سبک زندگی

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 6 ششم کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۶ ششم «قدرت اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 6 ششم جامعه شناسی دوازدهم

۱) انسان همواره چه عواملی را پیش نیازهای دستیابی به سعادت و کمال حقیقی می دانست؟

پاسخ: قدرت، ثروت و دانش

۲) انسان ها وقتی عملکرد قدرت، ثروت و دانش را در دستیابی به سعادت با یکدیگر مقایسه می کرد به چه نتیجه ای می رسید؟

پاسخ: وقتی عملکرد آنها را در دستیابی به سعادت با یکدیگر مقایسه می‌کرد و معمولا دانش را کاملا مثبت (خیر و خوب)، ثروت را خاکستری یا خنثی (نه تماماً خوب و نه تماماً بد) و قدرت را بیشتر منفی (بد و شر) ارزش‌گذاری می‌کرد.

۳) چرا در دوران اخیر، داوری اخلاقی در مورد سه گانه قدرت، ثروت و دانش کنار گذاشته شد؟

پاسخ: در دوره اخیر و در جهان اجتماعی مدرن، برخی مدعی شدند که همین ارزیابی‌های اخلاقی و نگاه‌های واسطه‌ای به قدرت و ثروت، دست و پاگیر بوده و مانع توسعه و پیشرفت آنها شده است؛ لذا بعد از آن بود که داوری اخلاقی درباره قدرت و ثروت نادیده گرفته شد تا با توسعه و گسترش آنها زمینۀ آسایش و آرامش دنیوی بشر بیشتر فراهم شود. در این زمان، دانش نیز به علوم تجربی (ابزاری) محدود شد و در خدمت همین هدف به کار گرفته شد.

۴) در دوران اخیر چه عاملی باعث شد واکنش های شدیدی به سه گانه قدرت، ثروت و دانش صورت گیرد؟

پاسخ: دیری نپایید که در کنار نتایج خیره کننده و شگرف توسعه قدرت، ثروت و دانش، پیامدهای دیگری مانند فقر، نابرابری، بی‌عدالتی، سرکوب، جنگ، تخریب طبیعت و … نیز آشکار شدند. آشکار شدن این نتایج و پیامدهای ناخواسته و ناخوشایند آنها، جنبش‌های اجتماعی و واکنش‌های شدیدی را نیز برانگیخت.

۵) در دوران اخیر، نخستین واکنش شدید به کدام سه گانه قدرت، ثروت و دانش صورت گرفت؟

پاسخ: نخستین واکنش و جنبش اجتماعی در برابر ثروت شکل گرفت. ثروت دیگر نه یک امر خاکستری و خنثی (نه خوب و نه بد) بلکه ریشۀ بسیاری از ظلم‌ها و شرارت‌ها قلمداد شد و مالکیت، دزدی خوانده شد.

۶) انسان، همواره سه‌ گانه ……….، ………….. و ……………. را ارزش‌های واسطه‌ای و پیش‌نیازهای دستیابی به سعادت و کمال حقیقی می‌دانست.

پاسخ: قدرت، ثروت و دانش

۷) پس از ایجاد شک و تردید نسبت به مزیت قدرت، ثروت و دانش، بشر چگونه واکنش نشان داد؟

پاسخ: از این پس این پدیده‌ها برای انسان هیچ‌گونه معنا و ارزش ذاتی ندارند و انسان صرفاً به لذت و منفعت مادی که قدرت، ثروت و دانش برایش تولید می‌کنند، دل خوش می‌کند. 

۸) این گونه بود که در این تجربه بشری، معنا و ارزشِ ……، ……….. و ……… مورد شک و تردید بنیادی قرار گرفت. 

پاسخ: قدرت، ثروت و دانش

۹) قدرت به چه معناست؟

پاسخ: موجودی که بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت است.

۱۰) چرا می گوییم انسان کنشگری قدرتمند است؟

پاسخ: موجودی که بتواند کاری را با آگاهی و ارادۀ خود انجام دهد، دارای قدرت است. به همین دلیل، انسان کنشگری قدرتمند است.

۱۱) قدرت اجتماعی چه زمانی پیدا می شود؟

پاسخ: قدرت اجتماعی هنگامی پیدا می‌شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود، بتواند بر اراده دیگران اثر بگذارد و کار ارادی دیگران را به خدمت بگیرد.

۱۲)  آنان که توان تأثیرگذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند، ……….. بیشتری دارند.

پاسخ: قدرت اجتماعی

۱۳) جلب تبعیت دیگران به چند شکل ممکن است؟ نام ببرید و توضیح دهید.

پاسخ: به دو صورت: تبعیت با کراهت – تبعیت با رضایت.
تبعیت با کراهت؛ تبعیتی است که ناشی از تهدید و ترس باشد.
تبعیت با رضایت؛ تبعیتی است که با رضایت و میل درونی همراه است.

۱۴) تنها راه تاثیرگذاری بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن فعالیت ارادی ایشان ……….. است.

پاسخ: جلب تبعیت

۱۵) آیا قدرت اجتماعی بدون پذیرش دیگران پدید می آید؟

پاسخ: خیر – قدرت اجتماعی بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید؛ یعنی دیگران باید بپذیرند که مطابق آنچه از آنها خواسته می شود، عمل کنند.

۱۶) انسان چند نوع قدرت دارد؟

پاسخ: قدرت فردی – قدرت اجتماعی

۱۷) قدرت فردی انسان چگونه است؟

پاسخ: قدرت فردی انسان محدود است. او نمی تواند همه نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد و برای تأمین برخی از نیازهای خود، به کمک دیگران احتیاج دارد.

۱۸) تنها راه تاثیر گذاشتن بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن فعالیت ارادی ایشان چیست؟

پاسخ: تنها راه تأثیر گذاردن بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن فعالیت ارادی ایشان، جلب تبعیّت آنهاست.

۱۹) چه قدرتی دارای مقبولیت است؟

پاسخ: قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید، دارای مقبولیت است.

۲۰) قدرت را به چند نوع می توان تقسیم کرد؟

پاسخ: قدرت را می توان به قدرت سخت و نرم نیز تقسیم کرد.

۲۱) منظور از سیاست چیست؟ (سیاست چه زمانی پدید می آید؟)

پاسخ: هر گاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد ،«سیاست» پدید می آید؛ یعنی سیاست، اعِمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدف است.

۲۲) سیاست چه رابطه ای با جهان اجتماعی دارد؟

پاسخ: هر جهان اجتماعی آرمان ها و ارزش های ویژه ای دارد و نمی تواند بدون سیاستی مناسب، به آرمان ها و ارزش های خود دست یابد.

۲۳) منظور از «نظام سیاسی» چیست؟

پاسخ: مجموعه ساز و کارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد، به «نظام سیاسی» شکل می دهد.

۲۴) در یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی چه رابطه ای با دیگر نظام ها دارد؟

پاسخ: در یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی نمی تواند مستقل از نظام های دیگر مانند نظام فرهنگی، اقتصادی و… باشد؛ بلکه در تعامل با آنها قرار می گیرد. نظام سیاسی، بر نظام های دیگر، اثر می گذارد و از آنها نیز تأثیر می پذیرد.

۲۵) نظام های سیاسی ها را بر اساس چه مالک هایی می توان دسته بندی کرد؟

پاسخ: – براساس تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیم گیرنده
– براساس روش تصمیم گیری
– براساس دین مداری یا دنیامداری

۲۶) نظام های سیاسی براساس تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیم گیرنده، به سه دسته تقسیم می شوند؟

پاسخ: – نظام هایی که درآن یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد.
– نظام هایی که درآن اقلیتی تصمیم گیرنده هستند.
– نظام هایی که درآن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تاثیر گذارند.

۲۷) نظام سیاسی را بر اساس روش تصمیم گیری؛ به چند دسته می توان تقسیم نمود؟

پاسخ: – نظام هایی که در آن، حاکم یا حاکمان براساس اهداف، اغراض و امیال خود تصمیم می گیرند؛ یعنی هر نوع تصمیمی را برای خود جایز می دانند.
– نظام هایی که در آن، حاکم یا حاکمان براساس حقیقت و فضیلت و با توجه به موازین عقلی تصمیم می گیرند.

۲۸) در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات چگونه تعیین می گردند؟

پاسخ: در این نظام سیاسی، قوانین و مقررات با خواست مردم و براساس احکام الهی و اسلامی تعیین می گردند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۶ ششم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *