اخبارعلمی

سوالات متن درس هشتم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 8 هشت کتاب جغرافیای ایران پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس 8 هشتم جغرافیا دهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۸ هشتم تقسیمات کشوری ایران کتاب جغرافیا دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۸ جغرافیا دهم

سوالات متن درس هشتم جغرافیا دهم با جواب
سوالات متن درس هشتم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 8 هشتم جغرافیا دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس هشتم جغرافیا دهم :

۱) تاریخچه تقسیمات  کشوری  در  ایران به چند دوره تقسیم می شود؟

پاسخ: به دو دوره پیش اسلام و بعد از اسلام

۲) چرا ایران در زمان هخامنشیان به قسمت های کوچک تر به نام ساتراپ تقسیم شده بود؟

پاسخ: اداره بهتر کشور

۳) تقسیمات سیاسی ایران در دوره هخامنشیان را چگونه بود؟ شرح دهید.

پاسخ: بعدها در عصر هخامنشیان، داریوش کشور را به سی شْهَربی که همان شهر می باشد، تقسیم کرد و برای هریک از آنان مأمورینی گماشت که آنها را شهربان و به یونانی «ساتراپ» می گفتند. در دوران سلوکیان کشور به ۷۲ بخش تقسیم شد. قسمت های حکومت هخامنشی در حکومت اشکانیان یا پارت ها ادامه داشت.

۴) استان، شهرستان، بخش و دهستان به ترتیب توسط چه کسانی اداره می شود؟

پاسخ: استاندار – فرماندار – بخشدار و دهدار

۵) تقسیمات سیاسی کشور در دوره صفویه ،زندیه و قاجاریه را نام ببرید.

پاسخ: در دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بودند از: ایالت، ولایت، بلوک و قصبه.

۶) بخش را تعریف کنید.

پاسخ: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند دهستان همجوار، شامل چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده است.

۷) در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی ایران به چند استان و شهرستان تقسیم شد؟

پاسخ: در سال ۱۳۱۶ با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد.

۸) استان را تعریف کنید.

پاسخ: واحدی از تقسیمات کشوری است که با محدوده جغرافیایی معیّن، از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود.

۹) واحدهای تقسیمات سیاسی ایران در زمان حاضر نام ببرید.

پاسخ: استان – شهرستان – بخش – دهستان
از لحاظ نظام اداری، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی (پایتخت) خواهد بود.

۱۰) در قانون تقسیمات کشوری که در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید ایران چگونه تقسیم بندی شد؟

پاسخ: در سال ۱۳۱۶ با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد. در این قانون، هراستان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و هر دهستان به چند قصبه تقسیم شد.

۱۱) شهرستان را تعریف کنید.

پاسخ: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده است.

۱۲) ایالت های ایران در دوره قاجاریه را نام ببرید.

پاسخ: در دوره قاجاریه ایران به چهار ایالت و دوازده ولایت تقسیم شد. این ایالت ها عبارت بودند از: آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر، خراسان و سیستان

۱۳) دهستان را تعریف کنید.

پاسخ: کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می شود و از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن است و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سامانه و شبکه ای واحد را فراهم می سازد.

۱۴) تقسیمات سیاسی کشور در دوره عباسیان را نام ببرید.

پاسخ: در دوره عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان «ایالت» تقسیم بندی می شد که در مجموع به31ایالت می رسید.

۱۵) تفاوت دهدار و دهیار چیست؟

پاسخ: دهدار دهستان را اداره می کند و دهیار روستا را اداره می کند.

ادامه سوالات متن درس هشتم جغرافیا دهم :

۱۶) تعریف ویس و گئو را بنویسید.

پاسخ: پس از ورود آریاییان به فلات ایران و در نخستین مرحله زندگی اجتماعی، یک آبادی کوچک را« ویس» و آبادی بزرگ تررا « گئو » می نامیدند.

۱۷) با توجه به نقشه داده شده در مدام سمت از ایران تعداد استان ها بیشتر است و چرا؟

پاسخ: در سمت غرب ایران به دلیل وجود جمعیت بیشتر

۱۸) ساتراپ چیست؟

پاسخ: به واحدهای کوچک تر تقسیمات کشوری ایران در زمان هخامنشیان گفته می شود.

۱۹) در زمان ساسانیان ایران با کدام واحدهای سیاسی تقسیم شده بود؟

پاسخ: در زمان ساسانیان، کشور به سرزمین (ایالت) خوره (استان) تَسوگ (شهرستان) و رُستاک (دهستان) تقسیم شده بود.

۲۰) بعد از ورود اسلام به ایران، کشور چگونه از نظر سیاسی تقسیم بندی شده بود؟

پاسخ: پس از ورود اسلام به ایران، خلیفه مسلمین برای هر شهر، حاکمی تعیین کرد و تمام کارها به حاکمان سپرده شد و هر کدام از آنها بر ولایتی حکمرانی می کردند.

۲۱) بعد از حمله مغول به ایران ،کشور چگونه از نظر سیاسی تقسیم بندی شده بود؟

پاسخ: بعد از حمله مغول ایران به ایالات متعددی تقسیم شد.

۲۲) عناصر اصلی تقسیمات کشوری در زمان صفویه، افشاریه و زندیه را نام ببرید.

پاسخ: ایالت، ولایت، بلوک و قصبه

۲۳) در زمان قاجاریه واحد اصلی تقسیمات کشوری ایران چه نام داشت؟

پاسخ: ایالت

۲۴) چهار ایالت ایران در زمان قاجار را نام ببرید.

پاسخ: ۱ـ آذربایجان ۲ـ خراسان و سیستان ۳ـ فارس و بندر ۴ـ کرمان و بلوچستان

۲۵) با توجه به نقشه داده شده در مدام سمت از ایران تعداد استان ها بیشتر است و چرا؟

پاسخ: در سمت غرب ایران به دلیل وجود جمعیت بیشتر

۲۶) کوچک ترین واحد تقسیمات سیاسی کشور کدام است؟

الف) ده
ب) شهر
ج) دهستان
د) مکان

پاسخ: ج) دهستان

۲۷) در زمان ساسانیان رستاک به چه معناست؟

الف) استان
ب) شهرستان
ج) بخش
د) ایالت

پاسخ: ب) شهرستان

۲۸) دهستان را چه کسی اداره می کند؟

الف) بخشدار
ب) دهیار
ج) دهدار
د) فرماندار

پاسخ: ج) دهدار

۲۹) شهر توسط شهردار و روستا توسط دهیار ادراه می شود.

۳۰) سابقه تقسیمات کشوری در ایران به زمان داریوش اول پادشاه هخامنشی برمی گردد

۳۱) در زمان هخامنشیان ایران به قسمت های کوچک تر به نام ساتراپ تقسیم شده بود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۸ هشتم کتاب جغرافیا دهم متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 16 =