مطالعات اجتماعی ششم

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان شامل دوازده فصل است که هر فصل دو درس دارد. موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند شامل دوستان ما، تصمیم گیری، کشاورزی در ایران، ایران و منابع انرژی، پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی، سفری به اصفهان، اوقات فراغت، پوشاک ما، دریاهای ایران، ایران و همسایگان، ایستادگی در برابر بیگانگان، آزادی خرّمشهر و … می‌باشد.