ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون دوازدهم انسانی ♨️ صفحه ۲۶ تا ۲۸

پاسخ و حل سوال های خودارزیابی صفحه 26 ، 27 و 28 درس 2 دو کتاب علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات خودارزیابی صفحه ۲۶ ،‌ ۲۷ و ۲۸ درس ۲ دوم «پایه‌های آوایی ناهمسان» کتاب علوم و فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی
جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

جواب خودارزیابی صفحه ۲۶ ،‌ ۲۷ و ۲۸ درس ۲ دوم علوم و فنون ادبی دوازدهم

۱- با خوانش درست بیت‌ها و درک پایه‌های آوایی هر بیت، مشخّص کنید که وزن کدام بیت همسان و کدام بیت ناهمسان است.

الف) آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد / مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد مولوی

رَ ها می
پایه‌های آواییآ ب زَ نید را ه راهین کِ نِ گار می رِ سد
پایه‌های آواییمژ د دَ هید با غ رابو یِ بَ هار می ر سد
وزنمفتعلنمفاعلنمفتعلنمفاعلن

ادامه پاسخ: همسان دو لختی است.

ب) دلم سر به هامون رها می‌پسندد / سرم بالش از صخره‌ها می‌پسندد شهریار

پایه‌های آواییدِ لم سربِ ها مونرَ ها میپَ سن دد
پایه‌های آواییسَ رم بالِ شز صخرِ ها میپَ سن دد
وزنفعولنفعولنفعولنفعولن

ادامه پاسخ: همسان یک لختی است.

پ) باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ / باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟ محتشم کاشانی

پاسخ: این بیت را به دو شکل می توان تقطیع کرد که گونه اول بر اساس عروض سنتی است.

پایه‌های آواییبا زین چِبا زین چِکِ در خل قِعال مست
پایه‌های آواییبا زین چِنو حِ و چِعَ زا وچِما تَ مست
وزنمفعولُفاعلاتُمفاعیلُفاعِلن
پایه‌های آواییبا زین چِ شورِ شس ت کِدر خل قِ عال مست
پایه‌های آواییبا زین چِ نوحِ و چِ عَزا و چِ ماتَ مست
وزنمستفعلنمفاعلنمستفعلنفَعل

ادامه پاسخ: وزن ناهمسان است.

ت) گشته‌ام در جهان و آخر کار / دلبری برگزیده‌ام که مپرس حافظ

پایه‌های آواییگش تِ ام درجَ ها نُ آخَ رِ کار
پایه‌های آواییدل بَ ری برگُ زی د امکِ مَ پرس
وزنفاعلاتنمفاعلنفعلن

ادامه پاسخ: وزن ناهمسان است.

ث) دل نیست کبوتر که چو بر خاست نشیند / از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم وحشی بافقی

پایه‌های آواییدل نی ستکَ بو تر کِچُ بر خا ستنِ شی ند
پایه‌های آواییاز گو شِیِ با می کِپَ ری دی مپَ ری دیم
وزنمفعولمفاعیلمفاعیلفعولن
پایه‌های آواییدل نی ست کبو تر کِ چُبر خا ست نِشی ند
پایه‌های آواییاز گو شِ یِبا می کِ پَری دی م پَری دیم
وزنمستفعلُمستفعلُمستفعلُمستف

ادامه پاسخ: وزن ناهمسان است.

ج) شفای این دل بیمار جز لقای تو نیست / طبیب جان خرابم کسی ورای تو نیست اسیری لاهیجی

پایه‌های آواییشَ فا یِ ایندِ لِ بی مار جز لَ قای تُ نیست
پایه‌های آواییطَ بی بِ جانِ خَ را بمکَ سی وُ رای تُ نیست
وزنمفاعلنفعلاتنمفاعلنفَِعلن

ادامه پاسخ: وزن ناهمسان است.

۲- بیت‌های زیر را تقطیع هجایی کنید و مرز پایه‌های آوایی هر بیت را مشخص کنید.

الف) راستی کن که راستان رستند / راستان در جهان قوی دستند اوحدی مراغه‌ای

پایه‌های آواییرا س تی کنرا س تی کنرا س تی کن
پایه‌های آواییرا س تی کنرا س تی کنرا س تی کن
وزنفاعلاتنمفاعلنفعلن

ب) محمّد کآفرینش هست خاکش / هزاران آفرین بر جان پاکش نظامی

پایه‌های آواییمُ حَم مد کافَ ری نِش هست خا کش
پایه‌های آواییهِ زا ران آفَ رین بر جانِ پا کش
وزنفاعلاتنمفاعلنمفاعی (فعولن)

ادامه پاسخ: وزن ناهمسان است.

پ) با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت فرخی یزدی

پایه‌های آواییبا آن کِجی بُ جا مِمَ نز ما لُمی تُ هیست
پایه‌های آواییما را فَرا غَ تی ستکِ جم شی دِجم نَ داشت
وزنمفعولُفاعلاتُمفاعیلُفاعِلن
پایه‌های آواییبا آن کِ جیبُ جا مِ مَنز ما لُ میتُ هیست
پایه‌های آواییما را فَ راغَ تی ست کِجم شی د جمنَ داشت
وزنمستفعلنمفاعِلُمستفعلنفَعل

ت) آتش حبّ الوطن چو شعله فروزد / از دل مؤمن کند به مجمره اسپند ادیب الممالک فراهانی

پایه‌های آواییآ تَ شِ حببُل وَ طن چُشع لِ فُ روزن
پایه‌های آواییاز د لِ مومن کُ ند بِمج مَ رِ اسپند
وزنمفتعلنفاعلاتمفتعلنفع

۳- کدام بیت‌ها دو به دو از نظر وزن با هم یکسان‌اند؟

الف) چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست / سخن شناس نه ای، جان من، خطا اینجاست حافظ

پایه‌های آواییچُ بش نَ ویسُ خَ نِ اَهلِ دل مَ گوکِ خَ طاست
پایه‌های آواییسُ خن شِ ناس نِ ئی جانِ من خَ طااین جاست
وزنمفاعلنفعلاتنمفاعلنفَِعلن

ب) جانا نظری که ناتوانم / بخشا که به لب رسید جانم عراقی

پایه‌های آواییجا نا نَ ظَری کِ نا تَوا نم
پایه‌های آواییبخ شا کِ بِلب رِ سی دجا نم
وزنمستفعلفاعلاتُفع لن
پایه‌های آواییجا نا نَظَ ری کِ ناتَ وا نم
پایه‌های آواییبخ شا کِبِ لب رِ سیدِ جا نم
وزنمفعولمفاعلنفعولن

پ) برداشته دل ز کار او بخت / درماند پدر به کار او سخت نظامی

پایه‌های آواییبر دا ش تِدل زِ کا رِاو بخت
پایه‌های آواییدر ما ند پِدَر بِ کا رِاو سخت
وزنمستفعلفاعلاتُفع لن
پایه‌های آواییبر دا شتِ دل زِ کارِ او بخت
پایه‌های آواییدر ما ندپِ دَر بِ کارِ او سخت
وزنمفعولمفاعلنفعولن

ت) بیا به خانهٔ آلاله‌ها سری بزنیم / ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم قیصر امین پور

پایه‌های آواییب یا بِ خانِ یِ آ لالِ ها سَ ریبِ زَ نیم
پایه‌های آواییز دا غ بادِ لِ خُد حرفِ دی گَ ریبِ زَ نیم
وزنمفاعلنفعلاتنمفاعلنفعلن

۴- نشانه‌های هجایی بیت‌های زیر را به دو صورت برش بزنید؛ پس از تعیین پایه‌های آوایی، وزن هر یک را بنویسید.

الف) همّت طلب از باطن پیران سحرخیز / زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند فروغی بسطامی

پایه‌های آواییهم مَت طَ لَهم مَت طَ لَپی را نِ سَحر خیز
پایه‌های آواییزی را کِ یِگُ زی د امکِ مَ پرسبی دند
وزنمستفعلُمستفعلُمستفعلُمستف
نشانه‌های هجایی– – U U– – U U– – U U– –
پایه‌های آواییهم مَت طَلَ بز با طِنِ پی را نِسَ حر خیز
پایه‌های آواییزی را کِیِ کی را زِدُ عا لم طَلَ بی دند
وزنمفعولمفاعیلمفاعیلفعولن
نشانه‌های هجایی– – UU – – UU – – UU – –

ب) کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیزباشد که بازبینیم دیدار آشنا را حافظ

پایه‌های آواییکش تی شِکَس تِ گا نیمای با دشر طِ بر خیز
پایه‌های آواییبا ز بی نیمبا ز بی نیمدی دا رِآ شِ نا را
وزنمفعولفاعلاتنمفعولفاعلاتن
نشانه‌های هجایی– – U– U – –– – U– U – –
پایه‌های آواییکش تی شِ کَستِ گا نیمای با د شرطِ بر خیز
پایه‌های آواییبا شد کِ باز بی نیمدی دا رِ آشِ نا را
وزنمستفعلنفعولنمستفعلنفعولن
نشانه‌های هجایی– – U –U – –– – U –U – –

پ) ای سرو بلند قامت دوست / وه وه که شمایلت چه نیکوست! سعدی

پایه‌های آواییای سر وِبُ لن د قامَ تِ دوست
پایه‌های آواییوه وه کِشَ ما یِ لتچِ نی کوست
وزنمفعولمفاعلنفعولن
نشانه‌های هجایی– – UU – U –U – –
پایه‌های آواییای سر وِ بلن د قا مَتِ دوست
پایه‌های آواییوه وه کِ شَما یِ لت چِنی کوست
وزنمفعولفاعلاتفع لن
نشانه‌های هجایی– – U– U – U– –

ت) ‌لبخند تو خلاصهٔ خوبی‌ها است / لَختی بخند، خندهٔ گل زیبا است قیصر امین پور

پایه‌های آواییلَب خَن دتُ خ لا صِیِ خو بی هاست
پایه‌های آواییلَخ تی بخنـ د خنـ دیِ گل زی باست
وزنمفعولُفاعلاتمفاعیلن
نشانه‌های هجایی– – U– U – UU – – –
پایه‌های آواییلَب خَن د تخَ لا صِ یِخو بی هاست
پایه‌های آواییلَخـ تی ب خَنـد خنـ د یِگل زی باست
وزنمستفعلنمفاعِلُمفعولن
نشانه‌های هجایی– – U –U – U U – – –

۵- بیت ادیب الممالک را در خودارزیابی شماره ۲ از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید.

پاسخ: مفهوم این بیت، وطن دوستی ست. وطن دوستی و علاقه به میهن، می تواند باعث بی قراری دائمی یک فرد باشد؛ زیرا همیشه نگران بی تاب وطن خویش است. (اغراق در توصیف وطن دوستی)

پاسخ دیگر: مضمون این بیت بر وطن دوستی استوار است.
انسان با ایمان در مقابل دشمنان برای دفاع از وطن می‌ایستد و سر فدا می‌کند. به عبارت دیگر شاعر عشق به وطن را چون آتشی می‌داند که از شعلهٔ آن انسان با ایمان در دل خود به وطن عشق می‌ورزد و جان خود را در این راه فدا می‌کند.

همچنین بخوانید: گام به گام دروس پایه دوازدهم متوسطه دوم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات دروس کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات خودارزیابی درس 2 دوم صفحه 26 ، 27 و 28 کتاب علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *