سبک زندگی

جواب تمرین های درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

پاسخ و حل تمرین های درس 2 دوم زبان انگلیسی دوازدهم - معنی و ترجمه متن درس ۲ دو زبان انگلیسی دوازدهم

جواب تمرین های درس ۲ دوم زبان انگلیسی دوازدهم ؛ در این مطلب به پاسخ و حل تمرینات و معنی متن درس 2 دوم – Look it Up کتاب زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی ، تجربی ، ریاضی و فنی حرفه ای پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

جواب تمرین های درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب تمرین های درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

جواب و معنی Get Ready صفحه ۴۵ و ۴۶ درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

A. Match pictures with dictionary types.

الف. تصاویر را با نوع دیکشنری مطابقت دهید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

جواب و معنی Get Ready صفحه ۴۵ و ۴۶ درس ۲ زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی Get Ready صفحه ۴۵ و ۴۶ درس ۲ زبان انگلیسی دوازدهم

B. Check which type of dictionary you use in the following situations.

ب. چک کنید در موارد زیر از کدام نوع دیکشنری استفاده می کنید.

Dictionary Types SituationAn English-Persian dictionaryA Persian-English dictionaryAn English dictionary
1. Translating an English poem ⭕   ⭕
2. Finding the meanings of ‘quit’    ⭕
3. Searching for the word ‘ساختمان’ in English   ⭕ 
4. Looking up the adjective of ‘destroy’  ⭕  
5. Looking up the Persian meaning of “actions speak louder than words”  ⭕  

C. Check what types of information you cannot find in an English dictionary.

ج. چک کنید که در یک دیکشنری انگلیسی چه نوع اطلاعاتی را نمی توانید بیابید.

…. English meaning معنی انگلیسی
✅ Persian meaning معنی فارسی
…. pronunciation تلفظ
…. stories and poems داستان ها و اشعار
…. word types (verb, noun, adjective, etc.) انواع لغت (فعل، اسم، صفت و غیره)
…. synonyms and antonyms مترادف ها و متضادها

پاسخ: مورد دوم – Persian meaning

معنی مکالمه Conversation صفحه ۴۷ و ۴۸ درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He is talking to his English teacher during the break.

معنی: مجید قصد دارد برای کلاس انگلیسی‌اش یک دیکشنری مناسب پیدا کند. او دارد در طول زنگ تفریح با معلم انگلیسی‌اش صحبت می کند.

Majid: Excuse me Mr. Iranmehr, I wonder if you could help me.

معنی: مجید: ببخشید آقای ایمان مهر، دارم فکر می کنم آیا شما می توانید کمکم کنید.

Mr. Iranmehr: Sure. How can I help you?

معنی: آقای ایمان مهر: مطمئنا، چطور می توانم کمکتان کنم؟

Majid: I’d like some information about a good English dictionary.

معنی: مجید: دوست دارم قدری اطلاعات درباره یک دیکشنری انگلیسی خوب بدست آورم.

Mr. Iranmehr: Oh, well. Have you ever used a dictionary?

معنی: آقای ایمان مهر: اوه، خب، آیا تا به حال از یک دیکشنری استفاده کرده ای؟

Majid: Actually, I haven’t. But I’ve heard that using a good dictionary can really help me learn English better.

معنی: مجید: در واقع نه، اما شنیده ام استفاده از یک دیکشنری خوب واقعا می تواند در یادگیری بهتر انگلیسی به من کمک کند.

Mr. Iranmehr: That’s right. First, I recommend a learner’s dictionary.

معنی: آقای ایمان مهر: درست است. در ابتدا {ی کار} من یک دیکشنری دانش آموزی را توصیه می کنم.

Majid: What is a learner’s dictionary?

معنی: مجید: دیکشنری دانش آموزی چیست؟

Mr. Iranmehr: It is designed for foreign students. It also helps them learn English better.

معنی: آقای ایمان مهر: این {نوع دیکشنری} برای دانش آموزان خارجی طراحی می شود. همچنین به آن‌ها کمک می کند انگلیسی را بهتر بیاموزند.

Majid: Is there only one type of it?

معنی: مجید: فقط یک نوع از آن وجود دارد؟

Mr. Iranmehr: No, in fact dictionaries have different types, levels, and sizes.

معنی: آقای ایمان مهر: نه در واقع دیکشنری‌ها انواع، سطوح و اندازه های مختلفی دارند.

Majid: What type do you suggest?

معنی: مجید: شما چه نوعی را پیشنهاد می کنید؟

Mr. Iranmehr: I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you, because you can find word information in English.

معنی: آقای ایمان مهر: گمان می کنم یک دیکشنری تک زبانه برای تو مناسب تر باشد چون می توانی {در آن} اطلاعات کلمه را به انگلیسی بیابی.

Majid: And what about levels?

معنی: مجید: و سطح آن‌ها چطور است؟

Mr. Iranmehr: Well, there are usually three levels: elementary, intermediate and advanced. For you as a high school student, an elementary one is OK.

معنی: آقای ایمان مهر: خب، آن‌ها معمولا سه سطح دارند: مقدماتی، متوسط و پیشرفته. برای تو که یک دانش آموز دبیرستانی یک {دیکشنری} مقدماتی خوب است.

Majid: Do I need a small size one?

معنی: مجید: آیا من به یک {دیکشنری} سایز کوچک نیاز دارم؟

Mr. Iranmehr: Yes, a pocket dictionary. You can carry it wherever you go.

معنی: آقای ایمان مهر: بله، یک دیکشنری جیبی، می توانی هرجا می روی آن را ببری.

Majid: Oh, it’s very good. And hmm…, is it expensive?

معنی: مجید: اوه، خیلی خوب است. و ممممم….. گران است؟

Mr. Iranmehr: No, such dictionaries are not expensive. By the way, you can use a free online dictionary, too. And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smart phones.

معنی: آقای ایمان مهر: نه، چنین دیکشنری‌هایی گران نیستند. ضمنا می توانی از یک دیکشنری آنلاین رایگان هم استفاده کنی. و همچنین تعدادی دیکشنری رایگان برای کامپیوترهای خانگی و اپلیکیشن‌هایی برای گوشی های هوشمند وجود دارد.

Majid: Thanks, that’s a good idea, but I’d like to use a pocket dictionary!

معنی: مجید: ممنونم، ایده خوبی است. اما من مایلم از یک دیکشنری جیبی استفاده کنم.

جواب و معنی Questions صفحه درس ۲ زبان انگلیسی دوازدهم

Answer the following questions orally.

به سوالات زیر شفاها جواب دهید.

1. What type of dictionary does Mr. Iranmehr recommend?

۱. آقای ایمان مهر چه نوع دیکشنری ای را توصیه می کند؟

پاسخ: He offered an elementary monolingual English dictionary.

او یک دیکشنری انگلیسی تک زبانه مقدماتی را پیشنهاد کرد.

2. What factors do you consider when you want to choose a dictionary?

۲. وقتی شما می خواهید یک دیکشنری انتخاب کنید چه فاکتورهایی را در نظر می گیرید؟

پاسخ: I usually choose simple and applied dictionaries.

من معمولا دیکشنری های ساده و کاربردی را انتخاب می کنم.

3. What type of dictionary do you often use?

۳. شما اغلب چه دیکشنری ای استفاده می کنید؟

پاسخ: I use pocket size dictionaries and online dictionaries.

من از دیکشنری های جیبی و آنلاین استفاده می کنم.

جواب و ترجمه New Words & Expressions صفحه درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

A. Look, Read and Practice.

الف. نگاه کرده، خوانده و تمرین کنید.

جواب و ترجمه New Words & Expressions صفحه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و ترجمه New Words & Expressions صفحه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی New Words & Expressions صفحه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم
جواب و معنی New Words & Expressions صفحه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

B. Read and Practice.

ب. بخوانید و تمرین کنید.

combination: an arrangement in a particular order
From the letters X and Y, we can get two combinations: XY and YX.

معنی: ترکیب: آرایشی برای یک ترتیب خاص
از حروف X و Y می توانیم دو ترکیب بدست آوریم: XY و YX

introduction: the part at the beginning of a book that gives a general idea of what it is about
This book has only a two-page introduction.

معنی: مقدمه: بخشی از آغاز یک کتاب که یک ایده کلی از آنچه کتاب درباره آن است، می دهد.
این کتاب فقط یک مقدمه دو صفحه ای دارد.

effectively: in a way that is successful and achieves what you want
If you know how to study more effectively, you’ll be able to learn more.

معنی: به طور موثر: به روشی که موفق است و شما را به چیزی که می خواهید می رساند.
اگر بدانید چگونه موثرتر مطالعه کنید، خواهید توانست بیشتر یاد بگیرید.

arrange: to put things in a neat, attractive, or useful order
We’ll need to arrange the chairs around the table.

معنی: مرتب کردن: قرار دادن اشیاء به صورت مرتب، جذاب یا ترتیب مفید.
نیاز خواهیم داشت {لازم است} که صندلی ها را دور میز بچینیم.

jump into: to suddenly decide to do something
I did not read the introduction and jumped into the next part.

معنی: پریدن به: تصمیم ناگهانی برای انجام کاری
مقدمه را نخواندم و به {سراغ} بخش بعدی رفتم.

C. Go to Part ‘Vocabulary’ of your Workbook and do A and C.

ج. به بخش “لغت” کتاب کار بروید و بخش های A و C را انجام دهید. {جواب این بخش در ادامه این مقاله قرار گرفته است}

حل و معنی Reading صفحه ۵۲ و ۵۳ درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

How to Use a Dictionary

چگونه از یک دیکشنری استفاده کنیم.

A good dictionary gives the user information about words such as spellings, pronunciations and definitions. It also gives examples of how to use the words in sentences correctly. Therefore, it is essential to know how to use a dictionary. In this lesson, we provide you with some helpful tips on how to use a dictionary effectively.

معنی: یک دیکشنری خوب اطلاعاتی چون املا، تلفظ و تعاریف را درباره کلمات به کاربر می دهد. چنین دیکشنری ای همچنین مثال هایی از چگونگی استفاده صحیح از لغات در جمله ها را می دهد. بنابراین یادگیری نحوه استفاده از دیکشنری ضروری است. در این درس چند نکته مفید برای استفاده موثر از دیکشنری را در اختیار شما قرار می دهیم.

1. Choose the Right Dictionary. There are many different types of dictionaries such as learner’s dictionaries, general dictionaries, picture dictionaries, etc. Therefore, first identify your needs. Without choosing the right one you cannot meet your language needs.

معنی: ۱. دیکشنری مناسبی انتخاب کنید. انواع مختلفی دیکشنری وجود دارد. مثل دیکشنری های مقدماتی، عمومی، تصویری و غیره. بنابراین، اول چیزی را که لازم دارید {نیازهایتان} شناسایی کنید. بدون انتخاب یک دیکشنری مناسب، نمی توانید نیازهای زبان {مورد نظر} تان را بیابید.

2. Read the Introduction. The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its introduction. This section explains issues like how entries are arranged, what information is offered in entries and what abbreviations and pronunciation symbols are used throughout the entries.

معنی: ۲. مقدمه را بخوانید. بهترین روش برای یادگیری چگونگی استفاده موثر از دیکشنری {مورد نظر} تان این است که مقدمه آن را بخوانید. این بخش شامل توضیحاتی این چنینی است: مَدخَل‌ها چگونه چیده می شوند، در مدخل‌ها چه اطلاعاتی پیشنهاد می شود و در تمام این مَداخل ها {از} چه علامات اختصاری و تلفظی استفاده می شود.

3. Learn the Abbreviations. Different types of abbreviations are often used in the definitions for a word. This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for.

معنی: ۳. مخفف ها را یاد بگیرید {منظور علامت های مخفف قراردادی در دیکشنری است.}. برای تعریف های { مختلف} یک کلمه، اغلب انواع گوناگونی علامت اختصاری استفاده می شود. اگر ندانید این مخفف‌ها نشانه چه چیزی هستند، ممکن است گیج شوید.

4. Learn the Guide to Pronunciation. If you immediately jump into using the dictionary without understanding the pronunciation guide, it can be difficult to figure it out.

معنی: ۴. راهنمای تلفظ را یاد بگیرید. اگر برای استفاده از دیکشنری بدون فهمیدن راهنمای تلفظ، فورا به سراغ آن بروید فهم آن مشکل خواهد بود.

5. Read the Guide Words. These are the two words at the top of each page that show the first and last entries on the page. These words will help you find the word you are looking for in the right letter section.

معنی: ۵. واژه‌های راهنما را بخوانید. این ها دو کلمه در بالای هر صفحه اند که اولین و آخرین مَدخل های صفحه را نشان می دهد. این کلمات به شما کمک خواهند کرد کلمه ای را که دنبالش هستید را در بخش حرف مربوطه بیابید.

6. Read the Definitions. Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word, its pronunciation, part of speech, synonyms, antonyms, and probably its origin.

معنی: ۶. تعریف‌ها را بخوانید. به محض یافتن یک مَدخل، می توانید معنی دقیق کلمه، تلفظش، بخش گفتار، مترادف‌ها، متضادها و احتمالا ریشه آن را بیابید.

7. Look for Collocations. Learning the meaning of a single word is not usually enough. Through sentence examples, try to learn ‘words in combination’ to expand your vocabulary.

معنی: ۷. دنبال کالوکیشن ها (گروه واژه‌ها) بگردید. معمولا یاد گرفتن معنی یک لغت به تنهایی کفایت نمی کند. سعی کنید از طریق مثال های جمله ای، کلمات را در ترکیب یاد گرفته و {دامنه} لغتتان را گسترش دهید.

Reading Strategy (Highlighting)

استراتژی خواندن (برجسته (هایلایت) کردن)

One way to remember what you have read is to highlight important information. Use these guidelines for highlighting a text:

یکی از راه های به خاطر سپردن مطالبی که خوانده اید، خلاصه نویسی و درک بهتر منظور یک متن، هایلایت کردن اطلاعات آن است. برای هایلایت کردن ، باید سرخط های زیر را به کار ببندیم.

– Highlight the main ideas.

ایده های اصلی متن را های لایت کنید.

– Highlight the key points not minor details or less important information.

فقط نکات کلیدی را هایلایت کنید. از جزئیات صرف نظر کنید.

– Highlight phrases and parts of sentences instead of entire sentences.

به جای تمام جمله ، فقط عبارت ها و بخش های مهم آن را هایلات کنید.

– Do not highlight many sentences or too much of the text.

از هایلایت کردن تمام جمله ها یا بخش زیادی از متن خودداری کنید.

جواب و ترجمه Reading Comprehension صفحه ۵۴ درس ۲ زبان انگلیسی دوازدهم

A. Read the following paragraph and highlight the most important information.

الف. پاراگراف زیر را خوانده و مهم ترین اطلاعات {آن} را هایلایت کنید.

Sharks are not all the same. In fact, there are nearly 400 different kinds. Most sharks never attack people. Only a special group of sharks can be dangerous. They kill an average of forty people every year. Let’s compare sharks with snakes. Snakes kill about 60,000 people every year. And let’s not forget that people kill 25,000,000 sharks every year.

معنی: همه کوسه ها مثل هم نیستند. در واقع آن ها حدود ۴۰۰ نوع مختلف دارند. بیشتر کوسه ها هرگز به مردم حمله نمی کنند. فقط گروه خاصی از کوسه ها می توانند خطرناک باشند. آنها سالانه به طور میانگین ۴۰ نفر را می کشند. بیایید کوسه ها را با مارها مقایسه کنیم. مارها هر ساله ۶۰۰۰۰ نفر را می کشند. و فراموش نکنیم که مردم هر ساله ۲۵۰۰۰۰۰۰ کوسه را می کشند.

پاسخ: متن هایلایت شده می تواند به صورت زیر باشد:

Sharks are nearly 400 different kinds . Only special group of them can be dangerous.
And let’s not forget that people kill 25000000 sharks every year.

کوسه ها تقریبا ۴۰۰ نوع مختلف دارند. فقط گروه خاصی از آن ها می توانند خطرناک باشند. و فراموش نکنیم که مردم سالانه ۲۵ میلیون کوسه را می کشند.

نکته: متن فوق در رابطه با تعامل کوسه‌ها و انسان‌ها و خطرات متقابلشان برای هم بود. به همین خاطر هم از مارها که جزئیات و اطلاعات جانبی بودند صرف نظر کردیم.

B. Now go back to the ‘Reading’. It claims that you can be familiar with useful information to use a dictionary more effectively. Highlight parts of the passage that support this claim.

ب. اکنون به ریدینگ برگردید. {متن} ریدینگ مدعی است برای استفاده کارآمدتر از یک دیکشنری، می توانید اطلاعات مفیدی کسب کنید.

پاسخ: بخش هایی از متن را که این موضوع را پوشش می دهند های لایت کنید.

C. Read the ‘Reading’. Generate questions with the following question starters and then answer them.

ج. ریدینگ را بخوانید. با کلمات پرسشی زیر، سوالاتی مطرح کرده و به آن‌ها پاسخ بگویید.

What
1) What is the best way to learn how to use dictionary? Reading it’s introduction is the best way
2)

How
1) How may you be confused in reading abbreviation? there are different types of abbreviation
2)

Where
1) Where can use find the synonyms and antonyms? One you are reading the definition
2)

جواب و معنی Vocabulary Development صفحه ۵۵ و ۵۶ درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

Word Part Families

کلمات هم خانواده

One way to figure out the meaning of an unknown word is to look for its relationship with other words in the same family. Even if you cannot figure out the exact meaning, your understanding can be enough to allow you to read on. For example, in this sentence:

معنی: یکی از راه های فهمیدن معنی یک کلمه جدید، پیدا کردن کلمات هم خانواده آن و یافتن رابطه معنایی بین این کلمات است. حتی اگر نتوانید معنی دقیق را بفهمید، درک شما از این تشابه برای خواندن آن کلمه مفید است. به عنوان نمونه به جمله زیر توجه کنید:

“We provide you with some helpful information on how to use a dictionary more effectively”

معنی: “ما اطلاعات مفیدی در مورد نحوه استفاده موثرتر از فرهنگ لغت در اختیار شما قرار می دهیم”

you can get an idea of the meaning of the word effectively by recognizing that it is related to the word effect. In this technique which is also known as word attack, looking for word parts can help you read and understand the meaning of complicated words. When you recognize prefixes and suffixes and know what they mean, it will help you work out the meaning of many words you read.

معنی: شما می توانید با تشخیص اینکه این کلمه به کلمه افکت مرتبط است، به طور موثر ایده ای از معنای آن به دست آورید. در این تکنیک که به عنوان حمله کلمه نیز شناخته می شود، جستجوی قسمت های کلمه می تواند به شما در خواندن و درک معنای کلمات پیچیده کمک کند. وقتی پیشوندها و پسوندها را تشخیص می دهید و معنی آنها را می دانید، به شما کمک می کند تا معنای بسیاری از کلماتی را که می خوانید پیدا کنید.

A. Look at the following sentences. Write down at least one other word you know that is related to the bold word.

الف. به جمله های زیر نگاه کرده و برای کلمه مشخص شده ، حداقل یک هم خانواده بیابید.

– My job has become increasingly difficult.

کار من به طرز فزآینده ای سخت شده است.

– He wasn’t very communicative and kept to himself.

او چندان پرحرف نبود و سرش توی لاک خودش بود. {با کسی معاشرت نمی کرد}

– The police believe the fire was started accidentally.

پلیس معتقد است آتش به طور اتفاقی شروع شده بود.

– The pollution is endangering the crops.

آلودگی، محصولات را در معرض خطر قرار می دهد.

– We searched unsuccessfully for a map of Kerman.

ما دنبال نقشه کرمان بودیم اما {نتیجه} موفقیت آمیز نبود.

B. Attack these words to figure out their meanings. Try to write down other words related to them. For example:

ب. بر کلمات زیر تمرکز کرده و معنی آن‌ها را بیابید. سعی کنید کلمات دیگری مرتبط به آن‌ها را بنویسید. به مثال توجه کنید:

disconnection: disconnect / connection / connect

قطع: قطع / اتصال / اتصال

– unsystematically: غیر سیستماتیک
– incomprehensible: غیر قابل درک
– unexpectedly: بر خلاف انتظار
– international: بین المللی
– unchangeable: غیر قابل تغییر

پاسخ: مترادف‌ها به صورت زیرند:

– unsystematically: systematic / system / unsystematic

– incomprehensible: comprehensible / comprehension / comprehensive

– unexpectedly: expectedly / expect / expectation

– international: nation / national / native

– unchangeable: changeable / change / changing

جواب و معنی Grammar صفحه ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹ و ۶۰ درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

A. Read the following texts.

الف. متن زیر را بخوانید.

The first Persian dictionary which is still published was compiled more than 900 years ago. Loghat-e Fors was made by Asadi Tusi who was a famous poet in the 5th century. The list of entries has been arranged according to the final letters of the words. There are example sentences which were taken from poetry. The dictionary has synonyms and explanations that were used by young poets. This dictionary has been used widely by the poets who lived after Asadi Tusi. Many words have been added to the first dictionary which Asadi compiled. The dictionary has been published several times and is a valuable treasure of Persian language.

معنی: اولین دیکشنری فارسی که هنوز {هم} منتشر می شود بیش از ۹۰۰ سال قبل تالیف گردید. لغتِ فُرس، توسط اسدی توسی که شاعر معروف قرن پنجم بود، بوجود آمد. لیست مَدخل ها، طبق حروف آخر کلمات چیده شده است. جملات نمونه ای وجود دارند که از شعر به عاریت گرفته شده بودند. این دیکشنری دارای مترادف ها و توضیحاتی است که توسط شاعران نوظهور {آن دوران} استفاده شده بودند. این دیکشنری به طور وسیعی توسط شاعرانی که بعد از اسدی توسی زیسته اند، مورد استفاده قرار گرفته است. به دیکشنری اولیه ای که اسدی توسی گردآوری کرد کلمات بسیاری اضافه شده است. این دیکشنری بارها منتشر شده و گنجینه ارزشمندی از زبان فارسی است.

B. Read the following example sentences.

ب. جملات نمونه زیر را بخوانید.

The man plays golf.
He lives at No. 10.
The man who plays golf lives at No. 10.
The woman is coming to dinner.
You met her yesterday.
The woman who(m) you met yesterday is coming to dinner.
The cat lives near us.
It was drinking milk.
The cat which lives near us was drinking milk.
I found the keys.
I lost the keys yesterday.
I found the keys which I lost yesterday.
The man who plays golf lives at No. 10.The man that plays golf lives at No. 10.
The woman who(m) you met yesterday is coming to dinner.The woman that you met yesterday is coming to dinner.
The cat which lives near us was drinking milk.The cat that lives near us was drinking milk.
I found the keys which I lost yesterday.I found the keys that I lost yesterday.

C. Tell your teacher how ‘relative clauses’ are made.

ج. به معلمتان بگویید ضمایر موصولی چگونه ساخته می شوند.

D. Read the following paragraph and fill in the blanks with ‘who’ or ‘which’.

د. پاراگراف زیر را خوانده و جاهای خالی را با ضمایر موصولی who یا which پر کنید.

Mr. Sanders is a doctor .who. lives in a city. He works in a village .which. is near the city. Each morning he goes to the village and comes back home in the evening. Mr. Sanders usually catches the morning train .which. enters the station at 7:30. The train .which. he catches is not very crowded. There are some teachers and workers .who. also work in the village. Mr. Sanders knows some of them. They sometimes talk about interesting things, like weather and sports. He often reads on the train. He reads books or newspapers  .which. he borrows from the stand in the station. Although his travel to the village takes around 45 minutes, he enjoys every minute of it. He is the type of guy  .who. likes to spend his time wisely. 

معنی: آقای ساندرز پزشکی است که در یک شهر زندگی می کند. او در روستایی کار می کند که نزدیک آن شهر است. هر روز صبح او به روستا رفته و در هنگام عصر به خانه بر می گردد. آقای ساندرز معمولا سوار قطار صبح می شود. این قطار در ساعت ۷:۳۰ وارد ایستگاه می شود.قطاری که او سوار می شود خیلی شلوغ نیست. تعدادی معلم و کارگر هستند که در ان روستا کار می کنند.

آقای ساندرز بعضی از آن‌ها را می شناسد. آن‌ها گاهی درباره چیزهای جالب توجه مثل آب و هوا و ورزش صحبت می کنند. او اغلب در قطار مطالعه می کند. او کتاب‌ها و روزنامه‌هایی را که از دکه ایستگاه قرض می گیرد را می خواند. با وجود این که سفر او به روستا حدود ۴۵ دقیقه طول می کشد او از هر دقیقه آن لذت می برد. او از آن دسته مردانی است که دوست دارد وقتش را خردمندانه سپری کند.

E. Complete the following sentences. Then compare them with your friend.

ج. جملات زیر را کامل کرده، سپس آن ها را با دوستانتان مقایسه کنید.

Example: Rudaki who lived in the 4th century is a famous Persian poet.

مثال: رودکی که در قرن چهارم می زیست یک شاعر سرشناس ایرانی است.

1. Ostrich is a bird which lives in Africa and Australia .

شترمرغ پرنده ای است که در آفریقا و استرالیا زندگی می کند.

2. Our English teacher who thought us last year has died .

معلم انگلیسی ما که پارسال به ما درس می داد ، مرده است.

3. The notebook which I wrote mathematics has lost .

دفتری که {در آن} ریاضی می نوشتم گم شده است.

F. Go to Part ‘Grammar’ of your Workbook and do A.

هـ. به بخش گرامر کتاب کار مراجعه کرده و بخش A را انجام دهید.

See Also (Conditional sentences (Type II))

A. Read the following example sentences.

الف. جملات نمونه زیر را بخوانید.

If the old man had his glasses, he could read the paper.

اگر پیرمرد عینکش را {همراه} داشت، می توانست کاغذ را بخواند.

They would be healthier if they lived in a village.

اگر آن‌ها در روستا زندگی می کردند سالم تر بودند.

If it got warmer, they would travel to the north.

اگر هوا گرم تر می شد، آن‌ها به شمال مسافرت می کردند.

John could fix the car if he were home.

اگر جان خانه بود، می توانست ماشین را تعمیر کند.

If my mother were here, I would ask her for help.

اگر مادرم خانه بود، از او کمک می خواستم.

I would buy a house if I were you.

اگر جای تو بودم، یک خانه می خریدم.

B. Go to Part ‘Grammar’ of your Workbook and do B and C.

ب. به بخش گرامر کتاب کار رفته و تمرینات بخش های B و C را انجام دهید.

جواب و معنی لیسنینگ و اسپیکینگ – Listening & Speaking صفحه ۶۱ و ۶۲ درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

Speaking Strategy
Talking about Imaginary Situations

استراتژی صحبت کردن
صحبت کردن درباره موقعیت های خیالی

A. We use ‘conditional type II’ to talk about imaginary situations.

الف. ما از شرطی نوع دوم برای صحبت کردن درباره موقعیت های خیالی استفاده می کنیم.

– Oh look! It is raining so heavily.

اوه نگاه کن! دارد باران خیلی شدیدی می بارد.

– What would you do if it weren’t raining?

اگه بارون نمی اومد چه می کردی؟

– Hmm… if it were sunny, I would go to the park. I am really bored.

همم…اگه آفتابی بود به پارک می رفتم. من واقعا کسلم.

– We can play one of our thinking games, instead.

در عوض می توانیم یکی از بازی های فکری‌مان را انجام دهیم.

– We could play ‘Smart Kid’ if Sina were home.

اگر سینا خانه بود می توانستیم {بازی} “بچه های هوشمند” را بازی کنیم.

– This one is also fun. Let’s try it.

این هم جالبه، بیا بازی کنیم.

You may use the following to talk about imaginations, hopes, and wishes.

برای ابراز مواردی چون تخیلات ، امید و آرزوها می توانید از موارد زیر استفاده کنید.

– What would you do if you were me?  

اگر جای من بودی دوست داشتی چه کنی؟

– What would you do if you had wings?

اگر بال داشتی چه می کردی؟

– What would you do if you were a university student?

اگر دانشجو بودی چه می کردی؟

B. Listen to the following conversations and answer the questions.

ب. به مکالمات زیر گوش دهید و به سوالات پاسخ دهید.

Conversation 1

Where does Mina live?

مینا کجا زندگی می کند؟

پاسخ: She has moved to another neighborhood.

او به محله دیگری نقل مکان کرده است.

Why hasn’t Zohreh invited Mina yet?

چرا زهره هنوز مینا را دعوت نکرده است؟

پاسخ: Because she didn’t have her address.

چون آدرسش رو نداشت

Conversation 2

What did Bijan want to buy?

بیژن می خواست چی بخره؟

پاسخ: He want to buy a new mobile phone.

او می خواهد یک موبایل جدید بخرد.

Why didn’t Bijan tell Mehran about the problem?

چرا بیژن مشکل را به مهران نگفت؟

پاسخ: Because it were a secret.

چون یک راز بود.

پاسخ و معنی Writing صفحه ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۶ و ۶۷ درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

Paragraph

What is a paragraph?

یک پاراگراف (بند) چیست؟

A paragraph is a group of sentences about one idea. A paragraph can (1) give us information, (2) tell us an opinion, (3) explain something to us, or (4) tell us a short story. Every sentence in a paragraph is about the same idea. When you want to write about a new idea, begin a new paragraph.

یک پاراگراف، مجموعه ای از جملات در مورد یک ایده (هدف) است.
یک پاراگراف می تواند: ۱- به ما اطلاعات دهد ۲– یک نظریه به ما بگوید ۳– چیزی را به ما توضیح دهد یا ۴- یک داستان کوتاه به ما بگوید. هر جمله در یک پاراگراف در مورد یک ایده هستند. وقتی که می خواهید در مورد ایده جدیدی بنویسید، پاراگراف جدیدی را شروع کنید.

Paragraph format

قالب پاراگراف:

Paragraphs have a special shape. In each paragraph, the sentences are grouped together. They come one after another. Remember that sentences in a paragraph start with a capital letter and end with a period (.), question mark (?) or exclamation point (!).

پاراگراف‌ها قالب خاصی دارند. در هر پاراگراف، جملات با یکدیگر گروه بندی می شوند. آنها یکی پس از دیگری می آیند. به یاد داشته باشید که در یک پاراگراف، جملات با حرف بزرگ شروع می شوند و با یک نقطه، علامت سوال، یا علامت تعجب پایان می یابند.

A: Look at the examples below. Choose the one which has the right shape for a paragraph.

الف. به مثال های زیر نگاه کنید. یکی را انتخاب کنید که قالب مناسبی برای یک پاراگراف داشته باشد.

Oceans and Lakes

اقیانوس ها و دریاچه ها

1) Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different. Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water. Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents. Both have plants and animals living in them. The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life.

2) Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different. Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water. Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents. Both have plants and animals living in them. The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life.

3) Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different. Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water. Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents. Both have plants and animals living in them. The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life.

پاسخ: Second One is Correct. دومی صحیح است.

معنی دومی: اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها چیزهای مشترک زیادی دارند، اما کاملا هم متفاوت هستند. هر دو بندهایی از آب هستند اما اقیانوس‌ها بندهایی بسیار بزرگ از آب شور هستند، در حالی که دریاچه‌ها بندهایی خیلی کوچکتر از آب شیرین هستند. دریاچه‌ها معمولا به وسیله خشکی احاطه شده‌اند، در حالی که اقیانوس‌ها هستند که قاره‌ها را احاطه کرده‌اند. هر دو دارای گیاهان و حیواناتی هستند که در آن‌ها زندگی می کنند. اقیانوس خانه بزرگترین حیوانات روی سیاره است در حالی که دریاچه‌ها اشکال بسیار کوچکتر زندگی پشتیبانی می کنند.

B. Look at the topic sentences from paragraphs you have seen in Vision 2. Find the topic and the controlling idea.

ب. به جملات موضوعی که در پاراگراف های دیدگاه ۲ دیده اید، نگاه کنید. موضوع و ایده یا توضیح موضوع را بیابید.

1) Language is a system of communication.

۱. زبان یک سیستم ارتباطی است.

پاسخ: Language (topic) is a system of communication (idea).

2) About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 speakers.

۲. حدود ۵۰ درصد زبان های دنیا کمتر از ۵۰۰۰ گوینده دارد.

پاسخ: About fifty percent of the world’s languages (topic) have fewer than 5000 speakers (explanation).

3) Bad habits and addiction can be harmful to health.

۳. عادت های بد و اعتیاد می تواند برای سلامتی و مهارت مضر باشد.

پاسخ: Bad habits and addiction (topic) can be harmful to health and skill (idea).

4) Art is what people create with imagination and skill.

۴. هنر چیزی است که مردم با تخیل (تصور) خلق می کنند.

پاسخ: Art is (topic) what people create with imagination (idea).

5) Handicrafts are good examples of the art and culture of a country.

۵. صنایع دستی، نمونه های خوبی از هنر و فرهنگ یک کشور هستند.

پاسخ: Handicrafts (topic) are good examples of the art and culture of a country (explanation).

Read the following paragraphs. First find the topic sentence, then circle the topic, and underline the controlling idea.

پاراگراف های زیر را بخوانید. ابتدا جمله موضوعی را پیدا کنید، سپس دور موضوع خط بکشید و زیر توضیح یا ایده حول موضوع خط بکشید.

1. Ants are found everywhere in the world. They make their home in buildings, gardens, etc. They live in anthills. Ants are very hardworking insects. Throughout the summers they collect food for the winter season. Whenever they find a sweet on the floor, they stick to the sweet and carry it to their home. Thus, in this way, they clean the floor. Ants are generally red and black in colour. They have two eyes and six legs. They are social insects.

معنی: ۱. مورچه ها در همه جای دنیا یافت می شوند. آن ها، لانه های خود را در ساختمان ها، باغچه ها و … می سازند. آن ها در لانه های مورچه زندگی می کنند. مورچه ها، حشره های بسیار سختکوشی هستند. در طول تابستان، آن ها برای فصل زمستان، غذا جمع می کنند. هر وقت شیرینی روی زمین پیدا کنند، به شیرینی می چسبند و آن را به لانه خود می رسانند. از این رو، در این راه، آن ها زمین را تمیز می کنند. عموما مورچه ها در رنگ های قرمز و مشکی هستند. آن ها دو چشم و شش پا دارند. آن ها حشرات اجتماعی هستند.

2. The stars are tiny points of light in the space. On a clear night we can see around 2,000 to 3,000 stars without using a telescope. Stars look tiny in the sky because they are far away from the Earth. In ancient times the sky watchers found patterns of stars in the sky.

معنی: ۲. ستارگان، نقاط کوچک نورانی در فضا هستند. در یک شب پاک و تمیز، ما می توانیم بدون استفاده از تلسکوپ حدود ۲ تا ۳ هزار ستاره را ببینیم. ستاره ها در آسمان کوچک به نظر می رسند زیرا آن ها از زمین دور هستند. در روزگاران گذشته، ناظران آسمان، الگوهای ستارگان را در آسمان پیدا می کردند.

3. An online dictionary is one that is available on the Internet or World Wide Web and is accessed through a Web browser using a computer or a mobile device, primarily by typing a term into a search box on the site. Online dictionaries offer immediate, direct access through large databases to a word’s spelling and meanings, plus a host of information, including its spellings, pronunciation, and origin, etc.

معنی: ۳. لغت‌نامه آنلاین، لغتنامه ای است که در اینترنت یا شبکه جهانی وب در دسترس است و از طریق یک مرورگر وب با استفاده از کامپیوتر یا دستگاه تلفن همراه، در درجه اول با وارد کردن یک اصطلاح در جعبه جستجوی سایت قابل دسترسی است لغتنامه های آنلاین سریعا با دسترسی مستقیم به املا و معانی یک کلمه به علاوه تعداد زیادی از اطلاعات، از جمله هجی‌ها، تلفظ‌ها و ریشه و … آن از طریق پایگاه های بزرگ داده، پیشنهاد می دهد.

4. A hearing device is available for some people suffering from hearing loss. This device uses a magnet. Like other aids, it converts sounds into vibrations and transmits them directly to the magnet, and then to the inner ear, producing a clearer sound. The device helps those with a hearing loss caused by infection or other problems in the middle ear

معنی: ۴. یک دستگاه شنوایی برای بعضی از افراد که دچار شنوایی کم هستند، در دسترس است. این تجهیز از یک آهنربا استفاده می کند. همانند سایر وسایل کمکی، صداها را به ارتعاش تبدیل می کند و آن‌ها را مستقیما به آهنربا و بعد از آن به گوش داخلی منتقل می کند و صدای واضحی را تولید می کند. این دستگاه کمک می کند. این وسیله به کسانی که دچار کم شنوایی در اثر عفونت یا سایر مشکلات در گوش میانی می شوند، کمک می کند.

C. Write a topic sentence for the following items.

ج. یک جمله موضوعی برای موارد زیر بنویسید.

1) Sport: sport can help your health.

۱) ورزش: ورزش می تواند به سلامتی شما کمک کند.

2) Writing: writing is one of the important skill in each language.

۲) نوشتن: نوشتن یکی از مهارتهای مهم در هر زبان است.

3) Forest: forest has important role in making fresh water.

۳) جنگل: جنگل نقش مهمی در تولید آب شیرین دارد.

4) Smoking: smoking hurts your skin.

۴) سیگار کشیدن: سیگار کشیدن به پوست شما آسیب می رساند.

5) Firefighters: firefighters risk their life.

۵) آتش نشان‌ها: آتش نشان‌ها جان خود را به خطر می اندازند.

6) Avicenna: Avicenna was a famous philosopher and scientist.

۶) ابن سینا: ابن سینا فیلسوف و دانشمند مشهوری بود.

7) Clean energy: clean energy is a safe way for having a healthy environment.

۷) انرژی پاک: انرژی پاک یک راه مطمئن برای داشتن یک محیط سالم است.

8) Persian Gulf: The Persian Gulf is a Mediterranean sea in western Asia.

۸) خلیج فارس: خلیج فارس یک دریای مدیترانه ای در غرب آسیا است.

پاسخ و ترجمه What you learned صفحه ۶۹ درس ۲ زبان انگلیسی دوازدهم

A. Listen to the first part of a report.

الف. به بخش اول یک گزارش گوش کنید.

Sometimes it is fun to think about things that would never happen. We can ask ourselves questions that don’t have any real answers, for instance, we can think what would I do if I had a time machine to travel with right now. Some people may say I would visit the past if I had that machine or I would visit the future to see the world and people of the future maybe you have thought about this what would I do if I had this ability to talk to animals, what would I say. Some people would prefer to talk with cats or birds but some would not like the idea. They would be a frightened.

معنی: گاهی اوقات جالبه که در مورد چیزهایی هرگز اتفاق نمی افتد فکر کنیم. ما می توانیم از خودمان سوالاتی که هیچ جواب واقعی ندارد را بپرسیم، برای مثال، ما می توانیم بپرسیم که اگر همین الان ماشین زمان داشتیم به کجا سفر می کردیم. بعضی از مردم ممکن است بگویند که اگر آن ماشین را داشتم به گذشته می رفتم یا برای دیدن مردم و جهان آینده به آینده می روم. شاید شما در این مورد هم فکر کرده باشید که اگر قابلیت حرف زدن با حیوانات را داشتم چه کار می کردم، چه می گفتم. بعضی از مردم ترجیح می دهند با گربه ها یا پرندگان حرف بزنند اما بعضی این ایده را دوست ندارند. آن ها می ترسند.

1. Answer the following questions.

۱. به سوالات زیر پاسخ دهید.

a. What would you do if you had a time machine now?

الف) اگر الان یک ماشین زمان داشته باشید، چه می کنید؟

پاسخ: I would visit the future to see the world and people of the future.

برای دیدن جهان و مردم آینده به آینده می روم.

b. Would you live in a jungle if you were allowed to?

ب) اگر به شما اجازه داده شود، آیا در جنگل زندگی می کنید؟

پاسخ: No, I wouldn’t like to live in a jungle.

خیر، من دوست ندارم در جنگل زندگی کنم.

2. Listen again and take note of three questions you hear.

۲. مجددا گوش کنید و به سه سؤال که می شنوید توجه کنید.

B. Now read the rest.

ب. حالا بقیه را بخوانید.

Have you ever thought of superhuman? What abilities would you like to have if you had superhuman powers? Some may say, “I would like to fly if I had superhuman powers.” Others may say, “I would like to be very strong to help people.” Some may say, “I would like to be invisible or read people’s minds.” What about you? Would you like to be able to do these? Think of being an astronaut; where would you like to go?

معنی: آیا تا به حال به ابرقهرمانی فکر کرده اید؟ اگر قدرت های فوق بشری داشتید دوست دارید چه توانایی‌هایی داشته باشید؟ برخی ممکن است بگویند اگر قدرت‌های فوق بشری داشتم دوست دارم پرواز کنم. دیگران ممکن است بگویند «من می خواهم برای کمک به مردم بسیار قوی باشم. برخی ممکن است بگویند من می خواهم نامرئی باشم یا ذهن مردم را بخوانم. شما چطور؟ آیا دوست دارید بتوانید این کارها را انجام دهید؟ فکر کنید که یک فضانورد باشید. دوست داری کجا بری؟

3. Underline ‘if clauses’.

۳. زیر «جملات if» خط بکشید.

C. Work in pairs. Ask and answer.

ج. به صورت گروهی تمرین کنید. بپرسید و پاسخ دهید.

– Would you like to fly?

آیا دوست دارید پرواز کنید؟

– What would you do if you found some money?

اگر مقداری پول پیدا کردید چه می کنید؟

– Where would you like to travel if you were an astronaut?

اگر فضانورد بودید دوست دارید به کجا سفر کنید؟

همچنین بخوانید: جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم متوسطه دوم می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات دروس کتاب زبان انگلیسی ۳ دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های درس ۲ دوم کتاب زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *