.

۲۰) لازمه تحقق جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن داشتن ………… مناسب است.

پاسخ: جمعیت مناسب

۲۱) لازمه تحقق جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن چیست؟

پاسخ: ۱- فرهنگ و معانی که با افزایش جمعیت بسط می یابد فرهنگ حق باشد نه فرهنگ باطل
۲- افراد و اعضای این فرهنگ حاملان و عاملان معانی حق باشند.

۲۲) چه عاملی مانع تحقق جهان اجتماعی توحیدی می گردد؟

پاسخ: ۱- نداشتن جمعیت مناسب
۲- -اگر فرهنگ و معنایی که با افزایش جمعیت بسط می یابد حق نباشد.
۳- اگر اعضای جهان اجتماعی عامل و حامل فرهنگ حق نباشند.

۲۳) یکی از نیازهای فطری انسان را نام ببرید.

پاسخ: فرزندآوری

۲۴) کارکرد مهم نهاد خانواده را بنویسید؟

پاسخ: تامین جمعیت

۲۵) چرا امروزه جوامع غربی با کاهش جمعیت و سالمندی مواجه هستند؟

پاسخ: ۱- بالا رفتن سن ازدواج
۲- -افزایش بی ثباتی
۳- فروپاشی خانواده ها و طلاق
۴- رفاه زندگی
۵- عافیت طلبی
۶- -مصرف گرایی
۷- هزینه پنداشتن فرزندان

۲۶) منظور از سیاست های جمعیتی چیست؟

پاسخ: تدابیر و راه حل هایی که نهاد سیاست با همکاری مردم برای حل مشکل جمعیت به اجرا در می آورد را سیاست جمعیتی می نامند.

۲۷) نهاد ……………………. مسئولیت هماهنگی سایر نهادها را به عهده دارد.

پاسخ: سیاست

۲۸) سیاست های جمعیتی به چند شکل ایجاد می شود؟

پاسخ: ۱- سیاست های افزایش جمعیت
۲- سیاست های کاهش جمعیت

۲۹) سیاست های جمعیتی ایران را طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۴۵ توضیح دهید؟

پاسخ: از سال ۱۳۴۵ تا پیروزی انقلاب اسلامی با اتخاذ سیاست کاهش جمعیت رشد جمعیت از ۱/۳ به ۷/۲ کاهش یافت.

۳۰) سیاست های جمعیتی ایران را طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ توضیح دهید؟

پاسخ: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ با اتخاذ سیاست کاهش جمعیت رشد جمعیت از ۹/۳ به ۳/۱ کاهش یافت.

۳۱) سیاست های جمعیتی ایران را از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۰ توضیح دهید؟

پاسخ: در سال ۱۳۹۰ تجدید نظر در سیاست های کاهش جمعیت شروع شد. و در سال ۱۳۹۳ اصول کلی سیاست های جمعیتی کشور تصویب شد.

۳۲) اصول کلی سیاست های جمعیتی کشور در چه سالی تصویب شد؟

پاسخ: ۱۳۹۳

۳۳) تداوم کاهش جمعیت ایران در آینده چه آثاری به همراه دارد؟

پاسخ: سالمندی جمعیت – عدم رشد و توسعه اقتصادی – کاهش نیروی کار – افزایش هزینه نگهداری سالمندان و …

۳۴) کنش اقتصادی را تعریف کنید؟

پاسخ: آن دسته از فعالیت‌های روزمره که افراد برای تهیه وسایل ضروری زندگی و رفع نیازهای خود و دیگران انجام می‌دهند.

۳۵) چرا کنش اقتصادی بخشی از کنش اجتماعی است؟

پاسخ: زیرا این کنش ها در رابطه با دیگران انجام می شود.

۳۶) نهاد اقتصادی را تعریف کنید؟

پاسخ: مجموعه کنش ها ، روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کالا و خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می گیرد.

۳۷) چرا اقتصاد و مولفه های اقتصادی یکی از وجوه تمایز جوامع از یکدیگر می باشد؟

پاسخ: زیرا در هر جامعه‌ای اقتصاد در رابطه با سایر نهادها شکل می گیرد و با آنها تناسب پیدا می کند.

۳۸) منظور از هویت اقتصادی چیست؟

پاسخ: ویژگی های اقتصادی است که فرد یا جامعه خود را با آن می شناسد و به دیگران معرفی می کند. مانند: سختکوشی ، خودکفایی ، ثروتمندی و …

۳۹) شیوه های تقویت و تضعیف هویت اقتصادی را بنویسید؟

پاسخ: پایبندی به ارزش های اقتصادی و عمل کردن به آنها موجب تقویت و عدم پایبندی به ارزش های اقتصادی و عمل نکردن به آنها موجب تضعیف هویت اقتصادی می گردد.

۴۰) چرا ما برای معرفی خود از برخی ویژگی های هویت اقتصادی مثل مصرف کننده استفاده نمی کنیم؟

پاسخ: زیرا این ویژگی ها در همه مشترک هستند و موجب تمایز ما از دیگران نمی شود.

۴۱) چرا ما برخی از ویژگی های هویت اقتصادی مانند کم فروشی را مخفی می کنیم؟

پاسخ: زیرا این ویژگی ها ضد ارزش هستند.

۴۲) یا گروه ها ، سازمان ها و کشورها دارای هویت اقتصادی هستند با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: بله مثال خیرین مدرسه ساز، انجمن حمایت از بیماران خاص و … که دور هم جمع می شوند تا خدمتی به دیگران ارائه کنند. یا معرفی برخی کشورها با عنوان کشورهای دارای اقتصاد دانش بنیان ، کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی و …

۴۳) اقتصاد امروز ما نتیجه چیست؟

پاسخ: اقتصاد امروز ایران حاصل رویدادهای گذشته و عملکرد کنونی ماست.

۴۴) ویژگی های هویت اقتصادی ایران امروز را بنویسید.

پاسخ: ۱- -دستاوردهای اقتصادی مانند: موفقیت های علم و فن آوری ، ساخت سد و نیروگاه ، مقابله با تحریم ها ، ارتقای شاخص های بهداشت و درمان ، جبران خرابی های ناشی از جنگ و …
۲- معضلاتی مانند تورم ، بیکاری ، مصرف گرایی ، توزیع نابرابر امکانات ، وابستگی به نفت و …

۴۵) کی از عوامل شکل گیری اقتصاد معاصر ایران را بنویسید.

پاسخ: کشف نفت و سرمایه های حاصل از فروش آن به خارجیان

۴۶) در چه صورت سرمایه های نفتی می تواند موجب رشد اقتصادی کشور گردد؟

پاسخ: در صورتی که درآمد های حاصل از فروش آن به انواع دارایی و ثروت تبدیل شود. مانند تبدیل درآمدهای نفتی به صنایع و کارخانجات تولیدی مختلف.

۴۷) پیامد عدم استفاده صحیح از سرمایه های نفتی چیست؟

پاسخ: ایجاد اقتصاد وابسته که رشد و افول آن به درآمد نفتی وابسته است.

۴۸) آسیب های اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی را بنویسید.

پاسخ: این اقتصاد چون درآمد هنگفت و بدون زحمتی را ایجاد می کند باعث:
۱- شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نفت است
۲- ایجاد دولت بزرگی به وجود می آورد که می کوشد رفاه اقتصادی را به کمک نفت و نه رواج کسب و کار ایجاد نماید و حتی هزینه های آموزشی و بهداشت نیز که در بیشتر نقاط دنیا از محل مالیات تامین می شود در این کشورها به کمک درآمدهای نفتی تامین می گردد.
۳- ایجاد احساس رفاه با نوسانات زیاد برای مردم در کوتاه مدت می شود که پایدار نمی باشد.
۴- ایجاد وضعیت شکننده ای می گردد که می تواند مورد سوء استفاده طمع ورزان بین المللی قرار گیرد و از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد فشار بر جامعه استفاده کنند. مانند تحریم اقتصادی

۴۹) هدف از تحریم های نفتی و مالی ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون چیست؟

پاسخ: ۱- محدود ساختن درآمدهای نفتی ایران
۲- ممانعت از انتقال درآمدها به کشور

۵۰) هجوم اقتصادی استعمارگران غربی به ایران در دوره قاجار به چه شکلی انجام شد؟

پاسخ: اخذ امتیازات مختلف مانند امتیاز رویتر ، رژی …

۵۱) هجوم اقتصادی استعمارگران غربی به ایران در دوره پهلوی چگونه بود؟

پاسخ: ۱- تاراج نفت
۲- فروش جنگ افزار و کالاهای مصرفی
۳- صنایع مونتاژ
۴- تخریب بنیادهای تولید ملی و روح خود باوری

۵۲) چرا استعمارگران غربی در طول تاریخ تهاجم اقتصادی خود را علیه سایر ملت ها اعمال می کردند؟

پاسخ: زیرا اقتصاد روزنه ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشد.

۵۳) یک نمونه از واکنش ملت ها را نسبت به تهاجم استعمارگران غربی بنویسید.

پاسخ: مثال: کمپانی هند شرقی انگلیسی که با ماهیت اقتصادی و تجاری فعالیت می کرد عملا ابزاری برای هویت زدایی ، غارت و چپاول دارایی های عظیم مردم هند بود که مردم هند به رهبری گاندی در برابر آن واکنش نشان دادند.

۵۴) ویژگی های اقتصادی جوامع غربی را بنویسید.

پاسخ: ۱- هویت خود را بر اساس اقتصاد شکل می دهند.
۲- عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی ، سرمایه داری می باشد.
۳- هویت انسان ها و جوامع غربی به دارایی و توان اقتصادی آنها وابسته است.

۵۵) جوامعی که از غرب تبعیت می کنند و رویکرد سکولار و دنیوی دارند ، هویت …………………….. پیدا می کنند.

پاسخ: سرمایه داری

۵۶) چرا کشورهای سلطه گر غربی جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه کشور ما را به راه انداخته اند؟

پاسخ: زیرا این کشورها از یک سو اقتصاد را همه چیز می پندارد و از سویی دیگر شیوه های اقتصادی غیر سرمایه داری را نابود شده می بینند بنابراین پاشنه آشیل ایران اسلامی را اقتصاد می دانند و جنگ تمام عیاری را برعلیه ما به راه انداخته اند.

۵۷) راه نجات اقتصاد ایران و احیای هویت آن در دنیای امروز چیست؟

پاسخ: بازسازی هویت اقتصادی با اجرای قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی

۵۸) منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟

پاسخ: – الگویی از اقتصاد پیشرفته، مستقل و مستحکم است.
– که با باور به تعالیم اسلامی
– و تکیه بر ظرفیت های مولد مردمی و دولتی،روحیه جهادی خلاقیت، ریسک پذیری، همبستگی و حضور فعال در تعاملات جهانی
– برای مردم ایران ، امنیت ، رفاه و پیشرفت توام با عدالت
– و برای جهان اسلام و بشریت الگویی ایرانی اسلامی از رشد و شکوفایی را به ارمغان می آورد.

۵۹) چگونه مردم و دولت ایران می خواهند هویت اقتصادی نوینی را پایه ریزی کنند؟

پاسخ: مردم و دولت ایران می کوشند بر اساس عدالت، تاکید بر علم و فن آوری، استقلال، خودکفایی، منع خام فروشی ثروت های طبیعی، حفظ اقتدار و عزت ملی، درون زایی در عین برون گرایی هویت اقتصادی نوینی را پایه ریزی نمایند.

۶۰) هویت اقتصادی نوینی که دولت ایران قصد پایه ریزی آن را دارد چگونه است؟

پاسخ: ۱- در مقابل انواع مشکلات و موانع ، مقاوم و پایدار می باشد.
۲- می تواند مسیر پیشرفت را بدون تاثیر پذیری از دشمنی های بیرونی و موانع درونی طی نماید.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم جامعه شناسی دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۶ شانزدهم کتاب جامعه شناسی پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *