اخبارعلمی

جواب فصل اول ریاضی هفتم ⚡️ راهبردهای حل مسئله

پاسخ صفحه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11و 12 کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول مربوط به راهبرد های حل مسئله

جواب فصل اول ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فصل اول ریاضی هفتم که در صفحه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11و 12 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به قسمت فصل ۱ راهبردهای حل مسئله است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.

حل فصل ۱ ریاضی هفتم

در پاسخ به فصل اول ریاضی کلاس هفتم داریم:

حل جواب صفحه ۲ ریاضی هفتم راهبرد رسم شکل

1ــ یک باغچهٔ مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصلهٔ یک متر از ضلعهای باغچه دورتا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟

ابتدا یک مستطیل رسم کنید. دور آن به فاصلهٔ یک متر از هر ضلع خط بکشید.

یک مستطیل جدید به وجود می آید. طول و عرض این مستطیل چقدر است؟ مجموع چهار ضلع = محیط مستطیل

جواب سوال ۱ صفحه 2 ریاضی هفتم
جواب سوال ۱ صفحه 2 ریاضی هفتم

2- توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها می‌شود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود بالا می‌آید. این توپ از لحظهٔ رها شدن تا سومین مرتبه‌ای که به زمین می‌خورد، چند متر حرکت کرده است؟

 جواب سوال ۲ صفحه 2 ریاضی هفتم
جواب سوال ۲ صفحه 2 ریاضی هفتم

3- قورباغه‌ای می‌خواهد از یک دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا می‌رود و هر بار 2 متر سُر می‌خورد و پایین می‌آید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد، او با چند جهش به بالای دیوار می‌رسد؟ 7 جهش

جواب سوال ۳ صفحه 2 ریاضی هفتم

جواب صفحه ۳ ریاضی هفتم

راهبرد الگوسازی : 1- دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد. جدول را با یک نظم و ترتیب کامل کنید.

کوچک‌ترین عدد طبیعی چیست؟ 1
حاصل ضرب آن در چه عددی 24 می شود؟ 24
اکنون عدد طبیعی بعدی را در نظر بگیرید و به همین ترتیب عددها را پیدا کنید.

جواب سوال ۱ صفحه ۳ ریاضی هفتم

2- با انگشتان یک دست به 5 صورت می‌توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می‌توان عدد 2 را نشان داد؟

تعداد حالاتانگشت‌های جفت شدهانگشت‌ها
4 حالت(5، 1) (4، 1) (3، 1) (2، 1)انگشت 1
3 حالت(5، 2) (4، 2) (3، 2)انگشت 2
2 حالت(5، 3) (4، 3)انگشت 3
1 حالت(5، 4)انگشت 4
 قبلا با همه جفت شدهانگشت 5
جواب سوال ۲ صفحه ۳ ریاضی هفتم

به 10 حالت می‌توان عدد 2 را با انگشتان یک دست نشان داد.

3- با رقم‌های 7، 2 و 5 تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید (در عددهای شما می‌تواند رقم‌های تکراری هم باشد).

جواب سوال ۳ صفحه ۳ ریاضی هفتم

4- تعداد زیادی سکه‌های 50 و 100 تومانی داریم. به چند حالت می‌توان کرایهٔ 500 تومانی تاکسی را پرداخت کرد؟ 6 حالت

جواب سوال ۴ صفحه ۳ ریاضی هفتم
مجموعتعداد سکه‌های 100 تومنیتعداد سکه‌‌های 50 تومانی
۰+۵۰۰=۵۰۰۰+۵۰۰=۵۰۰50
۱۰۰+۴۰۰=۵۰۰۱۰۰+۴۰۰=۵۰۰42
۲۰۰+۳۰۰=۵۰۰۲۰۰+۳۰۰=۵۰۰34
۳۰۰+۲۰۰=۵۰۰۳۰۰+۲۰۰=۵۰۰26
۴۰۰+۱۰۰=۵۰۰۴۰۰+۱۰۰=۵۰۰18
۵۰۰+۰=۵۰۰۵۰۰+۰=۵۰۰010

حل پاسخ صفحه ۴ ریاضی پایه هفتم

راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب با پاسخ : 1- مجموع سنّ سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سنّ آنها 70 است. سنّ بزرگ ترین نفر چقدر است؟ 7 سال است.

ابتدا با راهبرد الگوسازی همهٔ حالت‌هایی را که ضرب سه عدد طبیعی برابر 70 می‌شود، بنویسید.
به این جدول چه ستونی باید اضافه کنید تا حالت‌های نامطلوب حذف و فقط حالت مطلوب باقی بماند؟

مجموع سن‌هانفر سومنفر دومنفر اول
× 727011
 × 383521
 × 201451
× 181071
× 14752
سوال یک صفحه ۴ ریاضی هفتم

2- دوست شما یک عدد حسابی کوچک تر از 100 را در نظر گرفت. شما باید با طرح چند سؤال، عدد مورد نظر را پیدا کنید. او فقط می‌تواند به سؤال‌های شما بله و خیر بگوید. چگونه می‌توان عدد مورد نظر را پیدا کرد؟

در واقع از 0 تا 99 100 عدد وجود دارد که فقط یکی مطلوب و مورد نظر است و باقی عددها نامطلوب‌اند. با این توضیح‌، کدام یک از سؤال‌های زیر مناسب‌تر است؟ چرا؟

  • آیا عدد مورد نظر شما 27 است؟
  • آیا عدد مورد نظر شما زوج است؟ *
  • آیا عدد مورد نظر شما یک رقمی است؟
  • آیا عدد مورد نظر شما از 50 بزرگ‌تر است؟ *
پاسخ سوال ۲ صفحه ۴ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۵ ریاضی هفتم

راهبرد الگویابی با پاسخ 1- سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید. رابطهٔ بین عددها را توضیح دهید.

عددها سه تا سه تا اضافه می‌شوند. 22 و 19 و 16 و 13 و 10 و 7 و 4 و 1

حاصل ضرب هر عدد طبیعی در خودش 49 و 36 و 25 و 16 و 9 و 4 و 1

حاصل تقسیم هر عدد بر 2 1 و 2 و 4 و 8 و 16 و 32 و 64

جواب سوال ۱ صفحه ۵ ریاضی هفتم

2- شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟ چرا؟

جواب سوال ۲ صفحه ۵ ریاضی هفتم

3- اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارهٔ 6، رنگی است؟

جواب سوال ۳ صفحه ۵ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۶ ریاضی هفتم

راهبرد حدس و آزمایش با پاسخ : 1- 20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک توقفگاه (مصوب فرهنگستان parking) وجود دارد. اگر تعداد کلّ چرخ‌های آنها 45 عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در توقفگاه وجود دارد؟

در حدس اول تعداد دوچرخه‌ها را 10 و تعداد سه چرخه‌ها را هم 10 عدد در نظر بگیرید.
با کامل کردن ردیف اول جدول حدس خود را بررسی و آزمایش کنید.
با توجه به نتیجهٔ بررسی، باید تعداد سه چرخه‌ها را بیشتر کرد یا دوچرخه‌ها را؟ چرا؟

جواب سوال ۱ صفحه۶ ریاضی هفتم

2- دو زاویه متمم‌اند. یکی از این زاویه‌ها 3 برابر زاویهٔ دیگر است. اندازهٔ هر زاویه را پیدا کنید.
نکته: مجموع دو زاویه متمم 90 درجه است.

3- به جای ◻ چه عددی می‌توان قرار داد؟ به جای ◻ عددهای مختلفی را حدس بزنید، از عدد 10 شروع کنید.

جواب سوال ۲ صفحه۶ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۷ ریاضی هفتم

راهبرد زیر مسئله با پاسخ : 1- پس انداز هفتگی محمد، 3000 تومان است. او حساب کرد 5 هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چقدر است؟
الف) پس انداز 5 هفته چقدر می‌شود؟ ۱۵۰۰۰=۳۰۰۰×۵
ب) اگر این عدد نصف قیمت کیف باشد، قیمت کیف چقدر است؟ ۳۰۰۰۰=۱۵۰۰۰ × ۲

2- طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12، 6 و 3 متر است. می‌خواهند کف و دیوارهای این استخر را رنگ کنند. اگر برای هر متر مربع 0/3 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟

1- مساحت کف استخر را حساب کنید. ۷۲=۱۲×۶

2- مساحت بدنه‌های استخر را حساب کنید.
۳۶=۱۸×۲→۱۸=۶×۳
۷۲=۳۶×۲→۳۶=۳×۱۲

3- مساحت کل استخر را حساب کنید. ۱۸۰ = ۷۲ + ۷۲ + ۳۶

4- رنگ مصرفی را حساب کنید. ۵۴=۱۸۰×۰/۳

3- میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم 2500 تومان و 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت هر کیلوگرم 1500 تومان خرید. او هر کیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت. این میوه فروش، از این کار خود چقدر سود برده است؟

1- سود حاصل از فروش هر کیلو سیب را حساب کنید. ۵۰۰ = ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰

2- سود حاصل از فروش کل سیب‌ها را حساب کنید. ۲۰۰۰۰ = ۵۰۰ × ۴۰

3- سود حاصل از فروش هر کیلو پرتقال را حساب کنید. ۵۰۰ = ۱۵۰۰ – ۲۰۰۰

4- سود حاصل از فروش کل پرتقال‌ها را حساب کنید. ۴۰۰۰۰ = ۵۰۰ × ۸

5- کل سود را به دست آورید. ۶۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰

جواب صفحه ۸ ریاضی هفتم

راهبرد حل مسئله ساده‌تر با پاسخ : 1- قطر خورشید 1392530 کیلومتر و قطر کره زمین 12756/6 کیلومتر است. قطر خورشید تقریباً چند برابر قطر زمین است؟

پاسخ : برای ساده شدن مسئله بهتر است از عددهای تقریبی استفاده کنید. ۱۰۰۰,۰۰۰≃۱۳۹۲۵۳۰

خلاصهٔ مسئله ساده شده را بنویسید و پاسخ دهید. ۱۰۰۰۰≃۱۲۷۵۶/۶

قطر خورشید را بر قطر زمین تقسیم می‌کنیم. ۱۰۰=۱۰۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰

2- حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.

جواب سوال ۲ صفحه ۸ ریاضی هفتم
جواب سوال ۲ صفحه ۸ ریاضی هفتم

3- اگر 10 نقطه را که هیچ سه‌تای آنها روی یک خط نیستند، دو به دو به هم وصل کنیم؛ چند پاره خط به وجود می‌آید؟

تعداد پاره خط‌ها در واقع مجموع تعداد ضلع‌ها و تعداد قطرهاست.
یک الگو پیدا کنید و برای 10 نقطه نتیجه‌گیری کنید.

تعداد قطرها + تعداد اضلاع = تعداد پاره‌خط‌ها

جواب سوال ۳ صفحه ۸ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۹ ریاضی هفتم

1- احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش باقی ماند. قیمت هر دفتر چقدر است؟

متن این سؤال را می‌توانید با تساوی مقابل نشان دهید. ۳۰۰۰۰=۲۰۰۰+۴×□

مربع نشان دهندهٔ چه چیزی است؟ قیمت هر دفتر

اکنون می‌توانید عددی را که باید در مربع قرار گیرد، حدس بزنید و آزمایش کنید.
(در فصل سوم، این مسئله را به روش دیگر حل خواهید کرد.)

۲۲۰۰۰ = ۲۰۰۰ + ۵۰۰۰ × ۴
۲۶۰۰۰ = ۲۰۰۰ + ۶۰۰۰ × ۴
۳۰۰۰۰ = ۲۰۰۰ + ۷۰۰۰ × ۴

2- فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب 100 صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

راهبرد نمادین ۱۰=۱۰+۶×□

راهبرد حدس و نمادین ۷۰=۱۰+۱۰×۶
۸۲=۱۲+۱۰×۶
۱۰۰=۱۵+۱۰×۶

3- یک سالن مستطیل شکل است. می‌خواهند در مکانی از سقف این سالن دریچهٔ خنک کن (مصوب فرهنگستان Cooler) قرار دهند؛ به طوری که از 4 گوشهٔ آن به یک اندازه باشد. محل دریچه را تعیین کنید.

محل برخورد قطر ها ریاضی هفتم
محل برخورد قطر ها

پاسخ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

مرور راهبردها با پاسخ : 1- ۱/۳ دانش آموزان کلاسی بسکتبال و ۱/۵ دانش آموزان آن کلاس فوتبال بازی می‌کنند. سایر دانش آموزان که تعدادشان 14 نفر است، بازی آنها را تماشا می‌کنند. این کلاس چند دانش‌آموز دارد؟

فعالیت دانش‌آموزان به تفکیک
10 نفر بسکتبال
6 نفر فوتبال
14 نفر تماشاگر
کل دانش‌آموزان کلاس برابر 30 نفر

2- مساحت مربعی به ضلع 100 سانتی متر، 1 متر مربع است. اگر از ضلع مربع 10 درصد کم کنیم، مساحت مربع چند درصد کم می‌شود؟

جواب سوال ۲ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم
حل سوال ۲ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

3- کشاورزی زمین خود را به نسبت‌های زیر بذر پاشی کرده است:

گندم: 45٪
جو: 37/5٪
ذرت: 17/5٪

اگر مساحت زمین او 15 هکتار باشد، مساحت زیر کشت هر بذر را حساب کنید.

جواب زیر مسئله صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

4- حاصل عبارت رو به رو را پیدا کنید.

جواب سوال ۴ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم
حل سوال ۴ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم
حل از روش دیگر

حل صفحه ۱۱ ریاضی هفتم

5- در یک کارگاه تولید کفش، 4960 جفت کفش تولید شده است. ۳/۸ آنها پسرانه و بقیّه دخترانه است. اگر قیمت هر جفت کفش پسرانه 27000 تومان و قیمت هر جفت کفش دخترانه 34000 تومان باشد، درآمد این کارگاه چقدر است؟

جواب سوال ۵ صفحه ۱۱ ریاضی هفتم

6- سارا یک بازی روی صفحهٔ شطرنجی انجام می‌دهد.مهرهٔ او روی خانهٔ [۲/۳] است. او ابتدا مهره‌اش را 3 خانه به سمت راست، سپس 4 خانه به سمت بالا و در انتها 2 خانه به سمت چپ آورد. در حال حاضر مهرهٔ سارا روی کدام خانه قرار دارد؟

حل سوال ۶ صفحه ۱۱ ریاضی هفتم

7- چه کسری از شکل زیر رنگی است؟ توضیح دهید.

حل سوال ۷ صفحه ۱۱ ریاضی هفتم

8- اگر دیوارهای یک استخر با طرح زیر کاشی کاری شده باشد، چه کسری از دیوار کاشی آبی دارد؟

حل سوال ۸ صفحه ۱۱ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۱۲ ریاضی هفتم فصل اول

9- به چند حالت حاصل ضرب 2 عدد طبیعی 36 می‌شود؟ در کدام حالت حاصل جمع، کمترین مقدار است؟

حل سوال ۹ صفحه ۱۲ ریاضی هفتم

10- عددی را 5 برابر و 3 واحد از آن کم کردیم، حاصل 32 شد. عدد موردنظر چند است؟

حل سوال ۱۰ صفحه ۱۲ ریاضی هفتم

✅ در این بخش جواب فصل ۱ اول ریاضی هفتم راهبردهای حل مسئله را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجو های درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید مانند «جواب فصل ۱ ریاضی هفتم ماگرتا». اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.🤗🌹

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

‫235 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =