سبک زندگی

جواب فعالیت های فصل اول زیست یازدهم تجربی

پاسخ و حل سوال های فعالیت های گفتار 1 و 2 فصل درس 1 یک کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل اول زیست یازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۳ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱ ،‌ ۱۳ ،‌ ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۷ و ۱۸ گفتار ۱ و ۲ فصل درس ۱ اول «تنظیم عصبی» کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته تجربی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین مشاهده کنید: گام به گام دروس پایه یازدهم متوسطه دوم

جواب فعالیت های فصل اول زیست یازدهم تجربی
جواب فعالیت های فصل اول زیست یازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۳ فصل اول زیست شناسی یازدهم

ساختار و کار سه نوع یاخته عصبی را که در شکل ۳ می‌بینید، مقایسه کنید.

پاسخ: ۱- نورون حسی یک دندریت بلندتر ویک اکسون کوتاه‌تر دارد که هردو از یک نقطه خارج شده و هر دو میلین دارند.
۲- نورون رابط چندین دندریت و یک اکسون دارد و همه بدون میلین هستند.
۳- نورون حرکتی دندریت های کوتاه فراوان و یک اکسون بلند دارد. اکسون میلین دار و دندریت ها بدون میلین هستند.

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۵ فصل ۱ زیست شناسی یازدهم

در گروه خود درباره پرسش‌های زیر گفت‌وگو و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

۱- کار پمپ سدیم – پتاسیم و کانال‌های نشتی را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: الف) کانال های نشتی یون پتاسیم را از نورون خارج و یون سدیم را وارد می کنند اما پمپ سدیم- پتاسیم این یون‌ها را در خلاف جهت کانال‌های نشتی جابجا می کند (وارد کردن پتاسیم و خارج کردن سدیم).

ب) کانال های نشتی در جهت شیب غلظت و بدون صرف انرژی عمل می کنند اما پمپ سدیم-پتاسیم در خلاف جهت شیب غلظت و با صرف انرژی یون‌ها را جابجا می کند.

۲- چرا در حالت آرامش، بار مثبت درون یاخته‌های عصبی از بیرون آنها کمتر است؟

پاسخ: به دلیل وجود یون های +Na بیشتر در بیرون سلول و یون های +K کمتر درون سلول عصبی.

حل فعالیت ۳ صفحه ۶ فصل اول زیست شناسی یازدهم

وضعیت کانال‌های غشای یاخته عصبی را در ۴ مرحله شکل ۷ مقایسه کنید.

پاسخ: ۱) در حالت آرامش هر دو نوع کانال دریچه دار بسته و اختلاف پتانسیل حدود ۷۰- است.
۲) در بخش بالارو منحنی، کانال های دریچه دار سدیمی باز و پتاسیمی‌ها بسته‌اند. منحنی از ۷۰- به ۳۰+ می رسد.
۳) در بخش پایین رو منحنی ، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و سدیمی ها بسته اند. منحنی از ۷۰- به ۳۰+ بر می گردد.
۴) در پایان پتانسیل عمل نیز هر دو نوع کانال دریچه دار بسته و اختلاف پتانسیل دوباره حدود ۷۰- است.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۷ فصل ۱ زیست شناسی یازدهم

پژوهشگران براین باورند که در گره‌های رانویه، تعداد زیادی کانال دریچه‌دار وجود دارد، ولی در فاصله بین گره‌ها، این کانال‌ها وجود ندارند. این موضوع با هدایت جهشی چه ارتباطی دارد؟

پاسخ: در هدایت جهشی پتانسیل عمل فقط در گره های رانویه ایجاد می شود و در بخش های دیگر رشته که دارای میلین هستند، این جریان ایجاد نمی شود. بنابراین فقط در گره‌ها، وجود کانال‌ها لازم است.

پاسخ فعالیت ۵ صفحه ۱۱ فصل اول زیست شناسی یازدهم

با استفاده از آنچه آموختید در گروه خود درباره پرسش‌های زیر گفت‌وگو و پاسخ را به کلاس گزارش کنید.

۱- هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می‌کنید؟

پاسخ: با اطلاعاتی که از چشم‌ها، گوش‌ها و ماهیچه های بدن به مخچه ارسال می شود و با تمرین و تکرار، تعادل حفظ می شود.

۲- هنگام راه رفتن با چشمان بسته، چه تغییری در راه رفتن ایجاد می‌شود؟ علت تغییر را توضیح دهید.

پاسخ: از آن جایی که از چشم‌ها اطلاعاتی به مخچه ارسال نمی شود راه رفتن با عدم توازن و دقت انجام می شود.

۳- چگونه ممکن است با وجود سلامت کامل چشم‌ها، فرد قادر به دیدن نباشد؟

پاسخ: ممکن است بخش مربوط به تفسیر و پردازش اطلاعات بینایی در مغز، آسیب دیده باشد.

حل فعالیت ۶ صفحه ۱۳ فصل ۱ زیست شناسی یازدهم

درباره درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به کلاس ارائه کنید.

– استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست.

پاسخ: نادرست – نیکوتین ماده ای اعتیاد آور است که در برگ های گیاه تنباکو یافت می شود. این ماده بسیار سمی است و سریعا وارد جریان خون می شود.

– فرد با یک بار مصرف ماده اعتیادآور، معتاد نمی‌شود.

پاسخ: درست – اما مصرف یک بار از ماده اعتیاد آور باعث وابستگی روانی مصرف کننده شده و تمایل به مصرف دوباره و نهایتا اعتیاد را ایجاد می کند.

– مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.

پاسخ: درست – مواد سمی و جهش زای شیمیایی با دود تنباکو وارد دهان شده در گلو و شش‌ها جمع شده، مژه‌های دستگاه تنفسی را از کار انداخته و زمینه برای ابطال به سرطان را فراهم می کند.

– مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می‌آیند، خطر چندانی ندارد.

پاسخ: نادرست – ترکیبات اعتیادآوری که در گیاهان ساخته می شود در مقادیر متفاوت ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۴ و ۱۵ فصل یک زیست شناسی یازدهم

تشریح مغز

مواد و وسایل لازم: مغز سالم گوسفند (یا گوساله)، وسایل تشریح، دستکش
با کمک معلم مغز را برای تشریح آماده کنید.

۱- بررسی بخش‌های خارجی مغز

الف) مشاهده سطح پشتی: مغز را مانند شکل در ظرف تشریح قرار دهید. روی مغز بقایای پرده مننژ وجود دارد. آنها را جدا کنید تا شیارهای مغز بهتر دیده شوند. کدام بخش‌های مغز را با مشاهدهٔ سطح پشتی آن می‌توانید ببینید؟

پاسخ: لوب های بویایی، نیمکره های چپ و راست، قشر مخ، شیار بین دو نیمکره، مخچه و کرمینه آن .

ب) مشاهده سطح شکمی مغز: مغز را برگردانید، باقیماندهٔ مننژ را به آرامی جدا کنید و بخش‌های مغز را در این سطح مشاهده کنید.

پاسخ: لوب های بویایی، کیاسمای بینایی، مغز میانی، پل، مخچه، بصل النخاع

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۴ و ۱۵ فصل یک زیست شناسی یازدهم
جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۴ و ۱۵ فصل یک زیست شناسی یازدهم

۲- مشاهده بخش‌های درونی مغز: مغز را طوری در ظرف تشریح قرار دهید که سطح پشتی آن را ببینید. با انگشتان شست، به آرامی دو نیمکره را از محل شیار بین آنها از یکدیگر فاصله دهید و بقایای پرده‌های مننژ را از بین دو نیمکره خارج کنید تا نوار سفید رنگ رابط پینه‌ای را ببینید.

در حالی که نیمکره‌های مخ از هم فاصله دارند، با نوک چاقوی جراحی، در جلوی رابط پینه‌ای، برش کم عمقی ایجاد کنید و به آرامی فاصلهٔ نیمکره‌ها را بیشتر کنید تا رابط سه گوش را در زیر رابط پینه‌ای مشاهده کنید. دو طرف این رابط‌ها، فضای بطن‌های ۱ و ۲ مغز و داخل آنها، اجسام مخطط قرار دارند. شبکه‌های مویرگی که مایع مغزی – نخاعی را ترشح می‌کند نیز درون این بطن‌ها دیده می‌شوند.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۴ و ۱۵ فصل یک زیست شناسی یازدهم
جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۴ و ۱۵ فصل یک زیست شناسی یازدهم

در مرحله بعد به کمک چاقوی جراحی در رابط سه گوش، برش طولی ایجاد کنید تا در زیر آن، تالاموس‌ها را ببینید. دو تالاموس با یک رابط به هم متصل‌اند و با کمترین فشار از هم جدا می‌شوند.

در عقب تالاموس‌ها، بطن سوم و در لبه پایین این بطن، اپی فیز را ببینید. در عقب اپی فیز برجستگی‌های چهارگانه قرار دارند.

در مرحله بعدی کرمینه مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکره برش دهید تا درخت زندگی و بطن چهارم مغز را ببینید.

نکات این بخش: – در سطح پشتی، با ایجاد فاصله در شیار بین دو نیمکره با انگشتان، رابط پینه ای دیده می شود.
– رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای (با ایجاد برش کم عمق) دیده می شود.
– دو طرف رابط پینه ای و سه گوش، بطن ۱ و ۲ مغز و داخل آن‌ها اجسام مخطط قرار دارند.
– شبکه های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی – نخاعی درون بطن ۱ و ۲ دیده می شوند.
– با برش طولی در رابط سه گوش، دوتالاموس که با یک رابط به هم متصلند دیده می شوند که با کمترین فشار جدا می شوند.
– در عقب تالاموس ها بطن ۲ و در لبه پایین آن ها اپی فیز (رومغزی) دیده می شود.
– در عقب اپی فیز، برجستگی های چهارگانه قرار دارند.
– با برش کرمینه، درخت زندگی (ماده سفید شبیه به درخت درون ماده خاکستری مخچه) و بطن ۴ دیده می شود.

پاسخ فعالیت ۸ صفحه ۱۷ فصل اول زیست شناسی یازدهم

با استفاده از شکل ۲۰ به این پرسش ها پاسخ دهید:

۱- پس از احساس درد، چه رویدادهایی رخ می‌دهد تا فرد دست خود را عقب بکشد؟

پاسخ: تحریک گیرنده حسی پوست ← ارسال پیام به نخاع از طریق ریشه پشتی فعال سازی دو مسیر:

۱) تحریک نورون رابط (۱) ← تحریک عصب حرکتی از مسیر ریشه شکمی ← انقباض ماهیچه دوسر (جلو) بازو عقب کشیدن
۲) تحریک نورون رابط (۲) ← مهار نورون حرکتی از مسیر ریشه شکمی ← به استراحت بردن ماهیچه (عقب) سه سربازو دست

۲- در مسیر عقب کشیدن دست، کدام سیناپس‌ها تحریک کننده و کدام مهار کننده‌اند؟

پاسخ: سیناپس های تحریکی: سیناپس نورون حسی به نورون های رابط (۱) و (۲) – رابط (۱) به نورون حرکتی دوسربازو – نورون حرکتی بازو به ماهیچه دوسر

سیناپس های مهاری: سیناپس رابط (۲) به نورون حرکتی سه سر – نورون حرکتی به ماهیچه سه سر

حل فعالیت ۹ صفحه ۱۸ فصل ۱ زیست شناسی یازدهم

از بخش‌های تشکیل دهنده دستگاه عصبی، یک نقشه مفهومی تهیه کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

پاسخ فعالیت ۹ صفحه ۱۸ فصل ۱ زیست شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت ۹ صفحه ۱۸ فصل ۱ زیست شناسی یازدهم

مطلب پیشنهادی: جواب خودارزیابی درس اول علوم و فنون یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات فعالیت های فصل ۱ اول کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *