اخبارعلمی

جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم 🕵️ با هم زیستن

پاسخ نامه سوالات فکر کنید ، خود را بیازمایید و فعالیت های علوم نهم فصل ۱۵ پانزدهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم صفحه 147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 و 154 ؛ در این مقاله به جواب و پاسخ نامه فعالیت های خود را بیازمایید و فکر کنید صفحه ۱۴۷ ، گفت و گو کنید و فعالیت صفحه ۱۴۸ ، خود را بیازمایید و فکر کنید صفحه ۱۴۹ ، جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه ۱۵۰ ، فعالیت صفحه ۱۵۲ ، گفت و گو کنید و فعالیت صفحه ۱۵۳ و فعالیت صفحه ۱۵۴ فصل ۱۵ پانزدهم با هم زیستن علوم تجربی نهم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فکر کنید صفحه ۹۲ علوم نهم فصل ۹

پاسخ نامه سوالات و فعالیت های فصل 15 پانزدهم علوم نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم
جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم

جواب خود را بیازمایید و فکر کنید صفحه 147 فصل پانزدهم علوم نهم

در خود را بیازمایید صفحه ۱۴۷ فصل ۱۵ کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل 1 است: گیاه ← ملخ ← عنکبوت ، شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: برای مثال خواهیم داشت: گیاه ← موش ← روباه / گیاه ← پروانه ← عنکبوت

در فکر کنید صفحه 147 فصل 15 کتاب علوم تجربی نهم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

الف) آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند، به هم وصل اند؟

پاسخ: بله

ب) دانش آموزی می گوید که تولیدکنندگان در هر زیستگاهی، گیاهان اند. شما چه فکر می کنید؟

پاسخ: خیر، زیرا جلبک ها نیز تولیدکننده هستند ولی جزو گیاهان نیستند .(مخصوصا در زیستگاه های آبی).

جواب گفت و گو کنید و فعالیت صفحه 148 فصل پانزدهم علوم نهم

در گفت و گو کنید صفحه ۱۴۷ فصل ۱۵ کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ شیوع سرطان در منطقهای زیاد شده است. کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمین های کشاورزی و مراتع آن منطقه می دانند. چگونه این ماده که در خاک است، عامل سرطان در مردم آن منطقه شده است؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: همانطور که آب و مواد معدنی از خاک به گیاه و از گیاه با واسطه یا بدون واسطه به بدن ما می رسد همین طور نیز آلاینده های هوا و خاک همراه آب و مواد معدنی وارد گیاه و از گیاه وارد بدن انسان می شوند.

در فعالیت صفحه 148 فصل پانزدهم کتاب علوم تجربی نهم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

1) در یک فعالیت گروهی، یک بوم سازگان طبیعی یا مصنوعی را در محل زندگی خود به شکل تصویری گزارش کنید. این گزارش دربردارنده ویژگی های کلی، اجزای زنده و غیر زنده بوم سازگان باشد.

پاسخ: به عنوان مثال تصویر یک جنگل با جانوران آن، دریاچه، برکه آب و …..و بیان اجزای زنده و غیر زنده ی آن.

2) با راهنمایی معلم یک بوم سازگان کوچک بسازید.

پاسخ: مثلا یک شیشه (ظرف) بزرگ حاوی مقداری خاک اره و خاک و مقداری گیاه و تعدادی حشره و جاندار کوچک.

جواب خود را بیازمایید و فکر کنید صفحه ۱۴۹ فصل ۱۵ علوم نهم

در خود را بیازمایید صفحه 149 فصل 15 کتاب علوم تجربی نهم مورادی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

هر یک از این شکل ها چه نوع همزیستی را نشان می دهد؟

جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم
جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم

الف) میگوی تمیزکننده در حال خوردن انگل های دهان مارماهی، ب) ماهی های کوچک همراه، با کوسه شنا می کنند و پس مانده شکار کوسه را می خورند. پ) کنه در حال مکیدن خون انسان.

پاسخ: الف) همیاری ب) همسفرگی پ) انگلی

در فکر کنید صفحه ۱۴۹ فصل پانزدهم کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ به نظر شما چه نوع رابطه ای بین زنبور و گیاه گل دار وجود دارد؟ انواعی از حشره ها در گرده افشانی گل ها نقش دارند؛ اما چرا گفته می شود که نقش زنبور عسل از همه مهم تر است؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

رابطه همزیستی از نوع همیاری، زیرا زنبورها زندگی گروهی دارند و گروهی گرده افشانی می کنند، گرده افشانی عمل اختصاصی آنهاست.

جواب جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه 150 فصل 15 علوم نهم

در جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۵۰ فصل پانزدهم کتاب علوم نهم گفته شده “ جانوران شکارچی ویژگی های متفاوتی دارند که به آنها در شکار کردن طعمه کمک می کند. هر گروه، یک جانور شکارچی را انتخاب و درباره ٔ ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک می کند، اطلاعاتی جمع آوری کند و گزارش را به صورت تصویری و جمله های کوتاه ارائه دهد. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: مثلا دانش آموزان می توانند به مواردی همچون نیش در مار، سرعت زیاد و ماهیچه ی قوی در شیر و پلنگ، چشمان قوی در عقاب و … اشاره کنند.

در فکر کنید صفحه 150 فصل پانزدهم کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ این نمودار، رابطه بین جمعیت شکارچی و جمعیت شکار را در یک منطقه نشان می دهد. درستی عبارت زیر را با استفاده از آن نشان دهید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم
جواب فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم

پاسخ: با توجه به اینکه قله های دو منحنی پی در پی آمده اند (تقریبا دو نمودار بر هم منطبق اند) پس جمعیت شکار و شکارچی با هم در ارتباط اند. یعنی با افزایش جمعیت شکار جمعیت شکارچی افزایش می یابد. و با افزایش جمعیت شکارچی جمعیت شکار کم می شود.

جواب فعالیت صفحه 150 فصل پانزدهم علوم نهم

در فعالیت صفحه ۱۵۰ فصل پانزدهم کتاب علوم تجربی نهم مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم
پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم

در آزمایشی جوجه های تازه از تخم درآمده را به دو گروه تقسیم کردند. گروه یک را با غذای بدون باکتری و گروه دوم را با غذایی تغذیه کردند که باکتری های مفید داشت. بعد از مدتی به هر دو گروه، نوعی باکتری دادند که باعث بیماری رودهای می شود. نمودارهای زیر تعداد باکتری های مضر را در دو گروه نشان می دهد. محور عمودی تعداد باکتری ها و محور افقی زمان را نشان می دهد.

الف) این دو نمودار را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: نمودار گروه 1: نشان می دهد که در صورت نبودن رقیب بخش وسیعی از روده را باکتری های مضر اشغال می کنند.

نمودار گروه 2: نشان می دهد که در صورت وجود رقیب (باکتری های مفید) از گسترش باکتری های مضر جلوگیری می شود.

ب) امروزه به بعضی خوراکی ها (پروبیوتیک)، مثل ماست و پنیر باکتری های مفید اضافه می کنند. با توجه به این نمودارها، این خوراکی ها چه نقشی در سلامت انسان دارند؟

پاسخ: تولید این مواد ضمن مفید بودن برای سلامتی بدن با تنگ کردن جا توسط باکتری های مفید برای باکتری های مضر باعث ایجاد یک نوع رقابت بین باکتری های مفید و مضر در بدن می شود.

جواب گفت و گو کنید و فعالیت صفحه ۱۵۳ فصل ۱۵ علوم نهم

در گفت و گو کنید صفحه 153 فصل 15 کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ گاه بعضی گونه های تازه وارد، با رشد سریع و استفاده بیشتر از منابع، مانع از رشد گونه های دیگر و در نتیجه سبب کاهش تنوع زیستی می شوند. به نظر شما استفاده از گونه های بیگانه، یعنی گونه هایی که به طور طبیعی در یک منطقه نبوده اند، برای توسعه فضای سبز چه زیان هایی ممکن است در برداشته باشد و چه چیزهایی را برای این کار باید در نظر گرفت؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: هر گیاه می تواند خانه و محل زندگی جانداران دیگری باشد و کاشت گیاهان بیگانه در دراز مدت می تواند ترکیب بوم سازگان را تغییر دهد. همچنین تغییر در طبیعت به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. مثلا گیاه کاج از خود ماده ای تولید می کند که جلو رشد گیاهان دیگر را می گیرد.

در فعالیت صفحه ۱۵۳ فصل پانزدهم علوم نهم گفته شده “ با مراجعه به منابع معتبر گزارشی مبنی بر فعالیت های انسانی که تنوع زیستی را کاهش میدهند، تهیه کنید و به صورت تصویری ارائه دهید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: دانش آموزان می توانند به مواردی مثل: سدسازی، پل سازی، جاده سازی، تونل، تاسیسات صنعتی، ساختمان سازی و … اشاره کرده و اثرات آنها ر ا بر تنوع زیستی بیان کنند.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ علوم نهم فصل پانزدهم

در خود را بیازمایید صفحه ۱۵۴ فصل ۱۵ کتاب علوم تجربی نهم گفته شده “ تنوع زیستی در ایران به علت های طبیعی و انسانی کاهش یافته است. بعضی گونه ها مانند سمندر لرستانی، خرس سیاه و ماهی کور غار در خطر انقراض اند. ماهی کور غار فقط در ایران یافت می شود. با مراجعه به منابع معتبر درباره وضعیت تنوع زیستی استانی که در آن زندگی می کنید، مقاله ای بنویسید و در آن پیشنهادهایی برای حفظ زیستگاه های طبیعی و جانداران آن ارائه دهید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: بستگی به محل زندگی پاسخ سوال متفاوت است. در این فعالیت هدف تلاشی برای شناخت بیشتر استان خود و پیشنهاد برای حفظ تنوع زیستی محل زندگی خود هر انسان می باشد.

توجه: شما دانش آموز پایه نهم متوسطه اول می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به پاسخ نامه فعالیت های کتاب علوم تجربی نهم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15 پانزدهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

  1. kosar گفت:

    خیلی علی بود. واقعا به دردم خورد

    1. احسان گفت:

      خدا رو شکر که به دردت خورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *