ترفندفناوری

روزهای هفته به انگلیسی با ترجمه فارسی ❤️ تلفظ و مخفف

آموزش کامل روز های هفته به انگلیسی به ترتیب هفتگی با ترجمه فارسی و تلفظ صحیح

هفته تقریباً در همه کشورهای جهان دارای ساختار مشابهی است. در بیشتر کشورهای اروپایی هفته از دوشنبه آغاز می شود و یکشنبه آخرین روز هفته است. البته در بعضی از فرهنگ ها روز یکشنبه اولین روز هفته محسوب می شود.

بر اساس نظرسنجی بخش آموزش زبان انگلیسی ماگرتا، برای دیدن دوره های آموزش زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک بهترین آموزشگاه زبان کلیک کنید.

بسیاری از کشورهای اروپایی دو روز مرخصی دارند. در انگلیسی ، هنگام مراجعه به آخر هفته (Weekend) ، معمولاً به معنای آخر هفته است که می تواند یک روز (یکشنبه) یا دو روز (شنبه و یکشنبه) باشد.در بیشتر کشورهای اروپایی هفته از دوشنبه آغاز می شود و یکشنبه آخر هفته است. در بعضی از فرهنگ ها ، یکشنبه اولین روز هفته در نظر گرفته می شود. بسیاری از کشورهای اروپایی دو روز مرخصی دارند. امروز در آموزش انگلیسی ماگرتا روز های هفته را به انگلیسی توضیح کامل می دهیم.

روز های هفته به انگلیسی به ترتیب
روز های هفته به انگلیسی به ترتیب

ایام هفته در انگلیسی

در انگلیسی آخر هفته معمولاً می تواند یک روز یکشنبه یا دو روز شنبه و یکشنبه باشد. روزهای هفته در زبان انگلیسی ، مانند اکثر زبانهای با منشا لاتین ، از تقویم رومی گرفته شده و براساس نام سیارات بنا شده است. به عنوان مثال ، دوشنبه که معادل انگلیسی Monday است ، از کلمه لاتین dies lunae گرفته شده است که به معنی روز ماه است.

روزهای هفته به زبان انگلیسی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول شامل روزهای هفته است که به معنای روزهای کاری weekdays از دوشنبه تا جمعه است.

دسته دوم آخر هفته ها weekends که به معنی آخر هفته یا تعطیلات است و شامل شنبه ها و یکشنبه ها است. البته این تقسیم بندی در کشورهایی است که طبق استانداردهای بین المللی ، ابتدای هفته دوشنبه است. در چندین کشور از جمله ایالات متحده و کانادا ، یکشنبه اولین روز هفته و تعطیل است. و حالا روزهای هفته به زبان انگلیسی چیست؟

استوری روز های هفته به انگلیسی
استوری روز های هفته به انگلیسی

روز های هفته در انگلیسی :

ایام هفته انگلیسی که برای دیدن ویدیو آموزش روزهای هفته به انگلیسی و آشنايی با تلفظ آنها کلیک کنید.فارسیانگلیسی
یکشنبهSunday
دوشنبهMonday
سه شنبهTuesday
چهار شنبهWednesday
پنجشنبهThursday
جمعهFriday
شنبهSaturday
هفتهWeek
نحوه آموزش روزهای هفته به انگلیسی

Monday

روز Monday یا دوشنبه اولین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. این روز از ریشه لاتین dies lunae گرفته شده است و به معنی Moon’s Day یا روز ماه است. به اختصار این روز را Mon یا Mo نیز می‌گویند. اما به طور کلی اختصارات سه حرفی بیشترین کاربرد را دارند.

 • معادل فارسی: دوشنبه
 • مخفف: Mo, Mon
 • ریشه لاتین: dies Lunae
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of the Moon
 • ترجمه فارسی ریشه: روز ماه (روز مرتبط با ماه)
 • هر دوشنبه: every Monday
 • دوشنبه ها: on Mondays
 • تلفظ آمریکایی: /ˈmʌn.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈmʌndeɪ/

Tuesday

روز Tuesday یا سه‌شنبه دومین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. این روز از ریشه لاتین dies Martis گرفته شده است و به معنی Day of Mars یا روز مریخ است. این روز Tues که نام یکی از خدایان اساطیری است و معادل با مارس یا مریخ است.

 • معادل فارسی: سه‌شنبه
 • مخفف: Tu, Tue, Tues
 • ریشه لاتین: dies Martis
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Mars
 • ترجمه فارسی ریشه: روز مریخ
 • هر سه‌شنبه: every Tuesday
 • سه شنبه ها: on Tuesday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈtjuːz.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈtjuːzdeɪ/

Wednesdayروز Wednesday یا چهارشنبه سومین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. این روز از ریشه لاتین dies Mercurii گرفته شده است و به معنی Day of Mercury یا روز عطارد است. این روز، روز odin یکی دیگر از خدایان اساطیری است که آن نیز برابر mercury یعنی عطارد است.

 • معادل فارسی: چهارشنبه
 • مخفف: We, Wed
 • ریشه لاتین: dies Mercurii
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Mercury
 • ترجمه فارسی ریشه: روز عطارد
 • هر چهارشنبه: every Wednesday
 • چهارشنبه ها: on Wednesday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈwenz.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈwɛnzdeɪ/

Thursday

روز Thursday یا پنجشنبه چهارمین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. ریشه لاتین این روز dies Iovis می‌باشد و به معنی Day of Jupiter یا روز مشتری است. روز متعلق به thor که باز از خدایان ژرمنی است و معادل با ژوپیتر یا زئوس است.

 • معادل فارسی: پنجشنبه
 • مخفف: Thu, Thur, Thurs
 • ریشه لاتین: dies Veneris
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Jupiter
 • ترجمه فارسی ریشه: روز مشتری
 • هر پنجشنبه: every Thursday
 • پنجشنبه ها: on Thursday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈθɜrz.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈθɜːzdeɪ/

Friday

روز Friday یا جمعه پنجمین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. ریشه لاتین این روز dies Veneris می‌باشد و به معنی Day of Venus یا روز زهره است. این روز برگرفته از day of Frigg یا روز فریگ که یکی از خدایا اساطیری است که معادل آن با سیاره زهره برابر است.

 • معادل فارسی: جمعه
 • مخفف: Fr, Fri
 • ریشه لاتین: dies Iovis
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Venus
 • ترجمه فارسی ریشه: روز زهره
 • هر جمعه: every Friday
 • جمعه ها: on Friday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈfrɑɪ.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈfraɪdeɪ/

Saturday

روز Saturday یا شنبه ششمین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای Weekend است. ریشه لاتین این روز diēs saturnī می‌باشد و به معنی Day of Saturn یا روز زحل است.

 • معادل فارسی: شنبه
 • مخفف: Sa, Sat
 • ریشه لاتین: diēs saturnī
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Saturn
 • ترجمه فارسی ریشه: روز زحل
 • هر شنبه: every Saturday
 • شنبه ها: on Saturday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈsæt̬.ər.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈsætədeɪ/

Sunday

روز Sunday یا یکشنبه آخرین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای Weekend است. ریشه لاتین این روز dies solis می‌باشد و به معنی Day of the Sun یا روز خورشید است.

 • معادل فارسی: یکشنبه
 • مخفف: Su, Sun
 • ریشه لاتین: dies solis
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of the Sun
 • ترجمه فارسی ریشه: روز خورشید
 • هر یکشنبه: every Sunday
 • یکشنبه ها: on Sunday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈsʌn.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈsʌndeɪ/

علاوه بر روزهای هفته چند کلمه‌ی پرکاربرد دیگر که با ایام هفته در انگلیسی مرتبط اند، وجود دارند که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست. این کلمات Today، Yesterday، و Tomorrow می‌باشند که Today به معنای امروز، yesterday‌ به معنای دیروز، و Tomorrow به معنای فردا هستند.

مخفف روزهای هفته به انگلیسی

ایام هفته در زبان انگلیسی عموما روزهای هفته بطور کوتاه شده به شکل های فوق نوشته می شوند :

 • شنبه Saturday به طور خلاصه به شکل .Sat و یا .Sa نوشته می شود
 • یکشنبه Sunday به شکل خلاصه .Sun و یا .Su نوشته می شود
 • دوشنبه Monday به شکل کوتاه شده .Mon و یا .Mo نوشته می شود
 • سه شنبه Tuesday به شکل خلاصه شده .Tue و یا .Tu نوشته می شود
 • چهارشنبه Wednesday به شکل کوتاه شده .Wed و یا .We نوشته می شود
 • پنجشنبه Thursday به شکل .Thu و یا .Th کوتاه می شود
 • جمعه Friday به شکل .Fri و یا .Fr برای کوتاه نویسی نوشته می شود.

علت نامگذاری روزهای هفته در زبان انگلیسی

اسامی روزهای هفته در بیشتر زبان هایی که ریشه آنها زبان لاتین است از تقویم رومی (Roman Calendar) گرفته شده است که براساس نام سیارات (planets) است و نام روزهای هفته از طریق این زبان ها وارد زبان انگلیسی شده اند که می توانید آنها را در جدول زیر مشاهده کنید:

ترجمه فارسیترجمه انگلیسیریشه لاتینروز
روز خورشیدDay of the Sundies solisSunday
روز ماهDay of the Moondies LunaeMonday
روز مریخDay of Marsdies MartisTuesday
روز عطاردDay of Mercurydies MercuriiWednesday
روز مشتریDay of Jupiterdies IovisThursday
روز زهرهDay of Venusdies VenerisFriday
روز زحلDay of Saturndiēs saturnīSaturday
منشا نام ایام هفته در زبان انگلیسی

این مطلب درباره روزهای هفته به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی بود. اگر سوالی و یا پیشنهادی دارید در قسمت دیدگاه برایمان کامنت بگذارید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.