سبک زندگی

سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 1 یک کتاب جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱ اول «کنش های ما» کتاب جامعه شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: جواب درس اول جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 1 اول جامعه شناسی دهم

نمونه سوالات متن درس اول جامعه شناسی دهم انسانی :

۱) کنش و کنشگر را تعریف کنید.

پاسخ: فعالیتی آگاهانه و ارادی که انسان انجام می دهد کنش انسانی است. انسانی که کنش انجام می دهد کنشگر است.

۲) فعالیت های انسان با فعالیت های سایر موجودات زنده چه تفاوتی دارد؟

پاسخ: فعالیت های حیوانات بر مبنای غریزه است ولی انسان غیر از فعالیت های غریزی دارای فعالیت هایی است که آگاهانه ارادی هدف دار، معنادار است و در موقعیت های مختلف زمانی و مکانی متفاوت است.

۳) کنش های انسان دارای چه ویژگی هایی است؟

پاسخ: با آگاهی انجام می شود و می داند که چکار می کند. بر اساس خواست، اراده، ميل و با تصمیم خود انجام می دهد. برای رسیدن به مقصد و هدفی انجام می دهد و فعالیت های انسان دارای معنا و مفهوم است. (آگاهانه، ارادی، هدف دار و معنادار است). هر کنش انسانی ممکن است در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت معانی متفاوتی داشته باشد.

۴) شک و تردید هنگام اتخاذ تصمیم نشان دهنده کدام یک از ویژگی های کنش انسانی است؟

پاسخ: وجود اراده

۵) آیا ممکن است یک کنش انسانی چندین معنا داشته باشد؟ مثال بزنید.

پاسخ: بله گاهی ظاهر کنش یکسان است ولی اطرافیان معانی متفاوتی از آن برداشت می کنند هر کنش انسانی در طرف زمانی و مکانی معنای خاصی ممکن است داشته باشد. مثلا دانش آموز در کلاس انگشت اشاره خود را بالا می برد ممکن است سوال داشته باشد. ممکن است درخواست خروج از کلاس داشته باشد و ممکن است قصد دیگری داشته باشد. لبخند گاهی معنای تشکر دارد گاهی معنای ترحم و گاهی معنای تمسخر و …

۶) کنش انسانی با آگاهی چه ارتباطی دارد؟ مثال بزنید.

پاسخ: تا آگاهی وجود نداشته باشد کنشی انسانی صورت نمی گیرد. کنش هایی که خارج از آگاهی و نیت هستند جزء کنش های غیرانسانی به حساب می آیند. مثلا اگر ضربه چکش به انگشتمان برخورد کند و ناگهان صدایی دردآلود سر دهیم این نغمه درد آلود کنشی انسانی نیست بلکه بازتابی طبیعی و غیرارادی است.

۷) عدم شناخت آثار و پیامدهای کنش انسانی چه تاثیری بر زندگی اجتماعی ما دارد؟

پاسخ: بی توجهی به پیامدهای کنش های انسانی منجر به پشیمانی و آسیب می شود.

۸) آیا همه پیامدهای کنش وابسته به آگاهی و اراده ی انسان ها است؟

پاسخ: خیر – برخی از پیامدهای کنش های انسان، جنبه غیرارادی و غیرانسانی (طبیعی) دارند. مثلا کنش سیگار کشیدن پیامد بیماری را به دنبال دارد که کنشگر به دنبال رسیدن به آن نبوده و اراده‌ی در خصوص آن پیامد طراحی نکرده است.

۹) آیا پیامدهای کنش انسانی از جنس کنش هستند؟

پاسخ: خیر – برخی از پیامدها که وابسته به اراده کنشگر هستند بله و برخی از پیامدها که غیرارادی و طبیعی هستند.

۱۰) انواع پیامدهای کنش های انسانی را بنویسید.

پاسخ: ۱- پیامدهای ارادی وابسته به اراده کنشگر که توسط کنشگر قابل کنترل است ولی احتمالی است و ممکن است تحقق پیدا نکند.
۲- پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران که دیگران با واکنش نسبت به کنش کنشگر ایجاد می کنند. البته احتمالی هستند و ممکن است اتفاق نیفتند.
۳- پیامدهای غیرارادی که جنبه طبیعی و قطعی دارند و کنشگر در صدد ایجاد آن نبوده است ولی حتما اتفاق می افتند.

۱۱) پیامدهای ارادی کنش انسانی با پیامدهای غیرارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارند؟

پاسخ: پیامدهای ارادی احتمالی هستند که ممکن است روی دهند و ممکن است روی ندهند ولی پیامدهای غیرارادی قطعی و حتمی هستند و تحت کنترل انسان نیستند.

۱۲) انواع پیامدهای کنش ورزش کردن را بنویسید.

پاسخ: کسب سلامتی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است. کسب مدال ورزشی پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است سوزاندن چربی و انرژی پیامد غیرارادی آن است.

۱۳) انواع پیامدهای کنش سیگار کشیدن را بنویسید.

پاسخ: سرگرمی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است. جلب توجه پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است، بیمار شدن پیامد غیرارادی آن است.

۱۴) انواع پیامدهای کنش رعایت حیا را بنویسید.

پاسخ: تامین نیاز روحی و روانی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است. کسب امنیت پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است تغییرات روانی پیامد غیرارادی آن است.

۱۵) انواع پیامدهای کنش کنترل خشم را بنویسید

پاسخ: حفظ آرامش شخصی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است. میزان پذیرش دیگران یا کاهش پرخاشگری پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. کنترل ضربان قلب پیامد غیرارادی آن است.

۱۶) مفهوم جمله زیر چیست؟
«آدمی در گرو عمل خویش است»

پاسخ: معیار آدمی به عاقبت اندیشی در خصوص رفتار و اعمالش است.

۱۷) در کلاس جامعه شناسی یک، انواع کنش های انسانی که از ابتدای جلسه ی امروز انجام داده اید را مشخص کنید.

پاسخ: قدم زدن در کلاس و نشستن: کنش فردی
حضور و غیاب دبیر: کنش اجتماعی
پرسش و پاسخ دبیر با تعدادی از دانش آموزان: کنش اجتماعی
فکر کردن: کنش درونی

۱۸) چند کنش غیرانسانی در محیط مدرسه مثال بزنید؟

پاسخ: تابش نور خورشید – رشد گیاهان باغچه بارش باران

۱۹) چگونه ممکن است کنشی از انسان سر زند ولی کنش انسانی به حساب نیاید؟ مثال بزنید.

پاسخ: گاهی ممکن است انسان حرکت و کنشی داشته باشد که نسبت به آن آگاهی و برنامه ریزی ندارد مثلاً به صورت نا آگاهانه احساسات خود را در قالب جملاتی از روی هیجان به زبان آورد با ضربه ای به انگشت خود بزند و ناخواسته بالانسی ریتمیک یا نغمه ای خاص سر دهد.

۲۰) اجزا و ویژگی های یک کنش انسانی را در قالب یک مثال توضیح دهید.

پاسخ: چون احساس تشنگی می کنم، برای رفع آن اجازه می گیرم از کلاس خارج می شوم، به حیاط مدرسه رفته و آب می خورم و به کلاس باز می گردم. رفع تشنگی هدف من است. اراده می کنم تشنگی خود را در حین تدریس معلم رفع کنم (ارادی بودن) با انگشت اجازه گیرم (معنا دار بودن) آگاهی دارم که برای رفع تشنگی باید از کلاس خارج شد و چون در حضور معلم هستم بدون اجازه از کلاس خارج نمی شوم (تناسب داشتن با موقعیت زمانی، مکانی و اجتماعی).

۲۱) کنش انسانی در کلاس مثال بزنید که معنای متفاوتی داشته باشد؟

پاسخ: بالا بردن انگشت اشاره معنای اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس، سوال پرسیدن از دبیر، اعتراض نسبت به موضوعی و ….

۲۲) پیامد های کنش حضور شما در کلاس در شکل ارادی و غیرارادی (قطعی) آن را بنویسید.

پاسخ: کسب اطلاعات علمی، پیامدی ارادی و نگاه به قاب عکس کنار تابلو کنش طبیعی

۲۳) در نظام اقتصادی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامدی غیرارادی به دنبال داشته باشد؟

پاسخ: خرید خانه کنشی ارادی است که منجر به پیامد غیر ارادی افزایش تقاضا و افزایش قیمت می شود.

۲۴) در فعالیت های پزشکی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامدهای غیر ارادی به دنبال داشته باشد؟

پاسخ: عمل جراحی بینی کنشی ارادی است که ممکن است عفونت و بدشکل شدن بینی از پیامدهای غیر ارادی آن باشد.

۲۵) کنش فردی با کنش اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

پاسخ: کنشی که دیگران را تحت تاثیر و واکنش قرار می دهد کنش اجتماعی است و کنشی که تاثیری در دیگران نداشته و شخصی است کنش فردی به حساب می آید.

۲۶) کنش انسانی با کنش غیرانسانی چه تفاوت هایی دارد؟

پاسخ: کنش طبیعی با اراده، آگاهی و برنامه ریزی انسان بدست نمی آید و خارج از کنترل اوست ولی کنش انسانی آگاهانه، ارادی، هدف دار، معنا دار و متناسب با زمان و مکان و اجتماع است.

۲۷) پیامدهای ارادی یک کنش انسانی با پیامدهای غیر ارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارد؟

پاسخ: پیامدهای کنش انسانی از قبل مشخص هدف گذاری شده با برنامه و انسانی است ولی پیامدهای غیر ارادی غیر انسانی، قطعی، طبیعی و خود به خود می باشد و از قبل نسبت به آنها شناسایی صورت نگرفته است.

۲۸) هر کنش انسانی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

پاسخ: ۱- پیامدهای ارادی و برنامه ریزی شده پیامدهایی اند که برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنیم. مثل: سحرخیزی (برای مطالعه درس)
۲- پیامدهای غیرارادی پیامدهایی هستند که به صورت خود به خود و طبیعی در کنار پیامدهای ارادی به وجود می آید. مثل: سحرخیزی و استفاده از هوای پاک آن

۲۹) مفهوم جهانی اجتماعی را با ذکر مثال بیان کنید.

پاسخ: به کلیه ی پدیده هایی که در زندگی اجتماعی انسان ها اثر می گذارد.

۳۰) چگونه می توان پدیده های جهان طبیعی و فراطبیعی را جزء جهان اجتماعی به کار برد؟

پاسخ: پدیده ها تا زمانی که در زندگی اجتماعی انسان ها اثر داشته باشند، و موجب ارتباط انسان ها شوند جزء جهان اجتماعی محسوب می شوند. مانند: جنگل ها، بیابان، فلزات (طبیعی) ایمان، آخرت، روح، افسانه (فراطبیعی)

۳۱) پدیده های زلزله ، خشکسالی و آب و هوا چگونه درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

پاسخ: از جهتی که موجب برقراری ارتباط انسان ها و تغییر شیوه‌ی زندگی مردم می شود، درون جهان اجتماعی می باشد.

۳۲) جهان اجتماعی چگونه بسط می یابد؟

پاسخ: انسان ها از طریق تجسم ذهنی و تحت تاثیر قرار گرفتن پدیده ها جهان اجتماعی خود را گسترش می دهند. مثلا تا زمانی که انسان پدیده‌ی الکتریسیته را نمی شناخت جزء جهان اجتماعی او نبود.

۳۳) چرا شناخت خداوند و فرشتگان جزء جهان اجتماعی محسوب می شود؟

پاسخ: چون ارزش ها و آرمان های جهان اجتماعی انسان ها را تغییر می دهد.

۳۴) قنات با آب و هوای ایران چه ارتباطی دارد و دارای چه ابعاد اجتماعی می باشد؟

پاسخ: با توجه به ایران بودن بیابانی نیمه و کمبود آب، ایرانیان قنات را ابداع کردند که در زندگی اجتماعی و روابط تاثیر گذار بوده مردم است. قنات در ایران موجب شکل گیری شبکه ای و همیاری تعاونی، کوشی سخت و فرهنگ اجتماعی از روابط شده است.

۳۵) چگونه پدیده های گذشتگان و آیندگان قرار اجتماعی جهان درون می گیرند؟ چرا؟

پاسخ: عبرت گرفتن از سرنوشت دیگران در زندگی اجتماعی ما تاثیر دارد. (گذشتگان) تلاش می کنیم مایه‌ی عبرت دیگران نشویم. (پس با آیندگان ارتباط ارتباط و تاثیر متقابل اجتماعی داریم).

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول اقتصاد دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱ اول کتاب جامعه شناسی پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.