اخبارعلمی

سوالات متن فصل پنجم علوم نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 5 پنج نیرو کتاب علوم پایه نهم با جواب

سوالات متن فصل پنجم علوم نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۵ پنجم نیرو کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: پاسخ فعالیت های فصل ۵ پنجم علوم نهم

سوالات متن فصل پنجم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل پنجم علوم نهم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 5 پنجم علوم پایه نهم با جواب

نمونه سوالات متن فصل پنجم علوم نهم :

۱) نیرو چیست؟

پاسخ: نیرو اثر متقابل دو جسم است یا نیرو آملی است که اگر بر یک جسم وارد شود باعث تغییر در وضعیت می شود.

۲) نیروی اصطکاک بین دو جسم به چه چیزی بستگی دارد؟

پاسخ: به جنس دو جسم بستگی دارد و نیروی عمودی سطح

۳) نیرو چه ویژگی دارد؟

پاسخ: نیرو دارای اندازه و جهت است.

۴) انواع نیروی اصطکاک را بیان کنید؟

پاسخ: ۱) نیروی اصطکاک ایستایی
۲) نیروی اصطکاک جنبشی

۵) در چه حالتی نیروی خالصی بر جسم اثر می کند؟

پاسخ: اگر توازن نیروهای که بر جسم اثر میکند به هم بخورد همدیگر را خنثی می‌کند آنگاه نیروی خالصی بر جسم اثر خواهد کرد.

۶) قانون سوم نیوتن را بنویسید؟

پاسخ: هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد می کند.

۷) در چه صورتی تغییری در حرکت هواپیمای در حال پرواز ایجاد می شود؟

پاسخ: وقتی نیروهای وارد بر هواپیما متوازن باشند.

۸) کنش و واکنش را با ذکر مثال تعریف کنید؟

پاسخ: شخصی به دیوان نیرو وارد می‌کند (کنش)
و دیوار نیز نیروی هم اندازه اما در خلاف جهت به شخص وارد می‌کند (واکنش)

۹) قانون دوم نیوتن را بنویسید؟

پاسخ: هر گاه بر جسم نیروی خالص وارد شود تحت تاثیر آن نیرو شتاب می‌گیرد که این شتاب نسبت مستقیم با نیروی وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیرو است و با جرم جسم نسبت وارون دارد.

۱۰) شتاب جاذبه روی سطح ماه چقدر است؟

پاسخ: ۱/۶ نیوتن به کیلوگرم

۱۱) در رابطه شتاب یکای نیرو ، جرم و شتاب را مشخص کنید؟

پاسخ: یکای نیرو : نیوتن
یکای جرم : کیلوگرم
یکای شتاب : نیوتن بر کیلوگرم

۱۲) شخصی با نیروی ۵۰۰ نیوتون اتومبیل را هل می دهد . اگر نیروی اصطکاک ۳۸۰ نیوتون و شتاب حرکت اتومبیل یک دهم متر بر مجذور ثانیه باشد جرم اتومبیل را حساب کنید.

پاسخ: نیروی خالص برابر ۵۰۰ منهای ۳۰۰ نیوتون که برابر ۱۲۰ نیوتون است.

F = ma ⇒ 120 = m × 0/1 ⇒ m = 1200 kg

۱۳) یکای وزن چیست؟

پاسخ: نیوتن

۱۴) وزن را تعریف کنید؟

پاسخ: وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه‌ ای) است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود.

۱۵) جسمی دارای شتاب ۲ نیوتون بر کیلوگرم می باشد. اگر جرم جسم ۶۰ کیلوگرم باشد نیروی خالص بر جسم را حساب کنید؟

پاسخ: مراحل حل:

F = ma ⇒ F = ۶۰ × ۲ ⇒ F = ۱۲۰ N

۱۶) فرمول وزن جسم را بنویسید؟

پاسخ: شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

w = mg

۱۷) فرمول نیرو را بنویسید؟

پاسخ: نیرو = جرم × شتاب

F = ma

۱۸) شتاب جاذبه روی کره مریخ چقدر است؟

پاسخ: ۴ نیوتن بر کیلوگرم

۱۹) فرمول شتاب را بنویسید؟

پاسخ: شتاب جسم = نیروی خالص / جرم جسم

a = f/m

۲۰) ویژگی های نیروی کنش و واکنش بنویسید؟

پاسخ: ۱) نیروی کنش و واکنش هم نوع اند به عنوان مثال هر دو الکتریکی هستند
۲) این دو نیرو همواره همان اندازه ، هم راستا و در خلاف جهت یکدیگرند
۳) این دو نیرو بر دو جسم وارد می‌شوند

۲۱) شتاب یک جسم با هر یک از موارد زیر چه ارتباطی دارد؟

پاسخ: الف) شتاب با نیروی وارد رابطه مستقیم دارد (هرچه قدرت نیرو بیشتر شود ، شتاب نیز افزایش می‌یابد)
ب) با جرم جسم رابطه عکس دارد (با افزایش جرم شتاب کاهش می‌یابد)

۲۲) اصطکاک چیست؟

پاسخ: به نیروی گفته می شود که در اثر مالش دو سطح ایجاد می‌شود و این نیرو مایل است جسم را از حالت باز دارد.

۲۳) اثر نیروی خالص بر جسم چیست؟

پاسخ: در اثر این نیرو ، جسم ساکن شروع به حرکت می‌کند و اگر در حال حرکت بود تغییر در حرکت آن به وجود می آید (نیروی خالص عامل شتاب است)

۲۴) انواع نیروی اصطکاک را بیان کنید؟

پاسخ: ۱) نیروی اصطکاک ایستایی
۲) نیروی اصطکاک جنبشی

۲۵) قانون اول نیوتن را بنویسید؟

پاسخ: اگر بر جسم هیچ نیرویی اثر نکند آن جسم به حرکت یکنواخت خود در راستای خط مستقیم ادامه می‌دهد . اگر جسم در ابتدا ساکن باشد در حالت سکون باقی می ماند.

۲۶) نیروی اصطکاک جنبشی چیست؟

پاسخ: هنگامی که جسم روی سطحی شروع به حرکت می‌کند که از طرف سطح نیرویی در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد می‌شود که سعی در متوقف کردن جسم دارد به آن نیرو ، نیروی اصطکاک جنبشی می گویند.

۲۷) نیروهای متوازن را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر بر جسمی چند نیرو به طور همزمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند می گویند نیروهای وارد بر جسم متوازن است.

۲۸) نیروی اصطکاک چگونه افزایش می یابد؟

پاسخ: نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواری هایی است که بین دو جسم وجود دارد ؛ هرچه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند این ناهمواریها بیشتر در یکدیگر فرو می روند و مانع حرکت می شوند و نیروی اصطکاک افزایش می‌یابد.

۲۹) جسمی به جرم ۵ کیلوگرم با سرعت ثابت ۱۰ متر بر ثانیه در حال حرکت است اگر نیروی اصطکاک جنبشی ده نیوتن باشد نیروی پیشران را حساب کنید؟

پاسخ: چون سرعت ثابت می باشد، نیروی خالص (برآیند نیروها) برابر صفر می باشد.

پیشخوان F – اصطکاک F = 0 ⇒ پیشخوان F – 10 = 0 ⇒ پیشخوان F = 10 N

۳۰) در به وجود آمدن نیرو همواره دو جسم مشارکت دارند که این اجسام لزوما در تماس با یکدیگر نیستند.

۳۱) اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد نیروهای وارد بر جسم متوازن هستند.

۳۲) اگر در پرواز هواپیما نیروی بالابری بیشتر از وزن شود هواپیما اوج می‌گیرد.

۳۳) اگر در پرواز هواپیما نیروی بالابری کمتر از وزن شود ارتفاع هواپیما کاهش می یابد.

۳۴) نیروی خالص عامل ایجاد شتاب است.

۳۵) اگر نیروهای وارد بر جسم در توازن باشد یعنی نیرو خالص است.

۳۶) اگر نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب تغییر سرعت آن جسم شود ، سبب ایجاد شتاب نیز می‌شود.

۳۷) جهت شتاب در جهت نیروی خالص وارد بر جسم است.

۳۸) شتاب جاذبه در سطح زمین تقریبا ۹/۸ نیوتن بر کیلوگرم است.

۳۹) نیروی کنش و واکنش همواره هم اندازه و خلاف جهت یکدیگرند و بر دو جسم وارد می‌شوند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل چهارم علوم نهم

سوالات متن درس و فصل ۵ پنجم کتاب علوم نهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.