سبک زندگی

سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 5 پنجم کتاب انسان و محیط زیست یازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس ۵ پنجم «زباله، فاجعه محیط زیست» کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم
سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۵ پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

۱) چه میزان از زباله تولیدی کشور به شهرها و روستاها مربوط است؟

پاسخ: ۸۰ درصد شهرها و ۲۰ درصد روستاها

۲) زباله یا پسماند چیست؟

پاسخ: زباله باقی مانده موادی است که از آنها استفاده کرده ایم و به آنها نیاز نداریم.

۳) انواع زباله ها کدامند؟

پاسخ: زباله های خانگی و شهری ؛ زباله های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی ؛ زباله های بیمارستانی ؛ زباله های خطرناک

۴) زباله های خانگی و شهری عمدتا از چه موادی تشکیل شده اند؟ (زباله های خانگی و شهری چیست؟)

پاسخ: از پس مانده مواد غذایی و پوست میوه و سبزی، کاغذ، پلاستیک، قطعات فلزی، شیشه، پارچه و چوب.

۵) زباله های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی چیست؟

پاسخ: شامل ضایعات کشاورزی، فلزات، مواد پلاستیکی و شیمیایی و نخاله های ساختمانی است که در جریان فعالیتهای اقتصادی، تولید می شود.

۶) به زباله های حاصل از فعالیت های پزشکی و درمانی نظیر سرنگ ها، مواد پانسمان و باقی مانده داروها و وسایل جراحی چه می گویند؟

پاسخ: زباله های بیمارستانی خطرناک

۷) زباله های بیمارستانی چیست؟

پاسخ: به زباله های حاصل از فعالیت های پزشکی و درمانی نظیر سرنگ ها، مواد پانسمان و باقی مانده داروها و وسایل جراحی، زباله های بیمارستانی می گویند.

۸) منظور از زباله های خطرناک چه زباله هایی هستند؟

پاسخ: زباله هایی هستند که تاثیرات شیمیایی و خورندگی، آتش زایی و انفجاری، پرتوزایی و سمی دارند.

۹) جاهای خالی را پر کنید.
«رنگهای روغنی و باتری ها جز زباله های ……. می باشند»

پاسخ: خطرناک

۱۰) باتری و حشره کش به ترتیب جزو کدام دسته از زباله ها محسوب می شوند؟

پاسخ: زباله های خطرناک

۱۱) زباله های الکترونیکی مانند رایانه ها و لوح های فشرده جزو کدام دسته از زباله های زیر به حساب می آیند.
الف) خانگی و شهری
ب) تجاری و الکترونیکی
ج) خطرناک

پاسخ: ج) خطرناک

۱۲) گوشی های تلفن همراه، به همراه کدامیک از زباله های زیر دسته بندی می شوند؟
الف) فلزات و مواد شیمیایی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی
ب) زباله های هسته ای

پاسخ: ب) زباله های هسته ای

۱۳) زباله های الکترونیکی مقدار زیادی فلزات سمی و خطرناک مانند ……………………….. دارند.

پاسخ: جیوه ؛ سرب ؛ کادمیوم.

۱۴) کدام گروه از زباله ها باید با روش و شرایط خاص دفع شوند؟

پاسخ: زباله های بیمارستانی و زباله های خطرناک

۱۵) چرا زباله های بیمارستانی جزو زباله های خطرناک محسوب می شوند؟

پاسخ: چون رها کردن یا دفن آنها در محیط، صحیح نیست و عواقب زیان باری در پی دارد.

۱۶) زباله های خانگی و شهری به دو گروه ……………………………. و ……………………………. قابل تقسیم هستند.

پاسخ: پسماند خشک ؛ پسماند تر

۱۷) تولید زباله در کشورهای پیشرفته و عقب مانده را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: میزان تولید زباله در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بیشتر است. یک استرالیایی یا یک کانادایی سالانه ۶۸۰ کیلوگرم زباله تولید می کند، در حالی که این رقم برای یک نفر در زامبیا کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم است.

۱۸) مدیریت پسماند را تعریف کنید؟

پاسخ: به مدیریت پسماند که مدیریت دفع زباله هم می گویند عبارت است از همه فعالیت هایی که برای جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت، دفن بهداشتی یا انهدام زباله ها انجام می شود.

۱۹) زباله های ما چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

پاسخ: حمل، گورستان زباله، سوزاندن زباله، تولید انرژی از زباله، تولید پوسال (کمپوست) و بازیافت

۲۰) زباله های خانگی توسط کامیون های حمل زباله به کجا برده می شود؟

پاسخ: زباله های خانگی و (زباله) خیابان ها در کامیون های جمع آوری زباله ریخته می شوند سپس این ماشین ها، زباله ها را به گورستان زباله می برند.

۲۱) خاک چال چیست؟ (گورستان زباله چیست؟)

پاسخ: خاک چال یا گورستان زباله، گودالی است که آن را معمولا در خارج از شهرها و مناطق مسکونی برای انبار کردن پسماند حفر می کنند.

۲۲) ته و کناره های گورستان زباله را به چه شکلی آماده می کنند؟

پاسخ: با پوشش پلاستیکی و خاک رس
(همچنین ممکن است به دلیل تجمع کارهای ناشی از نمادها اخبار رخ دهد برای رفع مش لوله ای برای خارج کردن کار در این محل نصب می اند.)

۲۳) در اثر انباشتن زباله ها در زیر خاک ممکن است چه مشکلی پیش بیاید و راه حل آن چیست؟

پاسخ: ممکن است به دلیل تجمع گازهای ناشی از زباله ها انفجار رخ دهد، برای رفع مشکل لوله هایی برای خارج کردن گاز در این محل نصب می کنند.

۲۴) اگر دفن زباله با اصول و شرایط صحیح صورت نگیرد چه مشکلی حاصل می شود؟ (پیامدهای پراکندگی زباله در سطح آبها و زمین های شیب دار چیست؟)

پاسخ: ۱- شیرابه زباله ها به زمین نشست کرده وارد آب‌های زیرزمینی می شود (آلودگی آب‌های زیرزمینی)؛
۲- انواع آلودگی از طریق پرندگان و دام ها وارد چرخه غذایی شده و موجودات زنده و انسان را بیمار می کند؛
۳- سرازیر شدن خود شیرابه ها هم به طور مستقیم بویژه در زمین های شیب دار شیوع انواع بیماری های عفونی و افزایش جانوران موذی را به دنبال دارد.

۲۵) چرا گورستان های زباله در نواحی پرباران مشکلات بیشتری ایجاد می کنند؟

پاسخ: مشکلات بیشتری از نظر روان شدن شیرابه ها ایجاد می شود.

۲۶) چرا ما مرتبا به مکان های جدید برای دفن زباله نیاز داریم؟

پاسخ: چون گورستان ها پر شده اند و یا در حال پر شدن هستند.

۲۷) غیر از دفن زباله در خاک چال، از کدام روش استفاده می شود؟

پاسخ: یکی دیگر از راه های انهدام زباله ها سوزاندن آنها است.

۲۸) مشکلات انهدام زباله ها به روش سوزاندن کدامند؟

پاسخ: سوزاندن زباله در دستگاه ها آلودگی هوا را در پی دارد و خاکسترهای حاصل هم سمی هستند و همچنین دستگاه های زباله سوز گران و پرهزینه اند.

۲۹) نحوه تولید انرژی از زباله را بنویسید. (نیروگاه های زیست گاز (بیوگاز) چگونه برق و گرما تولید می کنند؟)

پاسخ: امروزه با احداث نیروگاه های زباله سوز، انرژی گرمایی و الکتریکی از سوزاندن زباله به دست می آورند. ؛ حاصل از زباله هایی که منشاء زیستی دارند برق و گرما تولید می کنند.

۳۰) پوسال چیست؟ (کمپوست چیست و چگونه بدست می آید)

پاسخ: پوسال یا کمپوست نوعی کود آلی و طبیعی است که در اثر فرایندهای زیستی از تجزیه بقایای گیاهی مانند سبزی ها، میوه ها، علف ها، برگ ها و پسماندهای خانگی و شهری حاصل می شود.

۳۱) نام دیگر پوسال چیست؟

پاسخ: کمپوست، و خاکبرگ هم می گویند.

۳۲) مهم ترین کاربردهای پوسال (کمپوست) را نام ببرید.

پاسخ: کودی که از پسماندهای کشاورزی و خانگی و خوراکی تهیه می شود، بسیار مغذی است و می توان در باغداری، کشاورزی و تقویت خاک باغچه و گلدان از آن استفاده کرد.

۳۳) چرا بسیاری از موادی که در سطل زباله وجود دارد لازم نیست از گورستان های زباله سر در بیاورند؟

پاسخ: زیرا می توان از این چیزهای کهنه، محصولات جدید و قابل استفاده تولید کرد.

۳۴) از جمله موادی که در میان زباله ها وجود دارند و قابل بازیافت اند کدامند؟

پاسخ: کاغذ، مقوا، قوطی های کنسرو و رب، بطری های پلاستیکی، شیشه، قطعات پلاستیکی و کیسه نایلون

۳۵) آیا بازیافت تمام مواد زباله ها به یک روش است؟

پاسخ: نخیر؛ در حالی که کاغذهای مصرف شده را به خمیر تبدیل می کنند شیشه و مواد فلزی و حتی پلاستیک ها را بعد از ذوب کردن دوباره استفاده می کنند.

۳۶) دلایل بازیافت مواد موجود در زباله ها کدامند؟ (چند مورد از مزایای بازیافت را بنویسید.)

پاسخ: الف) حفاظت از منابع و صرفه جویی در مصرف آن
ب) بازیافت موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود
ج) کاهش آلودگی هوا
د) از پخش شدن مواد تجزیه ناپذیر مثل پلاستیک در طبیعت (که برای آب و خاک هم ضرر دارند) جلوگیری می شود.

۳۷) برای تولید آلومینیوم در کدامیک از حالتهای زیر انرژی کمتری مصرف می شود؟
الف) از آلومینیوم بازیافت شده از زباله
ب) از سنگ معدن

پاسخ: در حالت الف ۹۰٪ انرژی کمتری مصرف می شود.

۳۸) از مزایای دیگر بازیافت مواد پلاستیکی این است که از به خطر افتادن …… می شود و …… کمتری استفاده می شود و ……. کمتری وارد جو می شود.

پاسخ: حیات موجودات زنده ؛ نفت ؛ کربن دی اکسید

۳۹) در آلمان چه اقداماتی صورت پذیرفته تا این کشور رتبه نخست را در بازیافت زباله در جهان کسب کند؟

پاسخ: ۱- خانواده ها با دریافت سطل ها با رنگ های متفاوت مجبور به تفکیک زباله های خود هستند در غیر این صورت زباله از خانه شان خارج نمی شود، جریمه و مجازات دارد.
۲- استفاده از کیسه پارچه ای برای خرید متداول است و کیسه نایلونی رایگان داده نمی شود.
۳- با باز گرداندن بطری های آب معدنی و سایر نوشیدنی ها به مغازه ها پول بر می گردانند.
۴- حمایت دولت از مغازه هایی که موادی مثل شکر و حبوبات را به صورت قله می فروشند.

۴۰) در کشورهایی مانند ژاپن، هلند و اتریش که زمین کافی برای دفن زباله ندارند چه اقداماتی صورت گرفته است؟

پاسخ: بخش عمده ای از زباله ها را می سوزانند.

۴۱) در شهرهایی مانند وین جهت کاهش میزان زباله چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟

پاسخ: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با شعار (هر چه طبیعی تر زباله کمتر) به استفاده از روش های تولید و مصرف کالاهای طبیعی و بسته بندی کمتر تشویق می شوند.

۴۲) زیست توده یا بیوماس چیست؟

پاسخ: زباله هایی که منشاء زیستی دارند را بیوماس می گویند. مانند زباله های زائدات چوبی و جنگلی و فراورده های کشاورزی، فضولات دامی، فاضلاب شهری

۴۳) سه کشوری که در به دست آوردن انرژی از زیست گاز پیشگام اند کدامند؟

پاسخ: سوئد، سوئیس و آلمان

۴۴) در هرم مدیریت پسماند چه گزینه هایی وجود دارد؟

پاسخ: دفن یا انهدام زباله ؛ بازیافت ؛ باز مصرف ؛ باز کاهی (کاهش زباله – زباله تولید نکردن)

۴۵) هرم مقابل را توضیح دهید.

سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم
سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ: این هرم مربوط به هرم مدیریت پسماند می باشد. در راس هرم بیشترین مطلوبیت را می بینیم و در قاعده هرم حداقل مطلوبیت را می توان دید. بهترین کار برای مدیریت زباله بر طبق هرم پسماند این است که با زباله تولید نشود و یا زباله کمی تولید شود که به آن باز کاهی هم می گویند. سایر راه ها بر اساس این هرم برای مدیریت زباله عبارتند از باز مصرف زباله و بازیافت و همچنین تولید انرژی از زباله و حداقل مطلوبیت، دفن یا انهدام زباله می باشد.

۴۶) از میان گزینه های هرم مدیریت پسماند کدام سه راه حل، طلایی است؟

پاسخ: باز کاهی ؛ باز مصرف ؛ بازیافت

۴۷) بیشترین و کمترین مطلوبیت در هرم مدیریت پسماند به کدام گزینه ها تعلق می گیرد؟

پاسخ: بیشترین مطلوبیت مربوط به گزینه “زباله تولید نکردن” و کمترین مربوط به گزینه “دفن یا انهدام زباله” است.

۴۸) در مدیریت پسماند باز کاهی چیست؟

پاسخ: یعنی کاهش دادن زباله ها

۴۹) در رابطه با باز کاهی ما چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

پاسخ: فقط در صورت نیاز واقعی خرید کنیم و به اندازه خرید کنیم ؛ از تمام قسمت های کاغذ استفاده کنیم ؛ استفاده از دستمال قابل شست و شو به جای دستمال کاغذی ؛ استفاده از کیسه های پارچه ای برای خرید و عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف در مهمانی ها، خرید و یا مراسم ها ؛ در مراسمات مدرسه و دینی از افراد بخواهیم بشقاب و قاشق و لیوان به همراه داشته باشند ؛ از فروشنده مغازه بخواهیم به مردم توصیه کنند که کیسه پارچه ای استفاده کنند ؛ داشتن زندگی ساده به جای پیروی از مدها ؛ خرید کالاهای بادوام و یا کرایه و قرض گرفتن وسایلی که کمتر استفاده می کنیم.

۵۰) اینکه می توان بسیاری از محصولات و موادی را که مصرف شده اند را دوباره مصرف کرد چه می گویند؟

پاسخ: یعنی باز مصرف

۵۱) چند مورد از نکات مهم در باز مصرف را که ما می توانیم انجام دهیم را بیان کنید؟

پاسخ: استفاده از ظروف و بطری های شیشه ای برای چندین مرتبه ؛ تعمیر و استفاده دوباره وسایل کهنه به جای خرید وسایل نو؛ وسایلی که نیاز نداریم (مثل کتاب ها و لباس ها) را به افراد دیگر (نیازمندان) هدیه کنیم ؛ تهیه خاک برگ یا پوسال از پسماند غذاها و میوه ها

۵۲) در رابطه با بازیافت زباله چه وظیفه ای داریم؟

پاسخ: کار تفکیک زباله را در خانه انجام دهیم ، زباله های خشک را با پسماند تر مخلوط نکنیم ، افراد خانواده را تشویق بازیافت زباله همکاری کنند ؛ در مجتمع ها هم ظروفی را جهت تفکیک قرار دهیم.

۵۳) وظیفه دولت و مسئولین در رابطه با مدیریت پسماندها چیست؟

پاسخ: باید به طرح تفکیک زباله از مبداء، نظارت بر دفن اصولی و بهداشتی زباله، ایجاد ایستگاه برای تحویل زباله های خطرناک، برخورد با عوامل پخش زباله ها در محیط و همچنین ترویج فرهنگ کاهش زباله و بازیافت اهمیت دهند.

۵۴) در کارخانه های بازیافت چه کارهای انجام می شود؟

پاسخ: در کارخانه های بازیافت، کاغذهای مصرف شده را به خمیر تبدیل می کنند و دوباره از آن کاغذ درست می کنند. شیشه ها، قوطی های آلومینیومی، ظروف پلاستیکی و بطری های آب و شیر و مانند آن را در کوره های بسیار داغ ذوب می کنند و در قالب می ریزند و یا به ورقه هایی تبدیل می کنند و سپس از آن ها محصولات جدیدی می سازند.

۵۵) چرا بازیافت می کنیم؟

پاسخ: الف: موادی مانند روزنامه، قوطی های آلومینیومی، بطری پلاستیکی و … که روزانه از آنها استفاده می کنیم، همگی از زمین به دست می آیند. به عبارت دیگر برای تولید آنها از منابع طبیعی استفاده می شود. بازیافت موجب حفاظت از منابع و صرفه جویی در مصرف آن می شود.

ب: بازیافت موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. چون استخراج مواد از زمین قبلا یک بار انجام شده و به علاوه برای تبدیل مواد استفاده شده به مواد نو، کم تر انرژی مصرف می شود. برای مثال تولید آلومینیوم بازیافت شده ۹۰ درصد انرژی کمتری از تولید آن از سنگ معدن نیاز دارد.

پ: بازیافت موجب کاهش آلودگی هوا می شود. برای مثال تولید شیشه با مواد بازیافت شده آلودگی تولید را ۱۴ درصد تا ۲۰ درصد کاهش می دهد و یا یک قوطی آلومینیومی با مواد بازیافت شده ۹۵ درصد نسبت به ساختن آن از مواد خام کم تر آلودگی ایجاد می کند.

ت: از پخش و پراکنده شدن موادی چون پلاستیک در طبیعت که زیان های جبران ناپذیری برای آب و خاک و موجودات زنده به وجود می آورد، جلوگیری می کنند همانطور که می دانید مواد آلی و بقایای گیاهی و جانوری در خاک تجزیه می شوند؛ اما برخی مواد مصنوعی سال ها زمان نیاز دارند که تجزیه شوند و به اصطلاح تجزیه ناپذیرند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

✅ نمونه سوالات متن درس 5 پنجم انسان و محیط زیست یازدهم را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از این مطلب استفاده کرده باشید و پیشنهاد می کنیم که از صفحات دیگر ماگرتا نیز دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجوی خود داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *