سبک زندگی

ترجمه و جواب درس ششم زبان انگلیسی نهم ☑️ + معنی لغات

معنی مکالمه ، پاسخ و حل تمرینات درس 6 شش زبان انگلیسی نهم صفحه 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 104 و 105 و 106 و 108 و 109 و 110 و 111

ترجمه و جواب درس ششم زبان انگلیسی نهم ؛ در این مطلب با ترجمه و معنی مکالمه صفحه ۹۶ ، ترجمه و جواب تمرینات صفحه ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و حل تمرین های ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و پاسخ تمرین های بخش Review 3 صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ درس ۶ ششم Health and Injuries کتاب زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه اول آشنا می شوید، در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس 6 کتاب کار زبان نهم

ترجمه و جواب درس ششم زبان انگلیسی نهم
ترجمه و جواب درس ششم زبان انگلیسی نهم

معنی مکالمه صفحه ۹۶ درس ششم زبان انگلیسی نهم

معنی مکالمه صفحه ۹۶ درس ششم زبان انگلیسی نهم
معنی مکالمه صفحه ۹۶ درس ششم زبان انگلیسی نهم

رضا: ما قصد داریم بریم دریاچه. می خواهی بیایی؟
احسان: فکر نمی کنم. من گردش های مدرسه را دوست ندارم. تابستان گذشته زمین خوردم و پایم شکست.
رضا: گاهی پیش می آید. زمستان گذشته قوزک پام پیچ خورد و دو هفته در خانه ماندم.
احسان: خیلی بد است! من این را نمی دانستم.
رضا: بله… اما بعد از آن در کلاس های کمک های اولیه هلال احمر شرکت کردم. یاد گرفتم چطور از خودم مراقبت کنم.
احسان: من آن را دوست دارم. میتوانی چند تا توصیه بهم بکنی؟
رضا: حتما!

ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۹۷ درس ششم انگلیسی نهم

ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۹۷ درس ششم انگلیسی نهم
ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۹۷ درس ششم انگلیسی نهم
بله تصادف کرد.
نه نبرید.
بله پای من شکست.
نه پشت من آسیب ندید.
آیا مینا تصادف کرد؟
آیا علی انگشت خود را برید؟
آیا پای شما شکست؟
آیا پشت شما آسیب دید؟
ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۹۷ درس ششم انگلیسی نهم
ترجمه تمرین اول و دوم صفحه ۹۷ درس ششم انگلیسی نهم
رضا
او پایش را در پارک شکست.
سرش به در خورد.
چون که با سرعت رانندگی کردند.
چه کسی تصادف کرد؟
پای او کجا شکست؟
سر امیر چطور آسیب دید؟
چرا آنها تصادف کردند؟

معنی لغت های صفحه ۹۸ و ۹۹ درس ششم زبان نهم

معنی لغت های صفحه ۹۸ و ۹۹ درس ششم زبان نهم
معنی لغت های صفحه ۹۸ و ۹۹ درس ششم زبان نهم
معنی لغت های صفحه ۹۸ و ۹۹ درس ششم زبان نهم
معنی لغت های صفحه ۹۸ و ۹۹ درس ششم زبان نهم

معنی متن تمرین صفحه ۱۰۰ درس ششم زبان انگلیسی نهم

معنی متن تمرین صفحه ۱۰۰ درس ششم زبان انگلیسی نهم
معنی متن تمرین صفحه ۱۰۰ درس ششم زبان انگلیسی نهم

به مکالمه گوش دهید و به بالا رفتن و پایین آمدن صداها توجه کنید.

دانش آموز ۱: ببخشید معلم! انگشت حمید برید.
معلم: چی؟ بزارید ببینم. اوه کسی چسب زخم داره؟
دانش آموز ۲: فکر کنم من داشته باشم. یک لحظه.
معلم: لطفا عجله کنید! خون ریزی داره.
دانش آموز ۲: پیداش کردم. بفرمایید.

معنی متن تمرین صفحه ۱۰۰ درس ششم زبان انگلیسی نهم
معنی متن تمرین صفحه ۱۰۰ درس ششم زبان انگلیسی نهم

به این جملات گوش دهید و سپس تمرین کنید.

نزولیصعودی
در حیاط یک گربه است.
ما تصادف کردیم.
ما در اصفهان زندگی می کنیم.
کت من کجاست؟
چه چیزی مطالعه می کنی؟
آنها کی به مدرسه رفتند؟
آیا او باهوش است؟
آیا آنها فوتبال بازی می کنند؟
آیا او تابستان را دوست دارد؟
آیا آنها در مدرسه ناهارشان را می خورند؟
فوق العاده است!
چه گل زیبایی!

جواب تمرین Find it و Tell your صفحه ۱۰۳ درس ششم زبان انگلیسی نهم

“زمان گذشته ساده” را در قسمت زیر بیابید و زیر آن خط بکشید.

جواب تمرین Find it صفحه ۱۰۳ درس ششم زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین Find it صفحه ۱۰۳ درس ششم زبان انگلیسی نهم

معنی متن بالا: مادرم تازه مقداری کلوچه پخته بود. او آنها را روی میز گذاشت. برادر بزرگم رضا گرسنه بود. او یک کلوچه می خواست. او از صندلی بالا رفت تا یکی بردارد. او افتاد و سرش آسیب دید. او دوباره از صندلی بالا رفت. او این بار یکی برداشت. کلوچه داغ بود. دست او سوخت و شروع به گریه کرد.

Tell your classmates about five injuries you had in the last five years.

در مورد پنج آسیبی که در پنج سال گذشته داشتید به همکلاسی های خود بگویید.

1ـ He hurt his knee yesterday.
2_ They took care of their mother last year.
3_ We burned our hands.
4_ You hit your head on the door.
5_ She broke her leg.

جواب تمرین لیسنینگ ، ریدینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ درس ۶ زبان نهم

A: به گفتگو گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین لیسنینگ ، ریدینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ درس ۶ زبان نهم
جواب تمرین لیسنینگ ، ریدینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ درس ۶ زبان نهم

B: به صوت گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین لیسنینگ ، ریدینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ درس ۶ زبان نهم
جواب تمرین لیسنینگ ، ریدینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ درس ۶ زبان نهم

جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۶ درس ۶ زبان نهم

Read the following questions on card (A).
Then ask your classmates and write their answers on card (B).

سوالات زیر را روی کارت (A) بخوانید.
سپس از همکلاسی های خود بپرسید و پاسخ های آنها را روی کارت (B) بنویسید.

جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۶ درس ۶ زبان نهم
جواب تمرین ریدینگ ، اسپیکینگ ، لیسنینگ و رایتینگ صفحه ۱۰۶ درس ۶ زبان نهم

معنی کلمات جدید و مهم درس ششم زبان انگلیسی نهم

لغتمعنا
Accidentتصادف
Yardحیاط
Woundزخم
Twistپیچ خوردگی
Too badخیلی بد
Take careمراقبت کردن
Sureمطمئن بودن
Stickچسباندن
Stayماندن
Startشروع کردن
Putگذاشتن
Plasterچسب زخم
Planنقشه
Participateشرکت کردن
Myselfخودم
Lunchناهار
Lookنگاه کردن
Littleکوچک
Legپا
Learnیاد گرفتن
Last summerتابستان گذشته
Lakeدریاچه
Knowدانستن، شناختن
Kneeزانو
Injuriesصدمات
I don’t think soمن اینطور فکر نمی کنم
Hurtصدمه دیدن
Hurry upعجله کردن
Hungryگرسنه
Hitزدن
Here you areبفرمایید
Healthسلامتی
Foundفهمیدن – شکل گذشته فعل
Flowerگُل
First aidکمک های اولیه
Fingerانگشت
Fell downپایین افتادن
Fellافتادن
Fastسریع
Droveراندن – شکل گذشته فعل
Cutبریدن
Cryگریه کردن
Cookieبیسکویت
Coatکت
Climbبالا رفتن
Cleverباهوش
Callزنگ زدن
Burntسوختن – شکل گذشته فعل
Burnسوختن
Bruiseکوفتگی، کبود شدگی
Brokeشکستن – شکل گذشته فعل
Bleedخونریزی کردن
Bakeپختن
Backپشت، کمر
Anyoneهر کس، کسی
Ankleقوزک پا
Afterبعد از
Adviceنصیحت

جواب تمرین های بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم

در تصاویر زیر می توانید جواب تمرین های صفحه 108 و 109 و 110 و 111 بخش Review 3 درس پنجم و ششم زبان انگلیسی نهم را مشاهده کنید.

جواب تمرین صفحه 108 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 108 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 108 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 108 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 109 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 109 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 109 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 109 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 110 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 110 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 111 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم
جواب تمرین صفحه 111 بخش Review 3 درس 5 و 6 زبان انگلیسی نهم

همچنین بخوانید: ترجمه و جواب درس پنجم زبان انگلیسی نهم

توجه: شما دانش آموز پایه نهم متوسطه اول می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی مکالمه و جواب تمرین های درس های کتاب زبان انگلیسی نهم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله ترجمه و معنی لغات و جواب تمرین های درس ۶ ششم زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.