سبک زندگی

سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 8 هشت کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۸ هشتم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «تولید مثل نهاندانگان» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی

سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 8 هشتم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) فرض کنید از شما خواسته اند که با استفاده از یاخته های مجزای نرم، آکنه ای گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته ها را از چه سامانه ی بافتی جدا می کنید و چگونه این کار را انجام می دهید؟

پاسخ: بافت زمینه‌ای ساقه

۲) شلغم و سیب زمینی را با هم مقایسه کنید. آیا شلغم همانند سیب زمینی ساقه است؟ چه استدلالی برای پاسخ خود دارید.

پاسخ: ساختار بافتی شلغم بر خلاف سیب زمینی مشابه ریشه است.

۳) كاذب به چه معناست؟ مثالی از آن بیاورید.

پاسخ: تخمک ها به دانه تبدیل می شوند میوه از رشد و نمو بقیه ی قسمت های گل تشکیل می شود. اگر در تشکیل میوه قسمت های دیگر گل نقش داشته باشد (به جز تخمدان) میوه کاذب است. مانند میوه سیب که حاصل رشد نهنج می باشد.

۴) میوه حقیقی به چه معناست؟ مثالی از آن بیاورید.

پاسخ: میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد ،شده میوه حقیقی نامیده می شود. مثلاً میوه درخت هلو حاصل رشد تخمدان می باشد و میوه حقیقی محسوب می شود.

۵) رویش زیرزمینی و رو زمینی به چه معناست؟ مثال بزنید.

پاسخ: در نهاندانگان بر اساس این که لپه ها درون خاک بمانند یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند به ترتیب رویش زیرزمینی و رو زمینی تعریف شده است.

۶) شرایط مناسب برای رویش دانه چه می باشد؟

پاسخ: دانه برای رویش به آب اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد دانه ها با جذب آب متورم می شوند و پوسته آنها شکاف بر می دارد. در نتیجه اکسیژن کافی به رویان می رسد رویان با استفاده از ذخایر ،غذایی رشد و نمو خود را از سر می گیرد.

۷) ویژگی های گیاه پایه و پیوندک در روش پیوند زدن چه باید باشد؟

پاسخ: گیاه پایه باید به مقاومت به بیماری ها سازگار با خشکی یا شوری باشد و گیاهی که پیوندک از آن گرفته می شود باید مثلاً میوه ی مطلوب داشته باشد.

۸) روش های تکثیر با بخشهای رویشی گیاهان را نام ببرید. (۳ مورد)

پاسخ: قلمه زدن – پیوند زدن – خوابانیدن

۹) چگونه از پیوند زدن برای تکثیر گیاهان استفاده کنند؟

پاسخ: پیوند زدن یکی از روش های تکثیر رویشی می باشد که در این روش قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک روی تنه گیاه دیگری که به آن پایه می گویند پیوند زده می شود.

۱۰) روش قلمه زدن گیاهان چگونه می باشد؟

پاسخ: یکی از روش های تکثیر گیاهان از بخش های رویشی گیاه قلمه زدن می باشد، در این روش قطعه هایی از ساقه یک گیاه را جدا و آن را درون آب یا خاک تکثیر می کنیم.

۱۱) تکثیر گیاه با بخش های رویشی را توضیح دهید و یک مثال برای آن بزنید.

پاسخ: گیاهان می توانند به روش غیر جنسی و با استفاده از بخش های رویشی یعنی ساقه برگ و ریشه تکثیر یابند. مثلاً روی ریشه درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آنها درختهای آلبالو ایجاد می شوند. چنین تولید مثلی از نوع غیر جنسی یا رویشی می باشد.

۱۲) روش خوابانیدن در تکثیر گیاهان را توضیح دهید.

پاسخ: خوابانیدن یکی از روشهای تکثیر گیاهان با بخشهای رویشی آن .است در این روش بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک می پوشانند. بعد از مدتی از محل گره، ریشه و ساقه برگ‌دار ایجاد می شود که با جدا کردن از گیاه مادر، پایه جدید ایجاد می شود.

۱۳) ویژگی های زمین ساقه (ریزوم) را بنویسید و یک مثال برای آن بیاورید.

پاسخ: به صورت افقی زیر خاک رشد می کند و همانند ساقه هوایی جوانه انتهایی و جانبی .دارد این ساقه به موازات رشد افقی خود در زیر خاک پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند. زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد.

۱۴) انواعی از ساقه های تخصص یافته در گیاهان که برای تولید مثل غیر جنسی ویژه شده اند را نام ببرید.

پاسخ: زمین ساقه (ریزوم)، غده، پیاز، ساقه رونده

۱۵) در مورد پیاز که نوع ساقه تخصص یافته است توضیح دهید.

پاسخ: پیاز، ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند پیاز خوراکی چنین ساختاری دارد. پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود که هر یک خاستگاه یک گیاه می شوند.

۱۶) برای تکثیر سیب زمینی از چه روشی استفاده می کنند؟

پاسخ: سیب زمینی ساقه ای زیرزمینی است که به علت ذخیره ی ماده غذایی در آن متورم شده است. هر یک از جوانه های تشکیل شده در سطح غده سیب زمینی به یک گیاه تبدیل می شود برای تکثیر سیب زمینی آن را به قطعه های جوانه دار و در خاک می کارند.

۱۷) ساقه ای که به صورت افقی روی خاک رشد می کند چه نام دارد؟ مثالی از آن بیاورید.

پاسخ: ساقه رونده – گیاه توت فرنگی ساقه رونده دارد، گیاهان توت فرنگی جدیدی در محل گره ها ایجاد می شوند.

۱۸) ،پیاز کدام بخش رویشی گیاه است؟ چند نمونه پیاز نام ببرید.

پاسخ: پیاز، ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند. پیاز ،خوراکی، نرگس و لاله، پیاز می باشند.

۱۹) از روش فن کشت بافت برای تکثیر چه گیاهانی استفاده می شود؟

پاسخ: از فن کشت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها در آزمایشگاه استفاده می شود.

۲۰) ساقه ای که به طور افقی در زیر خاک و روی خاک رشد می کند به ترتیب چه نام دارند؟ برای هریک مثالی بیاورید.

پاسخ: زمین ساقه به طور افقی زیر خاک رشد می کند. مثل زنبق
ساقه رونده به طور افقی روی خاک رشد می کند. مثل گیاه توت فرنگی

۲۱) محیط مناسب برای فن کشت بافت باید چگونه باشد؟

پاسخ: این محیط باید دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه باشد همچنین همه ی مراحل کشت بافت در محیطی کاملاً سترون انجام می شود.

۲۲) روش کار تکثیر گیاهان به روش فن کشت بافت را توضیح دهید.

پاسخ: در این فن یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود. یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های همشکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود. کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان‌اند همه مراحل کشت بافت در محیطی کاملاً سترون انجام می شود.

۲۳) با توجه به شکل بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.

سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: ۱ ← بساک
۲ ← کلاله
۳ ← خامه
۴ ← نهنج

۲۴) اجزای گل کامل در هر چهار حلقه را بنویسید.

پاسخ: اجزای گل در چهار حلقه هم مرکز تشکیل می شوند. کاسبرگ‌ها در خارجی‌ترین حلقه قرار دارند (حلقه اول) گلبرگ‌ها حلقه ی دوم، پرچم‌ها در حلقه سوم و مادگی در چهارمین حلقه تشکیل می شوند.

۲۵) اجزای مادگی گل را بنویسید.

پاسخ: مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است. در واقع برچه واحد سازنده ی مادگی است که شامل سه بخش: تخمدان، خامه و کلاله می باشد.

۲۶) در فن کشت بافت برای تکثیر، گیاهان کال به چه معناست؟

پاسخ: در این فن یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود که در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود. کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند.

۲۷) رویان در گیاه چگونه پدید می آید؟

پاسخ: یاخته زایشی دانه گرده درون لوله گرده تقسیم شده و دو گامت نر ایجاد می کند. از آمیزش یکی از این اسپرم‌ها با یاخته ی تخم زا، تخم اصلی تشکیل می.شود این تخم به رویان نمو می یابد.

۲۸) زامه یا گامت نر از تقسیم کدام یاخته و در کجا تشکیل می شوند؟

پاسخ: دو زامه (اسپرم) یا گامت نر از تقسیم میتوز یاخته ی زایشی دانه گرده و در لوله گرده ایجاد می شوند.

۲۹) چرا می گویند نهاندانگان لقاح مضاعف یا دوتایی دارند؟

پاسخ: زیرا دو لقاح رخ می دهد یکی لقاح بین اسپرم با یاخته ی تخم زا که منجر به تشکیل تخم اصلی می شود و دیگری لقاح بین اسپرم دیگر با یاخته دو هسته ای که در نهایت تبدیل به آندوسپرم می شود.

۳۰) مراحل تشکیل تخم ضمیمه چگونه می باشد؟

پاسخ: یاخته زایشی درون گرده درون لوله گرده تقسیم شده و دو گامت نر (زامه) ایجاد می کند. از آمیزش یکی از اسپرم ها با یاخته دو هسته ای کیسه رویانی، تخم ضمیمه ایجاد می شود.

۳۱) درون دانه (آندوسپرم) چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: یاخته زایشی دانه گرده درون لوله گرده تقسیم شده و دو گامت نر ایجاد می کند. از آمیزش یکی از اسپرم‌ها با یاخته ی دو هسته ای کیسه رویانی تخم ضمیمه ایجاد می شود تخم ضمیمه‌ای با تقسیم‌های متوالی بافتی به نام درون دانه یا آندوسپرم را ایجاد می کند.

۳۲) نام دیگر درون دانه چیست و لزوم ایجاد آن چه می باشد؟

پاسخ: درون دانه یا آندوسپرم با تقسیم متوالی تخم ضمیمه ایجاد می شود. این بافت از یاخته های نرم آکنه ای ساخته شده و ذخیره غذایی برای رشد رویان می باشد.

۳۳) چگونگی انتقال گرده ها توسط گرده افشان‌ها را بنویسید.

پاسخ: پیکر جانوران هنگام تغذیه از گلها به دانه های گرده آغشته می شود و به این ترتیب دانه های گرده را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند.

۳۴) گرده افشان به چه می گویند؟

پاسخ: جانورانی که گرده ها را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند گرده افشان نامیده می شوند.

۳۵) ویژگی گل هایی که زنبورهای عسل گرده افشانی می کنند چیست؟

پاسخ: زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آنها قند فراوانی داشته باشد. همچنین این گل ها علایمی دارند که فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهدگل هدایت می کنند.

۳۶) عوامل جذب جانوران گرده افشان به سمت گل ها چیست؟

پاسخ: رنگ های درخشان بوهای قوی و شهد گل ها از عوامل جذب جانوران به سمت گل ها هستند.

۳۷) لوله گرده حاصل از رشد کدام یاخته می باشد و چگونه خود را به تخمک می رساند؟

پاسخ: در صورتی که کلاله گرده را بپذیرد یاخته ی رویشی رشد می کند و از رشد آن لوله گرده تشکیل می شود. لوله گرده به درون بافت کلاله و خامه نفوذ می کند و همراه خود دو اسپرم یا گامت نر را که از تقسیم یاخته ی زایشی در لوله گرده ایجاد شده اند به سمت تخمک و کیسه رویانی می برد.

۳۸) گرده افشانی یعنی چه؟

پاسخ: با شکافتن دیواره بساک، گرده ها رها می شوند. دانه های گرده به وسیله باد، آب و جانوران در محیط پراکنده و از گلی به گل دیگر منتقل می شوند به انتقال دانه ی گرده از بساک به کلاله گرده افشانی می گویند.

۳۹) کیسه رویانی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

پاسخ: کیسه رویانی هفت یاخته دارد. تخم‌زا و یاخته دو هسته ای از یاخته های کیسه رویانی‌اند که در لقاح با گامت های نر شرکت می کنند.

۴۰) کیسه رویانی چگونه ایجاد می شود؟

پاسخ: یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاخته ی هاپلوئیدی ایجاد می کند. از این چهار یاخته فقط یکی باقی می ماند که با تقسیم میتوز ساختاری به نام کیسه ی رویانی ایجاد می کند.

۴۱) نحوه تشکیل دانه گرده رسیده از دانه گرده نارس و بخش های تشکیل دهنده دانه گرده رسیده را بنویسید.

پاسخ: هر یک از دانه های گرده نارس با انجام تقسیم میتوز و تغییراتی در دیواره به دانه گرده رسیده تبدیل می شود. دانه گرده رسیده یک دیواره خارجی یک دیواره داخلی یک یاخته رویشی و یک یاخته زایشی دارد.

۴۲) نحوه تشکیل گرده های نارس را بنویسید.

پاسخ: کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند از تقسیم میوز این یاخته ها، چهار یاخته هاپلوئیدی ایجاد می شود که در واقع گرده های نارس‌اند.

۴۳) لزوم تشکیل لوله گرده در گیاهان گلدار چه می باشد؟

پاسخ: در تولید مثل جنسی از لقاح گامت نر با گامت ماده تخم ایجاد می شود. گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامت نر در جانوران وسیله حرکتی دارد و می تواند در قطره های آب یا رطوبتی که سطح گیاه را پوشانده شنا کند و خود را به گامت ماده برساند. اما گامت نر در گیاهان گلدار وسیله حرکتی ندارد، بنابراین در این گیاهان برای انتقال گامت نر ساختاری به نام لوله گرده تشکیل می شود.

۴۴) گل دو جنسی و تک جنسی چه تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ: گل هایی که هر دو حلقه ی پرچم و مادگی را داشته باشند یعنی حلقه ۳ و ۴ گل دو جنسی و آنهایی که فقط یکی از این حلقه ها را دارند، گل تک جنسی می نامند.

۴۵) گرده افشانی درخت بلوط چگونه است؟ چرا تعداد گل در این گیاهان فراوان است؟

پاسخ: گرده افشانی گل در درخت بلوط را باد انجام می دهد. تعداد گل گیاهانی که باد گرده افشانی می کند زیاد می باشد چون با تولید دانه گرده بیشتر و وجود کلاله بیشتر احتمال لقاح بیشتر می شود.

۴۶) گیاهانی که گرده افشانی‌شان وابسته به باد است چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

پاسخ: این گیاهان تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و فاقد رنگهای درخشان و بوهای قوی و شیره اند.

۴۷) دانه یک گیاه گلدار شامل چه بخش هایی می باشد؟

پاسخ: دانه شامل پوسته که از تغییر پوسته تخمک ایجاد شده رویان و ذخیره ی غذایی می باشد.

۴۸) رویان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

پاسخ: لپه ها ریشه رویانی و ساقه رویانی

۴۹) نقش لپه در گیاه ذرت چه می باشد؟

پاسخ: در برخی گیاهان مثل ذرت ممکن است آندوسپرم به عنوان ذخیره دانه باقی بماند و نقش لپه در این گیاه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است.

۵۰) مشخص ترین بخش رویان کدام است و چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: لپه ها مشخص ترین بخش رویان اند. در نخستین تقسیم تخم، دو یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می شود، یاخته کوچکتر تقسیم های متوالی کرده و لپه ها را به وجود می آورد.

۵۱) ذخیره غذایی در دانه لوبیا چگونه است؟

پاسخ: در دانه لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها و در آنجا ذخیره می شوند. در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند.

۵۲) نام دیگر لپه ها چیست؟ چرا؟

پاسخ: به لپه ها برگ های رویانی هم می گویند زیرا در بسیاری از گونه ها از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

۵۳) با توجه به شکل زیر که مربوط به دانه ذرت است، بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.

سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: ۱ ← رویان
۲ ← لپه
۳ ← آندوسپرم

۵۴) دانه ذرت و لوبیا را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: در دانه ذرت، آندوسپرم ذخیره دانه است و نقش لپه انتقال مواد غذایی از آندوپرم به رویان در حال رشد است در حالی که در دانه لوبیا، مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها و در آنجا ذخیره می شوند. در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل دهند.

۵۵) منظور از این که گفته می شود دانه رویش یافته چه می باشد؟

پاسخ: بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می شود و رویان در شرایط مناسب رشد خود را از سر می گیرد و به صورت گیاهی کوچک که به آن دانه ژست می گویند از دانه خارج می شود. در این حالت گفته می شود که دانه رویش یافته است.

۵۶) نقش پوسته دانه چه می باشد؟

پاسخ: پوسته دانه، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیایی حفظ می کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شود.

۵۷) نقش میوه ها را در پراکنش دانه ها بنویسید.

پاسخ: میوه ها علاوه حفظ دانه ها در پراکنش آنها نقش دارند. بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آنها جابه جا می شوند. علاوه بر این خورده شدن میوه های رسیده توسط جانوران موثر می باشد. باد و آب نیز میوه ها و دانه ها را جا به جا می کند.

۵۸) چگونه جانوران می توانند در پراکنش دانه ها مؤثر باشند؟

پاسخ: بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آنها جابه جا می شوند. علاوه بر این میوه های نارس معمولاً مزه ناخوشایندی دارند، در نتیجه دانه های نارس تا زمان رسیدگی از خورده شدن توسط جانوران حفظ می شوند. پوسته دانه ها چنان سفت و محکم است که در برابر شیره گوارشی جانوران سالم می مانند.

۵۹) موزهای بدون دانه چگونه ایجاد می شوند؟

پاسخ: یاخته تخم زا و اسپرم با هم لقاح می کنند، ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود، دانه های نارسی تشکیل می شوند که ریزند و پوسته ای نازک دارند. موزهای بدون دانه از این نوع اند.

۶۰) پرتقال های بدون دانه چگونه ایجاد می شوند؟

پاسخ: بعد از لقاح اسپرم و تخمزا دانه از رشد و نمو تخمک ایجاد می شود. بنابراین اگر لقاح انجام نشود، دانه ای نیز تشکیل نخواهد شد پرتقال های بدون دانه به این روش ایجاد می شوند.

۶۱) آیا هر میوه ای که به آن بدون دانه می گوییم واقعاً بدون دانه است؟

پاسخ: اگر اصلاً لقاحی بین اسپرم و تخمزا صورت نگیرد، پس دانه ای شکل نمی گیرد. واقعاً میوه موردنظر ما بی دانه می باشد ولی یک حالت دومی برای این وجود دارد و آن این است که با این که لقاح صورت می گیرد، ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود و دانه های نارس ایجاد می شود ولی ما آنها را جزء میوه های بدون دانه در نظر می گیریم.

۶۲) برای میوه های بدون دانه چند حالت امکان دارد؟ مثال بزنید.

پاسخ: اول این که اصلاً لقاح بین تخمزا و اسپرم صورت نگیرد، مثل پرتقال های بدون دانه دوم این که لقاح صورت بگیرد ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود که در این حالت دانه های نارسی تشکیل می شوند که ریزاند و پوسته ای نازک دارند. مثل موز

۶۳) گیاهان یک ساله به چه گیاهانی گفته می شود؟ مثال بزنید.

پاسخ: این گیاهان در مدت یک سال یا کمتر رشد و تولید مثل می کنند و سپس از بین میروند گیاه گندم و خیار از گیاهان یک ساله اند.

۶۴) گیاهان را براساس طول عمر به چند گروه تقسیم می کنند؟ نام ببرید.

پاسخ: گیاهان را براساس طول عمر به سه گروه تقسیم می کنند.
گیاهان یک ساله دو ساله و چند ساله

۶۵) گیاهان دوساله چه ویژگی هایی در این دو سال دارند؟ توضیح دهید.

پاسخ: این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال دوم با تولید گل و دانه رشد زایشی دارند. مثلاً گیاهی مانند شلغم و چغندر قند در سال اول رشد رویشی دارند و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه آنها ذخیره می شود. در سال دوم ساقه گل دهنده ایجاد می شود و مواد ذخیره شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رسند.

۶۶) طول عمر گیاهان چه قدر است؟

پاسخ: طول عمر گونه های متفاوت گیاهی فرق می کند و ممکن است از چند روز تا چند قرن باشد. معمولا طول عمر درخت ها که سرلاد پسین دارند از گیاهان علفی (غیر درختی) بیشتر است. گیاهان را بر اساس طول عمر به ۳ گروه تقسیم می کنند: گیاهان یک ساله، دو ساله و چند ساله.

۶۷) گیاهان دو ساله در سال اول و دوم به ترتیب چند رشدی دارند؟

پاسخ: این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال دوم با تولید گل و دانه رشد زایشی دارند.

۶۸) گیاهی مانند چغندر و شلغم گیاه چند ساله می باشد؟ توضیح دهید.

پاسخ: شلغم و چغندر جز گیاهان دو ساله می باشد که در سال اول رشد رویشی دارد و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه آنها ذخیره می شوند در سال هم ساقه گل دهنده ایجاد می شود و مواد ذخیره شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رسند.

۶۹) برای هر یک از گیاهان یک ساله دو ساله و چند ساله مثالی بنویسید.

پاسخ: یک ساله ← خیار – گندم
دو ساله ← شلغم – چغندر
چند ساله ← زنبق

۷۰) محل ذخیره شلغم کدام قسمت از گیاه است و در کدام مرحله رشد این اتفاق می افتد؟

پاسخ: ریشه گیاه – شلغم گیاهی دو ساله می باشد که در سال اول رشد و رویشی دارد و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه ی آن ها ذخیره می شوند.

۷۱) آیا همه گیاهان چند ساله درخت و درختچه اند؟ مثال بزنید.

پاسخ: گیاهان علفی چند ساله نیز وجود دارد. مثل زنبق که گیاهانی چند ساله است که دارای زمین ساقه است که در خاک باقی می ماند.

۷۲) گیاهان چند ساله چگونه گیاهانی هستند؟

پاسخ: این گیاهان سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند. بعضی از آنها هر ساله می توانند ،گل دانه و میوه تولید کنند. درخت ها و درختچه ها از گیاهان چند ساله اند که ممکن است حتی تا چند قرن نیز زندگی کنند گیاهان علفی چند ساله نیز وجود دارد.

۷۳) پرچم و برچه به ترتیب شامل چه بخش هایی هستند و گلی که شامل هر دو اینها می باشد چه نام دارد؟

پاسخ: برچه شامل تخمدان، خامه، کلاله
پرچم شامل بساک و میله است.
گلی که هر دو حلقه پرچم و مادگی را داشته باشد. گل دو جنسی می نامند.

۷۴) به چه گلی گل کامل می گویند؟

پاسخ: گلی که هر ۴ حلقه هم مرکز را دارند گل کامل می گویند.

۷۵) ویژگی های دیواره خارجی دانه گرده رسیده چه میباشد؟

پاسخ: دیواره خارجی دانه های گرده منفذدار و ممکن است صاف و یا دارای تزئینات باشد.

۷۶) علت مایع بودن آندوپرم در بعضی از گیاهان چیست؟ مثالی بیاورید.

پاسخ: اگر هسته تخم ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپلاسم انجام نگیرد بافت آندوسپرم به صورت مایع دیده می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی می باشد.

۷۷) آندوسپرم نارگیل چگونه حالتی دارد؟

پاسخ: اگر هسته تخم ضمیمه تقسیم شود اما تقسیم سیتوپلاسم انجام نگیرد، بافت آندوسپرم به صورت مایع دیده می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی است. در حالی که بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل، آندوسپرمی است که در آن تقسیم سیتوپلاسم نیز انجام شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هشتم زیست یازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل ششم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۸ هشتم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *