سبک زندگی

سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 7 هفت کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۷ هفتم گفتار ۱ و ۲ و ۳ و ۴ «تولید مثل» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل ششم زیست یازدهم تجربی

سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 7 هفتم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) چرا بیضه ها که در دوران جنینی درون حفره شکم قرار دارند، کمی قبل از تولد وارد کیسه بیضه در خارج از حفره شکم می شوند؟

پاسخ: قرارگیری کیسه بیضه خارج از محوطه شکمی باعث می شود دمای درون آن حدود سه درجه پایین تراز دمای بدن قرار گیرد. این دما برای فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروری است.

۲) تقسیم میوز در کدام بخش بیضه ها صورت می گیرد؟

پاسخ: لوله های اسپرم ساز

۳) اسپرماتوسیت اولیه، از تقسیم میتوز کدام سلول ها در دیواره داخلی لوله های اسپرم ساز به وجود می آید؟

پاسخ: اسپرماتوگونی

۴) دیواره داخلی لوله های اسپرم ساز، از سلول هایی به نامِ ………………………. ساخته شده اند.

پاسخ: اسپرماتوگونی

۵) در فرآیند اسپرم سازی، سلول زاینده، پس از انجام تقسیم میوز I، سلول های ……………. را تولید می کند.

پاسخ: اسپرماتوسیت ثانویه

۶) در فرآیند اسپرم زایی، در میوز II، از هر اسپرماتوسیت ثانویه، دو سلولی که تولید می شود، چه نام دارند؟

پاسخ: اسپرماتید

۷) با توجه به شکل مقابل، در کدام شماره سلول های اسپرماتوسیت اولیه تولید می شود؟

سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: شماره ۱

۸) در انسان ، اسپرم ها پس از تولید، باید حداقل ۱۸ ساعت درون ………………بمانند تا توانایی حرکت در آنها ایجاد شود.

پاسخ: مجرای اپیدیدیم

۹) در کدام بخش از دستگاه تولید مثل مرد، اسپرم ها توانایی حرکت کردن را به دست می آورند؟

پاسخ: مجرای اپیدیدیم

۱۰) اسپرم ها پس از اپیدیدیم، وارد چه بخشی می شوند؟

پاسخ: مجرای اسپرم بر

۱۱) اسپرم ها از طریق کدام مجرا وارد میزراه می شوند؟

پاسخ: مجرای اسپرم بر

۱۲) اسپرم ها، پس از بلوغ نهایی در اپیدیدیم، برای خروج از بدن چه مسیری را طی می کنند؟

پاسخ: مجاری اسپرم بر، میزراه

۱۳) مسیر خروج اسپرم ها را پس از تولید در لوله های اسپرم ساز تا را میزراه نام ببرید.

پاسخ: مجاری اپیدیدیم ، اسپرم بر

۱۴) اسپرم چگونه به درون تخمک نفوذ می کند؟ (ذکر یک مورد کافی است)

پاسخ: با آزاد کردن آنزیم هایی که در قسمت سر خود دارد و یا به کمک حرکت تاژک

۱۵) میتوکندری ها، در کدام قسمت ساختار اسپرم وجود دارند و انرژی حاصل از آن ها توسط کدام بخش از اسپرم مصرف می شود؟

پاسخ: قسمت تنه اسپرم – دم (تاژک)

۱۶) در شکل زیر کدام شماره وظیفه تامین انرژی لازم برای حرکت اسپرم را بر عهده دارد؟

سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: شماره ۲

۱۷) غده های برون ریزی را که سر راه خروجی اسپرم قرار دارند، نام ببرید.

پاسخ: وزیکول سمینال – پروستات – پیازی میزراهی

۱۸) وظیفه غدد وزیکول سمینال را بنویسید.

پاسخ: این غدد، مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کنند. فروکتوز انرژی لازم برای فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.

۱۹) ترشحات کدام غده، انرژی لازم برای حرکت اسپرم ها را فراهم می کند؟

پاسخ: وزیکول سمینال

۲۰) کدام غده، مواد قندی را برای تامین انرژی اسپرم تولید می کند؟

پاسخ: وزیکول سمینال

۲۱) در مردان، درست زیر مثانه کدام غده برون ریز قرار دارد؟

پاسخ: پروستات

۲۲) نقش غده های پیازی – میزراهی را در دستگاه تناسلی مرد بنویسید.

پاسخ: ترشحات قلیایی و روان کننده ای را به مجرا اضافه می کنند.

۲۳) نقش هورمون های FSH و LH در بیضه ها را به ترتیب بنویسید.

پاسخ: در مردان، FSH یاخته های سرتولی را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند و LH، یاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.

۲۴) بافت هدف هورمون LH در مردان، کدام بخش از بیضه ها است؟

پاسخ: سلول های بینابین لوله های اسپرم ساز

۲۵) تحریک ترشح تستوسترون توسط کدام هورمون هیپوفیزی انجام می شود؟

پاسخ: LH

۲۶) نقش سلول های بینابین لوله های اسپرم ساز بنویسید.

پاسخ: تولید هورمون تستوسترون (یا هورمون جنسی مردانه)

۲۷) هورمون تستوسترون از کدام بخش بیضه ترشح می شود؟

پاسخ: سلول های بینابینی

۲۸) تخمدان ها هنگام تولد مجموعاًً حدود دو میلیون ……………………….. دارند.

پاسخ: اووسیت اولیه

۲۹) مسیری که از طریق آن تخمک از تخمدان به سمت رحم حرکت می کند، چه نامیده می شود؟

پاسخ: لوله فالوپ

۳۰) لوله فالوپ چیست؟

پاسخ: بخش پهن و بالای رحم به دو لوله متصل است که به آنها لوله های رحم (لوله های فالوپ) می گویند.

۳۱) در فرآیند تخمک زایی، بر اثر تقسیم میتوز سلول های اووگونی چه سلول هایی تولید می شوند؟

پاسخ: اووسیت اولیه

۳۲) سلول های درون تخمدان، تقسیم میوز خود را از چه زمانی آغاز می کنند؟

پاسخ: با تغییر – از دوران جنینی

۳۳) اولین گویچه قطبی در سن بلوغ جنسی، از تقسیم میوزیِ کدام سلول ایجاد می شود؟

پاسخ: اووسیت اولیه

۳۴) کدام یک از سلول های زیر، می تواند تخمدان را ترک کرده و در صورت برخورد با اسپرم میوز II را انجام دهد؟
الف) اوویست اولیه ب) اوویست ثانویه ج) اووگونی د) اولین گویچه قطبی

پاسخ: ب) اوویست ثانویه

۳۵) دو تفاوت فرایند اسپرم زایی و تخمک زایی در انسان را بنویسید.

پاسخ: در اسپرم زایی تقسیم سیتوپلاسم به طور مساوی صورت می گیرد (یا در تخمک زایی تقسیم سیتوپلاسم به طور نامساوی صورت می گیرد). و در اسپرم زایی حاصل این فرآیند چهارم اسپرم است. (یا تخمک زایی یک تخمک تولید می شود).

۳۶) کدام سلول ها به اووسیت ثانویه مواد غذایی می رسانند؟

پاسخ: سلول های فولیکول

۳۷) در طی میوز ۵، در جانوران ماده، سلول …………………….. تقسیم نامساوی انجام می دهد.

پاسخ: اووسیت ثانویه

۳۸) چرخه تخمدان را تعریف کنید

پاسخ: در هر دوره جنسی یکی از فولیکول هایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، چرخه تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد.

۳۹) در انسان تخمک های آزاد شده از تخمدان، ابتدا وارد ………………… می شوند.

پاسخ: لوله فالوپ

۴۰) منظور از فولیکول در چرخه تخمدان چیست؟

پاسخ: تعدادی سلول تغذیه کننده که یک اووسیت اولیه را احاطه کرده اند.

۴۱) تعدادی سلول تغذیه کننده که یک اووسیت اولیه را احاطه کرده اند، چه نامیده می شوند؟

پاسخ: فولیکول

۴۲) نام هورمونی که از فولیکول های در حال رشد ترشح می شود، چیست؟

پاسخ: استروژن

۴۳) هورمون FSH در مردان و زنان، به ترتیب بر چه بخش هایی اثر می کند؟

پاسخ: در مردان، سلول های سرتولی و در زنان، سلول های فولیکولی.

۴۴) در فرایند تخمک گذاری، هیپوفیز پیشین در پاسخ به مقدار زیاد هورمون استروژن، کدام هورمون را افزایش می دهد؟

پاسخ: LH

۴۵) هورمون هایی را که قبل از تخمک گذاری به مقدار زیاد ترشح می شوند را نام ببرید.

پاسخ: FSH ، LH ، استروژن

۴۶) چه نوع تنظیم بازخوردی، سبب ایجاد قله LH در مرحله ی فولیکولی می شود؟

پاسخ: بازخورد مثبت

۴۷) حداکثر میزان LH، چه اثراتی در تخمدان دارد؟

پاسخ: تخمک گذاری – تبدیل فولیکول به جسم زرد

۴۸) در زنان، چه نوع مکانیسم بازخوردی سبب ایجاد قله LH در هنگام مرحله فولیکولی می شود؟

پاسخ: بازخورد مثبت

۴۹) ترشح LH بعد از تخمک گذاری، چه اثری بر روی سلول های فولیکولی دارد؟

پاسخ: یاخته های جسم زرد با تأثیر هورمون LH فعالیت ترشحی خود را افزایش می دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح می کنند.

۵۰) در حین مرحله لوتئال میزان ترشح FSH چه تغییری می کند؟

پاسخ: کاهش می یابد.

۵۱) کدام هورمون هیپوفیز پیشین باعث تشکیل جسم زرد می شود؟

پاسخ: LH

۵۲) نحوه تشکیل جسم زرد را در تخمدان بنویسید.

پاسخ: به دنبال تخمک گذاری، باقیمانده فولیکول در تخمدان به صورت توده یاخته ای در می آید که به آن جسم زرد می گویند.

۵۳) جسم زرد در کدام مرحله از چرخه تخمدان تشکیل می شود؟

پاسخ: مرحله لوتئال

۵۴) هورمون پروژسترون در مرحله لوتئال، از چه بخشی از تخمدان ترشح می شود؟

پاسخ: جسم زرد

۵۵) چه اعمالی صورت می گیرد تا از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری شود؟

پاسخ: استروژن و پروژسترون سبب بازخورد منفی می شوند که ترشح LH و FSH مهار می کند این بازخورد از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری می کند.

۵۶) ترشح کدام هورمون ها در مرحله لوتئال، با مکانیسم خود تنظیمی منفی مهار می شود؟

پاسخ: FSH ، LH

۵۷) نتیجه نهایی بازخورد منفیِ هورمون ها، در تخمدان را بنویسید.

پاسخ: این بازخورد منفی، از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری می کند.

۵۸) نتیجه بازخورد منفی، در برابر ترشح استروژن و پروژسترون در مرحله لوتئال را بنویسید.

پاسخ: از طریق مهار ترشح LH و FSH از ایجاد فولیکول های جدید در این مرحله جلوگیری می کند.

۵۹) چه نوع تنظیم بازخوردی، سبب کاهش ترشح LH و FSH در طی مرحله لوتئال می شود؟

پاسخ: بازخورد منفی

۶۰) الف) بخش مشخص شده، نشان دهنده تغییرات کدام هورمون تخمدانی در زنان است؟
ب) افزایش ترشح این هورمون بعد از تخمک گذاری چه اثری بر رحم دارد؟

سوالات متن فصل ۷ زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ۷ زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: الف) استروژن
ب) رشد و ضخیم شدن دیواره داخلی رحم

۶۱) شکل مقابل نشانگر تغییرات غلظت هورمون می باشد، کدام هورمون در چرخه قاعدگی است؟
الف) پروژسترون ب) FSH ج) LH د) استروژن

نمونه سوالات متن فصل ۷ زیست یازدهم تجربی با جواب
نمونه سوالات متن فصل ۷ زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: الف) پروژسترون

۶۲) هر یک از منحنی های ۱ و ۲ مربوط به کدام هورمون های تخمدان می باشد؟

نمونه سوالات متن فصل 7 زیست یازدهم تجربی با جواب
نمونه سوالات متن فصل 7 زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: ۱- استروژن ۲- پروژسترون

۶۳) قبل از تخمک گذاری در انسان، میزان ترشح کدام هورمون جنسی، افزایش می یابد؟

پاسخ: استروژن

۶۴) در زنان، بعد از تخمک گذاری مقادیر بالای کدام هورمون ها سبب ضخیم شدن بیشتر و حفظ دیواره رحم می شوند؟

پاسخ: استروژن و پروژسترون

۶۵) اگر حاملگی رخ ندهد، مقادیر هورمون های پروژسترون و استروژن (کاهش – افزایش) می یابند.

پاسخ: کاهش

۶۶) کاهش مقادیر استروژن و پروژسترون، چه تاثیری بر دیواره رحم دارد؟

پاسخ: استحکام دیواره رحم کاهش یافته و از هم می پاشد و قاعدگی رخ می دهد.

۶۷) با توجه به اینکه اووسیت های ثانویه وسیله حرکتی ندارند، به کمک چه عواملی پس از آزاد شدن از تخمدان، به قسمت های مختلف رحم می رسند؟

پاسخ: حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره لوله رحم، اووسیت ثانویه را به سمت رحم حرکت می دهند.

۶۸) منظور از جایگزینی چیست؟

پاسخ: یاخته های لایه بیرونی بالستوسیست، آنزیم های هضم کنند ه ای را ترشح می کنند که یاخته های جدار رحم را تخریب کردهو حفره ای ایجاد می کنند که بالستوسیست در آن جای می گیرد. به این فرایند جایگزینی گفته می شود.

۶۹) بالستوسیست را تعریف کنید.

پاسخ: توده پریاخته ای توپر با نام مورولا پس از رسیدن به رحم به شکل کره توخالی در آمده و درون آن با مایعات پر می شود.

۷۰) هنگامی که توده سلولی به رحم می رسد، چه نامیده می شود؟

پاسخ: بالستوسیست

۷۱) توده سلولی جنین انسان، هنگام جایگزینی چه نامیده می شود؟

پاسخ: بالستوسیست

۷۲) اتصال بلاستوسیت به دیواره‌ی رحم، چه نامیده می شود؟

پاسخ: جایگزینی

۷۳) کدام یک از موارد زیر ، منشأ بافت های مختلف جنین هستند ؟
الف) سلول های داخلی بلاستوسیست
ب) غشای کوریون
ج) جفت
د) آمنیون

پاسخ: الف) سلول های داخلی بلاستوسیست

۷۴) نام دو پرده جنینی را در انسان بنویسید.

پاسخ: آمنیون – کوریون

۷۵) پرده ای که دور تا دور رویان را احاطه کرده است و از آن محافظت می کند، چه نام دارد؟

پاسخ: آمنیون

۷۶) وظیفه اصلی پرده آمنیون چیست؟

پاسخ: حفاظت و تغذیه جنین

۷۷) نقش پرده کوریون را در نمو جنین بنویسید.

پاسخ: تشکیل جفت، بندناف و ترشح هورمون HCG

۷۸) جفت از کدام پرده جنین منشاء می گیرد؟

پاسخ: کوریون

۷۹) نقش جفت را در نمو جنین بنویسید.

پاسخ: جفت رابط بین بند ناف و دیواره رحم است. مواد مغذّی، اکسیژن و بعضی از پادتن ها از طریق جفت به جنین منتقل می شوند تا جنین تغذیه و محافظت شود. و مواد دفعی جنین نیزاز همین طریق به خون مادر منتقل می شود.

۸۰) کدام گزینه در ارتباط با ساختار بند ناف رویان درست است؟
الف) از یک سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.
ب) از دو سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.
ج) از یک سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.
د) از دو سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.

پاسخ: الف) از یک سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.

۸۱) چرا زنان باید از مصرف هر گونه دارو در هنگام بارداری خودداری کنند؟

پاسخ: می توانند از جفت عبور کنند و روی رشد و نمو جنین تأثیر سوء بگذارند.

۸۲) در سونوگرافی از چه امواجی استفاده می شود و مزیت آن نسبت به پرتو X را بنویسید.

پاسخ: از امواج صوتی با بسامد (فرکانس) بالا. این امواج برخلاف اشعه X، برای جنین ضرری ندارد.

۸۳) با سونوگرافی چگونه (بر اساس شواهد) می توان به سن جنین پی برد؟

پاسخ: با اندازه گیری ابعاد بدن

۸۴) چه عواملی باعث می شود تا ماهی های نر و ماده در دریاچه های آب شیرین، گامت های خود را در یک زمان به درون آب رها کنند؟

پاسخ: دمای محیط، طول روز، آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده یا بروز بعضی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی ها

۸۵) در جانورانی که لقاح خارجی دارند، تخمک چگونه در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می شود؟

پاسخ: تخمک دیوار های چسبناک و ژله ای دارد که پس از لقاح، تخم ها را به هم می چسباند.

۸۶) اندازه تخمک در جانوران مختلف به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: میزان ذخیره غذایی تخمک

۸۷) چرا در پرندگان، میزان اندوخته تخمک بسیار زیاد است؟

پاسخ: زیرا در دوران جنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد.

۸۸) چرا میزان اندوخته در سلول های تخمک پستانداران جفت دار، کمتر از پرندگان است؟

پاسخ: به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین

۸۹) مهم ترین ویژگی تخم، در خزندگان که در خاک تخم گذاری می کنند، چیست؟

پاسخ: وجود پوسته ضخیم در اطراف تخم

۹۰) یک شباهت و یک تفاوت تولید مثل جنسی پلاتی پوس را با خزندگان بنویسید.

پاسخ: شباهت: پلاتی پوس نیز مانند خزندگان تخمگذار است.
تفاوت: پلاتی پوس به نوزاد خود شیر می دهد.

۹۱) یک پستاندار تخم گذار و یک پستاندار کیسه دار را نام ببرید.

پاسخ: پلاتی پوس – کانگورو

۹۲) نوع لقاح، در سخت پوستان دریایی را بنویسید.

پاسخ: داخلی

۹۳) کانگورو، چه نوع لقاحی دارد؟

پاسخ: با تغییر – داخلی

۹۴) چرا کانگورو جنین خود را به صورت نارس به دنیا می آورد؟

پاسخ: به دلیل مهیا نبودن شرایط به صورت نارس متولد می شود. (زیرا رحم ابتدایی دارد)

۹۵) مراحل ابتدایی رشد جنین کانگورو، در کجا صورت می گیرد؟

پاسخ: درون رحم

۹۶) در کدام یک از گروه های جانوری زیر ، رحم ابتدایی وجود دارد؟
الف) پستانداران تخم گذار ب) پستانداران کیسه دار ج) پستانداران جفت دار

پاسخ: ب) پستانداران کیسه دار

۹۷) در کدام یک، بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای جنین مهیاست؟
الف) پلاتی پوس ب) انسان ج) کانگورو

پاسخ: ب) انسان

۹۸) در کدام گروه از پستانداران، بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای جنین مهیاست؟

پاسخ: با تغییر – پستانداران جفت دار

۹۹) صحیح و غلط:

الف) انقباض ماهیچه های مخطط دیواره لوله های فالوپ، باعث حرکت تخمک به سمت رحم می شود.

پاسخ: غلط

ب) ترشحات غده پروستات مواد قلیایی موجود در مسیر حرکت اسپرم را خنثی می کند.

پاسخ: غلط

ج) در حال حاضر بهترین روش تصویربرداری از جنین، رو سونوگرافی است.

پاسخ: صحیح

د) پاسخ هیپوفیز پیشین، در برابر مقدار زیاد هورمون پروژسترون، افزایش ترشح LH است.

پاسخ: غلط

هـ) اووسیت ثانویه انسان به طور طبیعی، دارای ۲۳ کروموزوم تک کروماتیدی است.

پاسخ: غلط

ح) اوویست اولیه پس از ترک تخمدان، در صورتی که با اسپرم لقاح یابد، مرحله دوم تقسیم میوز (میوز II) را انجام می دهد.

پاسخ: غلط

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هفتم زیست یازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل پنجم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۷ هفتم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *