سبک زندگی

سوالات متن فصل ششم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 6 شش کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۶ ششم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «تقسیم یاخته» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل پنجم زیست یازدهم تجربی

سوالات متن فصل ششم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ششم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 6 ششم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) تقسیم کاستمان ۲ را با تقسیم رشتمان مقایسه کنید چه شباهت ها و تفاوت هایی بین این دو فرایند وجود دارد؟

پاسخ: این دو فرایند از نظر نحوه ی آرایش کروموزوم ها در مراحل مختلف مشابه اند ولی عدد کروموزومی سلول های میوز ۲ نصف تعداد کروموزوم های سلول های مادری قبل از میوز است.

۲) تقسیم کاستمان ۱ از نظر نحوه ی آرایش فامتن ها و جدا شدن آنها تفاوت اساسی با تقسیم رشتمان دارد. آیا می توانید با توجه به شکل های رشتمان و کاستمان این تفاوت ها را بیان کنید.

پاسخ: کروموزوم های همتا در میوز ۱ تشکیل تتراد می دهند ولی در میتوز خیر.
کروموزوم های همتا در میوز ۱ روی یک رشته دوک قرار می گیرند ولی در میتوز روی رشته های جداگانه دوک قرار می گیرند.
در آنافاز ۱ میوز کروموزومهای همتا از هم جدا می شوند، ولی در آنافاز میتوز کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.
در پایان تقسیم میوز ۱ عدد کروموزومی نصف می شود ولی در میتوز عدد کروموزومی ثابت می ماند.

۳) در دنیای جانداران یاخته های چند هسته ای به روش های مختلفی ایجاد می شوند. در سال گذشته با بعضی از این یاخته ها آشنا شدید آیا می توانید بعضی از آنها را نام ببرید؟ در مورد نحوه تشکیل این نوع از یاخته ها تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس ارائه دهید.

پاسخ: نمونه ی این سلول ها سلول ماهیچه ی مخطط است که از به هم پیوستن چند سلول در دوران جنینی ایجاد می شود. بعضی از سلول های چند هسته ای هم از تقسیم هسته بدون تقسیم سیتوپلاسم حاصل می شوند مانند بعضی قارچ ها و آغازیان.

۴) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۱) در کدام مرحله از میتوز کروموزوم ها قابل مشاهده با میکروسکوپ نوری می شوند؟
۲) در کدام مرحله از میتوز پوشش شبکه ی آندوپلاسمی صاف به قطعات کوچکتر تجزیه می شود؟
۳) در کدام مرحله از میتوز کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند؟

پاسخ: ۱) پروفاز
۲) پرومتافاز
۳) تلوفاز

۵) چهار مورد از عوامل محیطی که موجب اختلال در تقسیم میوز می شوند را نام ببرید.

پاسخ: ۱ – مصرف دخانیات ۲- نوشیدنی های الکلی ۳- مجاورت با پرتوهای مضر ۴- آلودگی‌ها

۶) چرا با افزایش سن مادر، احتمال بروز بیماری نشانگان داون در فرزند بیشتر می باشد؟

پاسخ: زیرا با افزایش سن مادر، احتمال خطای میوزی در تشکیل یاخته های جنسی وی بیشتر می شود.

۷) علت بروز نشانگان داون چیست؟

پاسخ: علت بروز این حالت آن است که یکی از گامت های ایجاد کننده‌ی فرد به جای یک کروموزوم شماره ی ۲۱، دارای دو کروموزوم ۲۱ بوده است.

۸) نشانگان چیست؟ یک نمونه مثال بزنید.

پاسخ: به آمیزه ای از نشانه های یک بیماری یا یک حالت نشانگان می گویند. نمونه این حالت نشانگان داون است.

۹) به چه جاندارانی پلی پلوییدی گفته می شود؟ مثال بزنید.

پاسخ: به یاخته یا جاندارانی که یاخته های آن بیش از دو دست کروموزوم داشته باشد چند لاد (پلی پلوئید) گفته می شود. مثلا گندم زراعی ۶n و موز ۳n کروموزومی اند.

۱۰) تحت چه اتفاقی یاخته دچار پلی پلوئیدی شدن می شود؟

پاسخ: اگر در مرحله ی آنافاز همه کروموزوم ها بدون این که از هم جدا شوند و به یک یاخته بروند، آن یاخته دو برابر کروموزوم خواهد داشت و یاخته دیگر فاقد کروموزوم خواهد بود.

۱۱) در آزمایشگاه ها چگونه یاخته ی پلی پلوئیدی به وجود می آورند؟

پاسخ: در آزمایشگاه ها با تخریب رشته های دوک تقسیم این وضعیت را ایجاد می کنند.

۱۲) چرا اشتباه در روند تقسیم میوز از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

پاسخ: اشتباه در تقسیم می تواند هم در تقسیم میتوز و هم در تقسیم میوز رخ دهد ولی چون یاخته های حاصل از میوز در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

۱۳) متافاز ۱ میوز و متافاز میتوز را مقایسه کنید.

پاسخ: در متافاز ۱ میوز تترادها در استوای یاخته روی رشته های دوک قرار می گیرند اما در متافاز میتوز تتراد وجود ندارد و کروموزوم ها در حالتی که بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند در وسط یاخته ردیف می شوند.

۱۴) نتیجه دقیق تقسیم های زیر در انسان را بنویسید تعداد (کروموزوم ها و چند کروماتیدی بودن را بیان کنید.)
۱) تقسیم میتوز
۲) تقسیم میوز ۱
۳) تقسیم میوز ۲

پاسخ: ۱ ← دو یاخته ۲n کروموزومی و تک کروماتیدی
۲ ← دو یاخته n کروموزومی و دو کروماتیدی
۳ ← چهار یاخته n کروموزومی و تک کروماتیدی

۱۵) مرحله رخ دادن هر یک از اتفاقات زیر را بیان کنید. (ممکن است بعضی موارد چند جواب داشته باشند.)
۱) کروموزوم های همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می شوند.
۲) در این مرحله پوشش هسته دوباره تشکیل می شود.
۳) کروموزوم های هم ساخت که هر یک دو کروماتیدی اند، از هم جدا می شوند.

پاسخ: ۱) پروفاز ۱
۲) تلوفاز ۱ – تلوفاز ۲ – تلوفاز میتوز
۳) آنافاز ۱

۱۶) درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. (اگر جمله ها نادرست است علت نادرستی را بیان کنید.)

الف) در میوز برخلاف میتوز اینتر فاز رخ نمی دهد.

پاسخ: نادرست ← در میوز همانند میتوز، اینترفاز رخ می دهد.

ب) حذف پرده های میانی انگشتان در همه پرندگان در مرحله پس از جنینی انجام می شود.

پاسخ: نادرست ← حذف پرده های میانی انگشتان در دوران جنینی برخی پرندگان انجام می شود.

ج) رگ برنامه ریزی شده یاخته ای با از بین بردن یاخته های آسیب دیده، آنها را حذف می کند.

پاسخ: درست

۱۷) پرتوهای خورشید چگونه ممکن است باعث بروز سرطان شوند؟

پاسخ: پرتوهای خورشید دارای اشعه فرابنفش اند آفتاب سوختگی می تواند آسیب به دنا یاخته ها و بروز سرطان شود.

۱۸) اصطلاح مقابل را تعریف کنید. «بافت مردگی»

پاسخ: مرگ یاخته ها می تواند تصادفی باشد. مثلاً در بریدگی ها و یا سوختگی ها یاخته ها آسیب می بینند و از بین میروند به این حالت بافت مردگی می گویند.

۱۹) در موارد زیر نوع مرگ یاخته را تعیین کنید.
۱) سوختگی
۲) مرگ یاخته های پیر در آفتاب سوختگی
۳) حذف یاخته های اضافی از پرده های بین انگشتان پا در پرندگان
۴) بریدگی

پاسخ: ۱) بافت مردگی
۲) مرگ برنامه ریزی شده
۳) مرگ برنامه ریزی شده
۴) بافت مردگی

۲۰) عوامل محیطی چگونه در بروز سرطان اثر دارند؟

پاسخ: عوامل محیطی با آسیب زدن به ساختار DNA در بروز سرطان موثرند.

۲۱) چهار مورد از عوامل محیطی که در بروز سرطان مؤثرند را نام ببرید.

پاسخ: ۱- پرتوهای فرابنفش
۲- بعضی آلاینده های محیطی و دود خودروها
۳- مواد غذایی دودی شده
۴- قرص های ضدبارداری

۲۲) علت شیوع بیشتر بعضی سرطان ها در بعضی جوامع چیست؟

پاسخ: ژن های زیادی که در بروز سرطان موثرند.

۲۳) دو مورد از افرادی را که ممکن است مجبور به پیوند مغز استخوان شوند، نام ببرید.

پاسخ: ۱- افرادی که تحت تأثیر تابش های شدید قرار دارند
۲- افرادی که شیمی درمانی قوی می شوند.

۲۴) شیمی درمانی و پرتو درمانی به چه یاخته هایی می توانند آسیب بزنند؟

پاسخ: یاخته های مغز استخوان پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش

۲۵) شیمی درمانی چگونه سبب سرکوب تقسیم یاخته ها در بدن می شود؟

پاسخ: شیمی درمانی با استفاده از داروها سبب سرکوب تقسیم یاخته ها در همه بدن می شود.

۲۶) پرتو درمانی چگونه به درمان سرطان کمک می کند؟

پاسخ: در پرتو درمانی یاخته هایی که به سرعت تقسیم می شوند به طور مستقیم تحت تأثیر پرتوهای قوی قرار می گیرند.

۲۷) سه روش رایج درمان سرطان را نام ببرید.

پاسخ: جراحی – شیمی درمانی – پرتو درمانی

۲۸) بافت برداری را تعریف کنید.

پاسخ: بافت برداری روشی است که در آن تمام یا بخشی از بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان برداشته می شود.

۲۹) یاخته های سرطانی چگونه متاستاز می دهند؟

پاسخ: یاخته های سرطانی از راه لنف به بافت های دورتر می روند و پس از استقرار موجب سرطانی شدن آنها می شوند.

۳۰) علت اصلی سرطان چیست؟

پاسخ: علت اصلی سرطان بعضی تغییرات در ماده ژنتیکی است که باعث می شود چرخه یاخته از کنترل خارج شود.

۳۱) ویژگی های تومور بدخیم را بیان کنید.

پاسخ: تومور بدخیم یا سرطان به بافت های مجاور حمله می کند و توانایی دگرنشینی دارد یعنی می تواند یاخته هایی از آن جدا شده و همراه با جریان خون، یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن بروند، در آنجا مستقر شوند و رشد کنند.

۳۲) ملانوما چیست؟

پاسخ: ملانوما نوعی تومور بدخیم یاخته های رنگدانه دار پوست است.

۳۳) لیپوما چگونه ایجاد می شود و چه نوع توموری است؟

پاسخ: در این تومور یاخته های چربی تکثیر شده و توده یاخته ایجاد می کنند. لیپوما یکی از انواع تومورهای خوش خیم است که در افراد بالغ متداول است.

۳۴) ویژگی های تومور خوش خیم را بیان کنید و یک نوع متداول آن را نام ببرید.

پاسخ: تومور خوش خیم رشدی کم دارد و یاخته های آن در جای خود می مانند و منتشر نمی شوند. این نوع تومور معمولاً آن قدر بزرگ نمی شود که به بافت های مجاور خود آسیب بزند. لیپوما یکی از انواع تومورهای خوش خیم است که در افراد بالغ متداول است.

۳۵) تومور چیست؟ انواع تومور را نام ببرید.

پاسخ: تومور، توده ای است که در اثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد می شود. تومورها به دو نوع خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند.

۳۶) ایجاد تومور نتیجه چیست؟

پاسخ: ایجاد تومور نتیجه به هم خوردن تعادل میان تقسیم یاخته و مرگ یاخته ها است.

۳۷) اهمیت نقطه وارسی متافازی در یاخته از چه نظر است؟

پاسخ: نقطه وارسی متافازی برای اطمینان از این موضوع است که کروموزوم ها به صورت دقیق به رشته های دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافته اند.

۳۸) نقطه وارسی یاخته را از چه نظر مطمئن می کند و عملکرد این نقطه چیست؟

پاسخ: نقطه وارسی یاخته را از سلامت دِنا مطمئن می کند. اگر دنا آسیب دیده باشد و اصلاح نشود، فرآیندهای مرگ یاخته ای به راه می افتد.

۳۹) فرآیندهای مرگ یاخته ای در چه شرایطی به راه می افتد؟

پاسخ: اگر دنا آسیب دیده باشد و اصلاح نشود، فرآیندهای مرگ یاخته ای به راه می افتد.

۴۰) نقطه ی وارسی G۲ در چه شرایطی اجازه ی عبور یاخته از این مرحله را نمی دهد؟

پاسخ: اگر دوک تقسیم یا عوامل لازم برای میتوز فراهم نباشد نقطه وارسی G۲ اجازه عبور یاخته از این مرحله را نمی دهد.

۴۱) نقاط وارسی در چه مراحلی قرار دارند؟

پاسخ: نقطه وارسی G۲ – نقطه وارسی G۱ – نقطه وارسی متافازی

۴۲) عامل رشد در زیر محل زخم در پوست انسان با چه عملکردی سبب افزایش سرعت بهبود زخم می شود؟

پاسخ: نوعی عامل رشد در پوست انسان زیر محل زخم تولید می شود که با افزایش سرعت تقسیم یاخته ها، سرعت بهبود زخم را افزایش می دهد.

۴۳) گیاهان با چه مکانیسمی مانع نفوذ میکروب ها در محل آسیب دیده ی خود می شوند؟

پاسخ: در گیاهان در محل های آسیب دیده نوعی عامل رشد تولید می شوند تا با تقسیم سریع، توده یاخته ایجاد کنند. این توده یاخته مانع نفوذ میکروب ها می شود.

۴۴) دو یاخته را که می توانند دائماً تقسیم شوند را نام ببرید.

پاسخ: یاخته های بنیادی مغز استخوان و یاخته های سرلادی گیاهان می توانند دائم تقسیم شوند.

۴۵) یاخته های سرلادی در چه شرایطی تقسیم خود را کاهش می دهند یا متوقف می کنند؟

پاسخ: این یاخته ها در شرایط خاصی مثلاً شرایط نامساعد محیطی یا افزایش بیش از حد تعداد یاخته ها تقسیم خود را کاهش می دهند و یا متوقف می شوند.

۴۶) در یاخته های گیاهی ساختارهایی مانند لان و پلاسمودسم در چه هنگامی پایه گذاری می شوند؟

پاسخ: ساختارهایی مانند لان و پلاسمودسم در تقسیم سیتوپلاسم در هنگام تشکیل دیواره جدید، پایه گذاری می شوند.

۴۷) در تقسیم سیتوپلاسم یاخته های گیاهی ریز کیسه های دستگاه گلژی دارای چه پیش سازهایی هستند؟

پاسخ: این ریز کیسه ها دارای پیش سازهای تیغه میانی و دیواره یاخته اند.

۴۸) در یاخته هایی که حلقه انقباضی در آنها ایجاد نمی شود، سیتوپلاسم چگونه تقسیم می شود؟

پاسخ: در یاخته های گیاهی، حلقه انقباضی تشکیل نمی شود. در این یاخته ها نخست ساختاری به نام صفحه یاخته ای در محل تشکیل دیواره ی جدید، ایجاد می شود. این صفحه با تجمع ریز کیسه های دستگاه گلژی و به هم پیوستن آنها تشکیل می شود. این ریز کیسه ها دارای پیش سازهای تیغه میانی و دیواره ی یاخته اند با اتصال این صفحه به دیواره یاخته مادری دو یاخته جدید از هم جدا می شوند.

۴۹) عملکرد حلقه انقباضی را در تقسیم سیتوپلاسم یاخته های جانوری توضیح دهید.

پاسخ: در یاخته های جانوری تقسیم سیتوپلاسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود. این فرورفتگی حاصل انقباض حلقه ای از جنس اکتین و میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپلاسم قرار می گیرد و به غشا متصل است. با تنگ شدن این حلقه انقباضی در نهایت دو یاخته از هم جدا می شوند.

۵۰) در یاخته های جانوری تقسیم سیتوپلاسم چگونه شروع می شد؟ این رخداد حاصل چیست؟

پاسخ: در یاخته های جانوری تقسیم سیتوپلاسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود. این فرورفتگی حاصل انقباض حلقه ای از جنس اکتین و میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپلاسم قرار می گیرد و به غشاء متصل است.

۵۱) در پایان کدام مرحله از میتوز، یاخته دو هسته با ماده ژنتیکی مشابه دارد؟ دو رخداد از این مرحله را بیان کنید.

پاسخ: در پایان تلوفاز، یاخته دو هسته با ماده ی ژنتیکی مشابه دارد:
۱- در این مرحله رشته های دوک تخریب شده و کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت کروماتین در آیند.
۲- در این مرحله پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود.

۵۲) دو رخداد را که برای جدا شدن کروماتیدها در میتوز ضروری است، بیان کنید.

پاسخ: ۱- تجزیه‌ی پروتئین اتصالی در ناحیه‌ی سانترومر
۲- کوتاه شدن رشته های دوک متصل به کروموزوم ها

۵۳) کروماتیدها در کدام مرحله ی میتوز و چگونه از هم جدا می شوند؟

پاسخ: کروماتیدها در مرحله‌ی آنافاز و با تجزیه‌ی پروتئین اتصالی در ناحیه‌ی سانترومر از هم جدا می شوند.

۵۴) کروموزوم ها در کدام مرحله میتوز و در چه حالتی در وسط یاخته ردیف می شوند؟

پاسخ: کروموزوم ها در متافاز در حالتی که بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند، در وسط یاخته ردیف می شوند.

۵۵) در مرحله ای از میتوز پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی به قطعات کوچکتر تجزیه می شوند. این رخداد در کدام مرحله و به چه علت انجام می شود؟

پاسخ: این رخداد در مرحله ی پرومتافاز انجام می شود و علت آن رسیدن رشته های دوک به کروموزوم ها است.

۵۶) مرحله ای از میتوز که بلافاصله پس از تشکیل دوک آغاز می شود کدام مرحله است؟ رخدادهای این مرحله را بیان کنید.

پاسخ: پرومتافاز مرحله ای است که بلافاصله پس از تشکیل دوک آغاز می شود. در این مرحله پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی به قطعات کوچکتر تجزیه می شوند تا رشته های دوک بتوانند به کروموزومها برسند. در همین حال سانترومر كروموزوم ها به رشته های دوک متصل می شوند.

۵۷) در مرحله ای از میتوز که دوک میتوزی تشکیل می شود چه رخدادهایی اتفاق می افتد؟

پاسخ: دوک میتوزی در مرحله پروفاز تشکیل می شود، در این مرحله رشته های کروماتین فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند. به طوری که به تدریج با میکروسکوپ نوری می توان آنها را مشاهده کرد. ضمن فشرده شدن کروموزوم، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و بین آنها دوک میتوزی تشکیل می شود.

۵۸) قسمتی که در یاخته های جانوری ساخته شدن رشته های دوک را سازمان می دهد چه ساختاری دارد و از چه چیزی تشکیل شده است؟

پاسخ: در یاخته های جانوری میانک سانتریول ها ساخته شدن رشته های دوک را سازمان می دهند. سانتریولها، یک جفت استوانه ی عمود بر هماند که در اینترفاز برای تقسیم یاخته همانندسازی می کنند هر یک از این استوانه ها، از تعدادی لوله کوچکتر پروتئینی تشکیل شده است.

۵۹) کروموزوم ها چگونه از هم جدا می شوند؟

پاسخ: با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به سانترومر کروموزوم ها از هم جدا می شوند و به قطبین می روند.

۶۰) دوک تقسیم شامل چیست و عملکرد آن هنگام تقسیم چگونه می باشد؟

پاسخ: دوک تقسیم مجموعه ای از ریزلوله های پروتئینی است که هنگام تقسیم، پدیدار و سانترومر کروموزوم به آن متصل می شود. با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به سانترومر کروموزوم ها از هم جدا می شوند و به قطبین می روند.

۶۱) دوک تقسیم به چه علت ایجاد می شود؟

پاسخ: برای حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها ساختارهایی به نام دوک تقسیم ایجاد می شود.

۶۲) در کوتاه ترین مرحله اینترفاز چه رخدادهایی اتفاق می افتد؟

پاسخ: مرحله‌ی G٢ نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تر است و در آن یاخته ها آماده ی تقسیم شوند. در این مرحله ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا می کند و یاخته ها آماده ی تقسیم می شوند.

۶۳) همانندسازی دنا چه فرآیندی است؟

پاسخ: همانندسازی دنا فرآیندی است که طی آن از یک مولکول دنا دو مولکول کاملاً شبیه هم ایجاد می شود.

۶۴) دو برابر شدن DNA هسته در کدام مرحله از اینتر فاز رخ می دهد؟ این دو برابر شدن نتیجه چیست؟

پاسخ: دو برابر شدن دنای (DNA) هسته، در مرحله S رخ می دهد که نتیجه همانندسازی است.

۶۵) چه یاخته هایی وارد مرحله ی G می شوند؟ مثال بزنید.

پاسخ: یاخته هایی که به طور موقت یا دائمی تقسیم نمی شوند. معمولاً در مرحله G۱ متوقف می شوند. این یاخته ها به طور موقت یا دائم به مرحله ای به نام G۰ وارد می شوند. نورون نمونه ای از این یاخته ها است.

۶۶) در مرحله ای از چرخه ی یاخته ای که یاخته ها بیشتر مدت زندگی خود را در آن مرحله می گذرانند، چه کارهایی انجام می شود؟ این مرحله خود شامل چه مراحلی می شود؟ نام ببرید.

پاسخ: کارهایی مانند رشد ساخت مواد مورد نیاز و انجام کارهای معمول یاخته در این مرحله انجام می شود. این مرحله همان اینترفاز است که شامل مراحل S ، G۱ و G۲ است.

۶۷) چرخه یاخته ای چیست؟ مراحل آن را نام ببرید.

پاسخ: مراحلی که یک یاخته از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی می گذراند را چرخه ی یاخته ای می گویند. این چرخه شامل مراحل میان چهر (اینترفاز) و تقسیم است.

۶۸) کاریوتیپ چیست و به چه منظوری تهیه می شود؟

پاسخ: کاریوتیپ تصویری از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است که براساس اندازه، شکل محتوای ژنی و محل قرارگیری سانترومرها، مرتب و شماره گذاری شده اند و به منظور تعیین تعداد کروموزوم ها و تشخیص بعضی از ناهنجاری های کروموزومی تهیه می شود.

۶۹) آیا ممکن است تعداد کروموزوم یاخته های پیکری دو گونه مختلف از جانداران یکسان باشد؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: ممكن است تعداد کروموزوم یاخته های پیکری بعضی از جانداران شبیه هم باشد. مثلاً در یاخته های پیکری انسان و درخت زیتون ۴۶ کروموزوم وجود دارد ولی به طور مسلم ژن های آنها بسیار متفاوت اند.

۷۰) هسته تن چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: هر رشته کروماتین از واحدهای تکراری به نام هسته تن (نوکلئوزوم) تشکیل می شود که در آن مولکول دنا حدود دو دور در اطراف ۸ مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است.

۷۱) عدد کروموزومی را تعریف کنید.

پاسخ: هرگونه از جانداران، تعداد معینی کروموزوم در یاخته های پیکری خود دارند که به آن عدد کروموزومی می گویند.

۷۲) زمانی که یاخته در حال تقسیم ،نیست فشردگی ماده ی وراثتی چگونه است؟ و ماده ی وراثتی هسته به چه شکل دیده می شود؟

پاسخ: زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست فشردگی ماده وراثتی هسته، کمتر و به صورت توده ای از رشته های در هم است که به آن، فامینه (کروماتین) می گویند.

۷۳) فامتن ها چگونه ایجاد می شود؟

پاسخ: پیش از تقسیم یاخته رشته های کروماتینی دو برابر می شوند و با فشرده شدن فامتن (کروموزوم ها) را ایجاد می کنند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل چهارم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۶ ششم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *