سبک زندگی

جواب صفحه ۷۲ و ۷۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

پاسخ مرور فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی و جواب سوالات فرهنگ نوشتن و تمرینات صفحه 72 و 73 با توضیحات کامل

جواب مرور فصل سوم «ضرب و تقسیم» ریاضی چهارم ابتدایی که شامل فرهنگ نوشتن و تمرین های صفحه ۷۲ و ۷۳ می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز جویای علم آماده کرده ایم.

جواب صفحه ۷۲ و ۷۳ ریاضی چهارم ، مرور فصل ۳

دسترسی به تمام جواب های فصل ۳ ریاضی چهارم

برای مشاهده گام به گام تمامی فعالیت ها و کار در کلاس ها و تمرین های فصل سوم ریاضی پایه چهارم روی لینک های زیر بزنید و وارد صفحه مورد نظر شوید :

جواب صفحه ۴۶ و ۴۷ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۴۸ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۴۹ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۰ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۱ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۲ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۳ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۴ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۵ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۶ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۷ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۸ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۵۹ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۰ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۱ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۲ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۳ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۴ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۵ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۶ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۷ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۸ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۶۹ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۷۰ ریاضی چهارم
جواب صفحه ۷۱ ریاضی چهارم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۷۲ ریاضی چهارم

۱- حاصل ضرب دو عدد دو رقمی مثل ضرب رو به رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.
عدد ۳۹ را به صورت گسترده در نظر می گیریم (۹ + ۳۰) و ۳۷ را ابتدا در ۹ و سپس در ۳۰ ضرب می کنیم و حاصل آن ها را زیر هم نوشته و با هم جمع می کنیم.

پاسخ فرهنگ نوشتن صفحه ۷۲ ریاضی چهارم ابتدایی

۲- حاصل ضرب رو به رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.
عدد ۳۶ را به صورت گسترده در نظر می گیریم (۶ + ۳۰) و ۲۲ را ابتدا در ۶ سپس در ۳۰ ضرب می کنیم و حاصل آن ها را زیر هم نوشته و با هم جمع می کنیم.

حل سوالات فرهنگ نوشتن صفحه 72 ریاضی چهارم دبستان

۳- حاصل تقریبی تقسیم رو به رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.
بزرگترین مرتبه مقسوم و مقسوم علیه به صورت گسترده می نویسیم و پاسخ تقریبی تقسیم را به دست می آوریم.

گام به گام صفحه 72 ریاضی چهارم قسمت فرهنگ نوشتن مرور فصل 3

۴- چگونه می توان فهمید که عدد ۵۸ به ۱۷ بخش پذیر است یا نه ؟ توضیح دهید.
عدد ۸۵ را بر ۱۷ تقسیم می کنیم اگر باقی مانده صفر شد بخش پذیر است ولی اگر باقیمانده صفر نشد بخش پذیر نیست.

حل سوالات فرهنگ نوشتن مرور فصل 3 ریاضی پایه چهارم

⚠️ در ادامه تمرینات مرور فصل ضرب و تقسیم را بررسی می کنیم، سوال های این بخش بسیار مهم و امتحانی می باشد لذا سعی کنید به خوبی آن ها را تمرین کنید تا مفهوم آن برای شما جا بی افتد.

حل تمرین های صفحه ۷۲ ریاضی چهارم

۱- در سال گذشته، یک کشاورز ۳۷۶۸ کیلوگرم گندم و ۵۸۳۰ کیلوگرم جو برداشت کرده است. محصول جو و گندم این کشاورز به طور تقریبی چند تن بوده است؟

۵۸۳۰ + ۳۷۶۸

⬇️ تقریبی

کیلوگرم ۱۰۰۰۰ = ۶۰۰۰ + ۴۰۰۰
تن ۱۰ = ۱۰۰۰ ÷ ۱۰۰۰۰

۲- در ابتدای تیر ماه ۸۶۳۰ کیلوگرم برنج در فروشگاهی موجود بود. در یک نوبت ۳۷۵۰ کیلوگرم و بار دیگر ۲۳۷۰ کیلوگرم از برنج ها فروخته شد. به طور تقریبی چند تن برنج در این فروشگاه باقی مانده است؟

(۲۳۷۰ + ۳۷۵۰) – ۸۶۳۰

⬇️ تقریبی

(۲۰۰۰ + ۴۰۰۰) – ۹۰۰۰
۳۰۰۰ = ۶۰۰۰ – ۹۰۰۰
تن ۳ = ۱۰۰۰ ÷ ۳۰۰۰

۳- زمین در مسیر خود به دور خورشید در هر ثانیه ۳۰ کیلومتر را طی می کند. در ۲۵ ثانیه چند کیلومتر را طی می کند؟

کیلومتر ۷۵۰ = ۳۰ × ۲۵

یادآوری برای سوال بعد:‌ عددی که رقم یکانش صفر باشد بر ۲ و ۵ بخش پذیر است، همچنین همه اعداد بر یک بخش پذیر هستند.

پاسخ تمرین های مرور فصل صفحه ۷۳ ریاضی پایه چهارم

۴- یک عدد پنج رقمی بنویسید که رقم های دهگان و دهگان هزار آن ۴ و بقیه‌ی رقم هایش صفر باشند. با ماشین حساب بررسی کنید که آیا این عدد بر ۵ بخش پذیر است. بر ۲ چطور؟ آیا بر ۳ و ۱ هم بخش پذیر است؟

حل تمرینات مرور فصل 3 صفحه 72 و 73 ریاضی پایه چهارم ابتدایی

پاسخ: بر ۵ و ۲ و ۱ بخش پذیر است ولی بر ۳ بخش پذیر نمی باشد.

۵- کارگری یک قطعه فرش را در مدت ۳۶ ماه بافته است. اگر ۴ کارگر با هم و به طور یکسان کار کنند، همین قطعه فرش را در چند ماه می بافند؟

ماه ۹ = ۴ ÷ ۳۶

۶- تقسیم های زیر را انجام دهید و برای هر کدام رابطه‌ی تقسیم بنویسید.

پاسخ تمرینات مرور فصل 3 صفحه 72 و 73 ریاضی چهارم ابتدایی ضرب و تقسیم

۷- ضرب های زیر را انجام دهید.

گام به گام سوالات مرور فصل ۳ ریاضی پایه چهارم ابتدایی

۸- با توجه به دسته بندی انجام شده روی عبارت، حاصل جمع عددهای زیر را به دست آورید.

جواب مرور فصل ضرب و تقسیم ریاضی چهارم دبستان

۹- احمد ۷ سال از خواهرش بزرگتر است. ۱۲ سال دیگر احمد چند سال از خواهرش بزرگتر خواهد بود؟ چرا؟
همان ۷ سال، چون همزمان با بزرگ شدن احمد خواهرش نیز بزرگ تر شده و رشده کرده است.

۱۰- کوچک ترین عدد شش رقمی را بنویسید که طبقه‌ی هزار آن ۲۵۳ باشد و بقیه‌ی رقم هایش تکراری نباشد. با ماشین حساب بررسی کنید که این عدد بر ۲ بخش پذیر است یا نه.

جواب سوالات 1 تا 12 تمرین های آخر فصل 3 ریاضی پایه چهارم ابتدایی

۱۱- حاصل عبارت های زیر را با ماشین حساب به دست آورید.

۲۲۴ = ۶۰۰ ÷ (۳۲۰ × ۴۲۰)
۲۷۷۲ = (۶ ÷ ۳۹۶) × (۲۰ ÷ ۸۴۰)

۱۲- قیمت یک دفتر ۲۵۰۰ تومان است. قیمت دو جین دفتر چند تومان است؟ (هر جین ۶ عدد و هر دو جین ۱۲ عدد است.)

گام به گام مرور فصل سوم ریاضی چهارم صفحه 72 و 73

✅ در این بخش به سوالات فرهنگ نوشتن و تمرین های صفحه ۷۲ و ۷۳ ریاضی چهارم از قسمت مرور فصل سوم پاسخ دادیم، جهت مشاهده گام به گام سایر بخش های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو نمایید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

241 دیدگاه

 1. اسرا گفت:

  عالی بود ممنون 🌺🌺

 2. ناشناس گفت:

  عالیییی

 3. مهدی گفت:

  سلام دخترکفدوزدوزکی

 4. تکتم گفت:

  ممنونم.عالی.😍😘💐💐🌹🌹

 5. 11111111111 گفت:

  خوب است وجواب درست است

  1. رانرهجلخجلهج گفت:

   خوبه

 6. امیر حسین گفت:

  عالیییییییهه مرسییییییییی🤩🤩🤩

  1. حدث دورقی گفت:

   😜😇

 7. سیلوانا کارگران کلاس چهارم تهران فامیل :کارگران گفت:

  با سلام و درود به خانم /آقا

  که این همه مطالب خوب رو در اختیار ما قرار میدهید ❤
  اگر قرار بود به شما از پنج ستاره 🌟🌟🌟🌟🌟به شما چند ستاره بدهم پنج ستاره را میدادم 🌟🌟🌟🌟🌟

  نمره شما ماگرتا :🌟🌟🌟🌟🌟

  1. ناشناس گفت:

   اره خیلی خوب است

 8. محمد گفت:

  خیلی خیلی خوب

 9. پارمیس گفت:

  خیلی عالی این سایت بهترین سایت است برای چک کردن درس ها خیلی عالی کسی که این سایت را ساخته دستش درد نکنه خیلی عالی بهترین

 10. امیرحسین گفت:

  خیلی خوبه

 11. دنیا گفت:

  عالی من که خیلی خوشم اومد ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🍉🍉🍉🍉🍉🍉🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞💘💘💘💘💘💘😛😛😛😛😛😛😛

 12. دختر باحال❤️😄 گفت:

  دست کسی که ماگرتا رو ساخت درد نکنه 🙏🏻🌼
  واقعا که سایتتون خوبه😄😄😄😄

 13. ناشناس گفت:

  اشتباه عدد ۵۸ نه ۸۵

  1. ناشناس گفت:

   به تو چه شاید درست باشه

   1. ناشناس گفت:

    عالیییییییییه

   2. ناشناس گفت:

    عالی

  2. سوین گفت:

   عالی
   خیلی خوبه جواباش

   1. ناشناس گفت:

    تو کی هستی سوین امانی نوه ی حمید امانی دختر رضا امانی یا کیستی؟

 14. ناشناس گفت:

  عالی👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🙏

   1. زهرا گفت:

    عالیه مگه نه

   2. آدرينا گفت:

    عالی

 15. .... گفت:

  عالییییییی

 16. زهراصوفی گفت:

  عالی

 17. فقط تو دنیا تو رو میخوام BTS عاشقتم💋❤💞💕 گفت:

  ماشالله دستت درد نکنه 9999999999 سال زنده باشی بعد اونقدر سال خدا کنه بازم زنده باشی🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍭

  1. جوبه گفت:

   عالی عالی خیلی خوبه

   1. مروه گفت:

    خیلی عالی

   2. ناشناس گفت:

    عالی

  2. ناشناس گفت:

   خیلی خیلی ممنون

 18. آترینا حمیدی گفت:

  سلام این عالییییییییییییییییییییییییییی است❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💖💟💟💟💟💟👄👄👄👄👄💙💙💙💙💙❣❣❣❣❣❣❣👄👄👄💟💟💟💟💟💕💕💕💕💕💞💕💕💕💕💞💞💞💕💞💌💝😻😻😻😻😻😻💖💖💛💛💛🧡🧡💛🧡🧡🧡🤎🤎🤎🤎🖤🖤🖤🖤🤍🤍🤍🤍💜💜💜💜💜🥰🥰🥰💜💜

 19. ناشناس گفت:

  عالی ببببود

  1. ناشناس گفت:

   خیلی خیلی عالی

  2. محمد کیان فدائی گفت:

   عالی بود دستتون درد نکه مممممممممممممنون

 20. فاطمه گفت:

  خانم عالیییییییییییییییه ممنون♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  من همیشه از ماگرتا استفاده می کنم🤗🤗🤗😍💕
  ممنون از سازنده ااااش😍😍😍❤️🌷🌷❤️❤️❤️🎀🎀🌷🌷🌹🌷♥️♥️♥️💕💕😙😙😙

  1. ناشناس گفت:

   دستون درد نکنه

 21. ،،،،،، گفت:

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

  1. یاسی گفت:

   این عالی

  2. یاسی گفت:

   خیلی خوبه

   1. ناشناس گفت:

    ممنون عالی بود

 22. ادرین=گربه سیاه=کت نوار =کیانا گفت:

  عالی من ماگرتا را دوست دارم 🍭😶😐🙂☺️😚😙😗😘😍🥰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *