سبک زندگی

سوالات درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و چهار گزینه ای درس 20 بیست مطالعات اجتماعی کلاس هفتم متوسطه اول

سوالات درس ۲۰ بیستم مطالعات اجتماعی هفتم با جواب ؛ در این مطلب با پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی و تستی چهار گزینه ای متن درس 20 بیستم امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند؟ کتاب مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۲۰ بیستم مطالعات اجتماعی هفتم با جواب
سوالات درس ۲۰ بیستم مطالعات اجتماعی هفتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 20 بیست مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم :

۱) شاهان ایران باستان خود را نماینده چه کسی می دانستند؟

پاسخ: اهورامزدا

۲) داریوش کشور را برای اداره بهتر به ۲۳ قسمت، تقسیم کرده بود که به هر قسمت ایالت می گفتند.

۳) پایتخت مادها کجا بود؟

پاسخ: همدان یا هگمتانه

۴) در ایران باستان شیوه حکومت چگونه بود؟

پاسخ: در ایران باستان شیوه حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می پکردند و در کاخ بر تخت می نشستند. شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود و معمولاً از پدر به پسر به ارث می رسید. البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، اختلافات شدیدی پیش می آمد و حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خون ریزی می شد.

۵) از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟

پاسخ: شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند و معتقد بودند که به حکم او فرمان می رانند. در اغلب کتیبه های به جای مانده، جمله هایی که این موضوع را نشان بدهد، وجود دارد. این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند او را عزل یا برکنار کنند.

۶) پادشاهان به چه اموری فرمانروایی و مطلق داشتند؟

پاسخ: شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند.

۷) پایتخت هخامنشیان کجا بود؟

پاسخ: شوش و همدان

۸) پایتخت اشکانیان کجا بود؟

پاسخ: صد دروازه یا دامغان

۹) فرمان های پادشاه چه حکمی داشت؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟

پاسخ: این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آنها سرپیچی می کرد. روی فرمان ها و نامه های مهم، مُهرهای مخصوص شاه زده می شد.

۱۰) چرا در دوره اشکانیان، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود؟

پاسخ: چون در این دوره، خاندان های محلی از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره کشور با آنها مشورت کنند.

۱۱) در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟

پاسخ: مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان.

۱۲) پایتخت ساسانیان کجا بود؟

پاسخ: گور یا فیروزآباد و تیسفون

۱۳) سپاه جاویدان ابتکار کدام شاه بود؟

پاسخ: داریوش

۱۴) علت وجود شغل ها و مقام های مختلف برای اداره کشور در دولت های ایران باستان چه بود؟

پاسخ: قلمرو وسیع

۱۵) زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟

پاسخ: زندگی شاهان هزینه زیادی داشت. گاهی آنها صدها خدمه را به کار می گرفتند. اینکه درآمدهای کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر شاهان داشت. مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد. اغلب شاهان نه تنها به ثروت اندوزی می پرداختند و به فکر آسایش مردم نبودند بلکه به آنها ظلم می کردند. البته گاهی نیز به ندرت شاهانی پیدا می شدند که سعی می کردند با عدالت رفتار کنند.

۱۶) مقام های مهم حکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید و وظایف آنها را بنویسید.

پاسخ: در جدول زیر می توانید جواب این سوال را ببینید:

مقاموظایف
وزیر بزرگمهم‌ترین مقام بعد از شاه و مسئول کارهای اداری مملکت بود.
رئیس دربار یا تشریفاتمسئول رسیدگی به کارهای کاخ شاهی (مراسم و جشن‌های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی در کاخ، توزیع جیرهٔ∗ کارکنان، نظارت بر کار هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و..) بود
منشیان و دبیرانکارهای اداری و مالی و نوشتن نامه‌ها برعهدهٔ آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند.
مأموران مخفی شاهاولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که به آنها چشم و گوش‌های شاه می‌گفتند. مأموران مخفی شاهان از قسمت‌های مختلف کشور گزارش تهیه می‌کردند و به شاه می‌دادند.

۱۷) پایتخت حکومت های ایران باستان را ذکر کنید.

پاسخ: در جدول زیر می توانید جواب این سوال را ببینید:

نام حکومتنام پایتخت
مادهاهمدان (هگمتانه)
هخامنشیانشوش (پایتخت زمستانی)
همدان (پایتخت تابستانی)
تخت جمشید
باِبل
اشکانیانصد دروازه (دامغان) و تیسفون
ساسانیانگور (فیروزآباد) و تیسفون

۱۸) شهری را که پادشاهان به عنوان پایتخت انتخاب می کردند معمولاً چه ویژگی هایی داشت؟

پاسخ: پایتخت ها معمولاً شهرهای بزرگ و پرجمعیت بودند و شاهان در آنها کاخ های بزرگ و بناهای عظیم می ساختند.

۱۹) علت هجوم و حمله پی در پی دشمنان به ایران چه بود؟

پاسخ: سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی، همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود.

۲۰) چرا حکومت های ایران باستان، سپاه و نیروی نظامی بزرگ به وجود آوردند؟

پاسخ: از سمت غرب، دولت های یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می کردند و از سمت شرق اقوام بیابانگرد به ایران هجوم می آوردند. به همین دلیل حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی مجهز و نیرومندی به وجود آورده بودند تا از مرزهای ایران دفاع کنند.

۲۱) پادشاهان از چه زمانی آموزش نظامی می دیدند؟

پاسخ: شاهان از دوره نوجوانی، آموزش های نظامی می دیدند و در برخی جنگ ها، خودشان فرماندهی جنگ را بر عهده می گرفتند.

۲۲) چرا در تاریخ جهان، اشکانیان به جنگاوران مشهور بودند؟

پاسخ: چون مهارت زیادی در سوارکاری و تیر اندازی داشتند.

۲۳) ابتکار بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه تشکیل سپاه و فنون نظامی چه بود؟ و ویژگی آن را بنویسید.

پاسخ: یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی این بود که علاوه بر سپاه معمولی، یک «سپاه جاویدان» تشکیل داده بود. تعداد افراد سپاه جاویدان ده هزار نفر بود که به گروه های ده نفره تقسیم می شد. به این سپاه، جاویدان یا همیشگی می گفتند چون هرگاه یکی از افراد از بین می رفت یک فرد جنگاور دیگر که ذخیره بود جای او را می گرفت و تعداد آنان کاسته نمی شد. در آن دوره، خدمت در سپاه جاویدان، بزرگترین آرزوی جوانان پارسی بود.

۲۴) از ابتکارات ایرانیان در زمان جنگ استفاده از چه وسایل و ابزاری بود؟

پاسخ: یکی دیگر از ابتکارات ایرانی ها، اختراع «ارابه داس دار» بود. این ارابه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و کاردهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف، هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد. همچنین به دستور کوروش گردونه ها یا برج های بلند و چوبی و چرخدار ساخته بودند. این برج ها متحرّک بودند و در داخل آنها کمانداران قرار می گرفتند و از بالای برج ها در موقع لزوم به دشمن تیراندازی می کردند. این برج ها توسط تعداد زیادی اسب کشیده می شدند.

۲۵) نیروی دریایی ایرانیان باستان در کدام آبها در رفت و آمد بود؟

پاسخ: کشتی های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند.

۲۶) پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟

الف) تخت جمشید ب) شوش ج) صد دروازه د) تیسفون

پاسخ: د) تیسفون

۲۷) اشکانیان در تاریخ جهان به آن مشهور بودند؟

الف) معماری ب) جنگاوری ج) کشورداری د) کشاورزی

پاسخ: ب) جنگاوری

۲۸) در ایران باستان چه کسانی می توانستند شاه را عزل یا بر کنار کنند؟

الف) دبیران و موبدان ب) بزرگان و دبیران ج) بزرگان و موبدان د) منشیان و رؤسای دربار

پاسخ: ج) بزرگان و موبدان

۲۹) تهیه گزارش از قسمت های مختلف کشور از وظایف چه کسانی در دوره ي ساسانیان بود؟

الف) وزیر بزرگ ب) رئیس دربار یا تشریفات ج) منشیان و دبیران د) مأموران مخفی شاه

پاسخ: د) مأموران مخفی شاه

۳۰) پایتخت مادها کدام شهر بود؟

الف) صد دروازه ب) همدان (هگمتانه) ج) تیسفون د) تخت جمشید

پاسخ: ب) همدان (هگمتانه)

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس ۱۹ مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۲۰ بیستم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !