سبک زندگی

سوالات متن درس دوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 2 دوم پر پرواز دین و زندگی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس 2 دوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۲ دوم پر پرواز کتاب دینی ۱ دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب تدبر و اندیشه و تحقیق درس دوم دینی دهم

سوالات متن درس دوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس دوم دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 2 دوم دینی دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس دوم دینی دهم :

۱) قرآن کریم، هدف خلقت انسان را چه چیزی بیان کرده است؟

پاسخ: عبودیت خداوند.

۲) خداوند متعال، از عاملی «بیرونی» خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد. نام این مانع رشد انسان، چیست؟

پاسخ: شیطان

۳) اولین گام برای حرکت انسان در مسیر عبودیت خداوند، چیست و به چه معناست؟

پاسخ: اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، «شناخت انسان» است؛ یعنی شناخت «سرمایه ها»، «توانایی ها» و «استعدادهای او» و همچنین «شناخت موانعِ حرکت انسان» در مسیر عبودیت است.

۴) خدای متعال، به ما یادآوری میکند که عاملی «درونی»، انسانها را برای رسیدن به لذّت های زودگذر دنیایی، به « گناه » دعوت میکند و از پیروی از «عقل» و «وجدان» باز می دارد. میل سرکشی که در درون انسان طغیان میکند و وی را به گناه فرا می خواند. نام این مانع رشد انسان، چیست؟

پاسخ: نفسِ اماره؛ یعنی فرمان دهنده به بدی ها

۵) خداوند، چگونه انسان را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات «برتری» داده است؟

پاسخ: با دادن نعمت های «مادی» و «معنوی» به او.

۶) موانع رسیدن انسان به هدف کدام اند؟ نام ببرید.

پاسخ: ۱) عامل درونی: (نفس اماره)
۲) عامل بیرونی: (شیطان)

۷) خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت دست یابد، چه چیزهایی را در اختیارش قرار داده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: «سرمایه هایی» در اختیارش قرارداده است؛ شناخت انسان و سرمایه هایش، در گام نخست و بهره گیری از آنها در گام بعد، عامل بسیار مهمی برای حرکت به سوی هدف است.

۸) چرا هدف و مسیر انسان باید «متفاوت» از حیوانات و گیاهان باشد؟

پاسخ: زیرا انسان سرمایههای عظیم و ارزشمندی همچون «عقل»، «وجدان» و «راهنمایان الهی» دارد؛ سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان آن را ندارند. از آنجا که ما، بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، قطعاً هدف و مسیر ما نیز باید «متفاوت» از آنها باشد. پس، هدف ما نیز باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.

۹) «پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط، و خوب را از بد، تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم. درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهیم.» نام این توانایی چیست؟

پاسخ: قدرت تفکّر و اندیشه

۱۰) علاوه بر سرمایه های بزرگ، چرا خداوند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتابِ راهنما برای ما فرستاد؟

پاسخ: تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

۱۱) «خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.» نام این سرمایۀ انسان را نام برده و آیۀ مربوط به آن را بنویسید.

پاسخ: قدرت انتخاب و تصمیم گیری؛ آیۀ انسان، ۳: «إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا»

۱۲) چرا خداوند متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد؟

پاسخ: تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. از این روست که همۀ ما فضائلی چون صداقت، عزّت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. آیات ۷ و ۸ سوره شمس: «ونَفْسٍ وماواها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها» اشاره به این موضوع دارد.

۱۳) کدام عامل، سبب میشود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آنگاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و ملامت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید؟

پاسخ: گرایش انسان به نیکیها و زیبایی ها ؛ قرآن کریم، عامل درونی این حالت را «نفس لوامه» یعنی «نفس سرزنشگر» نامیده و به آن سوگند خورده است.

۱۴) چرا انسان مسئول سرنوشت خود است؟

پاسخ: زیرا خداوند، انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده است.

۱۵) هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزهایی هماهنگی دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: با «توانایی ها» و «سرمایه هایش» هماهنگی دارد. یعنی اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد، به قرار دهد و به کارهای بزرگتری رو آورد.

۱۶) شیطان، معمولاً از کدام راه ها ما را فریب می دهد؟ بنویسید.

پاسخ: ۱) غافل کردن از خدا و یاد او.
۲) زیبا و لذّت بخش نشان دادن گناه.
۳) سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونۀ دنیایی.
۴) ایجاد کینه و دشمنی میان مردم.

۱۷) اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیای چند روزه بود، آیا به سرمایه هایی همچون عقل، وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟

پاسخ: عقلی که با دور اندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع میکند و وجدانی که با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز می دارد. اگر بنا بر خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.

۱۸) سرمایه های وجودی انسان را فقط نام ببرید. (چهار مورد)

پاسخ: ۱) قدرت تفکّر و اندیشه
۲) قدرت انتخاب و تصمیم گیری
۳) گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی
۴) وجدان اخلاقی (نفسِ لوامه)

۱۹) خدای متعال، علاوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۰) از کجا پی میبریم که خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژهای قائل شده است؟

پاسخ: زیرا آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهرهمندی از آنها را در وجود او قرار داده است.

ادامه سوالات متن درس دوم دینی دهم :

۲۱) طبق فرمایش امام علی (ع)، دشمن ترین دشمن انسان، کدام است؟

پاسخ: همان نفسی که در درون انسان است. (یعنی؛ نفس اماره یا فرمان دهنده به بدی ها)

۲۲) چه چیزی ، سودمندترین دانش ها شمرده شده است؟

پاسخ: خودشناسی

۲۳) شیطان، در روز «قیامت» که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به «أهل جهنّم» چه می گوید؟

پاسخ: خداوند به شما وعده حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلّطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید.

۲۴) رشد و کمال انسان و در نتیجه «رستگاری» او جز با چه چیزی میسر نمی شود؟

پاسخ: جز با گام برداشتن به سوی هدف عبودیت خداوند، میسر نمی شود.

۲۵) آیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیمگیری ها می شود؟ چرا؟

پاسخ: خیر، زیرا کار او فقط وسوسه کردن و فریب دادن و جز این کار، راه نفوذ دیگری در ما ندارد. این خود ما هستیم که به او اجازه وسوسه میدهیم و یا راه فریب را بر او می بندیم.

۲۶) چرا خداوند، شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه طرد کرد؟

پاسخ: چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد.

۲۷) جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، خودشناسی است.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۸) خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۹) خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۰) خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار نیافرید و مسئول سرنوشت خویش قرار نداد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۱) خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۲) هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی ندارد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۳) گاهی غفلت ها سبب دوری ما از خداوند و فراموشی یاد او می شود.

۳۴) خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد.

۳۵) قرآن کریم نفس لوامه را نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است.

۳۶) انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی هم چون عقل، وجدان راهنمایان الهی دارد.

۳۷) نفس اماره فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود.

۳۸) کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول دینی دهم

سوالات متن درس ۲ دوم کتاب دینی دهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.