سبک زندگی

سوالات متن درس اول مطالعات نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول مطالعات اجتماعی کلاس نهم متوسطه اول

سوالات متن درس ۱ اول مطالعات نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 1 اول گوی آبی زیبا کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات نهم

سوالات متن درس اول مطالعات نهم با جواب
سوالات متن درس اول مطالعات نهم با جواب

نمونه سوال های متن درس 1 اول مطالعات اجتماعی نهم

سوال جواب در اول مطالعات نهم سال ۱۴۰۰ :

۱) منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است.

۲) سیاره های منظومه شمسی به چند دسته هستند؟

پاسخ: دو دسته: سیاره های درونی – سیاره های بیرونی

۳) سیاره های درونی چگونه هستند؟

پاسخ: نزدیک به خورشید هستند و سطوح سنگی و جامد دارند.

۴) سیاره های بیرونی چگونه هستند؟

پاسخ: دورتر از خورشید هستند و از گازهای مختلف تشکیل شده اند.

۵) سیاره های درونی کدامند؟

پاسخ: تیر – ناهید – زمین – بهرام (یا مریخ)

۶) بزرگترین سیاره درونی کدام است؟

پاسخ: زمین

۷) فاصله زمین تا خورشید چقدر است؟

پاسخ: ۱۵۰ میلیون کیلومتر

۸) عمر زمین چقدر است؟

پاسخ: ۴.۵ میلیارد سال

۹) بر اساس فرضیه زمین از چه چیزی به وجود آمده است؟

پاسخ: ابری متشکل از گازها و غبارها بین ستاره ای

۱۰) جغرافی دانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده ها بر روی کره زمین چه چیزی ابداع کردند؟

پاسخ: خطوط و تقسیمات فرضی

۱۱) استوا چگونه خطی است؟

پاسخ: دایره فرضی در فاصله مساوی از دو قطب شمال و جنوب

۱۲) نصف النهارها چه هستند؟

پاسخ: نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند.

۱۳) نصف النهار مبدا کدام است؟

پاسخ: رصدخانه گرینویچ

۱۴) نصف النهار مبدا چند درجه است؟

پاسخ: صفر درجه

۱۵) بقیهٔ نصف النهارها به غیر از مبدا چند درجه است؟

پاسخ: ۰ تا ۱۸۰ درجه

۱۶) مختصات جغرافیایی چیست؟

پاسخ: موقعیت هر نقطه روی یک مدار و یک نصف النهار را مختصات جغرافیایی می گویند.

۱۷) طول و عرض جغرافیایی هر مکان چگونه به دست می آید؟

پاسخ: ما با داشتن شبکهٔ مدارها و نصف النهارها می توانیم طول و عرض جغرافیایی هر مکان یا مختصات جغرافیایی آن را به دست بیاوریم.

۱۸) طول جغرافیایی چیست؟

پاسخ: طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلهٔ آن مکان با نصف النهار مبدأ برحسب درجه.

۱۹) علائم اختصاری طول و عرض جغرافیایی چیست؟

پاسخ: علائم اختصاری N (شمالی)، S (جنوبی)، E (شرقی) و W (غربی)

۲۰) 45ºN یعنی؟

پاسخ: ۴۵ درجه شمالی

۲۱) 15ºS یعنی چه؟

پاسخ: ۱۵ درجه جنوبی

۲۲) 60ºE یعنی چه؟

پاسخ: ۶۰ درجه شرقی

۲۳) 30ºW یعنی چه؟

پاسخ: ۳۰ درجه غربی

۲۴) زمین سومین سیاره منظومه خورشیدی است.

۲۵) سیاره زمین یک قمر به نام ماه دارد.

۲۶) در سیاره ها گازی، تعداد قمرها بیشتر است.

۲۷) برای سیاره مشتری بیش از ۶۰ قمر کشف شده است.

۲۸) خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد.

۲۹) قطر خورشید حدود ۱۰۹ برابر قطر زمین است.

۳۰) ستاره خورشید یکی از میلیاردها ستاره کهکشان راه شیری است.

۳۱) مساحت کره زمین ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع است.

۳۲) موقعیت مکانی یک پدیده یعنی چه؟

پاسخ: یعنی دقیق مکان قرار گرفتن آن بر روی کره زمین

۳۳) مدار استوا مدار مبدا صفر درجه است.

۳۴) بقیه مدارها به غیر از استوا بین ۰ تا ۹۰ درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

۳۵) برخی از عجایب و پیچیدگی های آسمان و زمین را نام ببرید.

پاسخ: تفاوت های شب و روز و آثار هریک بر زمین و انسان ها، استواری کوه ها در زمین، مسیر حرکت ابر های آسمان، آب های جاری و عجایب مخلوقات زیر دریاها.

۳۶) آیا انسان میتواند به اسرار و ویژگی های آسمان و زمین دست یابد؟

پاسخ: اگرچه برخی از اسرار و ویژگی های غیب و پنهان زمین و آسمان تنها با بیان خداوند و معصومین قابل فهم است، اما انسان نیز میتواند با فکر و دانش تجربی برخی از اسرار زمین و موقعیت آن را در آسمان کشف کند.

۳۷) منظومه شمسی متشکل از چیست؟

پاسخ: منظومه شمسی متشکل از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعدد است که در مدار های پیرامون آن می گردند.

۳۸) جایگاه خورشید در منظومه شمسی را بنویسید.

پاسخ: خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و سرچشمه اصلی زندگی بر روی زمین است.

۳۹) سیاره های درونی و بیرونی را تعریف کنید.

پاسخ: چهار سیاره نزدیک به خورشید که سطحی جامد دارند، «سیاره های درونی» و چهار سیاره دیگر که از گاز های مختلف تشکیل شدهاند، «سیاره های بیرونی» نامیده می شوند.

۴۰) منظور از موقعیت مکانی پدیده چیست؟

پاسخ: یعنی مکان دقیق قرار گرفتن آن روی کره زمین

۴۱) چگونه می توان فهمید که یک پدیده دقیقاً در کجای کره زمین قرار دارد؟

پاسخ: جغرافیدانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده ها بر روی کره زمین و مطالعه درباره مکانها، خطوط و تقسیمات فرضی را ابداع کرده اند.

۴۲) مدار را تعریف کنید.

پاسخ: به دایره هایی که در هر دو نیم کره به موازات استوا رسم شده اند ، مدار می گویند. هر چه به قطب شمال یا جنوب نزدیک تر می شویم، این دایره ها کوچک تر می شوند.

۴۳) مدارها چگونه درجه بندی شده اند؟

پاسخ: مدارها بین ۰ تا ۹۰ درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

۴۴) نصف النهار ها چگونه درجه بندی شده اند؟

پاسخ: نصف النهار مبدأ صفر درجه و نصف النهار های دیگر از ۰ تا ۱۸۰ درجه غربی و ۰ تا ۱۸۰ درجه شرقی درجه بندی شده اند.

۴۵) عرض جغرافیایی چیست؟

پاسخ: عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلهٔ آن مکان با مدار استوا برحسب درجه.

۴۶) برخی از ابزار های اولیه تعیین مکان و مسیر را نام ببرید.

پاسخ: استفاده از ستارگان و اسطرلاب، تهیه نقشه های اولیه و سپس استفاده از قطب نما.

۴۷) در دهه های اخیر برای مسیر یابی و تعیین مکان با روش های دقیق و انجام عملیات ناوبری از چه و سیله ای استفاده می کنند؟

پاسخ: استفاده از ماهواره

۴۸) ناوبری ماهوار های چگونه روشی است؟

پاسخ: روشی جدید است که در آن از چندین ماهواره برای ارائه موقعیت و جهت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده می شود.

۴۹) مبنای کار سیستم ناوبری ماهوار های بر پایه چیست؟

پاسخ: بر پایه امواج رادیویی است که بین ماهواره و گیرنده های مختلف رد و بدل می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس ۱ اول کتاب مطالعات اجتماعی نهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

13 دیدگاه

 1. Taro گفت:

  برای پرسش های کلاسی اینا رو بخونیم اوکی اوکیم؟

  1. مارال گفت:

   عالی بود مرسی👍

 2. دنیز گفت:

  عالی و کامل فوق العاده بود👍💚

 3. غزل گفت:

  ممنون 🐰🍃🌺

 4. Mobina گفت:

  اوممم خوب بود

  1. ناشناس گفت:

   خوبع خسته نباشید برای کار در کلاس کافیه ولی امتحان رو سوال هاش باید بیشتر باشه

 5. سارینا* گفت:

  عوم…خوبه اما کامل نبود جواب فعالیت هانوشته نشده.

  1. شروین گفت:

   چون فعالیت ها در امتحان نمیاد

   1. آیلین گفت:

    فعالیت های مهم میاید

  2. سبحان گفت:

   بسیار هم عالی و کامله….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *