اخبارعلمی

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 9 نهم ماشین ها کتاب علوم پایه نهم با جواب

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۹ نهم ماشین ها کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل 9 علوم نهم

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 9 نهم علوم پایه نهم با جواب

۱) ماشین چیست؟

پاسخ: هر وسیله‌ای که بتواند به طریقی به ما کمک کند و یا کار ما را آسان نماید ویا توانایی انجام کار را افزایش دهد ماشین نام دارد.

۲) در یک چرخ دنده تعداد چرخ دنده های چرخ بزرگ ۵۴ دنده و تعداد چرخ دنده های چرخ کوچک 9 دنده می باشد وقتی چرخ بزرگ یک دور کامل می چرخد.

الف) چرخ کوچک چند دور میچرخد؟

پاسخ: مراحل حل :

تعداد چرخ دنده کوچک / تعداد چرخ دنده بزرگ = تعداد دور
⇒ تعداد دور = 54/9 = 6

ب) سرعت چرخش چرخ دنده کوچک چند برابر سرعت چرخ دنده چرخ بزرگ است؟

پاسخ: مراحل حل :

تعداد دندانه چرخ دنده کوچک / تعداد دندانه چرخ دنده بزرگ = تعداد چرخ دنده کوچک / تعداد چرخ دنده بزرگ

۳) در ساخت دوچرخه از کدام ماشین های ساده استفاده شده است؟

پاسخ: اهرم
چرخ و محور
پیچ و مهره
چرخ دنده و …

۴) در قرقره مقابل برای غلبه بر نیروی مقاوم ۴۰۰ نیوتنی چند نیوتون نیروی محرک لازم است؟

پاسخ: در تصویر زیر جواب این تمرین را مشاهده کنید:

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

۵) عوامل موثر بر گشتاور نیرو کدامند؟

پاسخ: – اندازه نیرو
– فاصله نقطه
– اثر نیرو تا محور چرخش

۶) دو روش اصلی استفاده از قرقره ها کدامند؟

پاسخ: به صورت ثابت و به صورت متحرک

۷) یکای گشتاور نیرو چیست؟

پاسخ: با توجه به اینکه یکای نیرو نیوتن و یکای فاصله متر است یکای گشتاور نیرو نییوتن متر است.

۸) در مورد ماشینی که مزیت مکانیکی آن کوچکتر از یک است چه می‌توان گفت؟

پاسخ: دو حالت می‌توان وجود داشته باشد:
یا اندازه نیروی محرک > اندازه نیروی مقاوم
و یا بازوی مقاوم > بازوی محرک

۹) در شکل زیر اگر گشتاور نیروی وارد بر مهره ۵ نیوتون متر باشد و فاصله دست تا مهره ۱۰ سانتیمتر ، نیروی چند نیوتونی توسط آچار وارد شده است؟

پاسخ: اندازه نیرو × فاصله اثر نیرو تا محور چرخش = اندازه گشتاور – در تصویر مراحل حل را مشاهده کنید:

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

۱۰) در شکل زیر تکیه گاه را در کجای میله قرار دهیم تا تعادل برقرار شود.

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

پاسخ: اگر در ۲ متری نیروی ۴۰ نیوتونی و ۴ متری نیروی ۲۰ نیوتونی قرار بگیرد تعادل برقرار می شود. (توجه: مجموع بازووها ۶ متر است. پس باید مجموع طول ها ۶ متر باشد) بنابرین:‌ d1 = 4m و d2 = 2m

۱۱) مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل چگونه بدست می آید؟

پاسخ: از دو روش به دست می آید:

اندازه مقاوم / اندازه نیروی محرکه = مزیت مکانیکی
بازوی محرک / بازوی مقاوم = مزیت مکانیکی

۱۲) نیروی محرک را تعریف کنید؟

پاسخ: عبارت است از نیرویی که ما و یا هر وسیله دیگری به ماشین وارد می کند.

۱۳) نیروی مقاومت چیست؟

پاسخ: نیرویی را که ماشین باید بر آن غلبه کند نیروی مقاوم می گویند.

۱۴) مزیت مکانیکی چگونه تعریف می شود؟

پاسخ: به طور کلی برای یک ماشین در حالت تعادل به صورت نسبت اندازه نیروی مقاوم به اندازه نیروی محرک تعریف می شود.

۱۵) در شکل زیر نیروی محرک و نیروی مقاوم را مشخص کنید؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

۱۶) اگر مزیت مکانیکی اهرم ۲ و اندازه وزنه نیروی مقاوم ۱۵۰ نیوتون باشد اندازه نیروی محرک چقدر باشد تا دستگاه در حالت تعادل باقی بماند؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جواب این تمرین را مشاهده کنید:

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

۱۷) اهرم چیست؟

پاسخ: میله بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به جایی تکیه داده شده و تکیه گاه نام دارد که اهرم حول آن دوران می کند. اهرم در حکم ماشین ساده به ما کمک می کند.

۱۸) قرقره چیست؟

پاسخ: چرخی است که حول محوری آزادانه می چرخد و شیاری دارد که طنابی از داخل آن عبور می کند.

۱۹) چرا با آچار بلندتر مهره محکم را میتوان آسان تر باز کرد؟

پاسخ: زیرا فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر شده و در نتیجه گشتاور نیرو بزرگتر می شود.

۲۰) انواع قرقره ها کدامند؟

پاسخ: ساده ، مرکب

۲۱) چگونه می توان بزرگی گشتاور نیرو را حساب کرد؟

پاسخ: با استفاده از فرمول اندازه گشتاور نیرو که برابر است با: اندازه نیرو × فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش

۲۲) کاربرد چرخ دنده ها چیست؟

پاسخ: ۱) تغییر سرعت چرخش
۲) تغییر گشتاور
۳) تغییر جهت نیرو

۲۳) گشتاور نیرو چیست؟

پاسخ: اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می‌گوییم.

۲۴) سطح شیبدار چیست؟

پاسخ: ماشین ساده است که به ما کمک می‌کند تا با نیروی کمتر اما در مسافتی طولانی تر جسم سنگین را به سمت بالا حرکت دهیم.

۲۵) ماشین ها از چه طریق به ما کمک می کنند؟

پاسخ: از طریق:
۱) انتقال نیرو
۲) تغییر جهت نیرو
۳) افزایش نیرو 

4) افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو

۲۶) در شکل زیر در صورتی که اصطکاک صفر باشد مقدار نیروی محرک را حساب کنید؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جواب این تمرین را مشاهده کنید.

سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل نهم علوم نهم با جواب

۲۷) مزیت مکانیکی سطح شیبدار چگونه بدست می آید؟

پاسخ: از دو رابطه زیر قابل محاسبه است:

نیروی محرک / نیروی مقاوم = مزیت مکانیکی
ارتفاع شیب / ارتفاع شیب = مزیت مکانیکی

۲۸) ورودی یا خروجی ماشین ها بر اساس نیرو ، انرژی و توان بررسی می شوند.

۲۹) هر ماشین می تواند از اجزای ساده تری به نام ماشین ساده تشکیل شده باشد.

۳۰) دوچرخه کار نیروی ماهیچه را به انرژی جنبشی تبدیل می کند.

۳۱) ساده ترین شکل اهرم الاکلنگ است که تکیه گاه در وسط میله آن قرار دارد.

۳۲) در حالت تعادل گشتاور نیروی ساعتگرد با گشتاور نیروی پادساعت گرد هم اندازه است.

۳۳) نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می نامند.

۳۴) اهرم ها را می‌توان بر اساس محل قرارگیری تکیه گاه ، نیروی محرک و نیروی مقاوم تقسیم بندی کرد.

۳۵) انبردست شبیه اهرم نوع اول عمل می‌کند.

۳۶) جاروی فراشی اهرم نوع سوم است.

۳۷) در اهرم نوع دوم طول بازی مقاوم کوچکتر از بازوی محرک است.

۳۸) قرقره متحرک شبیه اهرم نوع دوم عمل می کند.

۳۹) مزیت مکانیکی قرقره ثابت همواره برابر یک است و از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می‌کند قرقره ثابت نظیر اهرم نوع اول است.

۴۰) مزیت مکانیکی کامل قرقره متحرک برابر دو است ، زیرا بازوی محرک قطر چرخ همواره دو برابر بازی مقاوم شعاع چرخ است این قرقره از راه افزایش نیرو به ما کمک می‌کند قرقره متحرک مانند اهرم نوع دوم است.

۴۱) چگونگی کارکرد چرخ دنده ها به تعداد دنده های آن بستگی دارد.

۴۲) شعاع چرخ دنده با سرعت چرخ دنده رابطه عکس دارد.

۴۳) سطح شیبدار تنها ماشین ساده ای است که در هنگام انجام کار جابجا نمی شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل هشتم علوم نهم

سوالات متن درس و فصل ۹ نهم کتاب علوم نهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !