سبک زندگی

سوالات متن فصل نهم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 9 نه کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۹ نهم گفتار ۱ و ۲ «گیاهان به محرک ها» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل هشتم زیست یازدهم تجربی

سوالات متن فصل نهم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل نهم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 9 نهم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) شکل روبه رو تمایز ریشه و ساقه را از یک توده ی یاخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین، در محیط کشت نشان می دهد از این شکل چه نتیجه ای می گیرید؟

سوالات متن فصل نهم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل نهم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: نتیجه ای که دانش آموزان از این فعالیت میگیرند این است که سیتوکینین در ریشه زایی به معنی ایجاد ریشه های فرعی، نقش بازدارنده یا منفی دارد.

۲) مرگ یاخته ای را در گیاهان توضیح دهید.

پاسخ: مرگ یاخته ای یکی از پاسخ های دفاعی در گیاهان است. فرض کنید نوعی ویروس بیماری زا توانسته است به گیاه نفوذ کند. ورود ویروس در گیاه فرآیندهایی را به راه می اندازد که نتیجه ی آن مرگ یاخته های آلوده و قطع ارتباط آنها با بافت های سالم است. در نتیجه ویروس نمی تواند در بافتهای سالم گیاه تکثیر یابد و گیاه فرصت پیدا می کند تا با ساز و کارهای دیگری مانند تولید ترکیبات ضد با آن مقابله کند. در مرگ یاخته ای یاخته به وسیله ی آنزیم های ویروس خود گوارش می شود.

۳) ترکیباتی که گیاهان برای دفاع از خود در برابر گیاهان میس ازند چگونه موجب مرگ خود گیاه نمی شوند؟

پاسخ: گیاهان سازوکارهای متفاوتی برای جلوگیری از اثر این مواد بر فرآیندهای یاخته های خود دارند. یکی از این سازوکارها تولید ترکیباتی است که در خود گیاه سمی نیستند بلکه در لوله گوارش جانوران تجزیه و به ماده ی سمی تبدیل می شوند مثلاً گیاه ترکیب سیانیدداری می سازد که تأثیری بر تنفس یاخته ای ندارد اما وقتی جانور گیاه را می خورد این ترکیب تجزیه و سیانید که سمی است از آن جدا می شود.

۴) چگونگی کاهش جمعیت حشره ی آفت را در مورد گیاه تنباکو توضیح دهید.

پاسخ: هنگامی که نوزاد کرمی شکل حشره در حال خوردن برگ تنباکو است. از یاخته های آسیب دیده ی برگ، ترکیب فراری متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند زنبور ماده ای که در آن اطراف زندگی می کند. با ردیابی این مواد خود را به نوزاد کرمی شکل می رساند و روی آن تخم گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می کنند. و در نتیجه آن را کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حشره آفت است.

۵) چه چیزی مانع از حمله ی مورچه ها به زنبورهای گرده افشان درخت آکاسیا می شود؟

پاسخ: وقتی گلهای آکاسیا باز می شوند نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها مانع از حمله آنها به زنبورهای گرده افشان می شود.

۶) گیاهان در برابر حشرات چه سدهای دفاعی دارند؟

پاسخ: ۱- کرک و خار: حشره های کوچک نمی توانند روی برگهای کرک دار به راحتی حرکت کنند.
۲- اگر گیاه مواد چسبناک ترشح کند حرکت حشره دشوارتر و گاه غیرممکن می شود.

۷) کرک و خار چه نقشی در گیاهان ایفا می کنند؟

پاسخ: کرک و خار در دفاع از گیاهان نقش دارند مثلاً حشره های کوچک نمی توانند روی برگ های کرک دار به راحتی حرکت کنند.

۸) بافت چوب پنبه ای در گیاهان چه فایده ای دارد؟

پاسخ: بافت چوب پنبه ای در اندام های مسن گیاهان علاوه بر حفظ آب مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است.

۹) گیاهان در معرض هجوم چه عواملی قرار دارند؟ دو مورد از بیماری های گیاهی را نام ببرید.

پاسخ: گیاهان در معرض هجوم عوامل بیماری زا و جانوران گیاه خوار قرار دارند. دو مورد از بیماری های گیاهان عبارتند از زنگ گندم یا سیاهک گندم.

۱۰) گیاهان چگونه از ورود عوامل بیماری زا جلوگیری می کنند؟ مثال بزنید.

پاسخ: روپوست، خارجی ترین سامانه ی بافتی در بخش های جوان گیاه است و در بخشهای هوایی گیاه با پوستک پوشیده شده است. پوستک تا حدودی مانع از نفوذ عوامل بیماری زا به گیاه می شود. همچنین دیواره ی یاخته ای محکم است و عبور از آن کار آسانی نیست وجود ترکیباتی مانند لیگنین یا سیلیسس در دیواره به سخت شدن آن و در نتیجه افزایش توان این فیزیکی کمک می کند.

۱۱) مثال هایی از پاسخ به تماس بزنید. (ذکر حداقل دو نمونه)

پاسخ: ۱- پیچش: ساقه درخت مو در تماس با درختی دیگر و یا پایه به دور آن می پیچد.
۲- ضربه زدن: ضربه زدن به برگ حساس باعث تا شدن برگ می شود. این پاسخ به علت تغییر فشار تورژسانس در یاخته هایی است که در قاعده ی برگ قرار دارند.

برخورد: برگ تله مانند گیاه گوشت خوار کرک هایی دارد که با برخورد حشره به آنها تحریک و پیام هایی را به راه می اندازند که سبب بسته شدن برگ و در نتیجه به دام افتادن حشره می شود.

۱۲) پیچش چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: پیچش به علت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روی تکیه گاه و سمت مقابل آن ایجاد می شود به طوری که رشد یاخته ها در محل تماس کاهش می یابد. مثلاً ساقه درخت مو در تماس با درختی دیگر و یا پایه به دور آن می پیچد.

۱۳) گیاهان بر اساس نیاز به نور به چه انواعی تقسیم می شوند؟ مثال بزنید.

پاسخ: گیاهان براساس نیاز به نور برای گل دهی به دسته روز کوتاه روز بلند و بی تفاوت تقسیم می شوند.
مثال: روز کوتاه: گیاه داوودی
روز بلند: شبدر
بی تفاوت: گوجه فرهنگی

۱۴) گیاه چه هنگام گل می دهد و این گل دهی به چه شرایطی وابسته است؟ مثال بزنید.

پاسخ: گیاه هنگامی گل می دهد که سرلاد رویشی که در جوانه قرار دارد به سرلاد گل یا زایشی تبدیل شود. این تبدیل به شرایط محیطی مانند دما و طول روز و شب وابسته است.

۱۵) مثال هایی از پاسخ به دما در گیاهان بزنید.

پاسخ: سرمای شدید می تواند مانع از رویش دانه ها و جوانه ها شود. برگ بعضی درختان با کاهش دما در فصل پاییز می ریزد و جوانه ها با برگ های پولک مانندی حفظ می شوند.
نوعی گیاه گندم اگر بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم دوره ی رویشی آن کوتاه می شود و زودتر گل می دهد.

۱۶) زمین گرایی را تعریف کنید.

پاسخ: ساقه در خلاف جهت گرانش و ریشه در جهت گرانش زمین رشد می کند. رشد جهت دار اندامهای گیاه به گرانش زمین زمین گرایی نامیده می شود.

۱۷) برای رفع مشکل خراب شدن میوه ها محققان چه کرده اند؟

پاسخ: برای رفع این مشکل ترکیباتی به کار می برند که با اتصال به گیرنده های آتین که در یاخته وجود دارند سبب توقف فرآیند رسیدگی شوند.

۱۸) دلایل خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال چیست؟

پاسخ: هنگام ذخیره یا انتقال میوه ها اتیلن تولید می کنند و باعث خراب شدن آنها می شود.

۱۹) بعد از افتادن برگ محل آن چه می شود؟

پاسخ: بعد از ریزش برگ با چوب پنبه ای شدن یاخته هایی از شاخه که در محل اتصال به دم برگ قرار دارند لایه محافظی در برابر محیط بیرون ایجاد می شود.

۲۰) چگونه برگ ها می ریزند؟

پاسخ: در قاعده دم برگ در محل اتصال به شاخه لایه ی جداکننده تشکیل می شود. یاخته های این منطقه به علت فعالیت آنزیم های تجزیه کننده از هم جدا می شوند و به تدریج از بین میروند در نتیجه برگ از شاخه جدا می شود.

۲۱) تأثیر اتیلن در رشد طولی گیاه را توضیح دهید.

پاسخ: اکسین جوانه راسی، تولید اتیلن در جوانه های جانبی را تحریک می کند و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانبی رشد آنها متوقف می شود.

۲۲) اتیلن در بازار چه کاربردی دارد؟

پاسخ: در بازار گاهی میوه های نارس را می چینند و زمانی که می خواهند آنها را پخش کنند به مدت مشخصی در محیط اتیلن دار قرار می دهند تا رسیده شوند.

۲۳) اتیلن چیست و چه مواقعی آزاد می شود؟

پاسخ: از میوه های رسیده اتیلن آزاد می.شود اتیلن گازی است که از سوخت های فسیلی نیز رها می شود. این گاز در ریزش میوه نیز نقش دارد.

۲۴) آبسیزیک اسید چگونه رشد گیاه را تنظیم می کند؟

پاسخ: شرایط نامساعد محیط مانند خشکی تولید آبسیزیک اسید را تحریک می کند و سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و مانع رویش دانه و رشد جوانه ها می شود.

۲۵) هورمون های بازدارنده رشد کدامند؟ و چه می کنند؟

پاسخ: آبسیزیک اسید و اتیلن دو تنظیم کننده رشدند که در فرآیندهای مربوط به مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوه ها ریزش برگ و میوه نقش دارند.

۲۶) جیبرلین چه تأثیری روی بذر غلات دارد؟

پاسخ: رویان غلات مقدار زیادی جیبرلین می سازد این هورمون بر خارجی ترین لایه ی آندوسپرم اثر گذارد و سبب تولید آنزیم های گوارشی دانه می شود. این آنزیم ها دیواره یاخته ها و ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کند.

۲۷) هورمون جیبرلین چه می کند؟

پاسخ: این تنظیم کننده های رشد در افزایش طول ساقه از طریق تحریک رشد طولی می کند. رشد و فعالیت های گیاهان را کنترل یاخته و تقسیم آن رشد میوه و رویش دانه ها نقش دارند.

۲۸) قارچ جیبرلا چه ضرری به گیاه می رساند؟

پاسخ: آلودگی دانه رست ها به قارچ جیبرلا سبب می شد تا به سرعت رشد کند. این گیاه باریک و دراز بودند و بافت استحکامی کافی نداشتند در نتیجه خم می شدند و روی زمین می افتادند.

۲۹) جیبرلین توسط چه کسانی و چگونه کشف شد؟

پاسخ: کشف جيبرلين ها حاصل تلاش دانشمندان ژاپنی در بررسی نوعی بیماری قارچی بود که دانه رست های برنج به آن مبتلا می شوند.

۳۰) در چیرگی راسی مقدار هورمون ها چگونه تغییر می کند؟

پاسخ: با قطع جوانه رأسى مقدار سیتوکینین در جوانه های جانبی افزایش و مقدار اکسین آنها کاهش می یابد، در نتیجه جوانه های جانبی رشد می کنند.

۳۱) چیرگی راسی را تعریف کنید.

پاسخ: به اثر بازدارندگی جوانه راسی بر رشد جوانه های جانبی چیرگی راسی می گویند.

۳۲) اگر بخواهیم گیاهی پر شاخه و برگ تر شود چه کنیم؟

پاسخ: سرشاخه ها را که محل جوانه های رأسی انتهایی اند قطع می کنیم. با قطع جوانه راسی جوانه های جانبی رشد و شاخه و برگ جدید ایجاد می کند.

۳۳) چرا به سیتوکینین هورمون ساقه زایی نیز می گویند؟

پاسخ: این هورمون را روی برگ و گل ها افشانه می کنند تا آنها تازه بمانند. همچنین در کشت بافت سبب ایجاد ساقه از
یاخته های تمایز نیافته می شود.

۳۴) نام هورمون جوانی در گیاهان چیست و چه می کند؟

پاسخ: سيتوكينين – با تحریک تقسیم یاخته ای و در نتیجه ایجاد یاخته های جدید پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد.

۳۵) عامل نارنجی چیست؟

پاسخ: یک نوع اکسین مصنوعی می باشد که آمریکا در جنگ با ویتنام برای از بین بردن بخشی از جنگل های ویتنام و زمین های کشاورزی آنها به کار برد.

۳۶) از اکسین مصنوعی چه استفاده ای می شود؟

پاسخ: گیاهان دولپه ای را از بین می برند. بنابراین آنها را برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارع به کار می رود.

۳۷) عملکرد اکسین در گیاهان را بنویسید. (۴ مورد کافی است.)

پاسخ: ۱- ریشه زایی را تحریک می کند.
۲- تشکیل میوه های بدون دانه
۳- درشت کردن میوه ها
۴- افزایش رشد طولی یاخته ها

۳۸) سه هورمون اکسین و سیتوکینین و جیبرلین چه می کنند؟

پاسخ: در فرآیندهای رشد مانند تحریک تقسیم یاخته – رشد طولی یاخته ها – ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند.

۳۹) پنج تنظیم کننده رشد در گیاهان را نام ببرید.

پاسخ: اکسین ها – سیتوکینین ها – جیبرلين ها – اتیلن – آبسیزیک اسید

۴۰) تنظیم کننده های رشد در گیاهان چه هستند؟

پاسخ: ترکیباتی شبیه اکسین می باشند که رشد و فعالیتهای گیاهان را تنظیم می کنند که به آنها هورمون های گیاهی هم
می گویند.

۴۱) اکسین چیست؟

پاسخ: ماده ای است که در یاخته های گیاه قرار دارد و باعث می شود که اندام های گیاه به طرف نور یک جانبه رشد کنند.

۴۲) نورگرایی را تعریف کنید.

پاسخ: رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را نورگرایی می گویند.

۴۳) رشد طولی یاخته ها در کدام سمت بیش تر است؟

پاسخ: مشاهده های میکروسکوپی نشان می دهد رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیشتر از سمت نور است.

۴۴) خم شدن دانه رست به معنای چیست؟

پاسخ: به معنای اختلاف اندازه یاخته های دو طرف آن است.

۴۵) عامل خم شدن گیاه به طرف نور چیست؟ محققان چگونه به این مسئله پی بردند؟

پاسخ: – ماده ای که در نوک گیاه است.
– نوک گیاه دانه رستی را بریده برای مدتی روی قطعه ای از آگار قرار دادند بعد این قطعه را روی لبه دانه رستی قرار دادند دانه رست خم می شود در حالی که قرار دادن آگار معمولی روی دانه رست سبب خم شدن آن نمی شود.

۴۶) داروین آزمایشات مربوط به نور را با کدام گیاه انجام داد؟ چه نتیجه ای گرفت؟

پاسخ: – دانه رست نوعی گیاه از گندمیان است.
– گیاه در صورتی به سمت نور یک جانبه خم می شود که نوک آن در برابر نور باشد.

۴۷) چارلز داروین به چه چیزی علاقه مند بود؟ به کمک چه کسی در این باره آزمایش انجام داد؟

پاسخ: به مطالعه پدیده حرکت در گیاهان علاقه مند بود. – با پسرش

۴۸) گیاهان بر اثر چه عواملی گل می دهند؟

پاسخ: با تغییر فصل و در نتیجه تغییر دما و طول روز گل می دهند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل نهم زیست یازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل هفتم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۹ نهم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *