اخبارعلمی

سوالات متن درس اول جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول کتاب جغرافیای ایران پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس اول جغرافیا دهم با جواب ؛  در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ اول جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر کتاب جغرافیا دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس اول جغرافیا دهم

سوالات متن درس اول جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس اول جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 1 اول جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس اول جغرافیا دهم :

۱) جغرافیا را تعریف کنید.

پاسخ: جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است.

۲) اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید.

پاسخ: دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.

۳) نقش علوم مختلف مانند جغرافیا در بهبود زندگی بشر را توضیح دهید.

پاسخ: انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرئت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.

۴) روش مطالعه در جغرافیا چیست؟

پاسخ: کلّی نگری یا دید ترکیبی

۵) مفهوم لغوی جغرافیا را بنویسید.

پاسخ: جغرافیا شامل کلمات (GEO زمین) و (GRAPHY ترسیم) می باشد یعنی ترسیم زمین.

۶) دو گونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید.

پاسخ: الف- درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها
ب- نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها

۷) اهمیت دانش جغرافیا را بنویسید.

پاسخ: جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.

۸) چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان بر محیط شود؟

پاسخ: در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است.

۹) سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید.

پاسخ: الف- جغرافیای طبیعی
ب- جغرافیای انسانی
پ- فنون جغرافیایی

۱۰) محیط طبیعی متعادل است یا نامتعادل؟

پاسخ: متعادل

۱۱) شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید.

پاسخ: الف- جغرافیای جمعیت
ب- جغرافیای سیاسی
پ- جغرافیای اقتصادی
ت- جغرافیای شهری و….

۱۲) نحوه تغییر شکل مکان ها چگونه انجام می شود؟

پاسخ: در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طور مثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد. این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

۱۳) هر یک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟

پاسخ: ژِئومورفولوژی (زمین شناسی)
آب و هوا شناسی (هواشناسی)
کارتوگرافی (هندسه)
جغرافیای سیاسی (علوم سیاسی)

۱۴) ارتباط جغرافیا با دیگر علوم را بنویسید و نتیجه گیری کنید.

پاسخ: بنابراین علم جغرافیا از یافته های علوم دیگر استفاده کرده و با یک دید همه جانبه بررسی ها و مطالعات خود را درمورد پراکندگی پدیده ها و روابط بین آنها انجام می دهد. البته این رابطه بین جغرافیا با سایر علوم دو سویه بوده ودر یک جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده می نمایند.

۱۵) تفاوت هواشناسی و آب و هواشناسی را بنویسید.

پاسخ: «با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» یک اصل هواشناسی است ولی بررسی تأثیر این رابطه بر مکان و زندگی انسان نظیر: نوع مصالح ساختمانی، منابع آب، فعالیت اقتصادی، جاذبه های گردشگری و … در حوزه آب و هواشناسی است.

۱۶) تفاوت اقتصاد و جغرافیای اقتصادی را توضیح دهید.

پاسخ: علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند و جغرافیای اقتصادی به چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان می پردازد برای مثال چگونه منابع معدنی یک ناحیه در شکل گیری شهرهای صنعتی تأثیر دارد.

۱۷) ارتباط جغرافیا با علم آمار را شرح دهید.

پاسخ: جغرافیدان جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز خود از علم آمار و فناوری اطلاعات و ارتباط کمک گرفته و با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای متعدد در زمان کوتاه و با دقت زیاد به سؤالات تحقیق خودپاسخ می دهد.

ادامه سوالات متن درس اول جغرافیا دهم :

۱۸) مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید.

پاسخ: مکان و روابط انسان و محیط

۱۹) تعریف مکان را بنویسید.

پاسخ: بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و محل را مکان می نامند؛ به طور مثال: خانه، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.

۲۰) مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید.

پاسخ: الف- سنجش از دور
ب- سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)
پ- نقشه کشی یا کارتوگرافی

۲۱) دو عامل مهم در جغرافیا را نام ببرید.

پاسخ: انسان و محیط

۲۲) شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.

پاسخ: الف- ژئومورفولوژی
ب- جغرافیای آب ها
پ- آب و هوا شناسی
ت- جغرافیای خاک ها و….

۲۳) انسان چگونه توانست تا از محیط خود بهرمند شود؟

پاسخ: با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود.

۲۴) ارتباط بین جغرافیا با سایر علوم را شرح دهید.

پاسخ: بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات خود پاسخ می دهد. بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد.

۲۵) محیط جغرافیایی چیست و چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و در نتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

۲۶) تعریف جغرافیا از نظر اراتوستن را بنویسید.

پاسخ: مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان

۲۷) چرا جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

پاسخ: از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است.

۲۸) واژه جغرافیا اولین بار توسط کدام دانشمند یونانی به کار برده شد؟

پاسخ: اراتوستن

۲۹) چرا روش مطالعه در جغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟

پاسخ: زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کنند.

۳۰) به دست آوردن اطلاعاتی درمورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟

پاسخ: دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.

۳۱) اگر بخواهیم روستایی را با دید ترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟

پاسخ: الف- میزان شیب روستا
ب- منابع آب سطحی و زیرزمین روستا
پ- وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا
ت- وضعیت  سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و……

۳۲) چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

الف) چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد.
ب) زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند.
ج) زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد.
د) چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی از محیط دارد.

پاسخ: ب) زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند.

۳۳) چرا گفته می شود جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

الف) چون سبب شناخت بیشتر انسان از محیط های پیرامون می شود.
ب) زیرا مکان های مختلف در جغرافیا مطالعه می شوند.
ج) زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند.
د) چون از سایر شاخه های علمی کمک می گیرد.

پاسخ: ج) زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند.

۳۴) انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟

الف) برای شکل دهی محیط جغرافیایی
ب) برای برقراری تعادل در محیط
ج) به منظور تأثیر گذاری بر محیط
د) برای رفع نیازها

پاسخ: د) برای رفع نیازها

۳۵) نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟

الف) برقراری تعادل مکانی
ب) تغییر شکل مکان
ج) بهره برداری از محیط
د) تخریب مکان ها

پاسخ: ب) تغییر شکل مکان

۳۶) جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

الف) علوم زمین را با علوم انسانی
ب) علوم کشاورزی را با علوم انسانی
ج) علوم طبیعی را با علوم انسانی
د) علوم فنی را با علوم انسانی

پاسخ: ج) علوم طبیعی را با علوم انسانی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس ۱ اول کتاب جغرافیا دهم متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.