سبک زندگی

جواب تمرین های درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ و حل تمرین های درس 3 سوم زبان انگلیسی دوازدهم - معنی و ترجمه متن درس ۳ سه زبان انگلیسی دوازدهم

جواب تمرین های درس ۳ سوم زبان انگلیسی دوازدهم ؛ در این مطلب به پاسخ و حل تمرینات و معنی متن مکالمه درس 3 سوم – Renewable Energy کتاب زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی ، تجربی ، ریاضی و فنی حرفه ای پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

جواب تمرین های درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب تمرین های درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

جواب و معنی Get Ready صفحه ۷۳ و ۷۴ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

A. Match the pictures with energy sources.

الف. تصویرها را با منابع انرژی تطبیق دهید.

جواب و معنی Get Ready صفحه ۷۳ و ۷۴ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی Get Ready صفحه ۷۳ و ۷۴ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

a. wind باد
b. water آب
c. sunshine آفتاب
d. plants گیاهان

Now fill in the blanks with the above words.

اکنون جاهای خالی را با کلمات بالا پر کنید.

1. Some scientists are working on producing electricity from .plants. This way, while the plant is growing, electricity is produced.

۱. برخی دانشمندان دارند بر روی تولید الکتریسیته از گیاهان کار می کنند. در این روش در همان حین که گیاه رشد می کند الکتریسیته تولید می شود.

2. Hydropower or .water. power is produced as a result of falling or running water.

۲. نیرو محرکه ناشی از آب یا انرژی آب به عنوان محصولی از آب سقوط کننده یا متحرک، تولید می شود.

3. Solar energy or the energy that comes from .sun. can be used to heat, cool, and light our homes and schools.

۳. انرژی خورشیدی یا انرژی ای که از خورشید بدست می آید می تواند برای {فراهم کردن} گرما، سرما و نور خانه‌ها و مدرسه هایمان استفاده شود.

4. Wind turbines convert the kinetic energy in the .wind. into mechanical power.

۴. توربین های بادی انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. (و سپس این انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند)

B. Draw a circle around renewable energy sources.

ب. دور منابع انرژی تجدید پذیر خط بکشید.

جواب و معنی Get Ready صفحه ۷۳ و ۷۴ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی Get Ready صفحه ۷۳ و ۷۴ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

C. This picture shows six ways you can save energy. Place the letter next to the correct description.

ج. این تصویر ۶ راه ذخیره انرژی را نشان می دهد. هر یک از حروف را در جای مناسب قرار دهید.

جواب و معنی Get Ready صفحه ۷۳ و ۷۴ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی Get Ready صفحه ۷۳ و ۷۴ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

.B. 1. Close the door behind you so the cold or warm air doesn’t go out.

۱. در را پشت سرت ببند طوری که هوای گرما یا سرد خارج نشود.

.A. 2. If you’re the last person to leave the room, turn off the TV.

۲. اگر آخرین نفری هستی که اتاق را ترک می کنی تلویزیون را خاموش کن.

.E. 3. Trees can lower the cooling costs of your home.

۳. درختان می توانند هزینه های سرمایش خانه را پایین بیاورند.

.C. 4. Using a dishwasher saves much more water than hand washing.

۴. استفاده از ماشین ظرفشویی نسبت به شستن با دست، آب بیشتری صرفه جویی می کند.

.D. 5. LED light bulbs use 75% less energy and last 10 times longer than string light bulbs.

۵. لامپ های LED هفتاد و پنج درصد کم تر انرژی مصرف می کنند و ۱۰ برابر بیشتر از لامپ های رشته ای عمر می کنند.

.F. 6. Let your computer monitor go to sleep or turn it off to save more energy.

۶. برای صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی، کامپیوترتان را در حالت SLEEP قرار داده یا خاموش کنید.

جواب و ترجمه مکالمه Conversation صفحه ۷۵ و ۷۶ درس ۳ زبان انگلیسی دوازدهم

Emad and his father are traveling to Guilan. On the way, in Manjeel, Emad sees huge wind turbines.

معنی: عماد و پدرش دارند به گیلان سفر می کنند. در راه، عماد در منجیل توربین های بادی عظیم را می بیند.

Emad: Daddy, look at those big fans!

معنی: عماد: بابا به آن پنکه های بزرگ نگاه کن.

Father: They are actually wind turbines.

معنی: پدر: در واقع آن ها توربین های بادی هستند.

Emad: Wind turbines?

معنی: عماد: توربین های بادی؟

Father: Yes, wind turbines are used to produce electricity from wind power.

معنی: پدر: بله، توربین های بادی برای تولید الکتریسیته از انرژی باد به کار می روند.

Emad: I know electricity can be produced from water and sunlight. How might it be generated from wind?

معنی: عماد: می دانم الکتریسیته می تواند از آب و نور خورشید تولید شود. چگونه ممکن است از باد تولید شود؟

Father: Well, a wind turbine works the opposite of a fan. Instead of using electricity to make wind, a turbine uses wind to make electricity. It is a type of clean energy.

معنی: پدر: خب یک توربین بادی برخلاف یک پنکه عمل می کند. توربین به جای استفاده از الکتریسیته برای تولید باد، از باد برای تولید الکتریسیته استفاده می کند.

Emad: These wind turbines remind me of what I read about using wind power in Yazd’s buildings.

معنی: عماد: این توربین های بادی من را یاد چیزی که درباره استفاده از انرژی باد در بناهای بادی یزد، خواندم می اندازد.

Father: You mean wind towers?

معنی: پدر: منظورت بادگیر است؟

Emad: Yes, they are natural air cooling systems and can be used instead of electrical air conditioners. This is another source of clean energy, isn’t it?

معنی: عماد: بله، آن ها سیستم های خنک کننده طبیعی هوا هستند و می توانند به جای تهویه کننده های هوای الکتریکی استفاده شوند. این {خودش} منبع دیگری از انرژی پاک است. اینطور نیست؟

Father: Yes, it is. An excellent type of clean energy!

معنی: پدر: بله، این یک نوع عالی از انرژی پاک است.

Emad: Daddy, can we travel to Yazd this Norooz?

معنی: عماد: بابا آیا ما می توانیم {عید} نوروز به یزد سفر کنیم؟

Father: That’s OK with me. Let’s check it with others.

معنی: پدر: از نظر من ردیفه. بیا با بقیه هماهنگ کنیم.

پاسخ و معنی Questions صفحه ۷۶ درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم

Answer the following questions orally.

به سوالات زیر شفاها پاسخ دهید.

1. Where are Emad and his father?

عماد و پدرش کجا هستند؟

پاسخ: They are in Manjeel near the wind turbine.

آن ها در منجیل در نزدیکی توربین های بادی هستند.

2. Has Emad ever traveled to Yazd?

آیا عماد تا بحال به یزد سفر کرده است؟

پاسخ: No , he hasn’t.

نه. سفر نکرده است.

3. What types of clean energy can you find in your city or village?

چه انواعی از انرژی پاک می توانید در شهر یا روستایتان بیابید؟

پاسخ: I don’t know.

نمی دانم.

حل و معنی New Words & Expressions صفحه ۷۷ ، ۷۸ و ۷۹ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

A. Look, Read and Practice.

الف. نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید.

حل و معنی New Words & Expressions صفحه ۷۷ ، ۷۸ و ۷۹ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
حل و معنی New Words & Expressions صفحه ۷۷ ، ۷۸ و ۷۹ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
حل و معنی New Words & Expressions صفحه ۷۷ ، ۷۸ و ۷۹ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
حل و معنی New Words & Expressions صفحه ۷۷ ، ۷۸ و ۷۹ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

B. Read and Practice.

ب. بخوانید و تمرین کنید.

variety: many different types of things or people
They do a variety of fitness activities.

معنی: گوناگونی، تنوع: انواع مختلف متعددی از چیزها یا مردم.
آن ها انواع فعالیت های تناسب را انجام می دهند.

tide: the rise and fall of the sea
Here you can see two high and two low tides each day.

معنی: جزر و مد: بالا و پایین رفتن دریا
در این جا می توانید هر روز جزر و مد را ببینید.

replace: 1.to take the place of somebody or something
The factory replaced most of its workers with robots.

معنی: جایگزین کردن: ۱- جابجا کردن کسی یا چیزی
کارخانه بیشتر کارگرانش را با ربات ها جایگزین کرد.

2.to put something back in the right place
She carefully replaced the china plate on the shelf.

معنی: ۲. برگرداندن چیزی به جای صحیح.
او بشقاب چینی را با احتیاط به قفسه برگرداند.

use up: to finish something
Don’t use up all the milk – we need some for breakfast.

معنی: مصرف کردن: تمام کردن چیزی
همه شیر را مصرف نکن، ما قدری {از آن را} برای صبحانه نیاز داریم.

forever: for all time
No one can live forever.

معنی: تا ابد: برای همیشه
هیچ کس نمی تواند تا ابد زندگی کند.

demand: the amount of a product or service that people want
Demand for organic food is increasing.

معنی: نیاز داشتن: مقدار یک محصول یا خدمات که مردم می خواهند.
نیاز به غذای ارگانیک در حال افزایش است.

convert: to change in form or character
The sofa converts into a bed.

معنی: تبدیل کردن: تغییر در شکل یا شخصیت
این مبل به رختخواب تبدیل می شود.

absorb: to take something in, especially gradually
Plants absorb carbon dioxide

معنی: جذب کردن: بردن چیزی به داخل، مخصوصا به طور تدریجی
گیاهان کربن دی اکسید را جذب می کنند.

C. Go to Part ‘Vocabulary’ of your Workbook and do A and B.

ج. به قسمت “واژگان” کتاب کار خود بروید و A و B را انجام دهید.

جواب و معنی Reading صفحه ۸۰ و ۸۱ درس ۳ زبان انگلیسی دوازدهم

Earth for our Children

زمین برای بچه هایمان

Energy is the ability to do work. It can take a variety of forms: mechanical, electrical, chemical, and nuclear. To produce any type of energy, the resources of the earth are used. The main resources of the earth are fossil fuels such as natural gas, oil, and coal.

معنی: انرژی توانایی انجام کار است. انرژی می تواند فرم های مختلفی داشته باشد: مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی و هسته ای. برای تولید هر نوع انرژی، منابع زمین مورد استفاده قرار می گیرند. منابع اصلی زمین سوخت های فسیلی مثل گاز طبیعی، نفت و زغال سنگ هستند.

We get most of our energy from these fossil fuels, but this is harmful to the environment. Fossil fuels are nonrenewable and cannot be replaced easily. Once we use them up, they’re gone forever. They are not clean as they pollute water or air.

معنی: ما بیشتر انرژی‌مان را از این سوخت های فسیلی می گیریم اما این {کار} برای محیط ما مضر است. سوخت های فسیلی تجدید ناپذیرند و به سادگی قابل جایگزینی نیستند. وقتی ما از آن‌ها استفاده می کنیم برای همیشه از بین می روند. آن‌ها تمیز نیستند چون آب یا هوا رو آلوده می کنند.

In recent years, scientists try to use other types of energy resources. They call them clean energy resources because they do not pollute the earth. Clean energy is renewable. It is made from resources that can be replaced, like wind, water, sunshine, tides, and plants. When renewable energy resources are used, the demand for fossil fuels is reduced.

معنی: در سال های اخیر، دانشمندان سعی می کنند از انواع دیگر منابع انرژی استفاده کنند. آن ها این انرژی ها را انرژی پاک می نامند چون زمین را آلوده نمی کنند. انرژی پاک تجدید پذیر است. انرژی پاک از منابعی تهیه می شود که می توانند جایگزین شوند مثل باد، آب، تابش خورشید، جزر و مد و گیاهان. وقتی منابع انرژی تجدید پذیر مورد استفاده قرار بگیرند نیاز به سوخت های فسیلی کاهش می یابد.

The most common type of clean energy is the solar power. Solar energy is produced by the radiation that reaches the earth. People have used the sun as a heat source for thousands of years. Iranians, for instance, use special designs and arrangements of windows, balconies and yards to get the most sunshine. Different types of materials might also be used in building the houses. This keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year.

معنی: متداول‌ترین نوع انرژی پاک ، انرژی خورشیدی است. انرژی خورشیدی به وسیله تابش‌هایی که به زمین می رسند تولید می شود. {در اصل، اصطلاح تولید شدن برای انرژی غلط است چون طبق اصل پایستگی انرژی ، انرژی نه تولید شده و نه از بین می رود بلکه از فرمی به فرم دیگر تغییر می کند}

مردم به مدت هزاران سال از خورشید به عنوان منبع گرما استفاده کرده‌اند. برای مثال ایرانی‌ها برای این که بیشترین تابش خورشید را بگیرند از طرح ها و آرایش های خاصی از پنجره‌ها، بالکن‌ها و حیاط‌ها استفاده می کنند. همچنین در ساخت این خانه ها ممکن است مواد مختلفی به کار رود. این {کار} مردم را در فصول سرد ، گرم و در ایام گرم سال ، سرد نگه می دارد.

Nowadays, solar energy can be converted into other forms of energy, such as heat and electricity. Solar energy might be used for heating water and air in homes, buildings, or swimming pools. Maybe you’ve seen buildings or houses with big shiny panels on the roof. These are solar collectors that collect heat by absorbing sunlight and producing solar power. Also, solar energy can be used in generating electricity to provide power for watches, highway signs, houses and even space stations.

معنی: امروزه انرژی خورشیدی می تواند به شکل های دیگر انرژی مثل گرما و الکتریسیته تبدیل شود. انرژی خورشیدی می تواند برای گرم کردن آب و هوا در خانه‌ها، ساختمان‌ها یا استخرهای شنا به کار رود. شاید شما ساختمان‌ها یا خانه‌هایی را با پنل‌های درخشان بزرگ بر روی سقف دیده باشید. این‌ها جمع کننده های خورشیدی هستند که با جذب نور خورشید و تولید انرژی خورشیدی، گرما را جمع می کنند. همچنین انرژی خورشیدی می تواند در تولید الکتریسیته برای تامین انرژیِ ساعت ها، علائم بزرگراه ها، خانه ها و حتی ایستگاه های فضایی مورد استفاده قرار بگیرد.

Clean energy resources are widely used in many countries to keep cities and villages clean. As a result, fewer fossil fuels are consumed each year and they are saved for the future generations.

معنی: منابع انرژی پاک به طور وسیعی در خیلی از کشورها برای تمیز نگه داشتن شهرها و روستاها استفاده می شوند. در نتیجه هر ساله سوخت های فسیلی کم تری مصرف می شوند و برای نسل های آینده ذخیره می شوند.

Reading Strategy (Note taking)

استراتژی خواندن (یادداشت برداری)

Learning to take good notes is very important. Good notes can help you remember and review a text you have read. There is no magic formula to taking notes when reading. You have to find out what works best for you. However, the following guidelines are suggested:

معنی: یادگیری یادداشت برداری خوب بسیار مهم است. یادداشت های خوب می توانند به شما کمک کنند متنی را که خوانده اید به خاطر بسپارید و مرور کنید. هیچ فرمول جادویی برای یادداشت برداری هنگام مطالعه وجود ندارد. شما باید دریابید که چه چیزی برای شما بهتر عمل می کند. با این حال، دستورالعمل های زیر پیشنهاد می شود:

– Be sure to include all the important ideas and examples.
– Write only important words, not complete sentences.
– Use abbreviations and symbols.

معنی: – تمام ایده‌ها و مثال های مهم را حتما درج کنید.
– فقط کلمات مهم را بنویسید نه جملات کامل.
– از علامت های اختصاری و علامت‌ها استفاده کنید.

You can write your notes in the margins or on a separate page .For example, the notes of the following paragraph were taken as follows:

معنی: می توانید یادداشت های خود را در حاشیه یا در صفحه ای جداگانه بنویسید. به عنوان مثال، یادداشت های پاراگراف زیر به صورت زیر گرفته شده است:

To have a healthier lifestyle, people need to do certain things. First they should check their general health. Measuring blood pressure and heartbeat is the most important thing to do. They also need to check their family health history. In this way, they understand if anyone in the family has had a special illness.

معنی: برای داشتن یک سبک زندگی سالم، افراد باید کارهای خاصی را انجام دهند. ابتدا باید سلامت عمومی خود را بررسی کنند. اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب مهم ترین کاری است که باید انجام شود. آنها همچنین باید سابقه سلامت خانوادگی خود را بررسی کنند. به این ترتیب متوجه می شوند که آیا فردی در خانواده به بیماری خاصی مبتلا شده است.

Healthier lifestyle

سبک زندگی سالم تر

1) checking general health: blood pressure & heartbeat

۱) بررسی سلامت عمومی: فشار خون و ضربان قلب

2) checking family health history

۲) بررسی سابقه سلامت خانواده

جواب و ترجمه Reading Comprehension صفحه ۸۲ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

A. Use the information in the ‘Reading’ to complete the notes. Then compare your notes with your classmates’ notes.

الف. از متن ریدینگ یادداشت برداری کرده و سپس یادداشت های خود را با سایر همکلاسی هایتان مقایسه کنید.

B. Go back to the ‘Reading’ and try to take notes on the basis of the guidelines:

ب. به ریدینگ برگشته و سعی کنید بر اساس راهبردهایی که بیان کردیم از متن ریدینگ یادداشت برداری کنید.

C. Read the ‘Reading’. Find what these words refer to.

ج. ریدینگ را بخوانید و بگویید که هر یک از کلمات زیر به چه چیزی اشاره می کنند.

1. it (paragraph 1, line 1)

پاسخ: Energy

2. them (paragraph 2, line 3)

پاسخ: fossil fuels

3. them (paragraph 3, line 2)

پاسخ: other types of energy resources

4. these (paragraph 5, line 5)

پاسخ: panels

5. they (paragraph 6, line 3)

پاسخ: fossil fuels

پاسخ و معنی Vocabulary Development صفحه ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

Proverbs

ضرب المثل‌ها

A proverb is a short well-known sentence that gives practical advice about life. Proverbs surround us every day. Whether at home, work, school, or during a conversation with a friend, the likelihood of hearing a proverb is high. For example, the following common proverbs in English have common equivalents in Persian.

معنی: ضرب المثل، جمله کوتاه معروفی است که یک توصیه عملی را در مورد زندگی ارائه می دهد. اغلب مواقع معنی ظاهری و واقعی ضرب المثل‌ها با هم فرق دارد. ضرب المثل‌ها در تمام زبان‌ها وجود دارند. بسیاری از ضرب المثل‌هایی که در انگلیسی به کار می روند معادل فارسی دارند.

English ProverbMeaningPersian Proverb
God helps those who help themselvesDon’t just wait for good things to happen to you. Work hard to achieve your goals.از تو حرکت / از خدا برکت
The early bird catches the wormYou should wake up and start work early if you want to succeed.سحر خیز باش تا کامروا باشی

A. Match the following proverbs with their meanings and then write their equivalents in Persian.

الف. ضرب المثل‌های زیر را با معانی آن‌ها تطبیق داده، سپس معادل فارسی شان را بنویسید.

English ProverbMeaningPersian Proverb
1. Birds of a feather flock togethera) When two people cooperate with each other, they come up with better ideas. کبوتر با کبوتر، باز با باز کند.
کند همجنس با همجنس پرواز
2. Actions speak louder than wordsb) When you get money quickly, like by winning it, it’s easy to spend it or lose it quickly as well. به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.
3. Practice makes perfectc) When there are too many people trying to lead and give their opinions, it’s confusing and leads to bad results. Jobs and projects should have one or two strong leaders.کار نیکو کردن از پرکردن است.
4. Too many cooks spoil the brothd) You soon forget people or things that are no longer visible or present.آشپز که دوتا باشد، غذا یا شور می شود یا بی نمک.
5. Easy come, easy goe) People like to spend time with others who are similar to them.بادآورده را باد می برد.
6. Two heads are better than onef) Just saying that you’ll do something doesn’t mean much. Actually doing it is harder and more
meaningful.
یک دست صدا ندارد.
7. Don’t count your chickens before they hatchg) You have to practice a skill a lot to become good at it.جوجه را آخر پاییز می شمارند.
8. Out of sight, out of mindh) Your plans might not work out, so don’t start thinking about what you’ll do after you succeed. Wait until you’ve already succeeded, and then you can think about what to do next.از دل برود، هر آنکه دیده رود.

B. Write the Persian equivalents for the following English proverbs.

ب. ضرب المثل های زیر را با معنی شان تطبیق داده، سپس معادل فارسی آن ها را بنویسید.

1. Cut your coat according to your cloth.

معنی: کُت خود را اندازه پارچه ات برش بزن.

پاسخ: معادل فارسی: پایت را اندازه گلیمت دراز کن.

2. A burnt child dreads the fire.

معنی: بچه سوخته از آتش وحشت دارد.

پاسخ: معادل فارسی: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

3. Kill two birds with one stone.

معنی: دو پرنده را با یک سنگ بکش.

پاسخ: معادل فارسی: با یک تیر دو نشان زدن.

4. Don’t look a gift horse in the mouth.

معنی: دهان اسب پیشکش را نگاه نکن.

پاسخ: معادل فارسی: دندان اسب پیشکش را نمی شمارند.

جواب و معنی Grammar صفحه ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ درس ۳ زبان انگلیسی دوازدهم

A. Read the following texts.

الف. متن‌های زیر را بخوانید.

Did you know that the things nobody needs can be used to produce electricity, heat or fuel? Changing waste to energy can be considered one of the most helpful ways to save the resources of the earth. Because garbage can be changed directly into a liquid fuel, it can be used in cars, trucks, buses and airplanes. To do that, garbage should be collected and taken to a landfill by workers. People may be paid for voluntary garbage delivery as well. It is important to know that not all types of waste can be used to produce fuel. Some materials may give off harmful gases in the process. Therefore, people should be informed of this danger and warned about the possible harms.

معنی: آیا می دانید چیزهایی که هیچ کس نمی خواهد می توانند برای تولید الکتریسیته، گرما یا سوخت استفاده شوند. تبدیل زباله به انرژی می تواند {به عنوان} یکی از کارآمدترین راه های ذخیره منابع زمین در نظر گرفته شود. چون زباله می تواند مستقیما به یک سوخت مایع تبدیل شود می تواند در ماشین ها، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و هواپیماها مورد استفاده قرار بگیرد. برای این منظور، زباله باید جمع آوری شده و توسط کارگران به محوطه بازیافت انتقال یابد. به علاوه، می توان به مردم برای تحویل داوطلبانه زباله، پول پرداخت کرد. مهم است بدانید که همه انواع زباله نمی تواند برای تولید سوخت مورد استفاده قرار گیرد. برخی مواد ممکن است در این فرآیند، گازهای مضر آزاد کنند. بنابراین مردم باید از این خطر آگاه شوند و درباره ضررهای احتمالی به آن‌ها هشدار داده شود.

B. Read the following example sentences.

ب. جمله‌های نمونه زیر را بخوانید.

The principal should call the parents.
مدیر باید با والدین تماس بگیرد.
The parents should be called (by the principal).
با والدین باید تماس گرفته شود. (توسط مدیر)
The cook may make a fish salad for dinner.
آشپز می تواند برای شام یک سالاد ماهی بپزد.
A fish salad may be made for dinner (by the cook).
برای شام می تواند یک سالاد ماهی پخته شود (توسط آشپز)
People must obey the traffic rules.
مردم باید از قوانین ترافیک تبعیت کنند.
The traffic rules must be obeyed (by everyone).
قوانین ترافیک باید تبعیت شوند (توسط همه)

C. Tell your teacher how ‘passive voice’ is made using ‘modals’.

ج. به معلم خود درباره نحوه ساخت جملات مجهول انگلیسی به کمک افعال مُدال توضیح دهید.

D. Read the Conversation and underline all ‘passive voices with modals’.

د. متن گفتگو را خوانده و زیر افعال مجهول همراه با مُدال ، خط بکشید.

E. Read the following sentences and use passive voice with the given verbs in the parentheses.

هـ. جملات زیر را خوانده و آنها را با استفاده از فرم مجهول فعل های داخل پرانتز کامل کنید.

1. Something ..should be done.. (should/do) about global warming, or some types of animals will die out.

۱- باید کاری در مورد گرم شدن کره زمین انجام می شود یا برخی از انواع حیوانات خواهند مرد.

2. The bill ..must be paid.. (must/pay) before leaving the restaurant.

۲- قبض قبل از ترک رستوران باید پرداخت شود.

3. Some dangerous gases ..may be produce.. (may/produce) when garbage is burned.

۳- برخی از گازهای خطرناک ممکن است هنگامی که زباله سوزانده می شود، تولید شوند.

4. Wind ..can be changed.. (can/change) into electricity.

۴- باد می تواند به الکتریسیته تبدیل شود.

F. Pair up and talk about the things that can/may/should/must be done without mentioning the doer.

ح. به گروه های دو نفره تقسیم شوید و در مورد چیزهایی که می توان بدون ذکر انجام دهنده آن با کلمات can/may/should/must ساخت، صحبت کنید.

Example: Water can be converted into ice in cold weather.

مثال: آب را می توان در هوای سرد به یخ تبدیل کرد.

1. Teachers and parents must be respected.

۱- معلمان و والدین باید مورد احترام واقع شوند.

2. Lessons should be studied during semester.

۲- دروس باید در طول ترم مورد مطالعه قرار گیرند.

3. Energy can be saved as a wealth.

۳- انرژی می تواند به عنوان یک ثروت ذخیره شود.

G. Go to part ‘Grammar’ of your Workbook and do A and B.

خ. به بخش گرامر کتاب کار بروید و قسمت A و B را انجام دهید.

حل و معنی لیسنینگ و اسپیکینگ – Listening & Speaking صفحه ۸۹ و ۹۰ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

Speaking Strategy
Talking about an Activity before another Activity in the Past.

استراتژی صحبت کردن
صحبت کردن درباره یک فعالیت قبل از فعالیت دیگر در گذشته

A: We use the ‘past perfect tense’ to talk about an event that happened before another event in the past.

الف. از زمان گذشته کامل برای صحبت درباره رویدادی که قبل از اتفاق دیگر در گذشته روی داده استفاده می کنیم.

– OK, Tell me about the picnic. What did you do?

معنی: بسیار خب، در مورد پیک نیک به من بگو. چه کردید؟

– That was great, dad. We played volleyball and had a barbecue.

معنی: عالی بود بابایی. والیبال بازی کردیم و کباب زدیم.

– Oh, come on! Did you do anything fun?

معنی: اوه، ادامه بده {دیگه چی}. سرگرمی هم داشتید؟ {تفریحتون چی بود}

– Yeah, it was all fun. Before we played volleyball, we had taken some photographs.

معنی: بله، همه‌اش تفریح بود. قبل از این که والیبال بازی کنیم چند عکس انداخته بودیم.

– Great! Did you do anything in the afternoon?

معنی: عالیه، در هنگام عصر {هم} کاری کردید؟

– Oh, something interesting! After we had eaten lunch, we flew our kites. That was fantastic because we had made the kites ourselves!

معنی: اوه، یک چیز جالب! بعد از ناهار خوردن ناهار بادبادک هامونو هوا کردیم. خارق العاده بود. چون بادبادک‌ها را خودمان درست کرده بودیم.

You may use the following structures to talk about two activities in the past.

می توانید از ساختارهای زیر برای صحبت در مورد دو فعالیت در گذشته استفاده کنید.

– Before I …………… , I had ……………. 

– After I had ……….. , I ……………

B. Listen to the following conversations and answer the questions.

ب. به مکالمات زیر گوش دهید و به سوالات پاسخ دهید.

Conversation 1

1. Had Rasool tried the restaurant sauce before?

۱. چرا دیشب به آن رستوران جدید نرفتید؟

پاسخ: No, he has never tasted the special sauce anywhere else.

خیر، او قبلا هرگز سس مخصوص را هیچ جای دیگر تست نکرده بود.

2. Did Rasool go to the new restaurant alone?

۲. آیا رسول قبلاً سس رستوران را امتحان كرده بود؟

پاسخ: No, he didn’t.

خیر، نرفته بود.

Conversation 2

1. When had Samira and her friends gone to the museum?

۱. چه زمانی سمیرا و دوستش به موزه رفته بودند؟

پاسخ: Before they got home they had gone to the museum.

قبل از اینکه به خانه بروند به موزه رفته بودند.

2. When did Samira’s guests leave her home?

۲. چه زمانی مهمان های سمیرا، منزلش را ترک کردند؟

پاسخ: After they had ate dinner their mothers arrived and took them home.

بعد از اینکه غذا خوردند مادرشان رسید و آنها را به خانه شان برد.

جواب و معنی نوشتن – Writing صفحه ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم

Supporting sentences

In Lesson Two you got familiar with the paragraph format as well as the structure of a topic sentence. Now, two other components of a paragraph, namely supporting sentences and concluding sentence are introduced.

در درس دوم با فرمت پاراگراف و ساختار یک جمله موضوعی آشنا شدید. در این درس دو مولفه دیگر پاراگراف را معرفی می کنیم: جمله پشتیبان و جمله نتیجه گیری.

Supporting sentences come after the topic sentence. These sentences can:

جملات پشتیبان بعد از جمله موضوعی می آیند. این جمله‌ها می توانند برای جمله موضوعی:

– explain the idea in the topic sentence
– give reasons
– give examples
– tell a short story

– ایده جمله موضوعی را توضیح دهند.
– دلایلی ارائه دهند.
– مثال‌هایی ارائه دهند.
– داستان های کوتاه بگویند.

A: Read the following paragraphs. Cross out any sentences that do not support the topic sentences.

الف. پاراگراف‌های زیر را بخوانید. همه جملاتی که جمله های موضوعی را پوشش نمی دهند پاک کنید.

Ants are strange insects. Like all insects, they have six legs. Each leg has three joints. Yesterday, I saw an ant. The legs of ants are very strong, which help ants run very quickly. I can run quickly too. If a man could run as fast for his size as an ant can, he could run as fast as a racehorse.

معنی: مورچه‌ها حشرات عجیبی هستند. آن ها مانند همه حشرات ۶ پا دارند. هر پا سه مفصل دارد. دیروز من یک مورچه دیدم. پاهای مورچه‌ها خیلی قوی هستند ، طوری که به مورچه‌ها کمک می کنند خیلی سریع بدوند. من هم می توانم خیلی سریع بدوم. اگر مردی می توانست با توجه به جثه اش نسبت به مورچه بدود می توانست به سرعت یک اسب مسابقه بدود.

پاسخ: برای متن مورچه باید جملات زیر را حذف کنیم:

Each leg has three joints.
Yesterday, I saw an ant.
I can run quickly too.
If a man could run as fast for his size as an ant can, he could run as fast as a racehorse.

The new century has brought big changes in communication. Cell phones are small enough to carry in your pocket. Students should not use cell phones in schools. Videophones let you see the person you are talking to on the phone. But some people do not have such phones. Tiny hand-size computers know your favorite subjects. The Internet is everywhere.

معنی: قرن جدید تغییرات عظیمی را در ارتباطات فراهم آورده است. تلفن های همراه آن قدر کوچکند که در جیب شما قابل حمل هستند. دانش آموزان نباید تلفن همراه را در مدارس استفاده کنند. تلفن های تصویری به شما این امکان را می دهند که شخصی را که دارید با تلفن باهاش صحبت می کنید را ببینید. اما برخی از مردم چنین تلفن هایی ندارند. کامپیوترهای دستی کوچک موضوع های مورد علاقه شما را می دانند. اینترنت همه جا هست.

پاسخ: با توجه به جمله موضوعی اول، این متن کوتاه در مورد پیشرفت های فن آوری ارتباطات است. بنابراین باید جملات زیر را که بی ربطند حذف کنیم:

Students should not use cell phones in schools.
But some people do not have such phones.

B. Read the following paragraphs. Which one has a concluding sentence?

ب. پاراگراف های زیر را بخوانید. کدام یک، جمله نتیجه گیری دارد؟

Horses are farm animals. They are usually black, grey, white and brown in color. They carry people and goods from one place to another. They have long legs, which are very strong. They can easily run long distances. Horses usually move in herds. They live in a stable. They are very useful farm animals.

معنی: اسب‌ها حیوانات مزرعه‌اند. آن‌ها معمولا سیا، خاکستری، سفید و قهوه ای رنگ هستند. آن‌ها مردم و کالاها را از مکانی به مکان دیگر می برند. آن‌ها پاهای بلندی دارند که خیلی قوی است. آن‌ها می توانند به سادگی مسافت های طولانی را بدوند. اسب‌ها معمولا گله ای حرکت می کنند. آن‌ها در اصطبل زندگی می کنند. آنها حیوانات مزرعه مفیدی هستند.

Energy is important. Without it, we would have a harder time because most of our activities like cooking a dinner, heating a house, lighting a street, keeping a hospital open, running a factory all require energy. It is thus at the heart of everybody’s life.

معنی: انرژی مهم است. بدون آن ما اوقات سخت تری خواهیم داشت چون بیشتر فعالیت های ما مثل پختن شام، گرمایش خانه، روشن کردن خیابان، باز نگه داشتن بیمارستان، راه اندازی یک کارخانه همه نیازمند انرژی هستند. بنابراین انرژی در قلب زندگی هر فرد جای دارد.

Elephant is the largest animal to walk the Earth. An elephant can carry a load of 1200 pounds (1 pound = 454 grams). They eat 300 pounds of food a day. An elephant baby can weigh 200 pounds at birth. Elephants can live up to 70 years.

معنی: فیل بزرگترین حیوانی است که روی زمین راه می رود {بزرگترین حیوان خشکی است}. یک فیل می تواند باری به اندازه ۱۲۰۰ پوند را حمل کند. آن‌ها می توانند روزانه ۳۰۰ پوند غذا بخورند. یک نوزاد فیل می تواند در هنگام تولد ۲۰۰ پوند وزن داشته باشد. فیل‌ها می توانند تا ۷۰ سال عمر کنند.

پاسخ: دو پاراگراف اول جمله نتیجه گیری دارند اما سومی ندارد.

C. Unscramble the following sentences. Then write them in correct order to form a paragraph.

ج. جملات زیر را مرتب کرده سپس آن‌ها را به ترتیب درست نوشته و یک پاراگراف درست کنید.

1) In order of distance from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.

۱. به ترتیب فاصله از خورشید، زمین، مریخ، مشتری، کیوان، اورانوس، نپتون و پلوتون سیارات هستند عطارد، زهره

2) The Solar System consists of the Sun, Moon and Planets.

۲.  منظومه شمسی متشکل است از: خورشید، ماه و سیارات

3) The Sun is at the centre of the Solar System and these planets revolve around it.

۳. خورشید مرکز منظومه شمسی است و این سیارات به دور آن می چرخند.

4) The Sun is the largest member of the Solar System.

۴. خورشید بزرگترین عضو منظومه خورشیدی است.

پاسخ: The Solar System consists of the Sun, Moon and Planets.
The Sun is the largest member of the Solar System.
The Sun is at the centre of the Solar System and these planets revolve around it.
In order of distance from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.

The Solar System consists of the Sun, Moon and Planets. In order of distance from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. The Sun is the largest member of the Solar System. The Sun is at the centre of the Solar System and these planets revolve around it.

معنی: منظومه شمسی از خورشید، ماه و سیارات تشکیل شده است. خورشید بزرگترین عضو منظومه شمسی است. به ترتیب فاصله از خورشید، سیاره های عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون هستند. خورشید مرکز منظومه شمسی است و این سیارات در اطراف آن می چرخند.

D. Below are sentences from a paragraph in the wrong order. Decide if the sentences are topic sentences (T), supporting sentences (S), or concluding sentence (C).

ت. در زیر جملاتی از یک پاراگراف به ترتیب اشتباه آورده شده اند. تصمیم بگیرید که آیا این جملات، جملات موضوعی هستند (T)، یا جملات کمکی هستند (S) و یا جملات پایانی هستند (C).

معنی: درختان خیلی ارزشمندند.

.S. b) They also cause rain.

معنی: آن‌ها همچنین باعث بارندگی می شوند.

.S. C) They take carbon dioxide from the atmosphere and fill it with oxygen.

معنی: آن‌ها کربن دی اکسید را از اتمسفر گرفته و آن را با اکسیژن پر می کنند.

.C. d) In short, the trees are the best friends of man.

معنی: به طور خلاصه درختان بهترین دوست انسان هستند.

.S. e) They supply us with many necessary things of everyday life

معنی: آن‌ها برای ما بسیاری از نیازهای ضروری روزمره زندگی را فراهم می کنند.

E. Now you are going to write a paragraph about ‘Learning a New Language’. Follow the steps:

هـ. اکنون شما قصد دارید پاراگرافی درباره یادگیری یک زبان جدید بنویسید. باید مراحل زیر را طی کنید.

– Try to write a good topic sentence.

معنی: سعی کنید یک جمله موضوعی خوب بنویسید.

– Generate at least three supporting sentences.

معنی: حداقل ۳ جمله پشتیبان بنویسید.

– Write a good concluding sentence.

معنی: یک جمله نتیجه گیری خوب بنویسید.

– Now organize them to form a paragraph.

معنی: همه این جمله‌ها را سازماندهی کرده و یک پاراگراف بسازید.

پاسخ: When you learn a new language you have to learn something about the countries that use this language. You also need to have some information about the culture of those countries. For learning a new language well, you should improve your skills like listening, speaking and writing.

معنی: زمانی که شما یک زبان جدید را یاد می گیرید، شما باید چیزهایی در مورد کشورهایی که از این زبان استفاده می کنند بدانید. شما همچنین باید اطلاعاتی در مورد فرهنگ آن کشورها داشته باشید. برای یادگیری بهتر زبان جدید، شما باید مهارت های گوش کردن، حرف زدن و نوشتن خود را بهبود ببخشید.

F. Using the following pictures, write a paragraph about ‘Sport’:

خ. با استفاده از تصاویر زیر یک پاراگراف در مورد «ورزش» بنویسید.

جواب و معنی نوشتن - Writing صفحه ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ درس ۳ زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی نوشتن – Writing صفحه ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ درس ۳ زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ: Sport or Exercise has many physical and mental benefits it increases brain’s function. sport relieves stress and reduces the risk of heart diseases. It also helps you sleep better. Finally, we can say that exercise can help you live a healthy life.

معنی: ورزش فایده های جسمی و ذهنی زیادی دارد. ورزش عملکرد مغز را افزایش می دهد. منجر به کاهش می دهد. ورزش، استرس را کم می کند و خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. همچنین به شما کمک می کند تا بهتر بخوابید و سرانجام می توانیم بگوییم ورزش می تواند به شما کمک کند تا یک زندگی سالم داشته باشید.

G. Look at the following picture and then write a paragraph to describe it.

ح. به تصویر زیر نگاه کنید و در حد یک پاراگراف آن را توصیف کنید.

جواب و معنی نوشتن - Writing صفحه ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی نوشتن – Writing صفحه ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ: Iran is a country in southwest Asia and It is in middle east. Iran is in the north with Armenia, Azerbaijan and Turkmenistan, in the east with Afghanistan and Pakistan and in the west with Turkey and Iraq.

It is also confined from the north to the Caspian Sea and from the south to the Persian Gulf. Tehran is the capital of Iran. Iran is a big country.

معنی: ایران کشوری در جنوب غربی آسیا است و در خاورمیانه می باشد. ایران از شمال با ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه است.

هم چنین از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس محدود شده است. تهران پایتخت ایران است و تهران یک کشور بزرگ است.

پاسخ و ترجمه What you learned صفحه ۹۹ درس ۳ زبان انگلیسی دوازدهم

A. Listen to the first part of a story.

الف. به قسمت اول یک داستان گوش کنید.

1. Answer the following questions based on what you’ve just heard.

۱- به سوالات زیر بر پایه آن چه شما فقط شنیده‌اید، پاسخ دهید.

a. How was the street at night?

آ) خیابان در شب چطور بود؟

پاسخ: The street was very dark and quiet.

خیابان خیلی تاریک و ساکت بود.

b. Had the man experienced such a thing before?

ب) آیا مرد تجربه چنین چیزی را از قبل داشته بود؟

پاسخ: He hadn’t experienced such a thing before.

او قبلا چنین چیزی را تجربه نکرده بود.

2. Listen again and take note of ‘past perfect tenses’.

۲- مجددا گوش کنید و از زمان گذشته کامل یادداشت برداری کنید.

پاسخ: had already gone – hadn’t experienced – had seen

B. Now read the rest.

ب. اکنون مابقی متن زیر را بخوانید.

He was one of our clients. He had come to our office two or three times before. The last time he was there, he was so upset. He was worried because he had lost his documents. Everyone in the office tried to help him. They started to look for his suitcase. Finally, he remembered that he had left his suitcase in his car! He apologized for his anger and left. I haven’t seen him since then.

معنی: او یکی از مشتری های ما بود. او دو یا سه بار قبلا به دفتر ما آمده بود. آخرین باری که آنجا بود، بسیار افسرده بود. او نگران بود چون اسنادش را گم کرده بود. همه افراد اداره سعی کردند تا او را کمک کنند. آن‌ها با جستجوی کیفش شروع کردند سرانجام او به خاطر آورد که کیفش را در ماشینش جا گذاشته است. او به خاطر عصبانیتش عذرخواهی کرد و رفت. من او را از آن موقع ندیده‌ام.

3. Scan the text and list ‘past perfect tenses’.

۳- متن را بررسی کنید و زمان گذشته کامل را پیدا کنید.

پاسخ: had come – had lost – had left – haven’t seen

C. Work in pairs. Ask and answer.

ج. گروه دو نفره تشکیل دهید و پرسش و پاسخ کنید.

– Had the man lost his suitcase in the office?

آیا مرد، کیفش را در اداره گم کرده بود؟

– Did the man apologize?

آیا مرد عذرخواهی کرد؟

– Have you ever forgotten doing something?

آیا شما تا به حال چیزی را فراموش کرده اید؟

همچنین بخوانید: جواب درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم
و
جواب تمرین های درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم متوسطه دوم می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات دروس کتاب زبان انگلیسی ۳ دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های درس ۳ سوم کتاب زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *